نامه سروش به خامنه ای نشانه ای از چیست؛ وطن پرستی، یا سودجویی و بقای رژیم؟ ۲۳

عبدالکریم سروش مانند تنی چند از سودجویان دیگر، با پوشاندن پرونده سیاه گذشته، و تبلیغات و صحنه سازی تلاش می کند تا خود را فردی میهن دوست و مردمی نشان دهد، و اعتبار سیاسی کسب کند. تلاشی که شاید برای گروهی نا آگاه، و ساده اندیش پذیرفته باشد ولی بی تردید عده زیادی در جامعه هستند که این زرنگی، فرصت طلبی، و نقش بازی ها را به درستی در می یابند و به نقش مخرب این بازیگر افکار عمومی آگاهی دارند.

عبدلاکریم سروش فالگیر معرکه اسلام، همکار و کارپرداز برنامه های خمینی در نابودی علم و تحقیق در کشور، بی ارزش کردن دانشگاهها، با برکنار نمودن استادان گرانمایه و فرهیخته. اکنون که از رژیم اسلامی به کنار زده شده، و سرگردان کشورهای غربی است، بازهم تلاش دارد تا مانند گذشته وارد معرکه شده، و برای بقای اسلام عزیزش، از هرگونه کار ضد ملی و ضد فرهنگی کوتاهی نکند.

عبدلاکریم سروش فالگیر معرکه اسلام، همکار و کارپرداز برنامه های خمینی در نابودی علم و تحقیق در کشور، بی ارزش کردن دانشگاهها، با برکنار نمودن استادان گرانمایه و فرهیخته. اکنون که از رژیم اسلامی به کنار زده شده، و سرگردان کشورهای غربی است، بازهم تلاش دارد تا مانند گذشته وارد معرکه شده، و برای بقای اسلام عزیزش، از هرگونه کار ضد ملی و ضد فرهنگی کوتاهی نکند.

ما هنوز یادمان نرفته و فراموش نمی کنیم که چگونه این فرد همراه با همکارانی چند، بی رحمانه با داس و تبر به جان دانشگاههای کشورافتادند، استادان و فرهنگ کشورمان را از دم درو کردند، و چه سهم به سزایی در جایگزینی این انقلاب ضد مردمی و تخریب جامعه ایرانی داشتند؟. آخر آخوند که نمی تواند در محیط علم و دانش رشد و فعالیت کند. بلکه او به محیط هایی گسترده و پر از انسان های ناآگاه و ساده دل نیازمندست تا کورکورانه و بدون اندیشیدن، گفته های خرافاتی و زهرآگینی به  آنان بخوراند.

به همین دلیل، خامنه ای تاکنون بارها به نوکران خود مانند کامران دانشجو وزیر به اصطلاح علوم دستور داده است که علوم فرنگی را از دانشگاهها حذف نموده، و به جای آنها بساط روضه خوانی، دعا نویسی، رمالی، و جادوگری برپا کنند، و در این راه از استادان فوق تخصص حوضچه علمیه قم و علمای اعلامی چون احمد خاتمی، مصباح یزدی، و مانند آن ها مدد و یاری بطلبند.

آقای سروش که خود را متفکر دینی می نامد، مانند گذشته با بازی کلمات و ردیف کردن واژه های مترادف و فریبنده، خامنه ای را از فروپاشی اسلام عزیز و دور ماندن از سرشت پاک پیامبران آگاهی می دهد و به او توصیه می کند که دیگران را هم که یقیناً منظور خود ایشان است، در قدرت شرکت دهد.

نخستین پرسش ما از این عالم ربانی که به راستی نقش جادوگری خود را در میان ناآگاهان به خوبی بازی می کند، اینست که متفکر دینی یعنی چه؟!.دینی که میان دو قبیله صحرانشین ۱۴۰۰ سال پیش به وسیله فردی به نام محمدابن عبدالله، که از کودکی با یتیمی و دربدری بزرگ شده بود، و به دلیل تحقیر شدن و سرکوب در اجتماع، خودکامه و زنباره بار آمده بود، ابداع و اختراع گردیده، دیگر کجای آن جای تفکر و اندیشیدن  است که القاب کریه و زننده ای به نام «متفکر اسلامی»، به دنبال داشته باشد.

این فرتور دختران دانشجو ی اسلام زده را نشان می دهد که با افتخار در کنار تابلو خمینی ایستاده اند. رژیم اسلامی دانشجو نمی خواهد بلکه به دنبال طلبه هایی است که عنوان دانشجو را به یدک می کشند.

این فرتور دختران دانشجو ی اسلام زده را نشان می دهد که با افتخار در کنار تابلو خمینی ایستاده اند. رژیم اسلامی دانشجو نمی خواهد بلکه به دنبال طلبه هایی است که عنوان دانشجو را به یدک می کشند.

آخر کلاه برداری و تحمیر مردم بینوا تا چه اندازه؟. چرا عده ای از بی وطن های ایرانی نما این چنین برای خود قداست و اندیشمندی به وجود می آورند، تا مانند همیشه بر جامعه سوار باشند؟. کسی که متفکر باشد هرگز خود را پای بند دین بی محتوا و بی اساس ننموده، و به ریسمان میان پیامبر و آسمان آویزان نمی شود. عنوان هایی چون آیت الله، آیت الله عظمی، و یا فوق تخصص، و مانند آن، سوای حقه بازی، و گمراه کردن مردم چیز دیگری نیست.

عنوان «متفکر دینی»، یک نوع حقه بازی و مردم فریبی است. بنابراین، باید گفت ایشان «معتقد دینی» است، نه متفکر دینی. دیگر این که آن چه بلا و مصیبت است از این اسلام و همان پیامبر عزیز بر ما وارد شده. این رژیم نماینده راستین همان پیامبر و امامی است که آقای سروش سنگ آن را به سینه می زند. پس هرگونه کوششی برای بقای رژیم اسلامی و یا تبلیغ به اسلام به وسیله ایشان و هم قطارانشان، خیانت به مردم کشورمان است.

نکته قابل توجه این است که خامنه ای مانند دیگر جنایتکاران، از کردار و رفتار خود به خوبی آگاه بوده، و از زورگویی و برسر قدرت بودن شادمان است و لذت می برد. حال، چگونه ممکن است با دریافت و خواندن چند نامه، حاضر بشود دیگران مانند سروش را در این دیکتاتوری و زورگویی شرکت دهد؟. وانگهی، زورگویان و خودکامگان عادت ندارند که نصیحت شوند. از این روی، آنان نامه های رسیده را نخوانده روانه سطل خاکروبه می کنند.

نکته دیگر این که سروش خامنه ای را نصیحت می کند تا نقدپذیری را شروع کند زیرا به گفته او؛ «این کار مقدمه آشتی ملی و نقطه آغاز ورود به عرصه مدنیت و مدرنیت خواهد بود.». با این کار او به خود اجازه می دهد تا به نمایندگی ملت ایران از یک جنایت کار و کسی که سر تا پایش غرق در خون زنان و مردان کشورمان است، دعوت به آشتی ملی کند. گرچه طبیعت و سرشت ذاتی یک دیکتاتور به او اجازه نمی دهد که دست از خودکامگی خود برداشته، و با مردم همراه باشد، ولی حتی عنوان این مطلب و پیشنهاد آشتی ملی یک نوع دهن کجی و نادیده گرفتن حقوق پایمال شده یک ملت است.

سروش توانست در اندک زمانی استادان دانشگاههای ایران را برکنار و خانه نشین کند و به جای آن فرصت طلبان و مزدورانی چون صادق زیبا کلام ، و یا یک مشت روضه خوان و مداح به عنوان استاد به کار در دانشگاهها گمارد. فرتور دوم مسعود علیمحمدی کارشناس و استاد فیزیک اتمی رانشان می دهد که بر اثر بمبی که رژیم کنار خانه اش کار گذاشته بود، کشته شد. آخر رژیم که در پی دانشمند و تحصیل کرده نیست!.

سروش توانست در اندک زمانی استادان دانشگاههای ایران را برکنار و خانه نشین کند و به جای آن فرصت طلبان و مزدورانی چون صادق زیبا کلام ، و یا یک مشت روضه خوان و مداح به عنوان استاد به کار در دانشگاهها گمارد. فرتور دوم مسعود علیمحمدی کارشناس و استاد فیزیک اتمی رانشان می دهد که بر اثر بمبی که رژیم کنار خانه اش کار گذاشته بود، کشته شد. آخر رژیم که در پی دانشمند و تحصیل کرده نیست!.

از آن چه گفته شد این پرسش پیش می آید که به چه دلیل سروش هرچندگاه نامه ای پندآمیز و فدایت شوم برای خامنه ای می فرستد؟. آنچه بدیهی و مسلم است، سروش هم مانند بسیاری از فرصت طلبان دیگر دلش برای مردم نمی سوزد. به گفته ای گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد.

نگارنده بر این باور است سروش که در آغاز انقلاب همراه و همتای خامنه ای به پیاده کردن اسلام ناب محمدی می پرداخت، ناگهان از دایره قدرت و سهیم بودن درعملکرد رژیم آخوندی به کنار زده شد. این بدان دلیل بود که آخوند نمی تواند کسی را همراه و همتای خود بداند. آخوند همیشه به بالای منبر می رود، و دوست دارد که  مردم  در زیر پای او نشسته، و بدون آن که بتوانند از گفتار او پرسش ویا انتقادی داشته باشند، به موعظه و نصیحت کردن  او گوش فرا دهند.

بر این اساس، سروش جاه طلب و خود بزرگ بین، از رده آخوندها به کنار زده شد، و راهی فرنگ گردید. اکنون، نیز با نوشتن نامه هایی وانمود می کند که می خواهد خامنه ای را بر سر عقل در آورد، و خود نیز در آن آبشخورملی مانند گذشته
سهمی داشته باشد.

از سوی دیگر، این نامه ها تبلیغات، صندوق پس اندازی است که نشان می دهد تا چه اندازه این آقا دلش به حال اسلام عزیز می سوزد، و دوست دارد با یک آشتی ملی روی همه چیز سرپوش گذاشته شود، و در آینده نیز باوجود این رژیم و یا در نبودن آن، شرکت و سهم ایشان محفوظ و پا برجای بماند. این همان روشی است که دولت آمریکا نیز به دنبال ارتباط با این رژیم و شرکت در منافع و در آمد ملی ما است.

کامران دانشجو فرصت طلب و روضه خوان دیگری است که در خط سروش-کدیور- بازرگان کار می کند. این مرد شارلاتان که نتوانسته مدرک دکترایی از خوند نشان دهد، زیر عبای آخوند یک شبه به وزارت می رسد، و برنامه اش در راستای اهداف ضد ملی خامنه ای، زدن تیشه به ریشه فرهنگ کشور است. با دزدی های ارزی که این ضد میهن به خارج برده ، می توانستیم دو دانشگاه درست کنیم.

کامران دانشجو فرصت طلب و روضه خوان دیگری است که در خط سروش-کدیور- بازرگان کار می کند. این مرد شارلاتان که نتوانسته مدرک دکترایی از خوند نشان دهد، زیر عبای آخوند یک شبه به وزارت می رسد، و برنامه اش در راستای اهداف ضد ملی خامنه ای، زدن تیشه به ریشه فرهنگ کشور است. با دزدی های ارزی که این ضد میهن به خارج برده ، می توانستیم دو دانشگاه درست کنیم.

 • Milad2000

  kiram tu kone sorosh ba on sabeghe jakeshish beraye akhonda…in mardike andaze ye ollagh ham nemifhame

  • HOSSEIN

   شما پاک خر تشریف دارید.

   • eslam setiz

    خر اون همنام تازیته

    اون حسین خر که بخاطر عزت بخشیدن به حرم سراش میخواست زیر آب پسر عموی خودش رو بزنه که خوب ریدن بهش

  • Spam-mail

   خدا شفات بده عمو.

 • Ali

  باید به همه فحش داد این هم رسم شما شرم بر شما باد

 • Alii

  نظرات حضرات آیات
  حکیم، نجفی خوانساری، شفیعی، قزلجه ای ،جناتی، راستی کاشانی، فقیه ایمانی ، روحانی ،هاشمی شاهرودی ، تسخیری ، بنی فضل ، موسوی همدانی ،موسوی جزایری، کریمی، قریشی، معصومی، موسوی زنجانی و اشراقی ،محفوظی، خاتم یزدی، ملک حسینی، فاضل هرندی و جعفری ،مشکینی،فاضل لنکرانی،جوادی آملی، یزدی و مؤمن + طاهری اصفهانی + یوسف صانعی

  در خصوص اعلمیت آیت الله العظمی خامنه ای

  http://salehat.ir/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=71

  • همه این جانوران از جنایت کاران و مفتخوران مملکت ما به شمار می آیند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دستشان در خون مردم، و در چپاول گری باز بوده است. اینها از دید ۷۰ میلیون مردم ایران، سوای خردباختگان و مزدوران رژیم، تازی زاده،  و دشمن این آب و خاکند. در فردای آزاد ایران، همه این جانوران در دادگاه مردمی محاکمه خواهند شد. خیالتان راحت باشد، دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. تکلیف شما مزدوران آخوند ۵ تومانی مشهدی هم به زودی روشن خواهد شد.

 • Alizadeh

  آدم شرم می‌کند از این همه فوش و توهین. دوستان فحش دهنده بیایم بنام مدنیت و احترام به کرامت همه انسانها فحش و تهمت نزنیم به همدیگر.

 • MARG-BAR-KHAR-NAFAHM

  ارواح عمه ات با این دانشی که از مسایل مربو ط به ایران و مردمان و نامردمان آن داری. آخه یابو مگه مجبوری راجع به آنچه که اظلاع نداری ترهات بگی

  • تفاله های رژیم اسلامی و اسلام ناب محمدی نه تنها خودشان ادب و نزاکت انسانی ندارند، بلکه مزدوران و نوکرانشان مانند این آقا ی مرگ برخرنفهم بالا، که منظور خودش است، کمترین ادب و منش انسانی ندارند. از این که ما این دزدان و حقه بازان ملت ایران را رسوا می کنیم به سوز و گداز افتادند، و مانند روغن در ماهی تابه جز جز می کنند. همین سوزش بس است زیرا ما بیشتر تشویق می شویم که بارها، و بارها این جنایتکاران وابسته به رژیم ننگین اسلامی را رسوا کنیم.

   • Spam-mail

    خر نفهم نوشتن نیاز به محترم بودن و حرمت مخاظب را نگاهداشتن دارد. نوشته شما مشتی جفنگیات است. راستش استنباظ من این بود که شما ” تفاله رژیم اسلامی” و از ” مزدوران و نوکرانی”. اگر نیستی مغذرت میخواهم. آرزوی مرگ برای جمهوری اسلامی و آرزوی فهم برای تو می کنم. تو اگر دشمن جمهوری اسلامی هستی حق بر ظرف یزید بادا. بقولی:
    ای اهالی ورامین:
    یاران حسین اگر شمایید / حق بر ظرف یزید بادا

    “دزدان و حقه بازان ملت ایران را رسوا می کیم”  – به سوز وگداز افتاده اند – جلز و ولز می کنند.

    دانشمند تو اصلا نمیدانی منطور از یک مقاله انتقادی چیست.

    گیرم نوشته تو نشادر بود که خورد در کون من. اما غرض از یک مقاله تحلیلی و انتقادی این نیست. احمق جان

 • Hady

  یا شما با سواد اندک فارسی تان نوشته بسیار زیبای ایشان را نفهمیده اید یا مشکل دیگری دارید. 

  • Spam-mail

   بیا فرض کنیم که شما سواد افزون دارید. آیا تا حال خوانده یا شنیده اید که فلان مقاله انتقادی زیبا یا زشت عنوان شده باشد؟ مقاله زیبا یعنی چه؟ مثل این است که بگوییم فلان مقاله تحلیلی راجع به فلان موضوع زیباست؟ مقاله زیبا معنی ندارد. مقاله می بایست اکیدا و لزوما حاوی اطلاعات صحیح باشد. راسست حسینی آیا شما تا حال سخنرانی از سزوش را جه حال یا در گذشته شنیده اید؟ کتابی یا مقاله ای از ایشان خوانده اید؟ میگی آره, اینجای
   بابای دروغگو.
   حالا یا تو این نوشته بسیار زیبای مرا فهمید ی یا مشکل دیگری دارید.

 • Uwyeu

  madare nevisandehe maghaleh ro gaiedam, oghdeyie badbakht

  • Spam-mail

   عمو شما سروش رو با داش مشدی محله تون عوضی گرفتی. موضوع مربوظ به درس و دانشگاهه و به شلوار و زیر شلوار مربوظ نیست. کمرتو سفت ببند نیفته.

  • تفاله های رژیم اسلامی و اسلام ناب محمدی نه تنها خودشان ادب و نزاکت انسانی ندارند، بلکه مزدوران و نوکرانشان مانند این آقا ی مرگ برخرنفهم بالا، که منظور خودش است، کمترین ادب و منش انسانی ندارند. از این که ما این دزدان و حقه بازان ملت ایران را رسوا می کنیم به سوز و گداز افتادند، و مانند روغن در ماهی تابه جز جز می کنند. همین سوزش بس است زیرا ما بیشتر تشویق می شویم که بارها، و بارها این جنایتکاران وابسته به رژیم ننگین اسلامی را رسوا کنیم.

 • Borhan

  با سلام ببخشید من تمام این نوشته شما را خوندم ولی دریغ از یک دلیل که برای گفته هایتان ارائه دهید و به صورت کوچه بازاری فقط هتک حرمت کرده اید محمد بن عبدالله هرکه بوده مورد احترام و پیامبر یک پنجم مردم دنیاست شما که ندای دموکراسی سر میزنید چطور به اعتقادات دیگران توهین می کنید . شما کجا با این سخنان سخیف عامیانه کجا و قرآن کریم و سهنان شیوای دکتر سروش کجا یه خورده انصاف داشته باشید و فکر کنید.

 • Reza Asadar

  rueoneway.wordpress.com
  یه سر بزنید….

 • Kir

  یکی از عیوب تعطیل شدن شهر نو اینست که  کسکشهای سابق و خانم بیارها واسه ما شدن تحلیلگر. جتاب فضول محله از سیاست چیزی بهت نمیرسه. برگرد سر کار سابقت . من خودم مجردم و دوستان مجرد هم زیاد دارم . هر چی خانوم داشته باشی ما مشتری هستیم . اهل اذیت کردن هم نیستیم . نه ساک میخوایم نه عقب . ثواب کسکشی از هر کاری بالاتر است چون واقعا خدمت است . ولی از  این لاشی بازی اینجا نه ثواب میبری و نه هچ چیز دیگه . ضمنا حواست باشه فلاسفه واقعی مثل هیوم و نیچه و  سروش اگر فقط اب کیرش روت بریزه سوراخ سوراخ میشی . پس با کیر سروش بازی نکن . اگر هم دلت کیر میخواد ما در خدمت هستیم . تا حالا ابنه ای زمین نزدیم ولی جهنم ضرر ، کیرمان را به شما هدیه میدهیم . کیرا نه دودول . ببن دقیقا اینقدره .کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرر

  • Razmjoo Kafar

   تو بهتره که بری اول مشکل خودتو حل کنی که چنین اسم مسخره ای داری.
   رزمجو!

   • Kir

    اتفاقا خیلی اسم مردانه و خوبی یه . اسم پست مدرنه اسکوللللل. البته میتونی رزم کنی و اسم متضاد با اسم مرا روی خودت بگذاری . اسمت را بگذار کون. اخ جووووووون 

  • Mani

   کثافتِ مزدوِر و بی سواد!!!
   تو که باید خوشحال باشی که شهرنو را بستن چون تو رفتی سر یه کار دیگه. 
   اگه مردی و خایه هم داری فقط بگو تو از کجا میدونی که آلت ان مردیکه پلید، یعنی سروش اون معجزات را داره ؟؟؟ 
   فعلاً همین.

   • Kir

    خب اسکول کور مگه چشم نداری ببینی  که خوار مادر اخوندارو گاییده . این یه دلیل . دلیل دومش را خود مادرت به من گفت .