خرافه پرستی، عرب پرستی، و مرده پرستی، ما را همچنان در لجن فرو برده است ۱۹

از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس، از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد. "نیچه"

مسلمان خرافات زده، در حال ختنه کردن یک دختر بچه است. عمل زشت و دردناکی که در بسیاری کشورهای مذهبی مرتباً تکرار می شود

ملت ما در غل و زنجیر خرافات، و افکار پوچ مربوط به خلقت، آفرینش، الله پرستی، و زندگی پس از مرگ و عذاب آخرت، لحظه ای آرام و قرار ندارد. ترس بی مورد و بی جهت از افسانه جهنم و عذاب های آن، زندگی دنیایی او را نیز به جهنم بدل ساخته است. خرافات مانند پوششی است که سراسر مغز و شعور انسانی را می پوشاند، و آن را از نفوذ هرگونه فراگیری و اندیشیدن باز می دارد.

مغز یک فرد خرافاتی مانند ضبط صوتی است که از کار افتاده باشد. تنها خرافات و گرفته هایی از اندیشه های زهرآگین مذهبی که آخوند به او خورانده اند، می تواند پخش کند. ولی در هرحال، قدرت گیرندگی خود را از دست داده است. تراوش های مغز یک خردباخته خرافاتی، می تواند در دیگران و کسانی که با او نزدیکی دارند، اثری ناگوار و نا مطلوب داشته باشد. در حقیقت مغز بیمار یک خرافاتی، به ویژه خرافاتی مذهبی، بسیار سرایت بخش و آسیب پذیر در دیگران است. کمترین زیانی که یک خرافاتی می تواند به اطرافیان خود وارد سازد، تابش مسمومات ذهنی او بر خردسالان، و ناآگاهان سیاسی و اجتماعی است. بنابراین خرافات زیر است که پوششی بر روی خرد و تعقل انسان گذاشته و او را از هراندیشیدن باز می دارد:

۱- آفرینش هستی در ۶ روز– این فکر کلیشه ای و مدار بسته که از دهان دکان داران دین بیرون می آید، در ذهن کودکان و افراد کم دانش اجتماع اثر گذار است، و نه تنها در ذهن آنان بستری و ماندگار می شود، بلکه هرآینه و هرهنگام موجب سرایت آن به دیگران نیز خواهد شد. پیدایش کهکشان ها که هرکدام میلیون ها ستارگان و سیاره ها را در بر می گیرد، نتیجه میلیون ها سال تغیر و تحول، جذب و نابودی، و برخوردهای ستارگان و سیارات به یکدیگر، از میان رفتن عده ای، و تولید ستارگان دیگر است. این پدیده های کاملاً طبیعی که زاییده تحولات فیزیکی و شیمیایی است، از میلیاردها سال پیش همچنان در حال تحول و شکل پذیری است. در حالی که قدیمترین دین آسمانی که خدایی را در آسمان تصور نموده است، به ده هزار سال نمی رسد.

اسلام در حقیقت دین صلح و سکوت است. البته صلح نه به رضایت دو طرف، بلکه دستور دادن دکانداران دین، و ساکت شدن و پذیرفتن مردم. وقتی ما به دیگری «سلام» می گوییم، در واقع تسلیم بودن بی قید و شرط خود را ابراز می کنیم

اسلام در حقیقت دین صلح و سکوت است. البته صلح نه به رضایت دو طرف، بلکه دستور دادن دکانداران دین، و ساکت شدن و پذیرفتن مردم. وقتی ما به دیگری «سلام» می گوییم، در واقع تسلیم بودن بی قید و شرط خود را ابراز می کنیم

۲- دوران فعالیت ادیان بر زمین- قدیم ترین قومی که ادعای پیغمبر داشتن نمودند، کلیمیان هستند که پیامبر رسمی آنان موسی می باشد. گرچه آنان ادعاهایی بر پیامبرانی چون داود، ابراهیم، نوح، و اسحاق داشته اند که درست نیست و آنان بیشتر رؤسای قبایل و شاهان اقوام کلیمی بوده اند، تا پیامبر. از آنجا که کلیمی ها حدود ۱۰ هزار سال است که در ناحیه جورالسلام زندگی می کنند، با فرض این که بپذیریم آنان دارای پیامبری هم بودند، عمر داشتن یک پیامبر از جانب خدا به بیش از ده هزار سال نمی رسد. از این روی، از ده هزارسال پیش به آن طرف تا پیدایش انسان در زمین، خدایی وجود نداشته است که مثلاً راهنمای بشر باشد.

زردشت پیامبر ایران- زردشت را می توان یک آموزگار راستین دانست. زردشتیان ادعایی در مورد پیامبر بودن زردشت نداشته اند. عمر پیدایش زردشت به ۳۷۰۰ سال می رسد.
ادیان مسیحی و اسلام عمر کوتاه تری دارند. اکنون، سال ۲۰۱۲ زایش مسیح است که  به تازگی پشت سر گذاشتیم. در حالی که آغاز اسلام به ۱۳۹۰ سال خورشیدی می رسد. وقتی اسلام خود را آخرین دین راهنمای بشریت می داند، فعالیت و وجود الله محدود می شود به حد اکثر از ده هزار سال؛ وجود کلیمیان، تا نزدیک به هزار و چهارصد سال پیش. یعنی کمتر از ۹ هزار سال.
پیدایش پیامبرانی تنها در خاورمیانه که خود کمترین آگاهی از دیگر نقاط جهان به ویژه آمریکای جنوبی، افریقا، و جزائر وحشی نشین نداشته اند، دلیل بر بازارگرمی و دکان داری این گونه پیامبران بوده است. و این تصور پیش می آید که الله نیز مانند پیامبرانش به دنبال مناطق خوش آب و هوا با مردمانی متمدن و پیشرفته بوده، و کاری به جنگل نشین ها نداشته است.

آخوند مفتخور و شکم پرور، بر سر خوان ملت نشسته و هیکل بی هنر و بی خاصیت خود را مرتباً چاق و فربه می سازد. روزی هم برسد که جوانان ایران هیکل مفت پرورده این جماعت هرجایی را جلو سگ ها و گرگ ها بیاندازند، و آنها نیز از تعفن و کثافت بوی آن سرباز زنند. آن روز چندان دیر نیست.

آخوند مفتخور و شکم پرور، بر سر خوان ملت نشسته و هیکل بی هنر و بی خاصیت خود را مرتباً چاق و فربه می سازد. روزی هم برسد که جوانان ایران هیکل مفت پرورده این جماعت هرجایی را جلو سگ ها و گرگ ها بیاندازند، و آنها نیز از تعفن و کثافت بوی آن سرباز زنند. آن روز چندان دیر نیست.

۳- وجود امامان و امام زمان– مذهب شیعه ساخت و پرداخت ایرانیان است که از قداست ویکه تازی و خودکامگی اسلام در جهان بکاهند. همانگونه که صوفی گری، توسل به عرفان، آیین ۷ امامی، و نهایتاً بهایی گری به همین منظور ابداع شده است. وجود امام زمان، آنهم ته چاه برای بیش از هزار سال، از مسخره ترین کلاهبرداری آخوندی است. آنهای که به اندازه یک جو خرد دارند و مغزشان هنوز کاملاً منجمد نشده، این داستان های فانتزی را هرگز باور نخواهند کرد.

۴-بهشت و جهنم، و عذاب آخرت- آخوندها خود را نماینده و راهنمای دنیای دیگر می دانند. ترس و لرزی که در امت خردباخته در مورد بهشت و جهنم و عذاب آخرت انداخته اند، موجب گردیده که مردم ناآگاه و نادان به سمت آخوند پناه برند و بخواهند از او کمک بگیرند. همین امر قرنهاست که بازار دکانداران دین را گرم کرده، و این طبقه بی غیرت و مفتخور توانسته اند از امت خردباخته بیگاری کشند و دسترنج آنان را کوفت و زهر مار خود کنند. در این مورد آخوندها تنها نیستند شریکان دیگری نیز مانند سروش ها، کدیورها، گنجی ها، بازرگان ها، بنی صدرها، و صدها نوکیسه و فرصت طلب دیگر نیز وجود دارند که به دنبال تفاله های آخوندها راه افتاده، آنها نیز از این آب گل آلود ماهی می گیرند.

اگر ملت ما روزی بتواند این خرافات و کید و مکر آخوند را به کنار زند، آنگاه ملت وارسته ای است که با اندیشه و خرد خود زندگی می کند.

 • نسل سوخته

  به اندازه ای که مردم به نام دین جنایت کردند با هیچ ایدئولوژی و طرز فکر دیگری اینقدر جنایت اتفاق نیفتاد در این بین رقابت اصلی بین اسلام و مسیحیت است بر سر میزان خونها و تجاوزاتی که کردند به نظر شما کدامیک مدال طلای جنایت را بدست می آورد.اسلام یا مسیحیت؟

 • نسل سوخته

  به اندازه ای که مردم به نام دین جنایت کردند با هیچ ایدئولوژی و طرز فکر دیگری اینقدر جنایت اتفاق نیفتاد در این بین رقابت اصلی بین اسلام و مسیحیت است بر سر میزان خونها و تجاوزاتی که کردند به نظر شما کدامیک مدال طلای جنایت را بدست می آورد.اسلام یا مسیحیت؟

 • Eisa,Anush

  من درد و رنج شما ایرانی ها را میدانم اما شما نباید به دین مقدس و پاک اسلام توهین کنید ….. بیاید توبه کنید دوستان آنطور تصویری که شما از اسلام در ذهن دارید آنطور نیست…… به نوشتن نمیشود بحث کرد من یقین دارم که اگر از نزدیک با شما بحث کنم حتما شما را قناعت خواهم داد……. Islam is the best

  • برو،بابا، شما از دین اسلام چه میدانی؟ شما فردی بی مطالعه و خردباخته ای. بهتر است مقاله های گذشته ما در مورد قرآن بخوانید تا اندکی از این خرافات بیرون آیید

  • نسل سوخته

   تصویر کجا بود یه عمره داریم با قوانین وحشیانه و احمقانه این دین زندگی میکنیم خیلی بیشتر از یه تصویر ذهنی برای ما بوده
   ضمنا اسلام هیچی نیست یه جز دین برده داری و کشتن و نجاست طهارت.
   شما برای کسایی بالا منبر برو که این دین رو نمیشناسن.

  • قناعت خواهم داد اشتباه است…قانع خواهم کرد درست است..

  • Neginmanafi

   agar khobe negaresh bara khodet
   sahm manam barato

  • Mohamad1700

   برو تفسیرهای قران را بخوان. من مطمن هستم که از اسلامی که میگی دست میکشی .اخه این بت پرستی نیست که پیامبرتان نام بزگترین بت را روی خانه خدا بگزارد. مگر خدا با یک خانه ای که با سنگ و گل درست شده میشه خدا. احمق تو خدا را در چه میبینی

  • Razmjoo Kafar

   برای شما دعا میکنم که شفای عاجل نصیبتان گردد.
   شاید بعدا متوجه شوید که تمام بدبختی ما نه از امریکا، بلکه از اسلامِ نامنزه است.

  • Aaaaaa

   برو عامو کس نگو

  • Hamid Sadeghi

   زیر شکنجه آدم سریع قناعت می شه.

  • tin.kl

   Fuck islam for ever

 • اینطور نیست…آنچه که اشتباهه افراط در هر چیزیه که ممکنه یک چیز خوب رو به یه فاجعه تبدیل کنه…وگرنه قبل از آمدن دین اسلام وضعیت اعراب اسف بار بود…بر روی این کره ی خاکی انواع ادیان مشاهده میشه که هیچ کدام به بدی دعوت نکرده…از زرتشت در ایران بگیر تا سای بابا در هند….آنچه که اشتباهه تحجر و افراطه…

 • سلام خدمت همه عزیزان ،

  آقائی که قناعت دادیم ،،،،،،،.سنگ این اسلامه کیریتو به سینه میزانی‌ ، اول بده
  خواهرت و مادرت را ختنه کنند آن وقت ز‌ر بزن،

  خره اون اسلامو گ،،،،،

  • Hamid Sadeghi

   زنده باشی

 • Nazdar997

  من واقعا برای جوانانی که تمام افکارشان بازیچه دست عده ای شده که به دین جنبه سیاسی میدهد متاسفم .ودلم میخواهد دوباره به سوی دین اباءواجدادی خودمان زرتشت برگردیم بدون اینکه درانتظارمهدی باشیم تامصلح جامعه ماشوداین دین عرب است به ما چه؟

 • ایران

  اسکل من هم که نماز نمی خونم می دنم منظور از ریختن نامه توی چاه این نیست که امام زمان توی چاهه . . . حداقل متن هاتون رو یه جوری بنویسین باعث نشه ملت شکمشون رو بگیرن برن زیر میز ! ولی با اینکه نظرات رو سانسور نمیکنین حال کردم .

  • Hamid Sadeghi

   ابله

 • Hamid Sadeghi

  حقیقتی که هررورز باهاش زندگی می کنیم. مردم احمق خرافاتی که در اکثریت قرار دارند. اگر بهت برخورد می تونی آمارها رو بخونی. متوسط IQ ایرنی ۸۴ که دوتا از عراق هم کمتره و ایران رو در جایگاه ۱۲۰ در جهان قرار میده. ۹۸% مردم ایران خودشون رو مذهبی معرفی می کنند. تحقیقات نشون داده که هوش رابطه عکس با باورهای مذهبی داره.
  ایران برای انسان متفکر جهنمیه که مجبوره درش خفه بشه و کم کم تجزیه بشه یا فرا کنه ازش و تا آخر عمر خارجی و شهروند درجه ۲ و سر افکنده بمونه.