چرا ما ایرانیان که در سیاه ترین نقطه تاریخ دست و پا می زنیم، این چنین از خود متشکر و خود بزرگ بینیم؟ ۱۹

بیش از سه دهه است که ما گرفتار طاعون حکومت اسلامی شده ایم؛ بیش از سه دهه است که خفقان، جهل، خرافات، بی عدالتی و جنایت در سراسر این مُلک گوهر بار، بیداد می کنند. بیش از سه دهه است که مُشتی آخوند و پاسدار و انسان های فرومایه بر جان و مال و هستی و تمام دارایی ایرانیان حکومت کرده و مردم شریف ایران را در نزد جهانیان به قدری خوار و پست و بی آبرو ساخته اند که یک ایرانی، از اظهار ایرانی بودنش احساس شرم و خجالت می کند.

سی و سه سال است که ایرانیان روشنفکر و فرهیخته از فرط ستمی که از سوی حاکمان خونخوار مملکت بدان ها روا داشته می شود، گوشه نشین گشته و زبان به دهان گرفته و لام تا کام سخن نمی گویند و یا سخن گفته و انتقاد کرده و شکنجه و زندانی شده اند و یا اصل این نظام خودکامه را زیر سوال برده و بر طناب های دار، بوسه زده اند.

فرتور مجسمه امیر کبیر را نشان می دهد. بی شک یکی از میهن دوست ترین و شایسته ترین ایرانیان در سراسر تاریخ امیر کبیر می باشد که کمر به خدمت مردم و کشور ایران بسته بود. منتها از آنجایی که ما ملتی خودخواهیم و امیال شخصی خویش را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهیم، امیر کبیر نیز بابت اختلافات شخصی اش با مادر شاه، به دستور آن زن بی خرد به قتل رسید.

فرتور مجسمه امیر کبیر را نشان می دهد. بی شک یکی از میهن دوست ترین و شایسته ترین ایرانیان در سراسر تاریخ امیر کبیر می باشد که کمر به خدمت مردم و کشور ایران بسته بود. امیر کبیر نیز چون دیگر بزرگان این مرز و بوم که قصد خدمت به مردم و سر و سامان دادن به اوضاع مملکت را داشتند، مورد نفرت درباریان قرار گرفته بود و سرانجام ناصرالدین شاه فرمان قتل وی را صادر کرد.

عده زیادی از اندیشمندان ایرانی نیز طلای میهن را به مس غربت و تنهایی فروخته اند و ترک دیار کرده اند تا بلکه بتوانند در آزادی کامل و به دور از سانسور و خفقان، حرف دل شان را زده و ماهیت راستین نظام دیکتاتوری اسلامی ایران را نشان مردم ایران و جهان دهند و راه چاره ای برای رهایی مام میهن، از چنگال آخوندهای مرتجع و طرفداران خود فروخته شان بیابند.

اما باید از خودمان بپرسیم که چگونه چنین رژیم خونخواری که در نزد ایرانیان میهن دوست، یکی از پلید ترین و ضد انسانی ترین حکومت های خودکامه می باشد، توانسته است سی و سه سال پابرجای بماند و سردمدارانش به دزدی، غارت، تجاوز و اعمال ضد میهنی و ضد مردمی شان ادامه دهند؟.

چگونه چنین نظامی که کمترین پایگاه مردمی ندارد توانسته است تا بر هستی و نیستی هفتاد میلیون نفر انسان حکومت کرده و با انجام پلید ترین و خونبار ترین جنایت ها، همچنان برقرار باشد؟. مگر نه اینکه سرنوشت هر ملتی در دست خودشان است و اگر به راستی مردم مخالف این رژیم ضد انسانی هستند؛ این حکومت عوام فریب ثانیه ای دیگر نیز دوام نخواهد آورد و تار و پودش از هم خواهند گسست.

پاسخ به گمان نگارنده، نداشتن اتحاد و نبودن همدلی میان ایرانیان و همچنین وجود یک سری اخلاق های ناپسند میان مردمان ایران زمین است. خودشیفتگی و دیکتاتوری دو تا از خصوصیات اخلاقی ایرانیان هستند. هر ایرانی خود را بهتر و برتر از هم میهنان دیگرش می شمارد و بر این باور است که دیدگاههایش درست ترین و دقیق ترین نظرات هستند و هیچ کس، بهتر از وی توانایی شناختن مشکلات و یافتن راه حل برای آن ها را ندارد.

غرور و تکبر بیجا نیز، نمونه  دیگری از خصایص اخلاقی زشت ما ایرانیان است. ما ملتی مغروریم که در حین غرق شدن در بیچارگی ها و بد بختی ها، لبخندی ساختگی بر لب می زنیم، و با سینه ای ستبر و گردنی برافراشته از امپراطوری بزرگ خود در هزاران سال پیش سخن می گوییم. این خصوصیات اخلاقی به اضافه چندین صفت زشت اخلاقی دیگر چون دروغگویی، دو رویی، خودخواهی، سوء استفاده از دیگران برای به دست آوردن امیال شخصی، لودگی، نادانی، بی سوادی و کوته اندیشی و… دست به دست یکدیگر داده و ایران و ایرانی را به حال و روز بغرنج اکنون، در آورده اند.

در یک کلام، تمامی مشکلات و بد بختی های ما ایرانیان، از بی فرهنگی و بی اخلاقی سر چشمه میگیرد و درد مملکت ما، فقر فرهنگی و ویرانی سجایای اخلاقی است. ملت ما شایسته غارت شدن، تحت استعمار قرار گرفتن و تحمیر شدن است؛ به قول معروف جامعه گوسفندی شایسته حکومت گرگ های درنده است. صد و پنجاه سال از قدمت جنبش آزادی خواهی و استبداد ستیزی مردم ما می گدرد و هنوز ما اندر خم یک کوچه ایم.

فرتور حضور مردم در تظاهرات ننگین بیست و دوم بهمن ماه را نشان می دهد. این مردم که از آسمان و یا کره مریخ به خیابان نیامده اند، این ها همان انسان هایی هستند که همه روزه در اتوبوس، مترو، و در سطح خیابان با آن ها برخورد می کنیم. ایشان حاضرند به خاطر چند عدد ساندیس به خیابان آمده و بر ضد میهن و آزادی خواهان کشورشان شعار دهند. این ها نیز ایرانی هستند و سمبل خیانت ایرانیان به خودشان در سراسر تاریخ.

فرتور حضور مردم در تظاهرات ننگین بیست و دوم بهمن ماه را نشان می دهد. این مردم که از آسمان و یا کره مریخ به خیابان نیامده اند، این ها همان انسان هایی هستند که همه روزه در اتوبوس، مترو، و در سطح خیابان با آن ها برخورد می کنیم. ایشان حاضرند به خاطر چند عدد ساندیس به خیابان آمده و بر ضد میهن و آزادی خواهان کشورشان شعار دهند. این ها نیز ایرانی هستند و سمبل خیانت ایرانیان به خودشان در سراسر تاریخ.

ملتی که روشنفکران و آزادی خواهان شان را به خاطر یک گونی سیب زمینی می فروشند؛ ملتی که برای چند هزار تومان ننگ آدم فروشی را به جان می خرند؛ ملتی که در سراسر تاریخش هر آنکه برای آبادانی و رهایی شان آمد و تلاش کرد، به خاطر چند سکه طلا، فرد میهن دوست را زدند، زندانی کردند و کشتند و در ازای هر امیر کبیری که در این مرز و بوم زاده شده است، ده ها افشین نیز سر از تخم بیرون آورده اند؛ فرجامی بهتر از نابودی و نیستی و ناپدید گشتن از جهان هستی انتظارش را نمی کشد.

زنده یاد صادق هدایت در جایی نوشته است: ” اگر دانشمندی‌، روانشناسی‌ بخواهد درباره ی ‌زشت‌ترین‌ اشکال‌ بی‌حیایی‌، بلاهت‌، حقارت‌، هرزگی‌، رذالت‌ و خودگنده‌ بینی‌ مطالعه‌ ای‌ جدی بکند، باید بیاید و در این‌جا [ایران] مستقر شود تا محیرالعقول‌ترین‌ پدیده‌ها را ثبت‌ کند. همه ی این‌ جنبش‌های افیونی‌ و ابن‌ الوقتی‌ به‌شکل‌ اسفناکی‌ شکست‌ خوردند و موضوع‌ بده‌ بستان‌های تجارتی‌ قرار گرفت‌، چه‌ بهتر! لااقل‌ دیگر توهمی‌ نمانده.!” نگارنده گمان نمی کند که کسی بتواند و یا حتی حاضر باشد عیب ها و نقص های بیشمار ما نژاد از خود راضی و خود بزرگ بین را، همچون زنده یاد صادق هدایت با شایسته ترین کلمات، بیان کند و به رخ مان بکشاند.

صادق هدایت، روشنفکری که چند دهه ای زود به دنیا آمد و بسیار از زمان خودش و حتی از میزان درک و شعور امروز مردم ایران زمین، جلوتر بود. او نیز قربانی اخلاقیات سخیف ملت ایران شد. مردمی که همواره بزرگان و روشنفکران خویش را مسخره کرده اند و با نیش و کنابه ایشان را آزار داده اند و در بسیاری از مواقع ایشان را به قتل رسانده اند چرا که توانایی درک سخنان اندیشمندان مملکت را نداشته اند.

صادق هدایت، روشنفکری که چند دهه ای زود به دنیا آمد و بسیار از زمان خودش و حتی از میزان درک و شعور امروز مردم ایران زمین، جلوتر بود. او نیز قربانی اخلاقیات سخیف ملت ایران شد. مردمی که همواره بزرگان و روشنفکران خویش را مسخره کرده اند و با نیش و کنابه ایشان را آزار داده اند و در بسیاری از مواقع ایشان را به قتل رسانده اند چرا که توانایی درک سخنان اندیشمندان مملکت را نداشته اند.

جیغ گوش خراش حماقت و بی خردی و بی تدبیری امان گوش عالمیان را کر کرده است و ما هنوز سعی داریم تا خودمان را با سیریش، به ماتحت کوروش بزرگ و امپراطوری ایران و نژاد برتر آریایی بچسبانیم!. کدام نژاد برتر؟، کدام فرهنگ غنی؟، کدام تاریخ افتخار آمیز؟، کدام قوم برگزیده؟، همه چیز این مرز و بوم با کثافت و خیانت و دروغ و هرزگی در آمیخته، گوشه  به گوشه ی این خاک نفرین شده، پر شده است از فاحشه هایی که نه تنها تن خود و آبا و اجداد شان را می فروشند بلکه چوب حراج به مغز و عقل و اختیار خویش نیز زده اند.

کدام مملکت قهرمان پرور؟. کدام یک از قهرمان های ملی ما، چه در عرصه ی سیاست، چه در دنیای ورزش، چه در عالم علم و دانش و هنر، آخر و عاقبت خوشی داشتند؟. در ازای هر فرد میهن دوستی که در این ملک چشم به جهان گشود، هزاران افشین و سلمان نیز سر از تخم بیرون آوردند. بابک خرمدین را یک ایرانی به چنگ حکومت اعراب انداخت، امیرکبیر را ایرانیان کشتند، دکتر مصدق را ملت نمک نشناس ایران خانه نشین کردند و دق دادند، سر تختی ها و حجازی ها که چه بلاهایی نیاوردند، ما به چه چیزمان اینقدر می بالیم؟.

تاریخ ما پر است از خائنینی که برای چند سکه ی نفره و طلا، خدمتگزاران مملکت را از بین برده اند. هنوز هم داستان غم انگیز ما از این قرار است. ما زاده شده ایم تا حسرت بخوریم و آه بکشیم و خبر های جنایات و قصاوات حاکمین خانه ی پدری مان را هر روزه بخوانیم و سر انجام سکوت کنیم، سکوتی چندش آور به عمق همه ی خیانت های ایرانیان به خودشان در طول تاریخ. به راستی چرا ما ایرانیان اینقدر از خود متشکریم؟!.

 • سهراب ارژنگ

  کیردرد دارم!

  سهراب ارژنگ

 • Shayan_xl

  درود بر شما
  من با شما موافقم ولی متاسفانه تعداد افراد بی سواد و فرومایه به حدی زیاد هستش که امکان روشنفکری در این میان با سختی و دشواری پیش میره حتی این میان افراد مهاجر مشهوده
  خلایق هرچه لایق
  شایان

 • Mikrojob

  agha ye Parsa, ba shoma movafegham. amma kam nistand roshanfekrani ke be ghasd e daraamad andookhtan cheshmashan ra be roo ye bidadgari ha bastand va baghi ye dastan roshan ast

 • Aryanamir

  با درود
  با اینوع مباحث کاملاً موافقم ، ولی با نظر و تم مقاله مخالفم ! شما قبل از اینکه بپردازید به مردم و چگونگی تفکر و هرهنگشان ، بهتر بود و البته پیشنهاداً به علل آن میپرداختید . نه ما از مریخ آمده ایم و نه مردم اسکاندیناوی ، فقط در دو شرایط متفاوت رشد و زیست کرده ایم و زیر پوست شب اسلام و سلطنت و بعبارتی دیکتاتوری . متأسفانه و یا خوشبختانه سن و سال من به اندازه ایست که هر دو زمان را دیده ام . در زمان شاهنشاهی و بعنوان مثال در پایتخت ایران که کم و بیش و حدوداً  ۳ و نیم ملیون جمعیت زندگی میکرد  ما ۱۷ پادگان نظامی داشتیم و بیشمار مسجد و تکیه و حسینه و مهدیه و فقط ۸ کتابخانه وجود داشت که البته ۵ تای آنهم از دسترس عموم بدور بود . و تازه همان کتابخانه های موجود هم کتابهایش از قربیل سانسور و …….. گذشته بود .
  همیشه و تا کنون در دیارمان یکنفر بود که تصمیم میگرفت و برمان میداد و حرف آخر را میزد و بقیه مردم مجری بودند . قبلاً اسمش شاه بود و اکنون ولایت فقیه میباشد
  هرگز حق نداشته و نداریم که در امور کشورمان مشارکت داشته باشیم و نظر بدهیم ، حتی اگر نظری اشتباه داشتیم که هرگز امکان مطرح و بیان پیدا نمیکرد که بتواند در پروسه عمل اصلاح شود و تجربه پیدا کند و رشد کند و اگر متفاوت می اندیشیدیم ، میشدیم عامل شرق و غرب و اجنبی و …… توسط ساواک یا ساواما پذیرایی میشدیم و میشویم و سرنوشتمان زندان و شکنجه بود
  من با شما موافقم که فرهنگ نداریم ، با این فرق که دلم میخواهد علل یابی کنم که چرا نداریم
  زنده باشید

  • Arman

    شاید به دلایل زیر:
   – تحقیر و تخریب شدن در طول هزاران سال تاریخ توسط اقوام غالب. از اسکندر مقدونی، اعراب، مغول ها، روس‌ها گرفته تا حکومت کنونی‌.

   به خصوص مغلوب شدن به اعراب در ۱۴ قرن پیش که بطور سیستماتیک فرهنگ و صفات
   ایرانی‌ را از بین بردند و آداب رسوم قبیله‌ای خود را جایگزین آن کردند.
   اگر توجه کنید ما هنوز اغلب تفکری قبیله‌ای داریم، حق و حقوق فقط مال من و
   اطرافیان من است، بقیه که داخل آدم نیستند. (رجوع شود به بسیاری از اقوام
   ایرانی‌ و عرب که به عنوان مثال فقط با افراد قبیله و طایفه خویش وصلت
   میکنند…)
   – معضلات پیدایش نفت. این منبع نه تنها نظام‌های
   دیکتاتوری را پرورش میدهد و باعث استفاده سؤ میشود، بلکه مانع رشد فکری،
   رشد اقتصادی از طریق تمایل به رقابت و نو آوری و… میشود و در کّل
   جامعه‌ای تنبل و بی‌ خاصیت میپروراند. ( در این زمینه نیز تا حدودی با
   جوامع نفت خیز عربی‌ نقطه اشتراک داریم.)

 • خلیج همیشه عربی

  سلام
  دیدی راست میگفتم .شما فقط بلدید ملیتهای دیگه رو مسخره کنید در حالیکه حیوونای اون باغ وحش(ایرونی سوسمارخور) لایق هر توهین ونکبت است .اصولا ایران وایرانی کثیفترین ونجسترین کلماتی هستن که میشه به زبان آورد(به بچه هاتون یاد ندید این کلماتو .بدآموزی میشه)
  شما یک ملت بی خاصیت وبی مصرف هستید که هنروفرهنگی غیر از تجاوز بلد نیستید.
  فقط بدرد مرگ واندوه وعزا میخورید.ولی عرب یک هنر بسیار زیبا به اسم رقص عربی داره که همه توکفشن.
  همین الان سایه ی اختاپوسی خود روبرجزایر عرب خلیج مجعول فارسی انداختید .به ترکها اجازه ی استقلال نمیدید.بلوچستان رو به زور تصاحب کردید.خداروشکر میکنم که کشوری مثل ارمنستان از چنگال شما بی صفتان خلاص شد.ان شاءالله شاهد نجات ملیتهای دربند توسط شما وحشیان خواهیم بود.    تمام

  • مردک، خجالت بکش و نام خلیج فارس را ضایع مکن. تنها بی شرفها، مزدوران، و خیانت کارانند که نام زیبای خلیج فارس را تغییر می دهند. این گونه انسان نماها، دشمن خونی مردم باشرف ایرانند- سهراب ارژنگ

  • امام نقی

   آی کیو جان. در فارسی بهش میگن رقص عربی . در زبان انگلیسی و جهان متمدن Belly Dance نامیده میشود و اسمی از عرب در آن نیست. 

   در مورد اعراب صحبت نکن که میراثی مثل اسلام داشته اند که پدر همه جهان را درآورده 🙂

  • Behzad Arya

   باوجوداینکه میدانم که اگر سگی شروع به پارس کردن و گاز گرفتن پای من کرد  من نباید مثل او پارس کرده و یا پای او را گاز بگیرم  ولی لازم است که به سایر خوانندگان این سایت که انسان و متمدن هستند بگویم عرب آدم نیست که اظهار نظر او ارزش خواندن داشته باشد و آب خلیج فارس را نباید با نژاد پست خودشان آلوده کنند و این توله سگ عرب نیز مثل جد انگلش هرچقدر میخواهد پارس کند = عرب در بیابان ملخ میخورد  سگ اصفهان آب یخ میخورد ./.

  • Irani

   عرب سوسمار خور,اول بورو ببین بابات کیه؟ننت با کیا خوابیده؟زنتو کیا میکنن؟بعدا زر مفت بزن

  • Yekta abtin

   Ze shire shotor khordano soosmar ARAB ra be jaii residast kar ke taje kiyani konad arezoo TOFOO ba to ey charkhe gardoon TOFOO.

 • Abazarghafary

  خلق را بر دار کرد ، کس کشی بود این امام //فتنه ها  در کار کرد ، جاکشی بود این امام  //جنگ ها بر پا کرد تا جیب آخوند پر  کند  // جاکشان را بر سر کار کرد ، جاکشی بود این امام //جاکشی  بود با اصل هندی ، گفت من ایرانیم //خون ایرانی ریخت در خیابان, کس کشی بود این امام //پیرو پیغمبر جاکش کجا ؟ مسلم کجا ؟ ایران کجا ؟ //کشور ایران را لانه مار کرد . جاکشی بود این امام //خمینی و فرزند خلفش خامنهی جاکش قاتل ایران را لانه مارهای تروریست کردند با هر وسیله این جاکشان را افشا کنید و نگذارید از این روضه خونهای ۵ ریالی زمان شاه امام بسازند مثل امام علی جاکش و محمد بچه باز و امام نقی کس مشنگ.
  نمایش بیشتر نمایش کمترادامه مطلب: با موسوی سبز پیشوای جوانان اصلاح طلبی که خود را فرزند خمینی کبیر می دانند، بیشتر آشنا شوید | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/02/16/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a8%db%8c#ixzz1naQ1mZEv

  • Ddr

   baz ham khar tu khar shod

 • Ocman201248

  deh

 • Ocman201248

  kodam nejad e behtar ? kasy nagofteh nejad behtar balkeh goftim o khahim goft keh kourosh bozorg opaayeh gozar hoghoogh bashar va hezaran niky haay degar bood hala shoma tamam tarikh iran ra mikhahy beh gand bekeshy va naam bebary beh khod e BEE AGHLET barmigardeh .
  chera hamisheh baray inkeh matalebemaan khanandeh haaey dashteh bashad BAYAD chand ta part o pala begim keh 6 nafar ro teez konim inja ?
  aziz del baradar boro 4 ta ketab bishtar bekhoon pas az aan bia maghaleh neveesy kon
  payandeh bashy dar kenar IRAN e maa

 • Mamali1234

  نظر خود را اینجا وارد خلایق هر چه لایق … از ماست که بر ماست … از ما ایرانیان در داخل آن کشور و سیستم چه انتظاری دارید شما آقایان اعظم محترم و شیوا …

 • پویا

  دوست عزیز
  زحمت کشیدید و مشخصا از سر دردمندی این مقاله پر از احساسات را نوشته اید اما متاسفانه  حتی یک fact هم در این مقاله وجود ندارد. اگر مردم ایران احمق، بی خرد، و … هستند کاش مینوشتید که کدام تحقیق علمی به چنان نتایجی رسیده است. به کار بردن چنین کلماتی حتی در مورد یک فرد مسئله دار است چه خواسته درباره ملتی چنین قضاوت شود. اگر سرنوشت بابک، امیر کبیر و … را به عنوان مثال بیان کرده اید کاش مینوشتید که بر اساس کدام تحقیق علمی چنین استباط میشود که ایرانیان تنها ملتی هستند که قدر قهرمانان خود را نمیدانند. از یونان و روم قدیم تا فرانسه، انگلستان و آمریکای جدید هزاران مثال وجود دارد که در همه جا کمابیش به این شکل است. فکر میکنم اگر چند مقاله دیگر مانند مقاله شما را ببینم میشود احتمال داد که حداقل بخشی از روشنفکران ایرانی دید بسیار محدودی دارند و بیش از اینکه متقاعد کننده و علمی  و پر محتواحرف بزنند به قالب و  زیبائی کلمات و انگیختن احساسات اهمیت میدهند. نظرات شما درست نقطه مقابل آنانی است که عقیده دارند ایرانیان متمدن ترین، با هوش ترین، زیباترین و … ملت جهانند. هر دو افراطی، بی منطق و در نتیجه بی ارزش.

 • Amidifardmossy

  با درود
  سپاس از شما، ولی‌ در آنجا که گفتید همینهی که هر روز با آنها برخورد می‌کنیم و آنها برای ساندیس
  به خیابان میروند آنها همینگونه که بیچاره و نادان هستند بیگانه پرست و میهنفروش و بیفرهنگ و
  از دید و نگاه من به هیچ روی ایرانی‌ نیستند سلامهای هستند که با نام ایرانی‌ در ایران زندگی‌ میکنند 
  برای پاسداری از فرهنگ تازی
  با آرزوی تندرستی و شادی برای شما و همه ایران دوستان
  مصطفی عمیدی فرد

 • Amidifardmossy

  با درود
  سپاس از شما، ولی‌ در آنجا که گفتید هم مینهنانی که هر روز با آنها برخورد می‌کنیم و آنها برای ساندیس
  به خیابان میروند آنها همینگونه که بیچاره و نادان هستند بیگانه پرست و میهن فروش و بی‌ فرهنگ و
  از دید و نگاه من به هیچ روی ایرانی‌ نیستند سم‌های هستند که با نام ایرانی‌ در ایران زندگی‌ میکنند 
  برای پاسداری از فرهنگ تازی
  با آرزوی تندرستی و شادی برای شما و همه ایران دوستان
  مصطفی عمیدی فرد