آیا خدایی هستد، اگر هست کجاست، و چرا ما به او نیاز داریم؟ – بخش دوم ۳۵

در بخش نخست دلیل پیدایش خدایان و پیامبران را که بر اساس نیازهای مادی و روانی انسان بود شرح دادیم، و پرسش هایی در پیش است که کسی را پاسخ گوی آن نیست. البته یک آخوند و دکاندار دین، با سفسطه و مغلطه بر روی این اندیشه های نادرست و خرافات دور از هر منطق انسانی، ماله کشی می کند و با بیان مسخره و بچه گانه ای علت هایی را بیان می کند که تنها می تواند خوراک خردباختگان، کوته فکران، و نا آگاهان اجتماع باشد. چنانکه می بینیم گروه انبوهی از مردم کشورمان به نام امت اسلامی، و همواره با سمپاشی های شبانه روزی این جادوگران اجتماع، خرد و اندیشیدن را از دست داده اند، و همچنان در چنبره طلسم و جادوگری آخوند اسیرند.

 این خانم یک ضعیفه اسلامی است. کسی که به ناقص خلق شدن خود اعتراف دارد. کسی که با تب چهل درجه به بارگاه جلاد بزرگ زمان خامنه ای آدمخوار می رود و اظهار می دارد که بادیدن بشره منحوس ان جنایتکار بهبودی و شفا پیدا کرده است. دودختر سمت چپ فرتور، نمایندگان راستین بانوان فرهیخته و نیک اندیش ایرانند.

این خانم یک ضعیفه اسلامی است. کسی که به ناقص خلق شدن خود اعتراف دارد. کسی که با تب چهل درجه به بارگاه جلاد بزرگ زمان خامنه ای آدمخوار می رود و اظهار می دارد که بادیدن بشره منحوس ان جنایتکار بهبودی و شفا پیدا کرده است. دودختر سمت چپ فرتور، نمایندگان راستین بانوان فرهیخته و نیک اندیش ایرانند.

در این جا بررسی می کنیم که پیامبران ساخته و پرداخته ما چه کسانی بودند، و چگونه خدایان آنان را که بازهم ساخته و پرداخته خودمان است به دیگران شناسانده ایم؟:
شگفتی آن که گویا بشر از ۱۴۰۰ سال پیش یعنی پس از پیدایش محمدابن عبدالله تا کنون و تا پایان عمر زمین، دیگر نیازی به راهنمایی شدن، و ارشاد پیامبران نداشته و نخواهد داشت!. حال، با توجه به آن که از پیدایش انسان در کره زمین نزدیک به ۴۰۰ هزار سال می گذرد، چگونه پروردگار عالم در این دوران دراز هرگز در اندیشه و فکر بشر نبوده، ولی از ۴۰۰۰ سال پیش ناگهان، به یاد کمک و راهنمایی انسان می افتد؟. آیا خدا در این دوران طولانی در خواب بوده، و یا از زندگی و رنج و زجر آدمیان برکنار مانده است؟. دیگر آن که، چرا تنها در خاورمیانه؟. آیا خدای بزرگ، آفریننده جهان، آگاهی و تسلط بر همه جهان نداشته، که با نا آگاهی، پیامبران خود را در ناحیه کوچکی فرستاده است؟. آیا مردم آمریکای شمالی، کانادا، استرالیا، زلاند نو، آفریکا، بخشی از اروپا، و بسیاری جاهای دیگر چه گناهی داشته اند که پیامبری بر آنان وارد نشده، و بدون راهنما و ارشاد خداوندی مانده اند؟!…

این گونه دستور زجر دادن و با زجر کشتن انسان ها از اسلام است که از دین یهود، گرفته شده، و آنها هم از دولت های خونخوار کلده و آشور مانند آشور بانی پال و نبوپولسر گرفته اند. به هرحال، در کشور ما از اسلام مایه گرفته شده است.

این گونه دستور زجر دادن و با زجر کشتن انسان ها از اسلام است که از دین یهود، گرفته شده، و آنها هم از دولت های خونخوار کلده و آشور مانند آشور بانی پال و نبوپولسر گرفته اند. به هرحال، در کشور ما از اسلام مایه گرفته شده است.

ادیان ابراهیمی- همان گونه که در بخش نخستین گفته شد، پروردگار ناشناخته از حال و زندگی انسان ها بر روی کره زمین همیشه ناآگاه بوده تا ناگهان نزدیک به ۴۰۰۰ سال پیش به خود آمد و پیامبرانی را به مردم شناساند:
۱- یهودیت- پیروان دین یهود موسی را پیامبر خود می دانند که از سوی خدایشان به نام «یهوه» فرمان یافت تا بردگان را از بند فرعون آزاد ساخته، پس از گذشتن از بیابان های سینا در فلسطین کنونی جایگزین نماید- در این مورد یهوه به اقوام و ملیت های دیگر کاری نداشت، و تنها به هدایت و ارشاد قوم بنی اسرائیل می پرداخت. بازهم می بینیم که نه یهوه یک پروردگار جهانی بود، و نه موسی پیامبر بشری.

ما در این جا بنا نداریم که وارد جزئیات شده، و ادیان گوناگون را زیر ذره بین بگذاریم و موشکافی کنیم. تنها یادآور می شویم که پس از سال ها کنکاش و جستجوی فراوان دانشمندان و جستجو گران، کوچکترین اثر و نشانه ای از به زیر آب فرو رفتن و غرق شدن سپاهیان فرعون در رودخانه نیل، و نشانه از آنها در تاریخ مصر نیز در دست نیست. همچنین داستان عشق و دلدادگی یوسف به زلیخا و رسیدن او به مقام صدارت مصر و ۷ سال خشک سالی پیاپی، و دنباله داستان، از افسانه های زیباست که آن را به عنوان دین و کیش یهود شناسانده اند. از این روی، داستان نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، داوود و موسی به عنوان پیامبر جز افسانه و داستان نمی تواند جنبه دیگری داشته باشد. و به جرأت می توان گفت که این ها بیشتر یا افسانه بوده اند، و یا شماری از آنان از سرکردگان و شاهان یهود بوده اند تا پیامبر، آن چنان که در باره اشان گفتگو شده است.

 هیچکس نمی تواند رابطه جنسی محمدابن عبدالله یک پیرمرد ۵۴ ساله با دختر بچه ۹ ساله را حا شا و کتمان کند.

هیچکس نمی تواند رابطه جنسی محمدابن عبدالله یک پیرمرد ۵۴ ساله با دختر بچه ۹ ساله را حا شا و کتمان کند.

۲- مسیحیت، زردشتی، بودایی- عیسی مسیح آزاد مرد و انسان بزرگی بود که نمی توانست جور وستم سرکردگان روم بر مردم بیگناه را تحمل کند. بنابراین، او را باید فرزند آزادی و آزادمنش دوران خود دانست. همان ویژگی هایی که در زردشت پیامبر ایرانی دیده شده، در عیسی و یا در شخص بودا وجود داشته است. زردشت، عیسی، و بودا را می توان آموزگاران و معلمین بزرگ اخلاق و انسانیت دانست. از این روی، نسبت دادن زردشت به عنوان پیامبر اهورامزدا، عیسی فرزند خدا، و بودا بیشتر احساسات و مبالغه های انسانی است تا حقیقتی به نام آفریدگار یکتا و فرستاده او.

در این چند باوردینی، تا آن جا که ما می دانیم زردشت، عیسی و بودا هرگز ادعا نکردند و سخنی بر زبان نیاوردند که از جانب پروردگار یگانه برای راهنمایی بشر آمده اند. این برداشت و اصرار انسان های نیازمند است که بدانان چنین نسبت هایی داده اند. آنچه که بدیهی و مسلم است، ارزش والای انسان های بزرگ و وارسته ای چون بودا، زردشت، موسی و عیسی که هدف هایشان کمک و خدمت به مردم نیازمند و محروم بوده است، نزد کسی پوشیده نیست. بنابراین، چه نیازی است که این فرهیختگان و خوبان تاریخ را بی جهت به خدایی بچسبانیم که بودن و یا نبودن او برای کسی به اثبات نرسیده و هیچگونه اثری در زندگی و سازندگی انسان ها نداشته است؟.

۳- اسلام- از آنچه که گذشت می توان پی برد که پیدایش دین و آیین هایی چون زردشتی، بودایی، یهودیت، و مسیحی ساخته و پرداخته خودمان است و گرنه هیچکدام از این پیامبران، خودشان ادعای پیامبری نداشتند، و هرگز ادعا نکردند که از سوی خدایی مأموریت یافته اند. ولی در مورد پیامبر اسلام، با همه آیین دیگر تفاوت دارد. برای شناختن این دین بهتر است جوانان ما زندگی محمدابن عبدالله را با دقت مطالعه کنند، آنگاه خود به نتیجه خواهند رسید که چگونه دین اسلام تنها به دلیل سودجویی و خودکامگی یک فرد به نام محمد عبدالله و وسوسه و کینه توزی یک شاهزاده ایرانی پای گرفت.
در این جا به کوتاه می توان گفت که محمدابن عبدالله کودکی یتیم که در دنیای آنروز همواره مورد سرزنش، ضرب و شتم جوانان هم سن و سال و یا بزرگتر از خود قرار می گرفت، دارای عقده های روانی زیاد بود. این محرومیت های روانی موجب گردید که جاه طلبی و خودکامگی در او روز به روز افزایش یابد.

کار کردن محمد و همراه بودن با شتربانان و سفر های دور و دراز، و دیدار و نشست شبانه با پیروان و پیشوایان یهود و زردشت، او را با آیین های آن زمان چون آیین میترایسم، زردشتی و یهودی آشنا ساخت، و او را در کنار شاهزاده خیانت کار و حقه بازی از ایران، ولی پرتجربه و دانا چون سلمان فارسی قرار داد. خودکامگی، و زنباری این تازه به دوران رسیده بیابان های عربستان، و آگاهی از آیین های دیگر، او را بر آن داشت که آیینی به نام « دین اسلام »، و پروردگاری به نام « الله» که در کنار او و برای او کار می کند طرح ریزی نماید.
آنگاه پس از فرار از مکه به مدینه برای آن که پیروانی به دور خود داشته باشد، به حمله به کاروان ها پرداخت. کشتن مردان، و بهره گیری از زنان، و توزیع مال های غارت شده میان دزدان و غارتگران، به آسانی و به زودی همه دزدان و محرومان جامعه بیابانی و عقب مانده آن روز از سراسر بیابان های عربستان را به دور خود گرد آوری نمود.

زدن گردن انسان ها در سده ۲۰-۲۱ دستور کامل اسلام است که در عربستان کانون پرورش دستورات محمدابن عبدالله همچنان پیاده می شود.

زدن گردن انسان ها در سده ۲۰-۲۱ دستور کامل اسلام است که در عربستان کانون پرورش دستورات محمدابن عبدالله همچنان پیاده می شود.

در حقیقت، دین اسلام نطفه نامشروع دین یهود و آیین زردشتی است. چنانکه بسیاری از دستورات و قوانین این دو آیین، مانند ختنه کردن، نماز، سنگسار، بریدن دست و پا، شلاق زدن، و بسیاری دیگر، از این دو آیین گرفته شده است. البته، آیین مجازات های سخت غیر انسانی مانند سنگسار، بریدن دست و پا، شلاق زدن، از مجازات های شاهان کلده و آشور است که یهودی های از آنان گرفته اند، و سپس به اسلام دادند.
از آن چه گفته شد، هدف نگارنده دین ستیزی نیست، بلکه هدف آنست که آخوند متجاوز و جنایتکار که سالیانی است بر پشت ملت ما سوار شده و به مفتخوری پرداخته است، از جامعه سیاسی خود به دور سازیم. وگرنه ما را به باورهای دیگران کاری نیست.

 

 • نریمان

  تمامی ادیان ساخته ی ذهن متوهم بشریت هستند  که در ان خدایانی با اسامی گوناگون به انسانها چپانده شده است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……………………………………………………

  کلن انسانیت در کنار دیندار بودن و خداشناسی هیچ تناسبی با هم ندارند چنانچه که اگر دقت کنیم  انسانهای دیندار افرادی رذل و سودجو و ………………میباشند که در طول تاریخ بلای جان بشریت شده اند و زمینه ی زوال و عقب ماندگی و سقوط انسانها را موجب گشته اند نظیر روحانبت و کشیشان خاخامها دراویش …………………………………………….

  نریمان از نژاد صد در صد اریایی ……………….

  …………………………………………

  • Atosa

   نریمان تو هم دیندار هستى به اسم آریایى و جنایات شما کمتر از اینها نیست بیخودى از این دین ها انتقاد نکن شما هم دقیقا مثل آنهایى

 • Fariborz

  in parvane jonam az kose nazi bodeh,in khamenehi koskesh az goshte sagam harmotaresh beshe, , hatman tartiebe khanomo az aghabam dadeh

 • Farid

  in akhand koskesha in kosokonaro meykonad be esme eslamo be reyshe in melate bikharad ham meykhandand

 • ensan

  esalam e KASSIF E mohamadi 

 • milad

  ترجیح میدم به خدا اعتقاد داشته باشم تا اینکه وقتی بمیرم ببینم نیست به جای ان که به خدا اعتقاد نداشته باشم و در ان دنیا ببینم هست

  یک مشت احمق که احساس روشنفکری می کنید

  شرمنده هیچی حالیتون نیست 

 • milad

  cdasd

 • Karshnas

  شیخی  کس کش به زنی  فاحشه گفتا  مستی .. هر لحظه به کام  دیگری  پیوستی ..گفتا شیخا کس کش هر آنچه گویی  هستم..اما تو زن جنده هر آنچه مینمایی   هستی ؟؟

 • Sarab

  in akhondhaye koskesh in koso konaro meykonado jekeshonam dar nemeyad

  • Nakisa_sam

   پروانه معصومی یک پیر جنده تمام عیار است که مشتریانش یک مشت آخوند کسکش شپشو هستند. او مایه ننگ جامعه زنان غیور ایران زمین است.

 • Nakisa_sam

  عدم تعیین پیامبر در ۳۶۰۰۰۰سال از پیدایش جهان هستی مطلبی است که دقیقا باید مورد توجه قرار گیرد.

  • artima

   دوست من وجود آدما از۲/۷میلیون سال پیش توسط باستان شناسا به ثیت رسیده

 • What about the Sharia of MJoses and Jesus Christ?
  CAPITAL PUNISHMENT
  ________________________________________
  CAPITAL PUNISHMENT In the Bible
  Many of the crimes for which any biblical punishment is prescribed carry the death penalty. The three methods of executing criminals found in the Bible are stoning, burning, and hanging.
  STONING
  Stoning was the instinctive, violent expression of popular wrath (Ex. 17:4, 8:22; Num. 14:10; I Sam. 30:6; I Kings 12:18; II Chron. 10:18), and is often expressly prescribed as a mode of execution (Lev. 20:2, 27, 24:16; Num. 15:35; Deut. 13:11, 17:5, 21:21, 22:21, et al.). As the survival of vindicta publica, it was and remained characterized by the active participation of the whole populace (Lev. 24:16; Num. 15:35; Deut. 17:7; et al.) – all the people had to pelt the guilty one with stones until he died. Stonings were presumably the standard form of judicial execution in biblical times (Lev. 24:23; Num. 15:36; I Kings 21:13; II Chron. 24:21).
  Stoning was not only confined to the 18 offenses for which the Bible had expressly prescribed it (Maim., Yad, Sanhedrin 15:10), but instead of having all the people kill the convicted person by pelting stones at him a “stoning place” was designed from which he was to be pushed down to death (Sanh. 6:4).
  Capital  punishment in Torah
  If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them:
  19. Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place;
   And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard.  And all the men of his city shall stone with him with stones, that he die: so shalt thou put evil away from among you; and all Israel shall hear, and fear.

 • Shet_50cent

  ta hala ba khodet fekr kardi ke hamoon ZARDOSHT ke to e ablah va najes harf mizani ki aafarideh be een fekr kon ke ashqali mesle tora ki aafarideh 

  • MASOUD

   YANI FEKR MIKONI YEKI NESHESTE AZ GEL SHOMA HARO AFARIDE,AGHL KHOOB CHIZIYE AGE BAHASH FEKR KONID

 • Karamisara45

  mundam in hame doruq ro az koja daravorDd :@ khoda be dadetun berese ba in maqzhaye puch!

 • Tohid

  عزیز من عایشه با اجازه و خواست پدرش همسر حضرت محمد شده و هیچ اجباری نبوده!!
  اگه سنت جواب بده که نمی ده قدیما تو سن کم ازدواج می کردن!!بیشتر ازدواج های پیامبر فقط برای اتحاد بیشتر مسلمان ها با هم دیگه بوده  هیچ گونه سوداگری در کار نبوده؟
  برید تحقیق کنید ببینید پیامبر بعد مرگش چقدر اموال داشت و کجا زندگی می کرد؟

  • tt

   به فرض که عایشه به خواست پدش زن محمد شد، مگه زن به تنهایی وجود مستقلی نداره که پدش باید براش تصمیم بگیره و اونو به همسری مردی در بیاره.
   ازواج پیامبر تنها برای اتحاد مسلمانها بوده؟ این اسمش استفاده ابزاری از زن نیست؟
   بریم تحقیق کنیم ببینیم پیامبر بعد از مرگش چقدر اموال داشت و کجا زندگی می کرد؟ مگه قراره کسی بعد از مرگش جایی زندگی کنه؟

 • S_raha97

  vaghan azz in hame jahloooooo nadoooni moetasefam

   faghat az adamyi k in sito mikhoonan khahesh mikonam bishtar tahghigh konid va too dame in sit ha nauftid
  ghabele zekre k begam pedare ayeshe khodesh esrar dasht k ayeshe ba hazrate mohamad ezdevaj kone chon avalinnn mosalman zade bood va mikhast ezdevaje dokhtarane moslamanan ro ba mardan eslam rasmi kone haminnnnnnn
  khodaaaaaaaaaa 

  • ali

   جدن. یک دختر ۹ ساله میخواست با یک مرد پنجاه و چند ساله ازدواج کنه؟ در دیگ بازه حیایی گربه کجاست. دختر ۹ ساله از ازدواج چی میفهمد؟ محمد باید این عمل را انجام نمیداد. یک کم فکر کنید هر چه گفته شد (ماله مالی شد) را چطور قبول میکنید. حداقل هر چیز را که میشنوید انرا با وجدان خود بسنجید  شماچطور این مزخرفات را قبول میکنید؟  نترسید که خدا هم از انسانهایی که وجدان دارن بیشتر خوشش میاید . که اگر وجدان بود روزگارمان این نمیبود.

  • اکبر

   به هرحال هیچ دلیلی برای هم خوابه شدن با دختر ۹ ساله موجه نیست
   هیچ دلیلی

 • ایرانی

  ببندید دهن کثیفتون رو از بدو حضرت آدم اومدن چنین پیامبر بزرگواری مژده داده شده این ها هم که این همه حرف مفت زدن فقط حرف زدن که درقرآن به صراحت به اونها جواب داده شده اینقدر هم از این حرفا نزنین مردم هم از شما هم از حرفاتون حالشون بهم می خوره

  • elan

   شما الان می ری دیگه تو بهشت چون دفاع کردی از دینت، خیلی عزیزی، لذتی بالاتر از این نیست که در دهان تو زد محکم

  • بی طرف

   به نظر شماها مردم فقط اونایی هستن که همفکر خودون هستن و بقیه آدم نیستن!

 • artima

  دوست عزیز من زیاد اهل این مباحث نیستم ولی فک کنم حداقل سواد علمی رو تو متنتون بکار بردید .شما اصلا اطلاع از داستان نوح دارید؟بقایای کشتی نوح پیدا شده.دقیقا در مرتفع ترین مکان آناتولی ترکیه.پس لطفا جوری حرف نزنین که انگار همه چیز بارتونه.اگه بخاید عکساشم براتون بزارم.لطفا بیشتر مطالعه کنید بعد حرف بزنید

  • MASOUD

   IN HARFARO BAVAR MIKONI VAGHEAN,,KARTOONI NIS BE NAZARET,KESHTI KE YE ALAME MOJOD TOOSH JA SHODE ,BASHARE ALANAM NEMITONE YE HAMCHI KESHTI BESAZE ,BAD NOOH TAKO TANHA OONO SAKHTE ,OON HAME HEIVOONO TOSH GOZASHTE ,KOLI HAM GHAZA MIKHAD,MA EDA NEMIKONIM SHOMA KAMI FEKR KONID

 • angel

  خب چرا دختر ۹ ساله ؟ چرا زن ۴۰ ساله ی پولدار ؟ ازدواج همش به خاطر اسلام و منافعش؟ آیا راه دیگری نبود ؟

 • کوروش

  دوستان به جای اینکه فحاشی کنید حتی اگه نخواستید قبول نکنید…نویسنده هم عقیده ی خودش رو بیان کرده…منم نمیگم ازش دفاع میکنم…بیاین بدور از احساسات بدوی کمی به عقل نزدیک تر شیم و دینمون رو برای شخص خودمون نگه داریم…بیاین متحد شیم و ایران قدرتمند رو بازیابیم…این ما نیستیم…بیدار شید…
  کجاست اون عشق فرهاد؟؟؟کجاست غیرت آرش؟؟؟کجاست عدل کیخسرو؟؟؟
  بیدار شید

 • مریم

  نمیدونم برداشت امثال شما ازاسلام چیه اما من اسلام رو قبول دارم من آدم خیلی مذهبی نیستم وحجابم هم شال یا روسریه موهامم خیلی نمیپوشونم اما یه سری اعتقاداتی دارم که بهشون افتخارمیکنم این دینی که الان داره چه در ایران وچه در عربستان اجرا میشه به اسم اسلام اسلام حقیقی نیست اون ها فقط قوانینی رو اجرا ومعرفی میکنن که به نفعشونه وبقیرو به سود خودشون تغییر میدن
  من آدم وطن پرستیم وبه کشور فرهنگم واز همه مهم تر تاریخم افتخارمیکنم وهمیشه سعی میکنم آداب ورسوم ایرانیم رو نگهدارم وزرتشت رو یک دین موفق وجامع برای گذشتگانم میدونم وافتخارمیکنم که مردم کشورم با همه وجود اون رو رعایت میکردن اما این رو همه باید بدونن که حتی زرتشت هم به پیامبر بعدازخودش بشارت داده !
  پیامبر شخصی محترم بوده وهست وخواهد بود حتی اگه امثال شما اون رو خراب جلوه بدن
  شمام سعی کنید بجای اینکه اسم دین جدید بعضی ها وبیرحمی ها و بی اعتقادی وسواستفاده گریشون رو اسلام حقیقی جلوه بدین بیش تر به نقد وبررسی اون مسائل بپردازین وتحقیق کنین دربارش!

 • حقیقت یاب

  اونایی که میگن کشتی نوح پیدا شده اونا همشون من در اورده هس چند نفر خاستن این کارو کنن دیدن دانشمندان تحقیق کردن دوست عزیز اون مطالب را که میگی درست سرچ کن و همه چیزو دقیق بخون نصفه میخونی و به هر سایتی اهمیت میدی زیاد تحقیق کنی میبینی که کشتی نوح تو کوه های آرارت ترکیه نزدیک روستای کارگا کونماز(کلاغ نمیشینه) یه سری دانشمند گفتند مال نوح ولی بعد تحقیقات فهمیدن مال نوح نیست برو تحقیق کن

 • Meshkati

  سلام. اولا در مباحث توهین به هیچ کس نکنید مخصوصا پیامبران الهی.
  معجزه حضرت محمد الان موجود است و هنوز همه را دعوت می‌کند یک سور شبیه آن بیاورید.
  در قرآن اخبار غیبی فراوان است. از جمله پیروزی طی حدود هفت سال بعدی روم در مقابل ایران.
  خبر جریان کشتی نوح و باقی ماندن آن که فعلا پارکی در ترکیه در کنار کوه ارارات موجود است و الواح کشف شده نزدیک آن که همه چیز تا رسیدن به دین شیعه را اثبات می‌کند. لینک زیر را دنبال کنید

 • Meshkati
 • Meshkati

  قبل از انکه سراغ دین اسلام بروید اول بایستی مساله خدا را حل کنید‌. آیا خدائی وجود دارد با نه؟ اگر جواب شما نه است نیاز به تحقیق بیشتر دارید تا اول وجود خدا را باور کنید. استلال عقلی برهان نظم و براهین فلسفی و نیز کمال طلبی انسان همگی برای هر انسان منصفی راهی باقی نمی‌گذارد مگر انکه به وجود عاملی که خود نیاز به عامل دیگری نداشته باشد اقرار کند وکسی که وجود هر چیزی منوط به بودن آن است لازم است باشد تا هر چیزی باشد.
  هر چیزی در این عالم را تصور کنیم می توانست نباشد بنابراین برای بودنش نیاز به بودن عاملی هست که وجود آن مشروط به وجود عامل دیگری نباشد و آن خداست.

 • Meshkati

  کمال طلبی انسان نیز برهان دیگری برای وجود خداست شما به خودتان که مراجعه کنید متوجه می‌شوید که از نابودی گریزانید و دوست دارید همیشه باقی باشید هیچ انسانی دوست ندارد نابود گردد و میل به جاودانگی و بقا دارد مگر می‌شود بقایی وجود نداشته باشد ولی انسان طالب آن باشد این دقیقاً مثل آن است که بگوییم آبی وجود ندارد ولی تشنگی وجود دارد اگر تشنگی هست پس آبی هست اگر میل به بقا و جاودانگی هست پس بقا و جاودانگی نیز وجود دارد اگر انسان از هر نقصی گریزان است و کمال طلب است و هر چیزی را در کامل‌ترین صورت آن می‌پسندد پس کمال مطلقی وجود دارد که انسان طالب آن است کمال مطلق همان خداست که همه ما طالب آنیم عملاً خداشناسی با وجود ما مخلوط شده است در ذات همه انسان‌ها خداشناسی و طالب خدا بودن وجود دارد

 • Meshkati

  پیامبر گرامی حضرت محمد که پیامبر رافت مهربانی دوستی برای همه انسان‌هاست معجزات فراوانی داشته است اخبار غیبی :
  حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرماید فاطمه پاره تن من است هر کس او را بیازارد مرا آزرده است طی این سخن ایشان خبر از آینده می‌دهند که فاطمه زهرا را عده‌ای آزار می‌دهند ما می‌بینیم بعد از رحلت پیامبر عه‌ای برای غصب خلافت حضرت علی به خانه ایشان هجوم آورده فاطمه زهرا را اذیت و آزار فراوان کرده فرزند در رحمشان را سقط کرده درب خانه را آتش زده ظلم‌های فراوانی به ایشان کردند.