آیا رضا پهلوی از شجاعت و شایستگی لازم برای مناظره با بهرام مشیری برخوردار است؟ ۱۳۴

بهرام مشیری آن مردِ میهن دوست و آزادی خواه، در گفتگویِ خود با آقای فروزنده، مجریِ تلویزیون اندیشه که در روزِ بیست و نُهم مُرداد ماه انجام گرفت، آمادگی خود را برای شرکت در مناظره و مباحثه ای با حضور رضا پهلوی اعلام نمود؛ بدون شک اگر رضا پهلوی شجاعتِ لازم برای قبول این پیشنهاد و شرکت در این گفتگوی زنده را داشته باشد، یکی از تأثیر گذارترین روزهای تاریخ معاصرِ ایران رقم خواهد خورد.

بهرام مشیری با اعلام آمادگی برای مناظره زنده تلویزیونی با رضا پهلوی، زمینه پدیدار شدن یک دادگاه ملی پس از سی و چهار سال را فراهم کرده است. بدون شک چنانچه رضا پهلوی شجاعتِ شرکت در این مباحثه را داشته باشید باید به خیلی از پرسش هایی که بی پاسخ مانده و یا به دست اطرافیانش تحریف شده پاسخ دهد و در نهایت این مردم هستند که درباره این مناظره و تاریخ معاصر ایران قضاوتی بر پایه سخنان مستند و معتبر مشیری و پاسخ های رضا پهلوی خواهند کرد.

بهرام مشیری با اعلام آمادگی برای مناظره زنده تلویزیونی با رضا پهلوی، زمینه پدیدار شدن یک دادگاه ملی پس از سی و چهار سال را فراهم کرده است. بدون شک چنانچه رضا پهلوی شجاعتِ شرکت در این مباحثه را داشته باشید باید به خیلی از پرسش هایی که بی پاسخ مانده و یا به دست اطرافیانش تحریف شده پاسخ دهد و در نهایت این مردم هستند که درباره این مناظره و تاریخ معاصر ایران قضاوتی بر پایه سخنان مستند و معتبر مشیری و پاسخ های رضا پهلوی خواهند کرد.

این گفتگو از آن جهت بسیار سرنوشت ساز خواهد بود که پرده از حقایق بسیاری که در زیرِ غُبارِ دروغ، جعل و تحریف قرار گرفته اند، برداشته خواهد شد و یک بار برای همیشه حقیقتِ پنهان شده در پسِ رخدادهای تاریخی زمان شاهنشاهی پهلوی و همچنین اشتباهات، کوتاهی ها و جنایت های صورت گرفته توسطِ شخصِ شاه و درباریانش در آن زمان، برای همگان روشن خواهند گشت.

می توان مناظره بهرام مشیری و رضا پهلوی را رو در روییِ سلطنت طلبی و جمهوری خواهی دانست؛ آن گفتگویِ زنده می تواند دادگاهی باشد که در پایانش خوشنامی را به یکی از آن دو گروهِ سیاسی تقدیم و داغِ ننگ و خیانت را بر پیشانی دیگری حَک خواهند کرد؛ آیا مشاوران و اطرافیان رضا پهلوی به وی اجازه خواهند داد تا در چنین مباحثه ای و آن هم با حضورِ انسان فرزانه و با دانشی چون بهرام مشیری شرکت کند؟

فرتور رضا پهلوی شاد و خندان را در دانشگاه جُرج واشنگتن آمریکا نشان می دهد. آیا شاهزاده گرامی که در امر تحصیل و یادگیری علم و دانش نیز استعداد خاصی نداشتند و با آن همه امکانات و سرمایه به گرفتن یک لیسانس سیاسی اجباری! بسنده کردند، توانایی رو به رو شدن و سخن گفتن با انسان فرزانه و با سوادی همچون بهرام مشیری را دارند؟ ما که چنین فکر نمی کنیم!

فرتور رضا پهلوی شاد و خندان را در دانشگاه جُرج واشنگتن آمریکا نشان می دهد. آیا شاهزاده گرامی که در امر تحصیل و یادگیری علم و دانش نیز استعداد خاصی نداشتند و با آن همه امکانات و سرمایه به گرفتن یک لیسانس سیاسی اجباری! بسنده کردند، توانایی رو به رو شدن و سخن گفتن با انسان فرزانه و با سوادی همچون بهرام مشیری را دارند؟ ما که چنین فکر نمی کنیم!

تا کنون رضا پهلوی در هیچ گفتگوی تلویزیونی که در آن فردی با سواد و فرهیخته همچون بهرام مشیری وی را به چالش بکشد، شرکت نداشته است و بیشتر اوقات وی در تلویزیون های سلطنت طلب و در مقابلِ مجریان کاسه لیس و اعلی حضرت گو ظاهر شده و همواره نوعِ مصاحبه ها به شکلی بوده که فردی فرودست، با شاهزاده پهلوی فرادست سخن گفته و هیچگاه فردی جرأت و شرافت لازم برای به زیر سوال بردن رضا پهلوی و خانواده اش را نداشته است.

بی تردید از آنجایی که بهرام مشیری اعتبارش را در نزد مردم ایران نه به دلیل نام خانوادگی اش بلکه به خاطر صداقت و مرامِ آزادی خواهانه اش به دست آورده و کمترین احتیاجی به رضا پهلوی و چاپلوسانِ اطراف وی ندارد و کاملن مستقل است و همچنین به سببِ آنکه مشیری از هر جهت و به خصوص در زمینه سواد و دانش سیاسی و تاریخی ده ها مرتبه بالاتر از رضا پهلوی و مشاورانش قرار دارد، مناظره با وی برای شاهزاده که از سیاست فقط راه افتادن به دنبالِ سیاستمداران غربی و گردن کج نمودن جلوی ایشان را یاد گرفته، شاید به قیمتِ از بین رفتن تمامیِ اسم و رسم خانوادگی وی تمام شود.

به گمان نگارنده چنانچه شاهزاده قصد دارد از آبرو و حرمت تاج و تخت پدر و پدر بزرگ شان در مقابل بهرام مشیری به هر قیمتی که شده دفاع کند، به یکی – دو سال کلاسِ فشرده جعلِ تاریخ معاصرِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مملکت نزد دروغگویان و جاعلین رخدادهای ایران زمین نیاز دارد تا شاید بتواند برای مثال کودتای ننگین بیست و هشت مرداد را که پدرش به دستور آمریکایی ها در ایران پیاده نمود، رستاخیز مردمی معرفی نماید.!

در این ویدیو بهرام مشیری آمادگی خود برای مناظره تلویزیونی زنده با رضا پهلوی را اعلام می کند.

البته شاهزاده حتی در صورت دست بردن به دامان جعل و دروغ نیز نخواهد توانست ذهن آگاه و روشن بهرام مشیری را گمراه کرده و از چنگ پرسش های اساسی و چالش برانگیز وی و همچنین پاسخ های مستند و معتبرش در رابطه با سیاست های غلط رضا شاه، محمد رضا شاه، خانواده و درباریان پهلوی فرار نماید. با تمامِ این تفاسیر آیا رضا پهلوی حاضر خواهد شد در چنین مناظره ای شرکت کرده و از خود و خانواده اش دفاع کند؟

حتی اگر رضا پهلوی در این مناظره شرکت نکند و از گفتگو با بهرام مشیری فرار کند نیز این مسئله برای وی بسیار گران تمام خواهد شد؛ زیرا مردم حقیقت جویِ ایران از خود خواهند پرسید که اگر ریگی در کفش این شاهزاده و خاندانش نیست و ایشان از هر نظر بی تقصیر و از هر گناه و اشتباهی مصون می باشند، چرا رضا پهلوی از داشتن یک مباحثه زنده تلویزیونی با بهرام مشیری طفره می رود و از چنین گفتگویی دوری می جوید؟

در پایان نگارنده پاسخی برای تمامِ کسانی که اعلام آمادگی بهرام مشیری برای مناظره با رضا پهلوی را در این شرایط حساس امری اشتباه و در راستای خواسته های رژیم می خوانند، می نویسد:
” گاهی شرایطی پیش می آید که آدمی در قِبال سخنان بی پایه و اساس عده ای لمپن سیاسیو تهمت هایی که ایشان به مردان بزرگ و خدمتگزار تاریخ این مرز و بوم همچون دکتر مصدق می زنند، احساس مسئولیت می کند و سکوت در مقابل آن همه یاوه گویی، همچون خیانت به تاریخ و کمک به تحریف آن است.

بهرام مشیری؛ کسی که هزاران هزار ایرانی را با نجات دادن از تعصبات خشک مذهبی، مدیون خود کرده و در قلب همه ایرانیان راستین و میهن دوست جای دارد. باید به شرف و شجاعت این بزرگمرد درود فرستاد.

بهرام مشیری؛ کسی که هزاران هزار ایرانی را با نجات دادن از تعصبات خشک مذهبی، مدیون خود کرده و در قلب همه ایرانیان راستین و میهن دوست جای دارد. باید به شرف و شجاعت این بزرگمرد درود فرستاد.

نگارنده همانقدر که بر روی اتحاد تمامی ایرانیان در شرایط حساس کنونی تأکید دارد، به همان اندازه نیز از دروغگویی و تحریف تاریخ و دفاع های متعصبانه از شخصیت های تاریخی فراری است؛ یادمان باشد که ما یک بار چوبِ وحدت کلمه را سی و چهار سال پیش خورده ایم.

یادواره مشهور پارسی می گوید: “مار گزیده نیز از ریسمان سیاه و سفید می ترسد” و به گمان نگارنده همانقدر که تلاش برای اتحاد و همدلی و یکصدایی نیکوست، فعالیت در راستای روشنگری و بازگو کردن حقایق تاریخی نیز امری پسندیده و واجب است؛ نمی توان با کسانی که انگ و برچسب مزدوری و خیانت بر سینه بزرگمردان و شیرزنان تاریخ این مرز و بوم می زنند و به دفاع کورکورانه و متعصبانه از یک سری شخصیت های خاص تاریخی می پردازند و بویی نیز از ادب و اخلاق نبرده اند، متحد شد. ”

زنده باد آزادی، پاینده باد ایران و سرنگون باد استبداد

 • Tehrani

  avalan ke kire doctor ahmadi nejad too koone goshade bahrame moshiri…bahram moshiri aghe savad dasht va khaye  miraft ba doctor ahmadi nejad mosahebeh mikard ta befahme ye man khaye chand gerameh…akhe in goosaleye bisavad ke ye mosht daro dahati eyne khodesh ro az doro vare   
  shirazo fasa va abadeh va jahrom va  goozpichabad haye ostane fars jam kardeh khodeshoonam iraniye asl ja mizanan bayad beran dahateshoon paye manbare rooze khoonaye khodeshoon bahso mizakereh rah bendazan bahram moshiri pashme khandane pahlavi ham nist aghe bood fer bood kire doctor mosadegh too damaghesh

  • Shahram

   na ke ahmadinejad khaye kard ba bbc va voa mosahebe kone!!!!! akhe bishooooor to aslan mifahmi irani “asil” chie ke migi hamvatanane shirazio jahromio roostayit irani asil nistan??? akhe to adami?? avaziiiii ahmadinejad jorat dare beshine jelo moshiriii???? to baba ye engar ye parche gavi ! 

   • Tehrani

    bebin kire palasideye rafsanjani too koone khodeto babat chon az hamvelayatihaye doro vare khodetoonoo kire moshiri ham too koonet loooooooooool

  • Never_giveup

    از پیروان محّمد بچه باز و سوسمارخور بیشتر از این انتظاری نیست!

   • Tehrani

    bebein kire soosomaraye roodkhooneye sarbaz to ostane sisitan baloochestan too kone khodeto moshiri goozoo loooooooooool

  • Sminaei

   bi tarbiat

  • Quickoneforyou

   yaboohayi messle to hastand ke khodeshoon ra ghaty kardan va chasboondan be reza pahlavi, va baesse bad namiyeh khandaneh pahlavi hstand, 

   az tarzeh harf zadaneh shoma moshakhass ast ke doctoraye zabaneh parssi darid

 • Aryan Azadeh

  آن شخصی که اینگونه نکات را نوشته است گویا اصلا دانش ندارد
  در نکته اول، نگارنده عزیز، بهرام مشیری نبود که مردم را از جهل و نادانی اسلام بیدار کرد، بلکه استاد « فرود فولادوند بود»در نکته دوم، رضا پهلوی هیچ گونه معرف نهاد پادشاهی نیست، و نخواهد بود، و پادشاهی امروز بر همگان روشن است  که معرفش انجمن پادشاهی ایران است! حکومت پهلوی سلطنت بود، و هیچ ربطی به پادشاهی نداشت، اگر استاد شما، بهرام  مشیری سواد و دانش دارد باید بداند که، حکومت پهلوی سلطنت بود و پادشاهی متفاوت است!سپس!به دادگاه کشاندن پهلوی ها و مشیری در یک تلویزیون معنیش این نیست که بحث و برندگی و بازندگی میان جمهوری یا پادشاهی باشدحتی اگر مبنی بحث و شاخص هایش بر این اصل استوار باشد، باز همان سلطنت خواهد برنده شد!برای اینکه، جمهوری که امروز در ایران است، اینه حکومت جمهوری میباشد، و جنایت و ویرانی که این جمهوری در ایران میکند، بی نظریر است در تاریخ جهان!پس جناب اقای نگرنده، من از رضا پهلوی حمایت نمیکنم، ولی من به تنهای، و با تمام وجدانم به ایرانم و شرف ایرانیم سگوند میخورم، که ما که نماینده پادشاهی و ایرانیت هستیم، با بهرام مشیری بحث کنیم، در همان پنج دیقه اول بهرام مشیری را از رده خارج میکنیم، با دلیل و استدلال  حقیقت های تاریخی و اسناد و آن چیزی که میخواهیم و بر رویش پایبند هستیم!آیا جناب بهرام میشیری با جای اینکه با رضا بحث کند، حاضر میباشد با ما بحث کند؟یا همانند بسیار جمهوری خواهان از زیر بار در میرود؟فیسبوک من Aryan Azadeh میباشد اگر خواستید تماس بگیرید مشتاقانه بحث میکنیم البته اگر قدرتش را دارید

  • Democraci

   خد مت دو ستم سلا م . اگر عقا ید و نظر ها یکی با شد خو به مگر ما چی می خو اهیم. البته من اصلا سواد هیچی ندار م و لی همش تلو یز یو ن گو ش می کنم. ببخشید که خسا ر ت می کنم.بیا شما ایرا ن جا ی من زند گی کن و و قتی مثل  من بر نا مه اریا یی را می بینم امروز گفتم مگه آن زما ن چه ایرادی دا شت که این علط را کر دند من که سنم نمی ر سید ببخشید عقلم نمی ر سید۱۲ سال دا شتم.امروز که فیلمها ی آنزما ن را می بینم خیلی افسو س می خو ر م. من دنیا را دید م و لی آن ز ما ن ما خیلی خیلی بهتر از حا لا ها ی الا ن در خار ج ازیران بو دیم. را ست میگم
   همه با هم اتحا د جدا از هر مذهب عقید-…… با شیم

  • Khashi_skynth

   be ghol ostad moshiri male keshi nakonid lotfan.ba kalamat bazi nakonid ke in anjomane felan ast on 1ki chize digar ,mozo chize digari ast barsare amalkardesh dar iran ke chegoneh bodeh na farghe chand kalameh.

 • Democraci2000

  با سلا م و احترا م فرا و ان خد مت آقا ی رضا پهلو ی و آقا ی مشیر ی عز یز .من هر دو را دو ست دار م و احتر ا م خا صی دار م . من کمی گله دار م. من حر فها ی آقا ر ضا ی عز یز را دو ست دار م و گو ش می کنم همینطور که صحبتهای اقا ی مشیر ی را دو ست دار م .ولی خو اهشتا اینگو نه تیتر مقا له را نگذار ید. که آیا
  رضا پهلوی جرا ت دار د یا نه. چرا که نه. مگر ایشا ن کار ی کرده؟ اتفا قی رخ داده؟پس چرا نیاد میاد و جواب گو ی خو د ش است. چرا اقا ی مشیر ی پسر را جا ی پدر می خو ا هد بکشد.؟ا طر افیا ن که دندا ن تیز کر د ند را و لشا ن کنید.و لی خو دش و مادر ش را می تو انیم حما یت کنیم و مگس ها را کیش کنیم . البته همه با هم. بهرا م عز یز دو ست دار م. رضا ی عز یز عا شقتم و دو ستو ن دار م. ودعا می کنم که برای ایرا ن آزاد از تجر به ها و…..  آقا ی مشیر ی با کمک رضا پهلو ی دست در دست هم دهیم

 • Arsalan

  آفرین بر شما
  البته در اینکه محمدرضا شاه پهلوی در تلاش برای ایرانی مدرن بود شکی نیست اما بحث در مورد رضا پهلوی آخرین شاهزاده ایران کاملا متفاوت است
  ایشان در رویای سلطنت و جم کردن جمعی کاسه لیس در قصرهای خود است.کوچکترین دانشی به لحاظ سیاسی ندارد و با پرداخت پول به شبکه های درجه چهار و پنج کشورهای اسراییلی و اروپایی در تلاش برای کسب اعتباری پوشالیست
  درود بر شرف بهرام مشیر

  • Maniranit

   سندم داری که رضا پهلوی دنبال سلطنته؟یا به شبکه های دیگه پول پرداخت می کنه؟ دانش سیاسی نداره رو از کجا اوردی؟ ازش امتحان گرفتی؟ همون بچسب به خامنه ای و چمهوریه اسلامی حالشو ببر. اگر هم مصدقی هستی که مصدق ادم میهن دوستی بود ولی یه کله شقی بود که می خواست یه نفره وایسته جلوی تمام ابر قدرت های دنیا که بهش می گن ادم خیال باف یا متوهم حد اقل در این مورد. فرق اینکه یه مملکت رو برای انرژیه هسته ای به نابودی ببریم و یا برای ۲ قرون پول بیشتر در برابر نفت چیه؟ اقای مصدق بر طبق سندهای تاریخی پیشنهادات بسیار عالیه غرب رو رد می کنه و مثل یه معتاد قمار میخواد که بازی رو تا اخر بره که اینجاشو دیگه نخونده بود!!! علبته عزل قانونی مصدق توسط محمد رضا پهلوی رو هم بهش کودتا نمی گن!

   • Nantesloire

     بابا تو که زدی تو خال … از این دوستمون ایراد میگیری که از کجا میدونه که رضا پهلوی سواد سیاسی نداره و آیا برای ادعا هایش مدرک داره که حق هم داری واقعا نباید این چنین قضاوت کرد…. ولی خودت بدون مدرک همینطوری شکمی از مصدق انتقاد میکنی؟؟؟؟ بابا   یه کمی فکر کن.

 • frahvahar

  مصاحبه بهرام مشیری با رضا پهلوی  اساسا از هیچ گونه حساسیت و اهمییتی خاصی بر خوردار نیست، بحثهای روزانه بهرام مشیری از اهمییت و حساسییت بیشتری می تواند برخوردار باشد. برای پذیرش ازادی و دمکراسی یا به معنای واقعی اساسا برای یک فرد دمکرات و ازادیخواه واقعی هیچگونه پست و مقام و پول تضمین نشده است، ولی برای کشتن ازادی و ازادیخواهان و بستن در های دمکراسی و منزوی کردن ازادی خواهان چه پاداشهای کلان که داده نشده است، ! نگاه کنید به تاریخ بیش از ۱۰۰ سال گذشته ایران ….  

 • Abehtash

  نوشته شما کاملآ منتقی و درست است . درود بر شما. یک عده اکثرآ پیر و پاتال که کاسه لیس پهلوی بودند و از این راه ملیاردر شده بودند دلشان برای آن دوره لک زده و میخواهند باز هم دکان قبلی را با وجود رضا پهلوی راه باندازند.

 • Ghgl

  کسانی که تحصیلات آنها به زبان فارسی باشد و از رضا پهلوی (این تنها موجود مدرن و شیک و اروپایی منش و خوشتیپ و با وقار و دیپلمات منش و خردمند) بدشون میاد !؟!؟
  یا هویت اسلامی براشون از هویت ایرانی مهمه و مسلمان و مذهبی هستند !!!
  یا اینکه خان و خانزاده ها و اربابان و مالکان قدیم و تخم ترکه آنها مثل ملی مذهبیها سابق و اسلام ستیزهای امروز هستند مثل همین حاج بهرام خان مشیری خودمون هستند !!!
  یا اینکه یک انگلیسی و یا مزدور ملکه الیزابت (این پتیاره که چشم دیدن کهن ترین پادشاهی جهان رو نداره ، هستند
  وگرنه یک ایرانی غیر مسلمان و با شرف محال است که از رضا پهلوی بدش بیاید

  • Nantesloire

    دوست عزیز تو دنیای شما فقط ایرانی ها از این تشکیل شده اند که یا طرفدار مذهب ومذهبیون هستند یا طرفدار شاه وسلطنت؟؟؟ به همین سادگی   چه دنیای کوچکی واقعا>

 • dost jon

  نگاره بسیار تهاجمی است. خود سوال می کند چه کسی برنده می شود و خود جواب می دهد ذهن آگاه مشیری
  اینگونه ادبیات  هدف نویسنده را کم رنگ می کند.
  از سوی دیگر به دلیل قدرت پهلوی ها در رسانه ها در زمان اخیر و تبلیغ قدرتمند در یکی از شبکه ها فکر نکنم این برنامه تغییری در ذهن مخاطب داشته باد.

 • Nima Zandi Raad

   انسان فرزانه و با دانشی چون بهرام مشیری !!!!!!!از کی تا کنون پاسبون های لواط کار دوران شاه فقید شدن انسان فرزانه و با دانش!؟    :))ادمین گرامی مخالفت شما با شخص آقای پهلوی بسیار واضح و هویداست، مهر بورزید دیدگاههای خویش را بنام و پشت شخصیت افراد معلوم الحالی چون بهرام مشیری بچه باز به خورد مردم زود باور ندین.

  • Behzad Arya

   نیما جان واقعا با شما همدردی میکنم چون کاملا مشخص است که بهرام خان مشیری در ایام کودکی فشار شدیدی بشما وارد کرده اند و  پس از ایشان نیز پاسبان های مشتاق لواط نیز  شما را مورد لطف خود قرار داده اند و بخاطر درد شدیدی که تحمل نمودید بخوبی عمل آنها را بیاد میاورید امیدوارم در کهریزک نیز درد شما  افزوده نشده باشد .

 • Nima

   انسان فرزانه و با دانشی چون بهرام مشیری !!!!!!!از کی تا کنون پاسبون های لواط کار دوران شاه فقید شدن انسان فرزانه و با دانش!؟    :))ادمین گرامی مخالفت شما با شخص آقای پهلوی بسیار واضح و هویداست، مهر بورزید دیدگاههای خویش را بنام و پشت شخصیت افراد معلوم الحالی چون بهرام مشیری بچه باز به خورد مردم زود باور ندین. 

 • زندانی کهریزکن

  بی صبرانه منتظر دیدن این مناظره هستم، پیش داوری هم نمیکنم.

  • Maniranit

   معلومه!

 • Khallil

   

   

  آقای مشیری یک مغالطه گر بیش نیست اینقدر بزرگش نکنید

  شاهزاده آنقدر انسان دنیا
  دیده  باشعوری هست که به سادگی و با احترام

  به شخصیت ایرانی این مقابله را انجام خواهد داد

   

 • Khallil

  شما در اینجا از لغت طرفدار سوء استفاده میکنید
  لغت کنجکاو درست تر است

 • Khallil

   

  آقای مشیری یک مغالطه گر بیش نیست اینقدر بزرگش نکنید

  شاهزاده آنقدر انسان دنیا
  دیده  باشعوری هست که به سادگی و با احترام

  به شخصیت ایرانی این مقابله را انجام خواهد داد

   

 • Behrooz Navaii

  مشیری هم جای خود دارد.  از طریق یکی از نزدیکانش به اطلاعش راجع به ازدواج فلسطینی های حماس با دختران خردسال ویدیویی فرستادم باور نکرد و گفت سمبلیک است.  بایستی آن ویدیو را که در یک تلویزیون انگلیسی زبانی افشا شده بود میفرستادم ولی به هر حال احترامش به مصدق ما را نزدیک می سازد.

 • 666

   مناظره استاد
  بهرام مشیری با شاهزاده رضا پهلوی ، هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود برای
  اینکه شاهزاده کلی گویی و واژه هایی را طوطی واری تکرار میکند و در مواقع
  لازم ، مغلطه کرده و از کنار پرسش رد میشود. . اما استاد مشیری جلوی مغلطه های شاهزاده را خواهد گرفت !

 • مهمان

  تنها  کسی در شان مشیری است فحش دیگری به نام سکویی است. در کنار مشیری ایستادن به خودی خود کسر شان رضا پهلوی است. افسوس به حال ایدئولوژی زدگان ورشکسته ای که با چنین پیشنهادات نخ نما و مضحکی به خیال خام خویش “مبارزه سیاسی” انجام میدهند. واقعا شرم آور است!

  • Nantesloire

    شما قرار بوده بعنوان برده به این دنیا بیایید ولی اشتباهی انسان آزاد در آمد ی…رضا پهلوی که خدا نیست…اینقدر شخص پرست نباش… نتیچه خوبی نداره…

 • Derakpa99

  aghay parsa badorode be shoma…

  avalan aghay moshiri tarikh negar nistand bi jahat eshan ra bozog jelveh nadahid ma ta konon harche az eshan dar tv dideh aim ruo khani az kotob tarikhy bode ast.eshan dar aksar ghoftar hay  sar zamin javid hamfara fekani mikonad va goftehay digaran ro mesal mizane  az khodash hich 

  kare tahghighi nadare .shomaeshan ra kheyli bozog jelveh midahid  shoma agar kheyli dard vatan va haghighat yabi ro darid eshan ra (bahram ro ba aghay mir fetros va abass milani va

  dr matiny va va moghabel konid  ta siyah roy shavad anke dar ouh khash bashad. kare shma

  az ebteda ghalat ast  agar shoma ghasdetan takhrib divare etehad  opozision mardomi nist besmela     khode aghay moshiri zire soall ast ke boje sar zamin javido az koja tamin mishe. 
  va chera dar in shraeet  va ozaee khatir siyasi  shoma mikhahid in tanha chehre bi gonah va

  shakhes javanan iran ro ba in kareton ba bar chasb zadan hay na lazem khadshe dar konid 

  duome khoros be khoda peydast  be nazar miyad shoma sarbazan doshmane mardome iranid

  modathast ke hanay bahram rangi nadare   sar faraz bad iran     .

 • Bahram

  آقای رضای پهلوی نباید با هر کسی مصاحبه کند٬دیدگاه های سیاسی کشور یک استادی میخواد و دیدگاه های مذهبی استادی دیگر.این را آقای پهلوی باید دقت بیشتری کنند.

 • Never_giveup

   «می توان مناظره بهرام مشیری و رضا پهلوی را رو در روییِ سلطنت طلبی و جمهوری خواهی دانست» نادانک, اگر برنامه های استاد مشیری را دنبال کرده بودی به ویژه آنکه نقد آخرین سخنرانی شاه فقید بود چنین چرندیاتی نمی‍گفتی! استاد مشیری می‍گوید که از کوروش کبیر همیشه به عنوان بنیان‍گذار شاهنشاهی ایران یاد میکنیم و حاج آقا محمد رضا شاه را برای براندازی آن! یک جمهوری خواه را به من نشان بده که از شاه فقید برای اینکه باعث نابودی سلطنت شد خرده ب‍یگرد! در همان برنامه ‍گفت که بهترین راه حل در سال ۵۷ خانه نشین کردن شاه و وا‍گذاری قدرت اجرایی به نخست وزیر منتخب مردم بود که دی‍گر  آن موقع کسی ‍گوشش به حرف منطقی بدهکار نبود! یکی از سرزنشهای بزر‍گ اوبه شاه برچیدن مجلس شورایملی و متمرکز کردن تمام قدرت در شخص خودش بود که قوام االسّلطنه او را از آن بر حذر داشته بود. کدام جمهوری خواهی هست که به عبارتی دی‍گر ب‍گوید که پدرت خوب, مادرت خوب این چه کاری بود که کردی؟

 • Hrkhod

  نمی دانم که نویسنده با چه معیاری آقای مشیری را ده ها برابر بالاتر از رضا پهلوی و مشاورانش ارزیابی می کند آیا کسانی که در مورد آرادی ادعا دارند می دانند که یکی از ارزش های دمکراسی این است که با معیار و شیوه د رستی قضاوت کند و نه ……..

 • awsdade

  باطل از بین رفتنی است حتی اگر برسر زبانها باشد.حق ماندنی است حتی اگر از
  یادها رفته باشد. حضرت محمد(ص)                      حالا تو جون بده زور
  بزن اسلامو نابود کن.. بجنب دیگه!!

 • Agahan

  بهرام مشیری  اول باید سلامت جنسی خود را نشان دهد  و قضیه  تجاوز به کودک ۱۲ سالهرا در زمانی که گروهبان شهربانی زمان شاه بود و به این خاطر از ارتش اخراج شد را روشن کند .

 • Iranneshin

  آقا خودتونو به کوچه علی چپ ( خریت )  نزنید این مشیری شتر را در ایران ۳ نفر هم نمیشناسندرضا پهلوی میلیون ها هوادار در ایران داره  ، فکر کردید یکهو گهی شدید ؟

 • Binandehgan

  آگاهان گرامی آیا این حقیقت دارد که این مشیری کثافات بچه باز است ؟ شرم بر این مرد که همه جا از بچه بازیاین شخص کثیف صحبت است .

 • halab

  kire moshiri va reza do dahane said ali geda va ahmaghinejat

 • halab

  akhe doste aziz in madrako reza ba hezar badbakhti gerefte , vaghti adam hamesh donbale koso kon bashe ke vaght bar dars khondan nemeymone, hamesh halo hole

 • babak

  bahram moshiri kine dare nesbat be pahlaviha.bishtare sohbathash nesbat be tarikhe iran dar zamane pahlavi hamrah ba kine ast.ishoon ensaf ro behich onvan raayat nemikonand.bande sohbathaye ishoon ro motaasefane donbal mikardam vali motevajeh shodam ke kineye ishoon paye besiyari az sohbathashoon mibashad ke bande nemoonehaye besiyar daram.masalan dar doreye reza shah vaghti motafeghin be iran hamle kardan tebghe gofteye ishoon churchil gofte; iran mitoonest 6 mah joloye motafeghin beistad aya in joz maghlateye yek zehne bimar baraye inke arteshe taze tasis iran ro kharab kone chize dige ast?iran mitoonest joloye stalin va churchil beistad ke in be estelah oostad mifarmayand.man nemoonehaye besiyare dige ham daram

 • Khallil

   

   

  روزی کره خری برگشت با نگاه تحسین به
  پدرش گفت بابا تو بزرگترین خر دانیاهستی

  حالا نمیدانم منظورش خریتش بود یا قد
  وقواره اش ؟

 • Khallil

   

   

  روزی کره خری برگشت با نگاه تحسین به
  پدرش گفت بابا تو بزرگترین خر دانیاهستی

  حالا نمیدانم منظورش خریتش بود یا قد
  وقواره اش ؟

 • Khallil

  مصدق و شاهان پهلوی هر کدام به  نوع خود خادمان صدیق ایران و ایرانی بودند.

  شما از خود بپرسید که جز گنده…..
  برای کشورتان چه کرده ایید؟

 • Goz

  moshiri agar rast megeh berh kone khamenehi va doktor ahmadigoz bezareh,loool

 • Mersedeh Zahedy

  فضول محله من، خسرو فروهر، حاضر به مناظره با بهرام مشیری هستم، پیام من را به ایشان و طرفداران ایشان برسانید.

 • بابک

  بنظز می رسد شما که ادعای راستگویی و نیک منشی دارید، از سخن راست یا مخالف خود می ترسد
  ۳ تا نظر اینجا نوشتم. مهم ترینش روز اول که نوشته بیرون آمد. هیچ کدام آزاد نشد
  ننگ بر شما

 • Binandehgan

  آفرین خسرو فرو هر   گرامی  من سخنان شما را در تلویزیون  دیده ام  و با توانی که در شما هست  و اطلاعات  مستندیکه دارد این مشیری بزدل  حتمن از مناظره با شما فراری هست  و امکان ندارد قبول کند ، چون اطلاعات  مشیری سطحی  ودر حد روستاییان   است . این مردک  شهامت رویا روی  با شما را ندارد . وی هوچی و در سطح  شلوغ کنندگان  این سایت هست که اول به اسم ضد  اسلام  در میان ما جا باز کرد  و حالا به سخنگوی  رژیم تبدیل شده . پاینده ایران بزرگ پادشاهی .

 • Info H

  از نحوه نگارش این موضوع بوی توده ای ها می آید
  چنین خطاب کردن از آفای مهندس مشیری به این معناست که نویسنده از طرفداران توده ای هاست
  متاسفانه در خارج از کشور بجای اتحاد اپوزسیون شاهد جنگ و جدل هستیم
  و این امر به نفع رژیم حاکم فعلی است
  خواهشا دست از جنگ و تفرقه برداریم و به دنبال اتحاد باشیم
  تا زمانی که یک اپوزسیون نیرومند وجود نداشته باشد به پیروزی نخواهیم رسید

 • صاف ساده

   «سکولاریسم، آزادی علیه دین نیست بلکه آزادسازی دین از آلودگی‌های تحمیل شده بر آن است.»

 • Pooya 2000

  ba dorude faravan be nazare man aghaye reza pahlavi tavane roo ya rooei ba ostad moshiri ro nadare va man kheily khosh hal misham ke monazere in do tan sorat begire
  payande bad bahram moshiri payande bad irano irani
   

 • Babakpersa

  سخنی با همسنگران اسلام ستیز، در اینجا بخشی از نامه سر گشاده ” حاجی زاده آخوند پرست ” رضا پهلوی به دبیرکل سازمان ملل متحد ” بان کی مون ” را بخوانید و خودتان داوری کنید. او در زمینه سیاست دیکتاتوری خامنه ای نوشته است: برای رژیم تفاوتی نمیکند که صدای اعتراضات قانونی و اساسی باشد، ازخودی باشد یا ازغیرخودی، پاسخ رژیم سریع ستمکارانه تنبیه کننده است… در این مورد چه آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی باشد که یک روحانی بلند پایه است و چه آقای میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی، هیچکدام ازخشم وغضب رژیم درامان نیستند. این هردونفر در دورانی که زندانی سیاسی رژیم بوده اند شرایط جسمانی آنها رو به وخامت گذاشته است. در خصوص ایت الله بروجردی، اگر چه یک شخصیت روحانی است از شکنجه سنگین روزانه برکنار نمانده و سه سال حصر خانگی آقای میر حسین موسوی شامل شکنجه روانی و محرومیت از توجه پزشکی بوده است….( رضا پهلوی، ۲۵ آگوست ۲۰۱۲) حافظ میگوید :* من از بیگانگان دیگر ننالم که ،،، برمن هرچه کرد آن آشنا کرد * سوگند به خون پاک ندا و ندایان جانباخته راه آزادی، سوگند به ریزش چکه چکه اشکهای مادران گریان و دل سوخته” به رهروی از پیام نبرد دلاورانه بابک خرمدین، ما را نه تنها همدری وهمراهی وهمسازی با نماینده گان آیات شیطانی قرآن نیست، چه بسا که نبرد است و نبرد. درپاسخ به نوشتار ننگین رضا پهلوی از چنان دلسوزی و چاپلوسی برای دشمنان ایرانی وایرانی چه می توان گفت ؟؟… مگرآنکه: * خون میچکد ز ناله بلبل در این چمن .. فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی * بسی فریاد و بسی افسوس { بابک پرسا }

 • Rahro_rahi2000

  سلام. اصلا بحث برنده و بازنده شدن کسی نیست. این جور مناظره ها باعث میشه مردم رشد فکری پیدا کنن و خوبیها و بدیهای هر فردی رو با هم ببینن. اگر به دموکراسی و گفتگو اعتقاد داریم به نظر من باید از همچین مناظره و مباحثه هایی استقبال کنیم. مخصوصا که هر دو طرف مناظره آدمهای منطقی و اهل گفتگو به نظر میرسن. اگر امروز که قدرتی در دست کسی نیست حاضر به گفتگو و نقد شدن نباشیم وای به حال روزی که قدرت به دست ما بیفته

 • Betty Kiani

  نه اینجا صحبت از شایستگی و شجاعت است و نه فرصت تاریخی‌ بزرگی‌
  و احتمال بسیار زیاد تنها سوژه مصاحبه پیرامون ۲۸ مرداد خواهد بود

  .
  پرده دروغ و روشن شدن وقایع وقتی‌ فرو افتاد که دکتر میلانی یک تحقیق ۱۰ ساله را برای کتابش به پایان رساند.به جرات که تا به امروز هیچ فردی مثل میلانی به تمام رفرنس‌های موجود مراجعه نکرده و مصاحبه‌های بسیاری انجام نداده،
  .
  ولی‌ آیا ما حاضریم واقعیت را ببینیم؟
  .
  تمام صحبت‌های میلانی دال بر اسلام گرایی شاه را سند میدانید ولی‌ وقتی‌ به نقطه‌ای می‌رسد که می‌گوید مصدق خودش هم می‌دانست عزلش قانونی است دوستان همه یکبار میلانی را زیر سوال میبرند و او را فاقد صلاحیت !!!

 • ضد خایه مالی

  شما هم که کاسه لیسی بهرام مشیری رو می کنید؟ چه فرقی با کاسه لیسان و خایه مالان رضا پهلوی دارین پس؟ این مشیری که حرف زدنش هم غلط غولوطه بابا

 • Holland

  kire shahzadeh ta daste too koone oon doktore koskeshe ahmadinejadetyooon , akhe haroom loghme oon koskesh sar az koone khar dar miyare ke laghabe doktor behesh midin

 • Kaamraan_roshan

  مشیری فرد اشغال بی سواد و لاف زنیست . بیش از ۱۰ بار کلمه انتروپومرفیسم را  انترو پوفورمیسم     تلفظ کرد برای آدمهای بیسوادی چون نویسنده این مقاله ممکن است با سواد باشد 

 • Kaamraan_roshan

  چند شتر را آرم برنامه خود کرده بود و افسر آنها را به دست عرب داده بود و میگفت این سمبل ایران است ؟!!!! این هم از عقلش . 

 • Kaamraan_roshan

  چند شتر را آرم برنامه خود کرده بود و افسار آنها را به دست عرب داده بود و میگفت این سمبل ایران است ؟!!!! این هم از عقلش . 

 • ناشناس

   برای پاسخهای بازدید کنندگان کنترل بگذارید تاپس از تایید راهبر سایت پاسخها دیده شوند اینجا محل فحش و بی حرمتی یا ارائه نظرات سازنده اگر راه حل حرفه ای ندارید بهتر است تعطیل باشد

 • kamran

  فروزنده در شلوارش   شا شیده بود این دلیل بیسوادی خود اوست   نه باسوادی مشیری.  

 • Bahram

  آقای رضای پهلوی نباید با هر کسی مصاحبه کند٬دیدگاه های سیاسی کشور یک استادی میخواد و دیدگاه های مذهبی استادی دیگر.این را آقای پهلوی باید دقت بیشتری کنند.

  ادامه مطلب: آیا رضا پهلوی از شجاعت و شایستگی لازم برای مناظره با بهرام مشیری برخوردار است؟ | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/08/24/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c#ixzz24yioF4zr

 • azad

  من به عنوان یک انسان که هیچگونه وا بستگی به گروه های سیاسی نداشته و ندارم – حس کردم که قبل از مناظره از مدرک تحصیلی و دانش و توانایی یک طرف مناظره  صحبت کردین. و بعد. از قضاوت مردم بعد از مناظره سخن گفتین ……….. نفهمیدم قضاوت شما قبل از مناظره درست است یا قضاوت مردم بعد از مناظره؟ سعی کنیم در کفه های ترازو قضاوت خود را با قضاوت یک ملت مساوی قرار ندهیم.

 • نکته بین

  با درود
  تلاش رضا پهلوی برای رسیدن به سلطنت مثل اینکه جمهوری کثیف اسلامی سقوط بکنه و بعد مجتبی خامنه ای برای رسیدن به رهبری تلاش بکنه !!
  فراموش نکنیم این فلاکت و بدبختی و عقب ماندگی که امروز گریبانمان را گرفته در زمان اعلاحضرت پایه ریزی شده !

 • Ehsan

  انسان با دانشی چون بهرام مشیری!!!!!!!! بابا جمع کنین کاسه کوزتونو. جالبه فسیل های ۲۵۰۰ سال پیش و سلطنت پرست ها بدجوری به جون هم افتادن

 • Saniranjbar

  بهرام مشیری هم یکی مثل خمینی است که در سال ۱۳۴۲ تبعید شد و در سال ۱۳۵۷ از طرف انگلستان و امریکا به ایران فرستاده شد شخصی به نام امام کسی بود که هیچ کس در سال ۵۷ او را نمیشناخت و از طرف کشورهای سود جو به نام امام به ایران فرستاده شد:و اینکه شناختن افراد نیازی به میدان بازی نیست و امروز ملت ایران همه افراد سیاسی را بهتر از مشیری میشناسند و خودشان هوشیارانه ان کسی را که باید در صورت لازم انتخاب میکنن  

 • Didaniha

  خسرو فروهر  ، آفرین به شما کسانی که برنامه های تلویزیونی  شما را دنبال میکنند  میدانند مشیری مقابل شما مثل پشه مقابل فیل است،،این مشیری ابله  فکر میکند  با سنگ اندازی به بزرگان تاریخ ایران ، بزرگ میشود ، نادان نمیداند که انسانباید از خود چیز تازه ای ارایه دهد تا مردم وی را قبول داشته باشند ، من قبلا که اسلام را نقد میکرد ، برنامه هایش را میدیدم ولی حالا که هوچی و پا انداز رژیم شده همه جا وی را افشا میکنم ، حیف سواد شما خسرو عزیز که با این نادان مشغول شود  ، شما کار های بزرگتری دارید. 

 • بابک

  خاک تو سر سانسور چیت کنن

 • Dana341

  bahram moshiri yk adam km savad maghlate baz ast va ye sery admhai(ke gaw pishishon eflaton ast )alaki aw ra mohem kardeand.zemnan ow az pahlavi oghde shakhsi darad
  in adam aslan keridit nadarad ke ba reza pahlavi monazere konad

 • F_mahoni

  khameneh-ei koni bodeh.
  az mah-shadi-haye ghadimi beporsid ke Estakhr Seydi dar ghabl az 1357 .patogh che gorohi bod,
  pasokh ,patokhe Akhondhaye koni va Bache-bazha bodeh
  ghasam mikhoram ke haghighat ast

 • جمهوری

  شازده امکان نداره این کار رو بکنه چون میدونه ابروی کاذبشون از بین میره
  ما خواهان مناظره ی شازده رضا با بهرام مشیری هستیم !!!!!!

 • Khallil

  جنا ب مشیری
  شما ۳۳ سر ایرانیان را با اسلام خوانی و شاهنامه خوانی
  مشغول کردید تا این رژیم در خفا ایران را بفوشد
  حال هم که اساس میکنید روزنه و امیدی برای ایرانیان ایجاد میشود
  قصد به منحدم کردن آن دارید
  ما دیگر فریب مغلطه کارانی چون شما ودوستان حاکم بر ایرانتان را نخواهیم خورد
  خراب کردن را هر احمقی تواناست سازندگی است که ازشما برنمی

 • Khallil

  جنا ب مشیری
  شما ۳۳ سر ایرانیان را با اسلام خوانی و شاهنامه خوانی
  مشغول کردید تا این رژیم در خفا ایران را بفروشد
  حال هم که اساس میکنید روزنه و امیدی برای ایرانیان ایجاد میشود
  قصد به منحدم کردن آن دارید
  ما دیگر فریب مغلطه کارانی چون شما ودوستان حاکم بر ایرانتان را نخواهیم خورد
  خراب کردن را هر احمقی تواناست سازندگی است که ازشما برنمی

 • Khallil

  جناب مشیری

  شما ۳۳ سر ایرانیان را با اسلام خوانی و شاهنامه خوانی

  مشغول کردید تا این رژیم در خفا ایران را بفروشد

  حال هم که احساس میکنید روزی نو و امیدی برای ایرانیان ایجاد میشود

  قصد به منهدم کردن آن دارید

  ما دیگر فریب مغلطه کارانی چون شما ودوستان حاکم بر ایرانتان را نخواهیم خورد

  خراب کردن را هر احمقی تواناست سازندگی است که ازشما برنمی آید

  بنظر بنده اگر بخواهید به گوشت مرده جویدن ادامه بدهید 

  جای شما نقال معروف در قهوه خانه هاست 

 • Javanirani

  دوستان این مشیری کار بزرگی نمیکنه بلکه به دستور رژیم  به اسلام فحش  میده تا ما فکر کنیم ضد  رژیم هست   و بعد   به اپوزسیون حمله میکنه در ایران که کسی این بابا را نمیشناسه در خارج هم که همه خودشون  ضد  اسلام هستندپس آگاه باشد که این شخص مامور رسمی وزارت اطلاعات  هست مانند ان یکی فولادوند  که با پولی که به جیب زده  در سواحل جنوبی اسپانیا به ریش ما میخندد. آگاه باشد  و  اگه  با چشمان باز پدیده ها را ببینید با تشکر .

 • خسرو

   به راستی‌ که حکومت جمهوری اسلامی به جای خوبی‌ تکیه زده با این مخالفان و
  مبارزان در خارج از کشور،،دوستان،،ما خودمان مستبد هستیم و از استبداد
  فریادمان به آسمان هفتم رفته،،در آغاز کمی‌ از دموکراسی آگاهی‌ پیدا کنیم
  سپس از استبداد سخن به میان آوریم،،زمانی‌ که از یک سخن یا یک نوشته پریشان
  شده چگونه دم از دموکراسی میزنید ؟؟؟!!

 • Farzad roshan

   رضا پهلوی و بهرام مشیری با هم مشکلی ندارند و قرار هم نیست با هم جدالی برای دو اندیشه متفاوت داشته باشند بلکه همفکری برای  راه حل یک مشکل٫ هردو وطن پرستند و هیچکدام برتری بر دیگری ندارد. این بنظر منعکس کننده و متاثر از عقاید طرفدارن رژیم و گروههای فرصت طلب وازچشم افتاه چون مجاهدین و چپ های متعصب هست که همیشه بر اساس این شعار که: * نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی* همیشه تا وقتیکه نفعشان نباشد سعی در ایجاد جدایی و نگه داشتن این رژیم دارند. خطاب به عاشقان ایران عزیزمون و همه طرفدارن اقایان مشیری و پهلوی: وقتیکه این دو با هم مشکلی ندارند شما هم مشکل ایجاد نکنید و تحت تاثیر کامنتهای دروغین و رکیک که به اصطلاح از طرفدارن این دو نفر هست قرار نگیرید. اینگونه سزاوار یک وطنپرست واقعی نیست؛ چه طرفدار  بهرام مشیری و چه طرفداره رضاپهلوی 

 • Sohilae

  as ki tahala aghi moshiri ghalb mardom iran shodehhhhhhhhhhhhhhh,in charandiato be khor mardom iran nadid, avalan ka man in mardak ro nemishnasam tazeh fahmidam ki hast,agar vagan vatn parast hast chera ji garmi neshesth hi rozeh mekhone rast mege ber iran va sakhi haro bekashe va be mardom iran komak bekoneh onvagt khoedsho dar ghalb mardom iran bedoneh ,harkaso nakesi yek dokani baz jardeh yi rajaz mekhoneh , mardak oshkol boro aval khodat ro ba zendgi irani vafegh bedhe ba onha hamdardi kon dar iran vagi ranjhi irani hi badbakhtro dark kardi onvagt beshi rajaz khani kon,

 • Paryf

  aghai moshiri la lhodat ro dar ghalb mardom irani bezor ja dadi, jat garem va neshasti rajaz khqani mekoni, rast megi boro in harfaro dar iran ka hasti bezan va be mardom irani ka dar ghalbeshon ja gerfti komak hi ensanito bekon onvagt edayi bozoegvari kon ka khili medoni va delt bari iran mesozeh ,agar amsal to to iran zayd hastan ka as in rajaz khani ha mekonand, ba mosahebi ka ba valiahd dashi dardi ro as iran nemitoni dava koni,boro rahe degi chare kon, mamlekat iran be adami mesl to nayazi nadaran, ba adami dorstkar delsoz va vatan parast neaz dareh ta pishraft kona, na adami kahen ak modam rajaz khani mekonad bari manafeh khoedashan.

 • Shokofe

  بابا این مشیری  گه  خورد جاکشو ولش کنید  الان این مشیری جاکش که تو ایران حکومت نمیکنه اسلام جاکش با آخوند زن جنده حکومت میکنه به آنها فحش دهید ، حالا این مشیری  جاکش نوکرآخوند  هم که باشه  بعد از رفتن آخوند مجبوره بره .

 • Khoramdin8

  مقاله خوبی است . واقعیتها را نوشتید . رضا پهلوی برای جلب اعتماد مردم ناچاراست  واقعیتهای تاریخ را قبول کند .

 • Babakpersa

  سخنی با همسنگران اسلام ستیز، در اینجا بخشی از نامه سر گشاده ” حاجی زاده آخوند پرست ” رضا پهلوی به دبیرکل سازمان ملل متحد ” بان کی مون ” را بخوانید و خودتان داوری کنید. او در زمینه سیاست دیکتاتوری خامنه ای نوشته است: برای رژیم تفاوتی نمیکند که صدای اعتراضات قانونی و اساسی باشد، ازخودی باشد یا ازغیرخودی، پاسخ رژیم سریع ستمکارانه تنبیه کننده است… در این مورد چه آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی باشد که یک روحانی بلند پایه است و چه آقای میرحسین موسوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی، هیچکدام ازخشم وغضب رژیم درامان نیستند. این هردونفر در دورانی که زندانی سیاسی رژیم بوده اند شرایط جسمانی آنها رو به وخامت گذاشته است. در خصوص ایت الله بروجردی، اگر چه یک شخصیت روحانی است از شکنجه سنگین روزانه برکنار نمانده و سه سال حصر خانگی آقای میر حسین موسوی شامل شکنجه روانی و محرومیت از توجه پزشکی بوده است….( رضا پهلوی، ۲۵ آگوست ۲۰۱۲) حافظ میگوید :* من از بیگانگان دیگر ننالم که ،،، برمن هرچه کرد آن آشنا کرد * سوگند به خون پاک ندا و ندایان جانباخته راه آزادی، سوگند به ریزش چکه چکه اشکهای مادران گریان و دل سوخته” به رهروی از پیام نبرد دلاورانه بابک خرمدین، ما را نه تنها همدری وهمراهی وهمسازی با نماینده گان آیات شیطانی قرآن نیست، چه بسا که نبرد است و نبرد. درپاسخ به نوشتار ننگین رضا پهلوی از چنان دلسوزی و چاپلوسی برای دشمنان ایرانی وایرانی چه می توان گفت ؟؟… مگرآنکه:* خون میچکد ز ناله بلبل در این چمن .. فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی * بسی فریاد و بسی افسوس { بابک پرسا }

 • Khoramdin8

  به نزاکت کلام و الفاظ و واژه های چاله میدانی که طرفداران سلطنت بکار می برند توجه کنید . و به شخصیت بی مقدار و فرومایه آنان پی ببرید . باور کنید این گروه مذهبی که هم اکنون حاکمند صدبار از این طرفداران سلطنت با فرهنگ ترند .

  • Mehman

    کسانی که به “گمنامیان” به خاطر دو مطلبی  که نوشته بود و از رضا پهلوی و عدم حذف گزینه پادشاهی پارلمانی حمایت کرده بود، چه کسانی فحش دادند؟ مشروطه خواه بودند یا جمهوری خواه آقای بانزاکت؟ کسانی که به او اتهام همدستی با موساد زدند، جمهوری خواه نبودن؟
   با این نظری هم که گذاشتین معلومه ته دلتان چه چیزی رو برای ایران میخواهین. نقل قول: (این گروه مذهبی که هم اکنون حاکمند صدبار از این طرفداران سلطنت با فرهنگ ترند .) معلومه چه کسانی قصد ایجاد نفاق بین مردم دارن.

 • Kimia

  منهی می نویسم هی شما حذفش کن! خانواده بهرام مشیری را میشناسم خودش و برادرش و زن برادرش معتاد هستند! عملشان هم خیلی بالاست. حالا بیا پاک کن و از آدم معتاد و بی غیرت توقع دانش افشانی داشته باش.

  • Kimia

    چه عجب که این یکی رو پاک نکردین. نوشته بودم که من از ایران می نویسم و آقای مشیری رو در ایران کمتر کسی میشناسد. تا اونجایی که بنده دیدم و شنیدم و پای صحبت های آدمهای مختلف نشستم حتی یک بار هم نشنیدم کسی ارادتی به این آقا داشته باشه. اصلا شبکه های ماهواره ای محبوب در ایران رو خیلی ها میشناسن و درصد محبوبیت شبکه ای که مشیری در اون صحبت میکنه بین مردم داخل ایران چقدر هست؟ پس چرا سعی در بزرگ کردن این آدم دارین. همونطور که قبلا هم گفته بودم خانواده ی آقای مشیری رو میشناسم خیلی چیزها هم هست که شاید نتونم با اطمینان بگم اما ازشون بعید نیست. همگیشون اهل کتاب و ادبیات و حفظ کردن شاهنامه هستن اما متاسفانه در عمل هیچ کار درستی انجام نمی دهند. یکی از دلایلش هم متاسفانه اعتیاد هست چون خودتون میدونین که اعتیاد آدمها رو چه جوری سست و نادان میکنه. صرف حفظ کردن شاهنامه و خواندن کتاب های مختلف برای کسی شخصیت نمیاورد. کمی واقع بین باشین و انصاف داشته باشین.

 • Stefany Candy

   هموطنان ایرانی کاملن آگاه هستند کامنت هایی که به بهانه طرفداری ازآقای رضا پهلوی فحش.توهین ویا از واژه های نیش دار استفاده می کنند و همینطور سایر افراد معلوم الحالی که به بهانه طرفداری از آقای بهرام مشیری همین عمل را انجام می دهند طرفداران واقعی این دو انسان قابل احترام نیستند.کمااینکه اگر از هر دونفر آقایان مشیری و پهلوی سوال شود که چنین رفتارهایی را از جانب طرفدارانشان می پسندند هرگز تایید نخواهند کرد.هر ایرانی باشعور با کمی فکر می داند انگیزه کامنت های توهین آمیز چیست.صرفن ایجاد تفرقه و انتشار تنفر برای جلوگیری از ایجاد یک اتحاد.البته عامل اصلی را مقاله یکطرفه,از پیش داوری شده و نیشدار آقای سیروس پارسا می دانم که خوراک مناسب برای چنین کامنت هایی است.نمی توانم در مورد نیت واقعی آقای پارسا قضاوت کنم.فرض بر اینکه نیت ایشان از نوشتن چنین مقاله ای به قصد آگاهی سایرین بوده باشد که مطمئن هستم قادر بودند بهتر بنویسند. دگم بودن برای کسی که مقاله های طولانی می نویسد پسندیده نیست وتازه ارزش و تاثیر گذاری مقاله را هم کاهش می دهد.قرار نبوده و نیست که آقایان پهلوی و مشیری با هم کشتی بگیرند! دو دیدگاه متفاوت است که برنده و بازنده ندارد(به این دلیل واضح که هر دو ایده طرفداران و توجیهات خودشان را دارند) و تازه این دو نفر لزومن این دو دیدگاه را نمایندگی نمی کنند.و اما توصیه من به مدیر یا مدیران سایت فضول محله که بهتر است کنترلی روی کامنت ها بگذارید.اگر بنا باشد فحش,تهدید و کلمات رکیک در کنار سایر کامنت ها قرار بگیرد سایت شما به مرور خوانندگان واقعی خود را از دست خواهد داد و بی ارزش خواهد شد. به امید ایران آزاد برای همه و مرگ بر همه کسانی که با نیت خاص کامنت های توهین آمیز می نویسند. این حربه برای ایجاد نفاق رو شده.

 • Sahameddinghiassi

  سیستم حاکم بر جهان میخواهد که مردم بی تفاوت ویا ظالم باشند تا براحتی بتواند غارتگریهایش را سرسامان دهد. اگر قرار باشد که مردم دلسوز هم ویا با انصاف و مردم دوست و مهربان باهم باشند و نسبت بهم خوب چطور آنان میتوانند که غارتگریهایشان را انجام دهند. ظهور بمن چه و این مشگل من نیست مشگل توست و یا سو استفاده از درمانده گی های دیگران عرصه را برای تاخت تاز غارتگران بین المللی و دولتهای زورگو و قلدر باز مینماید. درست است که ریشه تمامی بدبختی ها در دیکتاتوری و فساد است ولی اگر مردم نسبت بهم خوب و مهربان و دلسوزهم باشند حتی کارد تیز دیکتاتورها و غارتگران هم کند میشود. برای روشن شدن یک مثال میزنم. ناصر به عنوان بهایی از کار اخراج شد. مادر ناصر بهایی بود و او بسبب داشتن پدری سخت گیر و مسلمان متعصب از بهاییت اطلاعاتی جامع نداشت. تا اینجا مشگل دولت بود که اورا اخراج کرده بود. ناصر به دوست صمیمی مسلمان خود اعتماد کرد و به کمک او رفت. ولی او از موقعیت استفاده کرده اورا غارت و بعد هم با پیراهن کردن عثمان بهاییت اورا در مراجعی که شکایت میکرد علاف کرد. ناصر که علا…وه برغارت شدن توسط دوست مسلمان حالا به جوابگویی اتهامات او نیز شده بود. خوب بین ناصر و دوست مسلمانش هیچ رابطه حکومتی در بین نبود وی از دوستی و اعتماد و علاقه ناصر بخودش سواستفاده کرده بود. ناصر این بار به فامیل بهایی خود پناه برد آنان هم تقریبا همان کاری را کردند که دوست مسلمان کرده بود. غارت او و بعد هم لجن مال کردنش برای اینکه چهره دغل خود را پنهان کنند به ناصر تهمت زدند. ناصر علاوه بر از دست دادن اموالش به هزاران تهمت هم مزین شده بود. بهاییان متعصب هم درست مثل مسلمانان متعصب برای حمایت از بهایی غارگر ناصر را بدون دلیل به باد تهمت و افترا گرفتند. حالا اگر ناصر هم یک شخص بی تفاوت بود هیچکدام از این مشگلات را نداشت نه غارت میشد و نه لجن مال. حالا این چنین ملتی چطور میتواند اتحاد داشته باشد وقتی که پای دوستی صمیمی را که بخدمت آنان آمده است را می شکنند؟ آنچه کمبود است مهر دوستی است که مولوی فرماید ای بی خبران کجایید کجایید محبوب در اینجاست بیایید بیآیید. محبوب تو همسایه دیوار به دیوار تو در بیابان خسته حرمان کجایی کجایی؟

 • Sahameddinghiassi

  گفتار نیک به تنهایی کارساز نیست  ایکاش همه بهاییان به گفته های و آموزه های
  زیبای خودشان همه کردار را هم دمساز میکردند و تنها به گفته های نیک قناعت نمی
  فرمودند. اگر همه بهاییان تنها همه دستورات و حتی همان ۱۲ دستور را رعایت میکردند
  اکنون ما اینطور به خاک سیاه ننشسته بودیم.

   

  با کمال سادگی در همین نوشته ها میتوانید تعصب های
  غیرعادی وزیاد را ببینید بدون اینکه کسی را بشناسد صرف به نام دین به او همه تهمتی
  روا میدارند. در صورتیکه در بهاییت غیبت حرام و دروغ گناه است یعنی بدون سندی
  نمیتوان شخصی را متهم کرد یا؟ آیا کسی که این تهمت ها را میزند اصلا ناصر را می
  شناسد؟ یا صرف به سبب آزار دیدن او از بعضی از بهاییان بمباران تهمت را بسوی وی
  روانه میسازد؟ ناصر هم توسط دوست مسلمان و هم توسط فامیل بهایی اش غارت شده است و
  من اسناد اینرا دارم و دیده ام.

   

   

   

   

   

  آقای قیاسی یا شمس یا فرهام شما ناصر
  را مثال زدید من هم ناصر را مثال زدم البته این ناصر حقیقی است و من حتی
  عکسش را بعد از این همه سال دارم بهش میگفتند ناصر دزده بچه هفت چنار تهران
  بود باباش حجره داشت تو بازارچه قوام تو بازار تهرون دو زاری را…

  تو هوا
  میزد تو رفاقت حرف نداشت و لی سر پول
  به مادر خودش هم کلک میزد بعد از انقلاب مثل بقیه دزدا دستش را تو یکی از این
  ارگان های جهاد بند کرد وچهار پنج سالی پول هنگفتی بالا کشید همچین مسلمون شده بود
  که میگفتند خود حضرت هم اینقده مسلمون نبوده نزدیک بود حکم وزارتش را بگیره که گند
  کار در اومد و بیرونش کردند ولی بخاطر وجههٔ ظاهری و وساطت باباش موضوع را
  ماستمالی کردند چند تا کارگاه تولیدی هم که با پول بهائی های بیچاره به اسم خودش
  زده بود بالا کشید و زد به آب
  الان هم تو یک کشور اروپائی زندگی میکنه ، شاید این ناصر اون ناصر شما نباشه ولی
  از این ناصر ها همه جا هست
  حالا این ناصر شما چکاره بوده و چکار کرده بود نمیدانم ،ولی افرادی که ناصر را
  غارت کردند دوستان و اقوامش بودند ، یا دلیلی داشتند یا طرف خیلی پپه بوده در مورد
  صدها خانواده بهائی که توسط دزدان و چپاول گران مسلمان غارت شدند و خانه و کاشانه
  آنها و حتی حیوانات خانگی آنها توسط مسلمانان وحشی که حتی آنها را ندیده بودند و
  نمی شناختند به آتش کشیده شد چه میگوئید آیا مقصر کیست آن وحشی ها یا اسلام ؟؟؟
  کمی فکر کن یه سری به خودت بزن ببین این بوی گند که ازت می آید بخاطر اون پهن هائی
  است که بعنوان اعتقادات تو مغزتون کردند،
  تو گنداب نشستی خودت نمی فهمی ولی بقیه بیرون گنداب از وجودت در عذابند، این بوی
  تو نیست بوی اون پهن هاست، برو حموم

   

   

   

   

   

   

  اینطور که من شنیده ام حضرت بهاالله فرموده اند که
  تعصب هادم وازبین بر کمالات انسانی است. یا در جاییکه دین مایه نفاق شود بی دینی
  بهتر است.  نظر ایشان این بوده است که مردم
  با مهر ودوستی باهم بسر ببرند نه با نقاق و تفرقه. مشگل دنیای کنونی ما تعصب  جهل 
  خرافات  طمع  حسادت  غرور
  زیاده طلبی دیکتاتوری و رشوه خواری دزدی و فساد است.  و دینها بایست کمک کنند تا این اخلاق نکوهیده
  پایمال شوند.  در بوسنی هم مسلمانان قتل
  عام شدند  دربرمه هم مسلمانان سوزانیده
  شدند   در اسپانیا هم از کشور اخراج شدند
  در فلسطین هم با برخوردهای بیرحمانه مواجهه شدند. 
  ولی باز همین مسلمانان باهم اتفاق و برادری و برابری ندارند.  جنگ بین شیعه و سنی  در سوریه مگر مسلمانان همدیگر را نمی کشند؟ در
  ایران هم ظلم به بهاییان وقبل از به بابیان. 
  در ابتدا بابیان از خود دفاع میکردند ولی بعد ها از دفاع هم منصرف
  شدند.  متاسفانه عشق جایش را به نفرت و
  همکاری جایش را به غارت و چپاول و دوستی جایش را به کینه ورزی داده است. مگر همین
  مسلمانان حضرت امام حسین را نکشتند؟  مگر
  یهودیان حضرت مسیح را به چهار میخ نکشیدند؟ نظر من ریشه کنی نفرت تفرقه و جایگزین
  کردن علم بجای آنست. دین بایست مطابق علم و عقل باشد وگرنه خرافات است. آیا از یک
  دزد و یک غارتگر و یک امانت خوار صرفا چون بهایی است بایست از وی گذشت کرد؟ چون به
  بهاییانی دیگر ستم شده است دزدی و بی انصافی اورا کنار گذاشت؟

 • Sahameddinghiassi

   

  متاسفانه دینها نتوانسته اند انسان بسازند و عشق و
  محبت را به ارمغان بیآورند بلکه بیشتر باعث نفرت 
  و تفرقه شده اند. در بهاییت هم مثل سایر دینها آدمها و انسانهایی والا
  هستند. حضرت بها الله هم فرموده است همه بار یک دارید و برگهای یک شاخسار  نه مومنان بهایی؟ متاسفانه همان تعصب از نوع
  اسلامی و یا یهودی هم در بهاییت نفوذ کرده است. کارهای زشتی که انجام شده است مثل
  قتل عام عروسان بهایی در شیراز  مونا و
  سایر کارهای ننگینی که بدست ابله هان انجام شده است مایه تاسف است که باید ریشه
  های آنها را جستجو کرد. کمبود معلومات 
  بیسوادی  بی شعوری  حماقت 
  غرور تعصب های بی پایه. آنچه من رویش انگشت گذاشتم و متاسفانه شما برداشت
  نکرده اید این بود که چون بعضی از بهاییان مورد آزار و ضرب شتم و بی مهری و غارت
  قرار گرفته اند بقیه انان نبایست از دیگرانی که هیچ در این ماجری نقشی نداشته
  انتقام بگیرند.  گنه کرد در کاشان
  مسگری    به کاشمر زدند گردن آهنگری؟  منظور من اجرای عدالت بود ولی تعصب مانع از آن
  گشت  دزد بهایی همانقدر بد است که دزد
  مسلمان یا مسیحی؟  به سبب داشتن یک دین که
  نمی شود دزد و آدم بد را حمایت کرد؟ ناصری که من درباره اش صحبت کردم حتی به بیت
  العدل هم نامه نوشته و اگر آنان کارش را به دست نگیرند مجبور است به دادگاه های
  ایران شکایت کند. او مدارک دارد و الکی ادعا نکرده است  او به پسر خاله اش اطمینان کرده آنان سرمایه
  اورا خورده و بعد هم لجن مالش کرده اند و برای ماله کشی به بهاییان متوسل شده
  اند.  کسانی که تعصب های بیهوده ای دارند و
  دنبال حق و عدالت نیستند.  ولی از نفرت شما
  نسبت به مسلمانان در دو سه خط آخری آگاه هستم. متاسفانه معیار بایست انسانیت عشق و
  علاقه و خوبی باشد نه دین ملیت و نژاد. 
  ایکاش انسانهای والا بدون در نظر گرفتن دین  ملیت و نژاد 
  با هم متحد میشدند و انسانهای شیاد را که از دین ملیت و نژاد برای غارتگری
  و ظلم حربه ای ساخته اند راتنها میگذاشتند. 

 • Sahameddinghiassi

  رفرندام با نظارت سازمان ملتهای متحد برای
  رسیدن به مردم سالاری مذهبی و یا مردمی؟ مردم ایران همه مسلمانند یا اکثر مسلمان و
  تابع آقایان آیت الله های هستند همه سینه چاک ولایت فقیه و دوستدار
  روحانیون هستند سی دو سال است که این روحانیون به ملت ما آزادی
  برابری کار و دانشگاه علم و صنعت کرامت انسان و وجهه
  بین المللی داده اند همه دنیا اکنون ایران را کشوری آزاد و مستقل
  میداند و هرکجا ایرانیان بروند به احترامشان کلاه از سر برمیدارند
  روحانیون مظلوم ما در نهایت فقر علی وار زندگی میکنند و هیچ ثروتهای افسانه
  ای میلیارد دلاری ندارند همه آنان از سرنوشت دردناک مردم خاورمیانه و
  کشت کشتارهایی که دیوانه ای بنام معمر قذافی میکند ناراحت ونگران هستند
  آنان میخواهند که همه کشورهای اسلامی در پناه اسلام و قانون و عدل داد زندگی
  کنند وآنان میخواهند که هم دنیا و هم آخرت را به مردم وملتهای اسلامی ارایه و
  ارزانی دهند تمامی ذهن این پیشوایان دینی و دانشمندان بزرگ عالم
  انسانی در فکر راحتی زندگی ملتهای بخصوص مسلمان ودر درجه دوم در فکر آسایش همه مردم
  دنیاست که از فقر فلاکت راحت شوند .

  حتی این روحانیون عظیم شان و این پوشندگان عبا و ردای
  حضرت محمد نگران زندگی و آخرت مردمان خاورمیانه هستند و از اینکه مردمان خاورمیانه
  در ناراحتی و بی دانشی فقر و فلاکت و مشگلات زندگی میکنند شب روز ندارند و مرتب
  اظهار ناراحتی میکنند حتی بعضی از آنان هم گریه میکنند و دلشان برای مردم خاورمیانه
  کباب شده است. آنان گلوی خودرا برای ظلم و ستم دیگر رهبران پاره
  میکنند و مرتب به آنان نصیحت و وصیت میکنند که این کارها کاری خوب نیست و بیآیید
  مثل آدمهای خوب و مهربان زندگی کنید و به حرفهای ملتهای خود گوش کنید نه اینکه آنان
  را به توپ ببندید. این روحانیون از ناراحتی آوارگی فقر
  و بی دانشی اکثریت مردم بسیار در رنج و عذابند و شب روز ندارند.
  آنان هیچ نظری
  به مادیات این دنیا ندارند و تنها در فکر آخرت خود و دیگران هستند و همیشه میگونید
  که حتی اگر اکنون ناراحتی هایی داری مهم نیست در بهشت از این ناراحتی
  ها دیگر وجود ندارد. آنان جوانان مارا تشویق میکنند که برای هرچه زود
  تر رسیدن به بهشت و در آغوش حوریان و غلمانان بهشتی از ظواهر و زیبایی ها این دنیا
  چشم بپوشند و تنها ریاضت بکشند و از خور خواب هواسرانی و نگاه کردن به دختران وزنان
  زیبا پرهیز بکنند که در بهشت بسیار بهتر از آنان در انتظارشان صف کشیده اند.
  آنی که حساب پاک است از محاسبه چه باک است مسلم است که این
  روحانیون هیچ مخالفتی با رفرندوم ندارند زیرا میدانند که این آنان هستند که باز به
  عنوان رهبران جامعه از میان رای های مردم سر در میآورند و رو سیاهی به زغال باقی
  میماند که اینهمه در باره این فرشته گان آسمانی که به لباس پیامبر هم مجهز هستند
  بدگویی کرده اند. روحانیون هیچ چشم داشتی به مال و زر زور دنیا
  ندارند و آنچه را هم که دارند میخواهند در راه علم و دانش و ساختن دانشگاه ها و
  بیمارستانها و ایجاد کار و ورزش مصرف کنند نمی دانم که
  این چه بدبینی مضاعف است که ما با دیده تردید به این روحانیون می نگریم
  آنان مثل حضرت علی بیل میزنند و باغبانی میکنند کار میکنند و از ثمره دست
  رنج خود عایله مبارکه شان را نان میدهند آنان هیچ دخل و تصرفی در بیت
  المال مسلمین نمی کنند زیرا از آتش دوزخ میترسند .

  زیرا میدانند که در این دنیا و آن دنیا
  حساب و کتابی هست و اگر کمی انحراف داشته باشند منشی های الهی همه را
  یادداشت میکنند و موقعی که به آن دنیا رفتند کتاب را باز و نگاه میکنند که مثلا در
  فلان روز و فلان ساعت کاری زشت انجام داده و مثلا حرف بدی زده اند.
  اینان خود دست کمی از فرشته گان ندارند نگاه کنید که ما چقدر
  از کشورهای مسیحی جلوتر هستیم ؟ آنان در فساد و بی ایمانی دست پا
  میزنند و اصلا به دین و ایمان کاری ندارند و ما نمازمان قضا
  نمیشود حتی اگر در کشورهای کفرستانها باشیم.
  حالا
  مردم هی بهانه در میآورند که رفرندوم میخواهند یا هم پرسی مسلم است
  که روحانیون و همه آنان از رفراندوم استقبال میکنند زیرا میدانند که
  مردم مسلمان و مقلد آنان باز به آنان رای خواهند داد آیا شما فکر
  میکنید که غیر از این است این ملتی که تنها اسلام را میخواهد فقر
  همراه با اسلام را میخواهد و به ثروت بدون اسلام توجهی ندارند مگر
  امام راحل مرحوم بزرگوار نفرمودند که ما برای اسلام قیام کرده بودیم نه برای رفاه و
  زندگی بهتر؟ و دیدید که نود نه در صد نه دهم در صد هم
  مجنون وار به حرفهای ایشان گوش میداند و هرچه که ایشان میگفتند مثل وحی الهی گوش
  میکرده عمل مینمودند. او که روح خدا را در خودش داشت و دیگران هم که
  روح امامان را در خود شان دارند زیرا به تقوی و پاکی معروف هستند درست مثل امامان
  ما. به اسلام چنگ بزنید همه چیر دارد هم دنیا شما خوب میشود و هم
  آخرت شما . هرکسی هم که در راه این آقایان کشته شود یکراست به بهشت
  میرود و در آنجا دیگر مشگلات اینجا مثل کمبود و گرانی نیست و ازدواجها هم بسیار
  آسان است و هرکسی براحتی میتواند حوریان بهشتی خیلی زیبا و دوشیزه را تصاحب کنند
  البته اگر مومن باشد زنان هم که میتوانند با غلمانان زیبا کنار
  بیایند

  بهر حال این آقایانی که هیچ نظری به این
  دنیا ندارند و تمامی فکر ذکرشان آخرت و وحشت از آتش دوزج است چطور ممکن است ظلم
  کنند یا توجهی به دلاری نجس آمریکایی داشته باشند ما نبایست اصلا
  نگران باشیم و آنان هم بخوبی میدانند که اگر رفراندومی انجام شود باز
  ملت های قهرمان و شهید پرور به همانان رای خواهند داد و این تنها یک شایعه است که
  روحانیون با رفراندوم نظر خوبی ندارند الهی آمین

  حوریان بهشتی از اینها هم زیبا ترند؟ میګویند نه بروید و
  ببینید و خودتان قضاوت بفرمایید البته بصورتی که به دول دول بروید و برګردید و
  برای ما هم خبر بیاورید میګویند اسبی بنام دول دول است که میتواند به آن دنیا برود
  و برګردد. حضرت محمد با دول دول به آن دنیا رفته بود و برګشته بود اینطور که من
  شینده ام

 • Sahameddinghiassi

  در ژاپن در خاورمیانه و شمال آفریقا مردم را درو میکند سونامی در ژاپن و نوعی دیګرش
  در خاورمیانه با مهابتد و عظمت ب بیشتر مردم خاورمیانه و سرمایه های آنان را درو
  میکند.به این سونامی توجهی نمی شود ولی به آن دیګری همه دنیا برای کمک مجهز و آماده
  میشوند ګویا تا غرب توسط بمبهای اتمی توسط تروریست ها مورد حمله قرار نګیرد از خواب
  خرګوشی بیدار نخواهد شد فقر جهل نفرت و تمامیت خواهی سونامی هایی
  هستند که دارند ملتهای خاورمیانه را در هم میپیچند و غرب تنها
  بخاطر استفاده اقتصادی و فروش بیشتر و تولید بیشتر چشمان خود را هم ګذارده
  است شرکتهای بیمه و مواد مخدر و مواد منفحره با نفوذی که بر دولتهای
  غرب و شرق دارند آنان را وادار به سکوت و بی تفاوتی کرده اند.

  اګر غرب جلوی دیوانه ای نظیر صدام را از اول
  میګرفت و به او اجازه نمیداد که هموطنان کرد و شیعه مارا با بمب های خوشه ای و سمی
  قتل عام کند هیچوقت مجبور نبود که به عراق لشګر کشی کند و اینهمه درد سر برای
  خودشان بخرند؟ شاید غرب از جنون ودیوانګی بعضی از رهبران خاورمیانه بی اطلاع است و یا
  میخواهد که وضع خر تو خر و بل بشو باشد تا مردم نتوانند که به ترقی های علمی و
  صنعتی و اخلاقی دست بیابند. باحتمال آنان هم با نوعی از دیکتاتوری و
  تمامیت خواهی موافق هستند بشرط آنکه به منافع آنان صدمه نخورد ولی آیا به دیوانه
  ګانی نظیر صدام و یا اکنون قذافی میشود اعتماد
  کرد. بهم ریختن خاورمیانه و از هم پاشیدن
  خانواده ها و مردم و تزریق بیشتر فتنه فساد و تمامیت خواهی و
  دیکتاتوری در بلند مدت به نفع غرب هم نخواهد بود زیرا این مشګل به دامان آنان هم
  خواهد رسید اګر مردم خاورمیانه هم مثل کشورهای مثلا پیشرفته امکانات
  کاری تحصیلی و خدمت داشته باشند بمراتب خسارت و احتمال ضربه زدن به آنان هم کمتر
  خواهد شد ولی مادامیکه آنان برای نفع آنی به دیکتاتور ها و دیوانه ګان پربال
  میدهند.

  چون در راستای منافع آنان ظاهرا حرکت میکنند در
  عاقبت آتش دامان خود آنان را هم خواهد ګرفت. دیوانه ای که با بمب و موشګ و هواپیما و تانکهای
  جنګی به مردم بی سلاح و بی ګناه حمله میکند چطور میتواند رهبر خردمند و بدون زیان
  برای حتی غرب و شرق باشد متاسفانه شیادانی در لباس کمونیست
  کاپیتالیست و مذهبیون تنها برای قتل و غارت و داشتن ثروتهای
  نجومی همه مردم را دارند بخاک خون میکشند و بالاخره این طوفان
  دامان کشورهای پیشرفته را هم خواهد ګرفت آنانی که در پشت دولتهای
  پیشرفته برای فروش و غارت صف کشیده اند باید بدانند که تاابد نمی توانند از جهل
  جنون و تمامیت خواهی و فتنه ګریها سو استفاده کنند ویک روز سر تیز
  شمشیر به سمت خود آنان نشانه خواهد رفت آنان که دم از حقوق بشر میزنند آیا کودکان و مردمی
  که زیر آتش خمپاره دیوانه ای نظیر سرهنګ قذافی قرار ګرفته اند
  بایست نسبت به آنان بی تفاوت بود و
  ظالم؟ این کجای انسانیت است که مردی دیوانه ثروت و شهوت و قدرت را
  آزاد بګذارند تا مردان و زنان و جوانان را درو کند و کشتار راه بیندازد
  همان کاری که صدام کرد و میلیونها ایرانی و عراقی را بی جهت و بدون نتیجه
  معلول بی خانمان آواره نمود و صدها هزار نفر را هم کشت و بموقع جلوی
  دیوانګی های او ګرفته نشد تا هنګامیکه به آمریکا حمله شد و سی هزار
  بیګناه در آنجا کشته شد. اکنون هم دیوانه ګان در صدد
  دست یافتن به اسلحه های کشتار جمعی هستند تا به دیوانګی های
  بیشتری بپردازند و غارتګران ثروتمندان بدانند که هیچکس در امان نخواهد بود.
  مردم خاورمیانه
  با داشتن نفت و مواد اولیه چرا بایست در فقر فساد تمامیت خواهی توسط دیوانه ګان و
  ظلم و بی سوادی و بیکاری بسر ببرند ‎؟

  کسانی که میخواهند برای مردمشان کار کنند به بهانه
  های واهی کنار ګذارده میشوند و یا برای حمالی به غرب میآیند و با بی
  تفاوتی و بی انصافی درکشورهای مثلا پیشرفته مواجهه میشوند و
  متاسفانه راه بازګشت هم ندارند. اګر
  رهبران غرب و شرق کمی عاقل تر بودند و نمی ګذاشتند که
  دیکتاتورها در لباسهای مکتبهای اجتماعی انواع اقسام کمونیست
  کاپیتالیست مذهب های مردم ساخته که از
  آن بصورت حربه ای علیه مردم از آنان سو استفاده میشود بجان مردم ساده
  دل بیفتند و همه را نابود سازند و یا به زندان اندازند و یا
  تبعید و اعدام نمایند و کک ایشان هم نمی
  ګزد.

  بایست بدانند که این دیکتاتور ها که بجان مردم افتاده اند دیوانه
  ګانی هستند که هر زمان ممکن است تیر خود را به سمت آنان هم نشانه روند و کما اینکه
  دیدید که طالبان و القاعده و صدام در نهایت به خود آنان هم حمله کردند. اګر غرب و
  شرق عاقل باشد بایست تحصیل و آموزش مردم توجه کند و نه اینکه با کشت کشتار
  ریشه بدبختی و ستم راقوی کنند مسلم است که انسانهای عاقل و با فهم
  مشګلات کمتری ایجاد خواهند کرد تا دیوانه ګان قدرت تمامیت خواهی و شهوت و کشتار؟

  اما فرق بین سونامی در ژاپن و سونامی هایی
  در خاورمیانه در ژاپن نظامیان به کمک مردم میروند و آنان را نجات
  میدهند و زنان و مردان پیر را به دوش میګیرند و در ارتش لیبی
  ارتش مردم متعرض را به ګلوله خمپاره و توپ و مسلسلهای هواپیما می
  بندد و از کشته های آنان پشته میسازند در ژاپن
  حتی امپراتور آن شاید یک میلیون دلار هم در بانکهای خارجی نداشته باشد
  اما رهبران مثلا اسلامی و دایمی و موروٍثی خاورمیانه میلیاردها دلار کشور و
  ملت شان در دزدیده و در بانکهای بقول خودشان کافرستان خوابانیده اند تا مخارج سفر
  آنان را به بهشت که لابد همان لای دستان حوریان بهشتی است بدهند. در
  ژاپن و سونامی آن تمامی مردم دنیا و رییسان جمهور و
  رهبران برای کمک به مردم آماده اند و در خاورمیانه سکوت و بی
  تفاوتی برقرار است همانطوریکه برادران کرد مارا صدام دیوانه قتل عام کرد و صدای کسی
  در نیآمد در سونامی ژاپن مردم به دست طبیعت و قدرت مافوق غیر قابل کنترل آن از بین میروند در خاورمیانه و شمال آفریقا مردم به دست
  دیوانه ای قابل کنترل نابود میشود . در
  ژاپن مردم به داد قربانیان میرسند در خاورمیانه و شمال آفریقا مردم
  جهان سکوت میکنند و میګذارند که یک دیوانه زنجیری مردم خودش را قتل
  عام کند ومیګویند که این یک امر داخلی است مثل اینکه در
  ایران هم سی هزار بابی را کشتند و نوایی از کسی در نیآمد و
  نیز در همین سی ساله اخیر دویست بهایی را بدون دادګاه علنی و منصفانه
  اعدام کردند و یا ګروه های دیګر را و کسی نګفت آقایان بالای چشم شما ابروست ؟ صدام
  هم که سنګ تمام ګذاشت و صدها هزار جوانان بیګناه مارا کشت و کسی سخنی نګفت
  باری ګویا مردم خاورمیانه و شمال آفریقا از مادر صیغه ای است
  که دنیا به آنان اهمیت نمی دهد و میګذارد دیوانه ګان
  با اسلحه هایی که به آنان فروخته اند مردم را قتل عام کنند زیرا آنها تریلیونها
  دلار اسلحه و ساز برګ مثلا نظامی به آنان فروخته اند که بر سر کودکان و جوانان و
  مردم کشورهای خودشان امتحان کنند. تنها روزی صدایشان در خواهد آمد که
  این دیوانه ګان بخواهند به آنان هم زور بګویند و مثلا کنترل از دست اربابان واقعی و
  غارتګران منابع طبیعی مثلا خارج شود.

 • Bandehshytan

  بابا  ننه  این  مشیری  را گاییدید  ول کنید این بدبخت رو 

 • Mihandost

  دوستان من فکر میکنم به دسیسه  این سایت زبل  فضول محله  افتادیم  ، یک خبر جنجالی میزنه  بعد سعی میکنه  با کمکعوامل خودش که در چت روم پالتالک  هم به این کار مشغول هستند با اسامی  داریوش دولت شاهی  و شهرام ۱۳ مشهور به شهین  خانوم و یک اصفهانی مامور رژیم   به نام پیلتن  کامنت های فحش ارسال میکنند  تا چهره  بدی از هواداران مشروطه پادشاهی  نشان دهند  و در این راه ماموران اطلاعتی  رژیم هم به این مسائل دامن میزنند هوشیار  باشید  و آگاه  وگرنههر بچه دبستانی میداند که دعوت   به این مناظره  چقدر ابلهانه و کودکانه هست  و این مساله مشکو کیت   گردانندگان  این سایت رازیر سوال میبرد چون کار مشیری چیز دیگری هست و کار شاهزاده چیز دیگر .

 • mostafa23

  بهرام مشیری خوب میداند که این مناظره در هر صورتی برایش یک امتیاز بزرگ و
  یک برد باارزش خواهد بود و اگر بتواند که آقای رضا پهلوی را محکوم بکند که به خواست
  اصلی خودش رسیده و مقبولیت و مخاطبان از دست داده اش را متقاعد و جمع آوری میکند
  و از فردا هم طرفدارانش به همه میگویند که حرفهای وی نص تاریخ است !!!!
  و اگر محکوم بشود و آقای رضا پهلوی در مناظره قویتر ظاهر شود ،آقای مشیری بنابر
  شگرد خودش و گردنی کج میگوید : بله ،حق با شماست ولی مخالفین شما که خیلی هم زیاد هستند این حرف ها را باور نمیکنند و نمیپذیرند و در تاریخ فلان و بلان و مغلطه …….و
  سعی در نشان دادن چهره ای آزاده و دموکرات و بیطرفی را از خودش میکند و در آخر هم
  میگوید شما میدانید و مردم ( که به عمد هم عمومیتی در حد همه مردم
  را بدان مخالفان میدهند ) ودیگرهیچ ….. و بینندگان عزیز منهم مشکلی با کسی ندارم و انقدر بلند مرتبه و بزرگوار و محترم و مطمئن هستم که با مخالفان هم مناظره کنم …….
  اما در آنروی سکه این مناظره حتی در صورت برد جز اتلاف وقت برای آقای رضا پهلوی هیچ چیزی نخواهد داشت شاید فقط مقداری بهانه بیشتر در صحبت های ایشان دست آویز تخریب های بعدی شود .//  برای یک سیاستمدار واقعی هر چند که به ادب و تربیت و روابط اجتماعی و حرمت بزرگتری و موی سفید
  و غیره هم پایبند باشد مقدور نیست که اینگونه اتلاف وقت بکند و وقت عزیزی را در این زمان که  بسیار حساس و حیاتی هست و اگر کسی منکر این حساسیت است باید به درک سیاسی اجتماعی وی شک کرد  بهدر بدهد برای یک میهن پرست و فعال واقعی سیاسی حرکت رو به جلو و در راه آزادی و اعتلای مبارزه مهم است ،نه شخم زدن گذشته ها و نبش قبر امواتی که دستشان از دنیا کوتاه است ، که کاری بیهوده و بی خردانه هست و از شما خواهش میکنم که این توقعات بیخودی را از سیاسیون مطرح و حقیقی نداشته باشید .//                         

 • mostafa23 – mostafa nik kerdar

   برای یک سیاستمدار واقعی هر چند که به ادب و تربیت و روابط اجتماعی و حرمت بزرگتری و موی سفید
  و غیره هم پایبند باشد مقدور نیست که اینگونه اتلاف وقت بکند و وقت عزیزی را در این زمان که [[بنابر آگاهی نگارنده بسیار حساس و حیاتی هست و اگر کسی منکر این حساسیت است باید به درک سیاسی اجتماعی وی شک کرد]] بهدر بدهد برای یک میهن پرست و فعال واقعی سیاسی حرکت رو به جلو و در راه  آزادی و اعتلای مبارزه مهم است ،نه شخم زدن گذشته ها و نبش قبر امواتی که دستشان از دنیا کوتاه است ، که کاری بیهوده و بی خردانه هست و از شما خواهش میکنم که این توقعات بیخودی را از سیاسیون مطرح و حقیقی نداشته باشید .بهرام مشیری خوب میداند که این مناظره در هر صورتی برایش یک امتیاز بزرگ و
  یک برد باارزش خواهد بود و اگر بتواند که آقای رضا پهلوی را محکوم بکند که به خواست
  اصلی خودش رسیده و مقبولیت و مخاطبان از دست داده اش را متقاعد و جمع آوری میکند
  و از فردا هم طرفدارانش به همه میگویند که حرفهای وی نص تاریخ است !!!!
  و اگر محکوم بشود و آقای رضا پهلوی در مناظره قویتر ظاهر شود ،آقای مشیری بنابر
  شگرد خودش و گردنی کج میگوید : بله ،حق با شماست ولی مخالفین شما که خیلی هم زیاد هستند این حرف ها را باور نمیکنند و نمیپذیرند و در تاریخ فلان و بلان و مغلطه …….و
  سعی در نشان دادن چهره ای آزاده و دموکرات و بیطرفی را از خودش میکند و در آخر هم
  میگوید شما میدانید و مردم ( که به عمد هم عمومیتی در حد همه مردم
  را بدان مخالفان میدهند ) ودیگرهیچ ….. و بینندگان عزیز منهم مشکلی با کسی ندارم و انقدر بلند مرتبه و بزرگوار و محترم و مطمئن هستم که با مخالفان هم مناظره کنم …….
  اما در آنروی سکه این مناظره حتی در صورت برد جز اتلاف وقت برای آقای رضا پهلوی هیچ چیزی نخواهد داشت شاید فقط مقداری بهانه بیشتر در صحبت های ایشان دست آویز تخریب های بعدی شود .//                          

 • Shahramostaralia

  ای سلطنت طلبان ننه جنده  من شهرام ۱۳ پالتاک  هستم حالا که به من تهمت میزنید ننتون  رو مگام   ای جاکش ها کیر پیلتن این اصفهانی عزیز ما  به کن شما.

 • Sminaei

  bi tarbiat

 • mostafa23 – mostafa nik kerdar

  برای آقای رضا پهلوی و اهداف و پیشبرد این اهداف ، هیچ سودی در این مناظره
  نیست و بنوعی اتلاف وقت محسوب میشود ،یک سیاستمدار حرکت پویا و روبجلو دارد
  نه مشغول شخم زدن گذشته و نبش قبر اموات بشود .//

 • Mohammad Roodsari

  جناب پارسا با درود بشما
  شما بخوبی مطلع هستید که یک نویسنده یا ژورنالیست . یا روزنامه نگار .یا با اصطلاح عامیانه یک ملا بنویس . اعتبار و ارزش قلم ان از کلماتی است که بکار میبرد یا جملا تی است که در نوشتار خود استفاده میکند .
  اخر نازنین خودت قضاوت کن . خودت توجه بفرما بنوشه های خودت این چه نوع جمله بندی است که سرکار  استفاده میکنید : شاهزاده رضا پهلوی  شهامت  و شایستگی انرا داشته باشد  با بهرام مشیری.. .. اقا جان عزیز . شما با بکار بردن اینگونه کلمات و جملات  که نمیتوانید اعتبار  وحرمت نوه رضا شاه را کم بکنید . شما و افرادی مثل شما که قادر باستفاده از جمله بندی  منطقی و اصولی  در نوشتار خودتا ن نیستند . سبب بی حرمتی  خودتان میشوید . اخر عزیز دل بهرام مشیری  در ان رده و عددی نیست که شما برای نوشتن مقالات خودتان حرمت نوشتار و سواد مقایسه  خود را زیر سئوال میبرید . من قصد جسارت بشما ندارم . ولی سرکار با اینگونه جمله بندی  شک را بیقین تبدیل میکنید که خواننده نوشتار شما را به لا طائلات تعبیر کند تا یک مقاله ارزشمند . رودسری

 • Maochgir

  بابا  این مشیری  ننه جنده  گه خورد ولش کنید  ننه کونی  را 

 • Maochgir

  آقا  ننه  این  مشیری  رو  گایدید ولش کنید جاکشو 

 • mah.almasi

  چقدر بی طرفانه اولا بهرام مشیری همان ادمیه که در ده ی۹۰ میلادی میگفت مشکل ما اسلام نیست حالا میگه مشکل اسلام  بهرام مشیری بره با خسرو فروهر مناظره کنه اگر راست میگه بعد هم کاسه  لیس شما هستین بخاطر اینکه خوب میدونید کاسه لیسی یعنی چه در ضمن بیشترین کسانی که به ایران  خیانت کردن همین مصدقی ها بودن مصدقی ها همیشه خیانت کردن درست مثل اصلاح طلبان

 • Yekirani

  فقط به این جواب دهید  آیا  سر گروهبان مشیری  در پست نگهبانی  سوم اسفند  به انبچه ۱۲ ساله که از ساندویچی   ساندویچ  آورده بود تجاوز کرده یا نه ؟ آیا به این جرم ۳ ماهدر زندان دژبان  بوده یا نه ؟ آیا به این جرم از ارتش اخراج شده یا نه ؟ آیا به این دلیل با خاندانپهلوی بد هست یا نه ؟ لطفآ فحاشی نکنید وسانسور نکنید  و  منطقی  جواب دهید.

 • Maochgir

  فقط به این جواب دهید  آیا  سر گروهبان مشیری  در پست نگهبانی  سوم اسفند  به ان بچه ۱۲ ساله که از ساندویچی   ساندویچ  آورده بود تجاوز کرده یا نه ؟ آیا به این جرم ۳ ماه در زندان دژبان  بوده یا نه ؟ آیا به این جرم از ارتش اخراج شده یا نه ؟ آیا به این دلیل با خاندان پهلوی بد هست یا نه ؟ لطفآ فحاشی نکنید وسانسور نکنید  و  منطقی  جواب دهید.

 • Maochgir

  آفرین یک ایرانی  من هم اینرا کپی کردم چون سوال خوبی است 

 • bitaa

  بهرام مشیری مرد  میهن دوست و آزادی خواهی هم هست و همینطور یک بت پرست بزرگ که بتی به نام مصدق را بر هر چیز و هر کس مقدم میداند سخنان ایشان تا آنجا آزادی خواهانه است که به مصدق نرسد . از نظر ایشان  هر انسانی غیر از مصدق  ایراد دارد!!!!!!!!!!

 • Rgfesag

  سلام

 • Gsrd

  خاک توی سر همه تون مردم . واقعا به مردم ایران ما باید خندید .. آخه بهرام مشیری کی هست که با رضا پهلوی مقایسه اش میکنی آخه بهرام مشیری با این گوش های درازش  می خواهد مملکت ما را اداره کند … رضا پهلوی با این شخصیت شناخته شده توی دنیا را با یک آدم حمال و بیسواد مقایسه میکنین خجالت بکشین ایرانی ها که هر چی بدبختی از مملکت میکشیم از شما ها است … ای مردم من واقعا از نظرات شما به حیرت افتادم که پادشاه مملکت ما که برای خودش آبرویی داره با بهرام مشیری دیوانه و عقب مانده دارین حساب میکنین خجالت بکشین … زنده باد رضا پهلوی امید یک ملت

  • naser

   من ترجیح میدم که آقای مشیری و سایرین متحد شوند و مملکت را آزاد کنند, بعد از آزادی  با انتخابات آزاد و دمکراتیک البته اگه کشورهای غربی مخصوصأ انگلیس و آمریکا انگشتشونو از ایران بیرون بیارند که در عصر حاظر فکر کنم با تمام مزدوران جهان وطنی مشکل خواهد بود اونوقت منتخب اکثریت بر مصدر خلافت خواهد نشست خــــــــــــــــــــــــلافت

 • Vzsds

  Tehrani : کیرم توی کس مادر احمدی نژاد و خمینی و خامنه ای خواهر مادر کسده . کیر رضا پهلوی و دکتر مشیری بره توی دهن خمینی و خامنه ای  با اون اسلام دیکتاتورش

 • XaWS

  تو روح پر فتوحت بی پدر و مادر

  ای بی شرفها توی تهرون و کل مملکت هر چی اتوبان و خیابون
  اصلی و کوفت و زهر مار بوده به اسم کاشانی
  پفیوز و شیخ فضل الله ولدالزنا نام گذاری کردن ، اون وقت
  حتی یک کوچه بن بست هم به اسم راد مرد معاصر دکتر مصدق و یا پدر ایران زمین کوروش بزرگ ، نام گذاری نکردن

  دور نیست ، روز رستاخیز خلق

  • naser

   از عرب زاده چه انتظاری دارید جز چپاول و غارت و فحشا و اعتیاد و زاد و ولد و نامگذاریهای عربی؟!.
    
   دوست عزیز نام اصلی ایشون  شیخ فضله الله است

 • Htgfxdg

  admin: این رو
  بدون که با توهین به شاهزاده رضا پهلوی چیزی از محبوبیتش کم نشه. بلکه تنها دشمنی خودتون رو با ایران و
  ایرانیت نشون میدید.

 • Sfd

  خمینی کسکش گفته ما فساد را بیرون کردیم آیا آزادی ما ایرانی ها و  برگشت به هویت ما ایرانی ها فساد است  به نظر شما ما ایرانی ها اهل فساد بودیم  ما شخصیت انسانی داشتیم حقوق زن و مرد یکی بودند و توی اسلام خمینی مادر جنده  صیغه کردن زن . یک مرد میتواند ۴ تا زن بگیرد . ازدواج با دختر ۹ ساله ..  شلاق زدن زنان سنگسار کردن زنان  . حجاب اجباری . تقویم های عربی که ۳۹ سال یک سال کم میاورد . کشتارهای مردم کردستان.تلفات جنگ بیش از  ۱ ملیون نفر . حتی پرچم ما  به زبان عربی است هر کی با خمینی موافق است حتما یک کسخل عقب افتاده است.

  • naser

   دوست عزیز میدانم که تو هم مثل من وسایر وطن پرستان از این محملات خسته شده اید ولی کلمات خودرا درست انتخاب بفرمایید. با اخترام به ایران پرستیت

 • Antonio1988@ymail.com

  man khodam shakhsan  moshiriro be onvane yek roshangar bozorge tarikhe moaser midunam vali reza pahlavi nemitune ba moshiri monazere kone chon shah pedaresh bude hich pesari nemiad az pedaresh bad beghe  aghe khubam beghe mighan pedareshe bad beghe behesh mighan bi gheyrat va in dastan nashodaniye ..vali har 2 tashun doost dashtanian.

 • naser

  با تمام احترام به آقای مشیری و روشنگریهایش, آیا ایشان با استفان هاوکینگ میتوانند مجادله نماید و یا بوش جونیر باداروین ویا نیوتن با  کویین الیزابت…. دست از این چرندیات بردارید و برای نجات ایران باهم متحد شوید و این حکومت مزدور عرب نژاد زن ستیز ایران ستیز چپاول گر را به سی و سه سال دیگر نکشانید …

 • Snazanin42

  hahahahhah moshiri, that was funny

 • Badgoodboy7

  واقعا قحط الرجال شده که یک انسان لمپن بیسواد مثل بهرام مشیری اینقدر تعریف تمجید میشود. مثل اینکه به احمدی نژاد این صفات متعالی را بدهند… این انسان در شان همان احمدی نژاد است. تمام مزخرفاتی که در مورد ادیان میگه قابل دفاع نیست بر اساس خرافات حرف میزنه اصلا تاریخ رو نمیشناسه. رشته من زبان و ادبیات باستانیه . اما این آدم علم رو به گند کشیده……

 • Babakpersa

  نخست اینکه کدام شاه ؟؟  چه شاهی و از کجا و از چه زمانی و از سوی چه کسی ؟ شاه مردمی؟ یا آریامهر انگلیسی و آمریکایی و روسی ؟ آیا ازهمان شاه کودتایی شعبان بی مخی لاتی و یک دلاری کارتل های نفتی با ارتش آدمکش زاهدی و سرکوبگران ساواکی که آزادگان را بدار و زندان انداخت سخن میگویی؟ باری کدام شاهزاده ؟ از کجا و چه زمانی و از سوی چه کسی؟ شاهزاده مردمی ؟  مگر نه اینکه، این حاجی زاده رضا پهلوی کارتل ها نفتی که دست همکاری و همبستگی بسوی دشمنان ایران، موسوی و کروبی و بروجردی و شریتمداری و سازگارا و رجوی وتوده ای های چپ و راست روسی دراز کرده ؟ این پرسشی است که هر ایرانی باید پاسخ آنرا به راستی و درستی بداند. آیا چنین است یا نه ؟ ما را با دشمنان ایران و ایرانی و آدمکشان تازی پرست نه تنها پیوند و گفتگویی نیست چه بسا که گام به گام نبردی است پایدار واستوار دربه آگاهی رساندن و هشدار دادن به ایرانیان میهن پرست که در چنگال دروغ و فریب و سودجویی و پستی و مزدوری، شیخ و شاه خود پرست و بت پرست و بیگانه پرست گرفتار نگردند. اگر گمان کنیم که در ایران امروز شاید کوچکتری امیدی و زمانی و جایی ( فرصتی ) برای بر تخت نشستن حاجی زاده رضا پهلوی می بود، شاید آن خواب دیروز بود دیروز. زیرا همین که رضا پهلوی دست همبستگی و همکاری به سوی آدمکشان موسوی و کروبی و دیگراسلامیون و بیگانگان دراز کرده” خود ” دشنام و پشت کردن به آرمان ایرانیان و دل سوختگان آزاده است. رضا پهلوی آیا چه پاسخی نه به همه ایرانیان، چه بسا به هواداران اسلام ستیز خودش دارد ؟ آیا نمی داند که با این سیاست آخوند پرستی، گرفته از پدر مکه رفته، دوستداران همیشگی پهلوی ها را بسیار رنجانده است و دل سرد کرده است ؟ بیشترین هوادارن خاندان پهلوی، بیزار و خسته از اسلام و آخوند هستند، ولی هنوزهم این خانواده همیشه فراری از میهن، دست از آخوند پرستی و جانماز آب کشیدن بر نمیدارند!!! آنهم چه دستی ؟؟ دست شیخ و شاه؟؟ آری، دست یکی خونی – دست دیگری پولی” راه یکی گدایی – راه دیگری سود جویی ” یکی دست به  فریبکاری ” یکی دست به دروغگویی.!!! بجای دشنام و بدگویی و برچسب زدن، به راستگویی و میهن پرستی پاسخ دهید.{ نه اسلام – نه قرآن – جاوید نام ایران }- ” بابک پرسا ”

 • Ferix666

  من نمی دونم شما اینقدر آگاهیتان اندک است و یا اینکار و رو هدف دار انجام می دهید, آیا شاهزاده رضا پهلوی تاریخ دان است؟ چرا کسانی که نه رشته تحصیلی آنها نه در هیچ موردی با هم هیچگونه هماهنگی و همخوانی ندارند باید با هم مصاحبه کنند, درست مانند این است که شما از یک تاریخ دان و تاریخ نگار بخواهید که با یک فزیکدان مباحصه کند!!!! بعد هم اصولا آقای مشیری با تمام احترام در اندازه ای نیستند که بخواهند با شاهزاده مناظره کرده و هیچ نوع مسئله مثبتی از آن بیرون نخواهد آمد! و اصولا چراباید شاهزاده با کسی منازره کند؟!! امروز هدف آزادی ایران است و سرمان به اندازه کافی شلوغ دیگر این بازی های جمهوری اسلامی و چهارتا کم اندیش و متاسفانه بدخواه رنگی ندارد, برای من شاهزاده وظیفه اش چیز دیگری است و آقای مشیری وظیفه دیگری دارد, مناظره این دو مردود است و من ایمان دارم که شاهزاده هدفش بسیار مقدس تر و بالاتر از آقای مشیری است , آقای مشیری اگر می خواهد مناظره کند ابتدا با اقوام قاجارش باید مناظره کند و دلیل خیانتهای پیشینیان خویش به ایران را دریابد, ایشون من فکر می کنم با تمام اطلاعاتی که دارند از تعادل روحی برخوردار نیستند و هنوز جایگاه خود را به عنوان یک تاریخ شناس و  استاد ادبیات نشناخته اند با کمال تاسف, کار ایشون آگاهی دادن است به نسل آینده نه کار سیاسی کردن والا اگر ایشون باید با کسی مباحثه کنه حتما باید کسانی باشند در رشته ایشون در دانشگاههای دنیا که البته فکر نمی کنم کسی ایشون رو دعوت کنه و یا از وجود ایشون اطلاع داشته باشند و یا بتوانند استفاده کنند از این رو با شلوغ کردن می خواهد خودی مطرح کند, که سن و سالی از ایشون گذشته و انسان باید از گذشت زمان کمی بیاموزد, ایشون اگر در کار سیاست تخصص داشتند و یا به عنوان یک روزنامه نگار که اونهم می شود مصاحبه نه مناظره ایشون و دوستان ایشون که شما باشید, یا از جهل و یا از قصد همچی رو با هم قاطی کردید. شفا دور و بلا نزدیک, پاینده ایران و درود بر شاهزاده رضا پهلوی, امیدوارم که امروز به جای مقام به ایران فکر کنید و آزادی ایران,  اینها واسه آقای مشیری بجز بدنامی و تاییدی برای پیری و کج اندیشی ایشون چیز بیشتری ندارد و کسی که حکم را داده دیگر از شاهد دعوتی ندارد که انجام بدهد. ایشون حکم خودش رو داده و فقط دنبال بازی کردن هستند که خوشبختانه کودک در ایرانیان کم پیدا میشود که با ایشون همبازی شود, بجز یک چند کم سواد , بیسواد, و یا دانشمند از دانش افتاده. 

 • Arjang

  گروه شاهنامه و ایران،به نمایندگی آقای مازیار قویدل از آقایان مشیری و
  امینی خواستار مناظره در تلویزیون پارس شده‌اند که تا کنون جوابی داده نشده
  است.
   

 • Nantesloire

  من طرفدار رضا پهلوی نیستم ولی اینطور این دوست محترم در مورد برخورد بحثی احتمالی این دو شخص نظر میدهد…فکرکنم بیشتر قصد دارد به هر قیمتی هست آقای مشیری آقای رضا پهلوی را با بحث بکوباند یا لااقل این دوست ما این را آرزو میکند…. از آنجاییکه من شخصیت آقای مشیری را کم وبیش میشناسم .میدانم که هیچوقت این شخص محترم چنین کاری نخواهد کرد و از آنجاییکه از یک خانواده اشرافی و بخصوص با ادب وفرهنگ می آید کوچکترین حمله یا توهینی به آقای رضا پهلوی نخواهد کرد… دوست عزیز شخص رضا پهلوی هیچ رلی در سیاست واعمال پدرش وحکومت پدرش ندارد… زیرا او در تمام دوران قبل از انقلاب هنوز خیلی جوان بود…. ضمنا  قرار نیست در این چنین بحثی یکی کوبیده شود ودیگری پیروز بیرون بیاید… سعی کنیم این کاراکتر را از خودمان دور کنیم… بهتر است که باهم باشیم تا ضد هم…

 • Saba1355

  man be hich onvan havadare sine chake aghaye pahlavi nistam, ama ba in matni ke shoma az aghaye moshiri neveshtid, ishoon ro ham dar hade ye shah bala bordid. inghadr majize ishon ro goftan ham khatast, ba in karetoon vejheye ishoon ro ham kharab mikonid, dar sani, mage aghaye pahlavi dar zamane saltanate pedareshoon kareyi boodan, ke bekhan alan javab pas bedan, zamani ke enghelab shod ishoon sene kheili kami dashtan.

 • Nasser

  بد نیست که شما حکومت پهلوی را زیر زربین گرفته اید اما حکومت پهلوی هزار بار شرف داره به حکومت آخوندی،و اگه شما بخواهید منصفانه قضاوت کنید باید خوبیهای آنها را هم ببینید و بگویید نه اینکه اونها را هم هم تراز آخوند ها کنید،اگه روشنفکر های (مثلا روشنفکر) دوران انقلاب این افتضاح حال حاضر را پیشبینی میکردن هیچوقت انقلاب را حمایت نمی کردن اگه نمیتوانید منصف باشید یا بیگانه اید یا خائنید چنانچه تاریخ ایران پر بوده از خیانت و حماقت!

  • با درود به شما، فرمایشتان کاملن منطقی و درست است.در مورد این رژیم هم ما صدها مقاله نوشته ایم. اگر بخوانید قضاقتتان بهتر خواهد بود- با سپاس- سهراب ارژنگ

 • Shirin

  Fozoolmahaleh, nokare moshirie maghlatehgar-e Oghde-ee. Aslan in moghabeleh bee manist. In Koja va an Koja.

 • PARIVASH

  SHOMA MIDANID KE BAHRAME MOSHIRI ZAMANI DAR ARTESH BE SARBAZE ZIRE DASTESH TAJAVOZ KARD VA PARVANDEHASH DAR DADGOSTARI MIBASHAD VA 1BAR HAM VAGHTI BE OO GOFTAND AZ JAVAB SHANE KHALI KARD

  ASLAN AGAR RIGI DAR KAFSH NADARAD CHERA TELEFONESHO BAZ NEMIKONE ZEMNAN SHAHZADE CHE BIAIAD CHE NAIAIAD JELO JELO MAHKOM AST

 • آزاده

  با درود بر همه انسانهای آزاده که از کسی تقلید نمی کنند و خود را به عنوان انسان و شخصیت خود را به عنوان انسان می شناسند و میدانند که نباید آنرا به هر قیمتی خرج کرد. درباره این مقاله و نویسندگان و گویندگان چنین مقالاتی بایستی گفت:

  با اینکه همه ثروت ایران زیر دست رضاشاه و پسرش بود و پس از انقلاب از
  گنجهای افسانه ای به غارت برده شده توسط این خاندان حرف زده میشد ولی با
  وجود شکایت جمهوری اسلامی در دادگاه های متعدد و تلاشها و کوششهای فراوان
  با استفاده از زبردست ترین وکلا، هرگز حتی یک سند کوچک از این غارت افسانه
  ای به دست داده نشده است و افراد با سنت همیشگی اسلام که تقلید را جایز
  دانسته است، فقط با تقلید و از روی دست هم تقلب کردن، مشتی چرندیات را به
  عنوان واقعیت به مردم غالب می کنند.

  آیا وقت آن نرسیده است که به
  افرادی که همه خدمات این دو پهلوی را کتمان می کنند و سپس بهتان های دروغ
  را به آنها نسبت می دهند شک کنیم. اگر به یاد داشته باشیم در سال ۱۳۵۷
  اسلام را نه آخوندها و ملایان و انگلستان یا آمریکا و اسراییل، بلکه تنها و
  تنها ملی مذهبی ها و چپی های خائن به مردم ایران غالب نمودند و آن را در
  لفافه ای از طلا و گوهر به خورد مردم دادند و بدون اینکه بدیها و خوبیهای
  حکومت محمدرضا شاه و پدرش را با هم نگاه کنند و سبک سنگین نمایند و ببینند
  که آیا می توان از راهی دیگر نیز به اهداف دست یافت یا نه، به علت بسته
  بودن چشمانشان به خاطر برق خیره کننده قدرت و ثروت همه چیز را در زیر
  لگدهایشان له کردند و کم مانده بود که آثاری همانند پاسارگاد و توس و
  شاهنامه و حافظ و خیام نیز نابود شوند.

  آیا نباید از اینچنین گروه
  هایی که نامنصفانه و با غرض و بدون هیچ مدرک محکمی دوتن از خادم ترین شاهان
  ایران زمین را کوبیده اند و در اندیشه محو کردن نام آنها از این سرزمین با
  الگوبرداری از طرح های کیهانی حسین شریعتمداری می باشند را به دیده تردید
  نگریست. هیچ بعید نیست که این بار دست انگلستان و آمریکا و … از آستین
  اینان بیرون بیاید و همه تلاششان این باشد که همچنان مردم ما از تاریخ ۱۰۰
  ساله اخیر هرگز آگاه نشوند.

  گرچه مردم ایران نیز دیگر اکنون
  کورکورانه گول چنین برنامه هایی را نخواهند خورد و کاربرد لقب خدابیامرز
  برای رضاشاه و محمدرضا شاه و نیز نفرین و لعنت بر بانیان کودتای ۵۷ نشان
  دهنده این امر که هر روزه در کوی و برزن از دوستان و غریبه ها می شنویم.

  به
  هر روی از بزرگان منصف و باشرف می خواهم که دوران محمدرضا شاه و پدرش را
  بطور منصفانه به نقد بکشند و خوبی ها را نیز بگویند تا فرزندان ما و
  هموطنانمان مانند ما که گول ملی مذهبی ها و چپی ها و بقیه همدستان
  کودتاگران را خوردیم، خام و فریفته روشنفکرنمایان چشم و گوش بسته ی متعصب
  ناآگاه نشوند.

 • آئیریک

  آقا منم میخوام با رضا پهلوی مناظره کنم! مگه من چمه؟! از بهرام شتر که کمتر نیستم. البته من توی مدرسۀ چاقو کش ها درس نخوندم، ولی خواهش می کنم این نقص بنده رو ببخشید و اجازه بدهید بعد از بهرام خان مشیری اعلی حضرت با من مصاحبه کنن. موضوع بحث هم این باشه: چرا شاه کوپن های ما رو خورد؟! اگر رضا پهلوی راست می گوید بیاید در این مورد با من مصاحبه کند! ۷۵ میلیون ایرانی هم شاهد و ناظر!

  دِ اگه راست میگه بیاد مناظره کنیم دیگه. کوپن های ما چی شد؟! (ببینید من مثل بهرام خان مدرسۀ لات ها و چاقوکش ها نرفته ام ولی استعداد لات بازی دارم)
  اگه نیومد در مورد این موضوع مهم مناظره کنیم معلومه شهامتشو نداره. بغرعان!

 • اذر گشسب

  شما که اقای مشیری را وطن دوست میدانید یا اقای مشیری را نمیشناسید یا نمیدانید وطن و وطن دوستی یعنی چی . اقای مشیری از بازماندگان اشخاصی نظیر مهدی بازرگان و تمام کابینه غیر قانونی وی و دیگر اعضای سرشناس جبهه ملی ( بخوانید غیر ملی ) میباشد که در سر سپردگی و خدمت به جمهوری اسلامی نیاز به توضیح نمی بینم . اقای مشیری و مخالفت ایشان با پهلوی یک خصومت شخصی و غیر منطقی است . در نیروهای مسلح شاهنشاهی قانون چنین بود که اگر کسی قصد خروج از خدمت را داشت باید مبلغی جهت اموزشهایی که دیده بپردازد و به خدمت سربازی اعزام شود . اقای مشیری هم این مبلغ را بعد از خروج از شهربانی پرداخت کرد و حالا بعد از ۴۰ سال فهمیده که مورد ستم واقع شده . دلایل خصوصی دیگری هم نظیر همین مطلب وجود داره .

 • کیومرث کاووسی فر

  از منظر من چنین مباحث و گفتگوهائی ، در چنین شرایط وخیم ملی مردمی و
  پریشان احوالی ریشه ای اپوزسیون ، . . . . . و ابراز قدرت و مانورهای
  حکومتی ملایان » بدون شک پرداختن به چنین گفتگوهائی ( خامی ، بلکه گمراهی و
  اشتباه فاحش است ، من فقط یک سئوال در این زمینه و در مورد چنین پستها و
  کامنتهائی دارم ، دوستان ؟ منظور نظرتان از گشودن این بازیها چیست ؟ آیا
  تصور نمیکنید که عوامل حکومت دین و اسلام » هدفمندانه این توپ را به میدان
  انداخته اند ، و اُپوزسیون را به بازی و خشم و اهانت به یکدیگر نظیر مترسک ،
  اما با شمایل جدید و دیگری بکار گرفته اند ؟ ؟ ؟ ؟ پیشنهاد من » دوری از
  چنین میادینی ست » که بی تردید ، میدان دارش ( حکومت جمهوری اسلامیست ) و
  هیچ سود و بهرۀ ملی مردمی ، و یا رخداد ارزنده ای که بر خلاف نظر حکومت
  اسلامی باشد ، را چنین خامی هائی در بر ندارند . پیشنهاد و اعلام خطر من »
  پرهیز از چنین بازار خرید و فروشی ست ، کیومرث کاووسی فر