آیا آخوند مشهدی گوش شنوایی دارد تا فریاد اعتراض ستوده ها و ملکی ها را بشنود؟ ۱۰

نسرین ستوده وکیل فرزانه و گرانمایه ای که جان خود را برای دفاع از حقوق پایمال شده هم میهنان بر کف دست گذاشته، و در چنگال گرگان و دژخیمان رژیم جهل و جنایت اسیر است.

نسرین ستوده وکیل فرزانه و گرانمایه ای که جان خود را برای دفاع از حقوق پایمال شده هم میهنان بر کف دست گذاشته، و در چنگال گرگان و دژخیمان رژیم جهل و جنایت اسیر است.

حکومت های دیکتاتور و خودکامه گذشته

در گذشته شاه و یا حاکم، مملکت را هدیه خداوندی و یا ارث پدری خود می دانست، و برای دیگران هیچگونه حقوق فردی و اجتماعی و آزاد زیستن و آزاد بودن را قائل نبود. سرنوشت مرگ و زندگی انسان ها در دست زمامدار خودکامه ای بود که هرگز خود را پاسخگوی کسی نمی دانست. جان و مال مردم در برابر فرمانرواهای خود مختار ارزشی نداشت. در حقیقت انسان ها بردگانی بودند که حق حیات و زندگی آنان نیز با حاکم و حتی مالک گردن کلفت محل بود.

اما، در سده ۲۱ اوضاع ملت ها چگونه است؟

در جهان کنونی دیگر مردم برده و رعیت زمامدار و حکمرانی نیستد که گوسفندوار مطیع دستورات او باشند. امروزه، در سده ۲۱ که کشورهای جهان هرلحظه با همدیگر در تماسند، انسان ها به حقوق اجتماعی خودشان آگاه شدند و زیر بار دیکتاتوری و ستمگری فرد و یا گروهی نمی روند. چهار سده پیش، به دنبال برکناری پدران روحانی یعنی دکانداران دین از سیاست، و فرستادن آنان به درون کلیساها، کشورهای باختری به سمت آزادی و دموکراسی حرکت نمودند. نتیجه آن که صدها اختراع و اکتشاف و تحقیقات دانشگاهی صورت گرفت و چهره خرافاتی بخش بزرگی از جهان عقب مانده آن روز را تغییر داد.

سرنوشت دیکتاتورهای باقیمانده به کجا می کشد؟

از چند دهه پیش تا کنون سرنوشت دیکتاتورهایی چون هیتلر، موسولینی، پینوشه، استالین، صدام، قذافی، رادیدیم که چگونه به گورستان تاریخ روانه شدند!. بی تردید چند دیکتاتور دیگر هم که هنوز به خودکامگی و غارت کشور خود می پردازند، روزهای آخر عمر خود را می گذرانند. از بدترین و فاسدترین رژیم های بازمانده، رژیم اسلامی ایران است که دیکتاتوری فاشیستی دینی را در این سه دهه در ایران پیاده کرده است. بدبختانه ملت با گذشت و ساده اندیش کشورمان، در سال ۵۷ نتوانست آخوند جنایتکار و ضد ایرانی را بشناسد. در نتیجه ا ز چاله در آمده به درون چاه سرنگون شد. ولی خوشبختانه بیشترین مردم ایران، به ویژه جوانان تا کنون این رژیم جهل و جنایت را شناخته اند و می دانند که آخوند برای فرهنگ و کشور ما غریبه و دشمن تاریخی ما به شمار می آید.

شهبانو فرح پهلوی با دیدارهای خود از مردم محروم نواحی مختلف کشور، تا اندازه ای می توانست بر زخم آنان مرحم گذارد و بدانان آرامش بخشد.

شهبانو فرح پهلوی با دیدارهای خود از مردم محروم نواحی مختلف کشور، تا اندازه ای می توانست بر زخم آنان مرحم گذارد و بدانان آرامش بخشد.

جنایت های علی و مجتبی خامنه ای

این رژیم ضد بشری به ریاست یکی از جانی ترین نا انسان های کشورمان، روضه خوان مسجد لولاگر، تا کنون در این سه دهه گذشته همه دلاوران آزادی بخش اعم از زن، مرد، پیر، و یا جوان را هرکدام به روشی به زنجیر و اسارت کشانده، بدانان نهایت بی حرمتی، توهین، تهدید، و جسارت رواداشته، و شماری را نیز پس از شکنجه های متوالی و مدام، به کشتن داده است.

این رژیم فاشیستی، به ویژه شخص جنایت کار خامنه ای، همراه با فرزند جنایت پیشه او، مجتبی خامنه ای، دستشان به خون هزاران از فرزندان سرزمین ما آلوده است. کسانی هم اعم از سپاهی، بسیجی، ارتشی، گارد، نگهبان، سرباز، مداح، آخوندهای بیشمار، در هر موقعیت و هر مقام که از این جنایتکاران حمایت و پشتیبانی می کنند، در جنایت های خامنه ای، بستگان، و طرفدارانش شریکند و دستشان به خون تک تک عزیزان به خاک و خون افتاده کشورمان شریک است.

ترفندهای رژیم جنایتکار ایران

جنایت و غارتگری خامنه ای، بستگان، و هم پالکی های او یک نوع و دو نوع نیست، بلکه به دهها روش و ترفند گوناگون است. این گروه، برای ماندن بر سر قدرت، بهترین راه را تحمیر و خرد زدایی از مردم، و تبدیل آنان به امت چشم و گوش بسته، خرافاتی و بی خرد می داند. در مقاله های گذشته از  ساختن  امام زاده و مسجدهای بیشمار، شستشوی مغزی کودکان و نوجوانان، فرستادن جوانان به اردوگاههای مرگ، و رل بزرگ خرد زدایی مداح ها ، امامان نماز جمعه ها از مردم، تبلیغات رادیو، تلویزیون، ساختن فیلم های مسخره و دروغین تبلیغاتی مذهبی، و دهها ترفند دیگر یادآور شدیم. و نوشتیم که چگونه سرمایه و خزانه مردمی را نیز خامنه ای، بستگان، و همکارانش به بانک های بیرون از کشور واریز کرده، و یا مزدورانی در کشورهای عربی تربیت می کنند!.

این ها دختران جوان و چشم و گوش بسته کشورمانند که رژیم با دیو سیرتی و پستی از هرکدام هیولای درنده و خون آشام می سازد تا به جان بانوان محترم در جامعه بیفتند و دیکتاتوری های رژیم جهل و جنایت را در سطح کشور پیاده کنند.

این ها دختران جوان و چشم و گوش بسته کشورمانند که رژیم با دیو سیرتی و پستی از هرکدام هیولای درنده و خون آشام می سازد تا به جان بانوان محترم در جامعه بیفتند و دیکتاتوری های رژیم جهل و جنایت را در سطح کشور پیاده کنند.

کسانی که با این رژیم در چالشند

سرتاسر کشورمان پر از زندان های ناشناخته درون زیر زمین ها و در پس کوچه ها است که از سوی وزارت اطلاعات (بهتر بگوییم وزارت جنایت پیشگان)، پاسداران، و حتی بسیجی ها نگهداری و نگهبانی می شود. کمترین برخورد این جانیان با ملت بزرگوار ایران، دشنام دادن، بی حرمتی، توهین، و به دنبال آن حمله و ضرب و شتم است. بسیاری از این هم میهنان گرانمایه مانند عباس امیر انتظام، دکتر محمد علی ملکی، نسرین ستوده، آیت الله کاظمینی بروجردی، و دهها و صدها از فرزندان بنام و والای کشورمان، تلاش کردند با منطق و دلیل های اخلاقی و اجتماعی، و بر اساس همان قانون یک طرفه و منحوس خود رژیم، خامنه ای و شریکان کشتارگرش را به سر عقل آورند، و ساطور آدم کشی را از دست آنان بگیرند ولی به جایی نرسیدند. اکنون، به دنبال مرگ صدها جانباخته دیگر چون ستار بهشتی، اکبر محمدی، آیا خامنه ای توانسته است فریاد نسرین ستوده، دکتر محمد علی ملکی، و آیت الله کاظمینی که در بستر مرگ به سر می برند بشنود؟، ویا گوش های او کر است، و قدرت شنوایی ندارد؟!.

این ها دختران جوان و خردباخته سر زمین ما می باشند که زنجیر اسارت و بردگی آخوند و خرافات مذهبی را به دوش کشیده، و بی خردی را به همگان نشان می دهند.

این ها  نیز دختران جوان  از خود باخته و ناآگاهند که  زنجیر اسارت و بردگی اسلام و دین فروشان  را به دوش کشیده، و بی خردی را به همگان نشان می دهند.

آیا آخوند مشهدی گوش شنوایی به انتقادها دارد؟!

دکتر محمد علی ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، ایرانی مسلمان پاکباخته، انسانی باکمال، و میهن پرستی نمونه، سالیانی است که مانند شمار دیگری از فرزندان سر زمینمان، اسیر بند دیوان شده، و دهها شکنجه، بی حرمتی، و نا سزا را تا کنون به جان خریده، ولی در برابر جنایتکاری چون خامنه ای سر کرنش و تعظیم فرود نیاورده است. این هم میهن گرانمایه، مورد ستایش و افتخار هر ایرانی است. دکتر ملکی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ نامه ای سراپا حقیقت و کوبنده خطاب به ملای مشهدی نوشته و انتقاداتی وارد نمود که چشم نابینای آخوند خودکامه نتوانسته مفاد آن را بخواند، و یا درک کند. دکتر ملکی به دنبال نامه پیشین نامه دیگری به عنوان آخرین سخن نوشته و آن را به زنده یاد ستار بهشتی و جان باختگان دیگر در ستمگاه اهریمن پیشکش و تقدیم نموده است. در این جا به نگارش چند بخش از این نامه پرداخته می شود:

آخرین یادآوری ها به فرعون زمان

“اگرچه میدانم داستان حاکمان این سرزمین داستان فرعون است و ادعای خدایی و سرکشی و غرق در رودِ جهالت و خود بزرگ بینی، تا آخرین لحظه برای حفظ قدرت شیطانی، امّا آیا این حاکمیت آنقدر عقل و شعور دارد که در این واپسین روزهای حیاتش یک دم به عاقبت راهی که در پیش گرفته بیاندیشد.؟” “مایلم پیش از آنکه فریاد سکوت دادخواهی مردم آنچنان رسا گردد که کاخ استبدادیان را به لرزه درآورد و از بن فرو ریزد.
برای آخرین بار اعلام کنم، تحمل مردم به پایان رسیده و بیش از این حاضر نیستند شاهد نابودی سرزمین عزیزشان باشند. مردم ما نمیخواهند ایران بیش از این تبدیل به یک سرزمین سوخته شود. این آخرین هشدار به حاکمان کشور بلازده ی ایران است.”…..

“جناب آقای سید علی خامنه ای! حال که طلسم قدرتتان با سنگ جنبشهای مردمی شکاف برداشته، میخواهم بعنوان یک آشنای قدیمی سخنی با شما در میان بگذارم. شاید باور داشته باشید که مرگ حق است و همه از جمله من و شما هم روزی از این جهان خواهیم رفت اما بی شک مرگ ما متفاوت خواهد بود. شما و اطرافیانتان حتماً برای آن روز برنامه ریزی کرده اید امّا تا چه اندازه در پیشبرد آن موفق خواهید شد خدا میداند. ولی حدیث من دیگر است:
نمیدانم چه خواهد شد و فردا در کجای این خراب آباد خواهم مرد / و از این عمر کم حاصل چه خواهم برد؟ / به هر تقدیر من هم آرزو دارم / پس از مرگم / ز جمع دوستان، یک شاعرِ سرگشته و عاصی / زند فریاد که ای مردم / فلانی برد عمری دار بر دوشش/ فلانی مُرد، امّا عاشقی نوشش!”

“بله جناب آقای خامنه ای، من و شما ۸۰ سال بیشتر یا کمتر زندگی خواهیم کرد با این تفاوت که من ۵۰ سال در آتش عشق به آزادی ایران و مردم سوختم و شما در آتش عشق به قدرت و مقام. نمیدانم در این قمار من برنده بوده ام یا شما؟ من آن قماربازی بودم که همه چیزم را در راه رسیدن به آزادی و برابری مردم باختم و هیچم نمانده الاّ هوس قمار دیگر؛ ولی شما در این قمار ظاهراً برنده بودید و امروز “مقام” و “قدرت” دارید و نمیدانم چه هوس یا هوسها در سر میپرورانید.”

این ها مفتخوران، زباله ها، سربار مردم و دشمن فرهنگ و تاریخ کشورمانند. باید هرچه زودتر دست این مفتخورها را از بیت المال و خزانه مردم کوتاه کرد.

این ها مفتخوران، زباله ها، سربار مردم و دشمن فرهنگ و تاریخ کشورمانند. باید هرچه زودتر دست این مفتخورها را از بیت المال و خزانه مردم کوتاه کرد.

افشای دروغ های شاخدار روضه خوان مشهدی

“گاهی که سخن هایتان را میشنوم احساس میکنم خیلی از واقعیتها دور هستید. اخیراً در خراسان شمالی به دو جنبش مردمی اشاره کردید، یکی جنبش پس از انتخابات سال ۸۸ که فرمودید تعدادی از فتنه گران بودند، ولی من آنها را جمعیتی چند صد هزار نفری و حتی بالای یکی دو میلیون دیدم که آمده بودند از آراء خود دفاع نمایند و بگویند به دستور جنابعالی در انتخابات تقلب شده. بعد شما جنبش بازاریان را چند نفر غربزده که فقط توانستند دو سه ظرف آشغال را آتش بزنند خطاب کردید و من جمعیت هزاران نفری را در فیلم ها دیدم. حال سؤال این است که چگونه این تفاوت فاحش را میتوان توجیه کرد؟ یا چشمهای من دچار زیادبینی شده یا چشمهای شما مبتلا به کم بینی.

آقای خامنه ای، نمیدانم در بیت شما چه کسانی و چگونه آنچه در اجتماع و در بین مردم میگذرد را به شما گزارش میکنند امّا برنامه هایی که در سفرهای شما طراحی میشود را زیاد جدّی نگیرید و باور کنید که این مردم همه با میل و رغبت به استقبال و دیدن شما نمی آیند. کافی است دستور دهید یک بار ادارات و مدارس و شهر را تعطیل نکنند و روستاییها را به زور به استقبال از شما نکشانند تا معلوم شود که آیا زر و زور و تزویر است که سازنده این جمعیت هاست یا علاقه مردم به نظام و مظهر آن ولی فقیه.”

این ها فرزندان سر زمین ما هستند که چشم بسته و بدون کمترین آگاهی مدهبی و سیاسی درست در دام آخوند اسیر شده، پس از شستشوی مغزی هرکدام به صورت جانوری به ملت دربند و اسیر حمله می کنند و دیکتاتوری فاشیستی خامنه ای را به مردم تحمیل می کنند.

این ها فرزندان سر زمین ما هستند که چشم بسته و بدون کمترین آگاهی مدهبی و سیاسی درست در دام آخوند اسیر شده، پس از شستشوی مغزی هرکدام به صورت جانوری به ملت دربند و اسیر حمله می کنند و دیکتاتوری فاشیستی خامنه ای را به مردم تحمیل می کنند.

تصمیم گیری های غلط شما، موجب فروپاشی ایران است

قبول کنید ایران در حالِ فروپاشی است. به حرفهای اطرافیان خود باور نداشته باشید، آنها فقط به منافع خود می اندیشند و در پایان کار رهایتان میکنند. در حالِ حاضر مردم تمام گرفتاریهای خود را ناشی از اعمال و رفتار و گفتار شما میدانند. شما بودید که مشکلات بی حد و حصر مردم را به جای چاره جویی انکار کردید و می کنید. شما بودید که ایران را آزادترین کشور جهان نامیدید. شما بودید، که با تصمیم گیریهای غلط و دور از خرد به بیگانگان امکان دادید با تحریمها اکثریت مردم را به روز سیاه بنشانند، شما بودید که با بی سیاستیهایتان دنیا را در مقابل ایران قرار دادید، شما بودید که به عواملتان چراغ سبز نشان دادید تا در ایران و خارج ایران، در خیابان و بیابان دست به اعمال تروریستی بزنند و خون ایرانیانِ دگراندیش را بر زمین بریزند. شما بعنوان رئیس جمهور و رهبر باید در برابر کشتار دهها هزار انسان در دهه ی شصت و شهادت هدی ها و هاله ها و نداها و صباها و ستارها جوابگو باشید.

این جا میدان تجریش است. شمار زیادی از مردم پایتخت دیگر نمی توانند اجاره های سرسام آور را بپردازند. بنابراین، به ناچار در خیابان ها و میدان ها می خوابند.

این جا میدان تجریش است. شمار زیادی از مردم پایتخت دیگر نمی توانند اجاره های سرسام آور را بپردازند. بنابراین، به ناچار در خیابان ها و میدان ها می خوابند.

نوشتاری کوتاه از آنچه گذشت

خوانندگان ما توجه دارند که تا کنون از سوی نویسندگان، دانشگاهیان، سیاستمدارن و افراد گوانگون دلسوز جامعه نامه هایی سراپا دوستی و با انتقادی سازنده برای خامنه ای فرستاده اند که این فرد جنایتکار خودکامه کمترین توجهی بدان ها نکرده است. گویا چشمان این آخوند کور، و گوشهای او کر است که به نوشتار و گفتار دیگران اعتانیی ندارد. البته ما می دانیم که دیکتاتورها هرگز به خود نمی آیند و تسلیم حقیقت و منطق نمی شوند، نمونه آن را در مورد هیتلر، صدام، و قذافی دیدیم. سرانجام و سرنوشت خامنه ای، آخوندهای شریک او، و بشار اسد نیز بهتر نخواهد بود. زیرا می دانیم که بن به یادواره پارسی؛ ” توبه گرگ مرگ است”.

 • hasan

  kam,  kam,  hata   khiafeye  Iraniha be arabhashabi  shode 

 • rayan

  مرگ بر این آخوندهای مفت خور مرگ بر اون خامنه ای اشغال خدا حق این ملت را ازت بگیره بی سواد بی شرف

  • بیخدا بیوطن

   خدا حق این ملت را ازش بگیره؟

   عامل بدبختی ما همین تفکر یاوه است.
   خدا اگر بلد بود از این گه ها بخوره قبلاً خورده بود.

   تا وقتی ملت ما با تفکری که آموزه آخوند هست یعنی “واگذار به خدا کردن” فکر میکنن میشه با آخوند مبارزه کرد، امیدی به پیروزی نیست.

   ملتی که گرفتن حق خودش رو از دیگری طلب میکنه لیاقت رسیدن به حقوقش رو نداره.

 • Bibi

  Kose zane said ali va on pesare jakesheh”darzem naneh terafdarane ombori islami ro khar ba on mameleh bozorgesh gaeyd

 • mahdi

   واقعا متاسفم برای خودم  ک اینجا ب دنیا اومدم.. سرزمین ظلم و دروغ
  ولی روزی  میرسه ک با مشتم تو دهنی خوبی ب این دولت و این کفار میزنم..

 • Nakisa_sami

  ایکاش رضاشاه چند سالی دیگر بر سر ایران باقی می ماند تا نسل آخوندهای کثافت را نابود می نمود و ما امروز گرفتار این بلای خانمانسوز ایران بر باد ده نبودیم .

  • مهمان

   رضا شاه که همش پاچه اخوندا رو میخواروند

   • Behrooz-bruce

    تو که هیچی از اقدامات رضا شاه کبیر نمیدونی حرف مفت نزن تنها کسی که بعد از نادر با اخوند و مفتخور مخالف بود رضا شاه بود

 • Sohrab258

  khoda rahmat konad reza shahe kaber ra  bad az korosh va nader  on bod ke iran ra be azamat va

 • Behroz

  میگن اربابی یه غلامی داشت حتی وقتی توالت می رفت به این بدبخت می گفت آفتابه رو بیار غلامه از این کار اربابش خیلی ناراحت بود یه روز توی آفتابه فلفل ریخت و بدست اربابش داد تا اربابه خودشو می شوره داد از همه جاش بلند میشه ماد بیرون دنبال غلامش میکنه شروع میکنه به فحش دادن و …. غلامه میگه ارباب هرچی دلت می خواد بگو من که می دونم کجات میسوزه !!!
   
  حالا شماها یه مشت بزدل و کاسه لیس اجنبی ها پا شدید رفتید اون ور آب هی پاس می کنید اگه واقعا جنم دارید و می خواین برای آزادی بجنگید پاشید بیاین اینجا ! نه اینکه بیرون گود واستادید می گین لنگش کن