آیا می دانستید که تنها راه شوهریابی، خواندن دعای جعفر طیار است؟ ۱۱

در این فرتور دیده می شود که حاجی خانم ها و حاجی آقاهای ذبح اسلامی در دوبخش، به بوسیدن و لیسیدن ضریح مقدسی مشغولند. آنان جدا ازهم مشغول برآوردن مشکلات خود هستند که خدای ناخواسته بر اثر برخورد، و جرقه میان زنان و مردان، اتفاق بدی نیفتد، و ازدواج نامناسبی پیش از دعا خواندن و توسل به امام انجام نشود.

در این فرتور دیده می شود که حاجی خانم ها و حاجی آقاهای ذبح اسلامی در دوبخش، به بوسیدن و لیسیدن ضریح مقدسی مشغولند. آنان جدا ازهم مشغول برآوردن مشکلات خود هستند که خدای ناخواسته بر اثر برخورد، و جرقه میان زنان و مردان، اتفاق بدی نیفتد، و ازدواج نامناسبی پیش از دعا خواندن و توسل به امام انجام نشود.

نظریه اسلام ناب محمدی در مورد ازدواج

در دین مبین اسلام، دختران باید پیش از رسیدن به عادت ماهانه، شوهر کنند. سوای آن، هم خود، و هم پدر و مادر آنان دچار معصیت شده و در آتش خشم الله مدینه خواهند سوخت. چنانکه پیامبر بزرگ اسلام دختربچه ۶ ساله ای را به عقد خود درآورد، و به تدریج در خلوت مراسم ازدواج را نیز به نام الله مدینه عملی ساخت. اسلام که راهگشای زندگی انسان ها در این جهان و دنیای واپسین است و از توالت رفتن، ختنه کردن، تا نوره کشیدن، با حیوانات همبستر شدن، به خود ور رفتن، و خواب های دگرگون دیدن، و دهها مورد دیگر برای نفس کشیدن انسان ها نقشه کشیده و به کمک ژاندارم و مأموران امنیتی خود، یعنی آخوندها همه این اساسنامه اللهی را به اجرا گذاشته، راههای ژرف فراوانی برای شوهریابی نیز در اختیار دختران می گذارد که بدبختانه ما از برکت این دین مبین و سراپا حکمت غافل، و یا نا سپاسیم.

دستورات رهبر انقلاب در گشایش طلسم ازدواج جوانان

بر این اساس، حضرت آقای امام خامنه ای رهبر عالیقدر جهان اسلام برای تولید مثل بیشتر و رساندن جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون گدای سامره و امت اسلامی بره نشان، به مزدوران و نوکران حکومتی خود و امت همیشه در خواب امر فرمودند، همه کارها را به کنار گذارند، به رختخواب پناه برند و دست به کار بچه سازی شوند. زیرا که انقلاب عظیم اسلامی بنا به فرموده امام به گور رفته، خمینی بزرگ، به لشکر ۲۰ میلیونی از جوانان عربده کش و پرهیجان آدم کش، مانند بسیجیان عزیز نیازمند است. برای آنهایی که هنوز طوق بردگی ازدواج را به گردن نبسته اند و تا کنون گرفتار اهل و عیال نیستند و امکان دارد به فکر براندازی رژیم برآیند، در این جا راههای بسیار عملی و منطقی برای ازدواج و سرگرمی و سرگردانی آنان پیشنهاد می شود که بی تردید راهگشای مشکلات آنان است:

اینهم ازدواج کیلویی به روش امام خمینی، با هزینه و برنامه ریزی ایران در هرات افغانستان انجام می شود

اینهم ازدواج کیلویی به روش امام خمینی، با هزینه و برنامه ریزی ایران در هرات افغانستان انجام می شود

۱- شوهر یابی پیش و یا پس از تولد

اسلام نازنین برای آن که دوشیزگان عزیز آسانتر و سریع تر به شوهر دست یابند، پیش از هر تولدی، شماری از خانواده ها با پیش بینی آن که نوزادشان دختر است، او را برای گردن کلفت پولدار و متنفذی از نزدیکان خود نامزد می کنند. گاهی این تصمیم گیری، پس از زایش کودک دختر انجام می شود. با این روش اسلامی، تکلیف دختران روشن و آشکار بوده، و خانواده ها دغدغه روی دست آنان ماندن دخترشان را نخواهند داشت.

۲- شرکت در مجالس عمومی

راه دوم شوهر یابی شرکت دادن دختران در مجالس روضه خوانی، ختم، تعزیه خوانی، بوسیدن و لیسیدن قبر آخوندان (امامزاده ها)، و شرکت در جلسه سخنوری دلاک حمام محل و گوش فرادادن به پیشنهادهای اواست. هرکدام از این روش های اسلامی، می تواند راهگشای دختران دم بخت بوده، و بخت بسته و قفل شده دوشیزگان گرامی را گشایش بخشد.

این ازدواج کیلویی در غزه با کودکان خردسال با رهنمودی از ازدواج پیامبر اسلام است. در ایران ازدواج های کیلویی از برکت اسلام راستین زیاد دیده شده، ولی ما تصویری  آنها در اختیار نداریم.

این ازدواج کیلویی در غزه با کودکان خردسال با رهنمودی از ازدواج پیامبر اسلام است. در ایران ازدواج های کیلویی از برکت اسلام راستین زیاد دیده شده، ولی ما تصویری آنها در اختیار نداریم.

۳- روشهای انقلابی رژیم در شوهر یابی

رژیم پرگهر و مالامال از برکت اسلامی، برای آن که دختران جوان خدای ناخواسته گرفتار مصیبت ترشی شدن نشوند و زودتر سرشان بر بستر ازدواج و در کنار لندهوری به نام شوهر گذاشته شود، روشهای انقلابی چندی در شوهر یابی اتخاذ، و به مرحله عمل در آورده، که چند نمونه آن از اینگونه اند:

الف- ازدواج های کیلویی:

این نوع ازدواج ها هنگامی است که رژیم صدها دختر و پسر اسلام زده را به صف کشانده، آنان را روبروی هم می گذارد و آخوندی از تبار نماینده الله در زمین، خامنه ای کبیر، با خواندن وردی از زبان شیوای عربی که نه خود از آن می فهمد و نه حاضران، صدها جوان اسلام پناه و ناشناس را به یکدیگر متصل می کند.

ب- ازدواج های ولایتی:

به دستور خامنه ای رهبر کبیر انقلاب، جوانان بیکار، بی عار، نالان و سرگردان، ماتم زده و بهانه گیر را به سفرهای عبادی- سیاسی به نام اردوهای اسلامی، راهیان نور، آموزش های الهی در جایگاههایی به گرد هم آورده، ضمن تلقین و آموزش برکات اسلام ناب محمدی و روش های علمی و حرفه ای رژیم اسلامی برگرفته از دانشگاه مافوق تخصص حوزه علمیه قم و مکاتب اهل نور و عصمت، روحانیون دانشمند، آنان را به هم ارتباط داده، و صیغه محرمیت و با هم درآمدن را میان آنان جاری میکنند.

گردآوری جوانان بیکار، بی هدف، و بدون آینده زیر پرچم تحمیر ولایت، و سرانجام ازدواج های توصیه شده و ولایتی آنان.

گردآوری جوانان بیکار، بی هدف، و بدون آینده زیر پرچم تحمیر ولایت، و سرانجام ازدواج های توصیه شده و ولایتی آنان.

پ- ازدواج های ساندویجی:

از آن جا که رژیم اسلامی دریافت جوانان بیکار، بی برنامه و بی آینده با غرزدن خود موی دماغ آنانند و شاید خدای نا خواسته بار دیگر با گرد آمدن میلیونی خود مانند سال ۸۸ مزاحمتی برای رژیم فراهم کنند، تنها راه حل را سرگرم کردن آنان به روش ازدواج های ساندویجی به نام صیغه نمودند. برای این کار صیغه خانه های رسمی که عملکرد آنان همان روسپی گری است و آن را می توان روسپیگری اسلامی نامید، در سرتاسر ایران باز کردند، و در جاهایی آن را “خانه عفاف” نامیدند. این انقلاب فکری به آخوندهای بیشمار کشورمان که گوی زنبارگی را از جهانیان برده، و رتبه اول را دارا می باشند، فرصت داد تا در میان دوشیزگان و بخت برگشتگان کشورمان به روش اسلامی گلچین کنند.

ت- توسل به امام زاده ها:

یکی از راههای شوهر یابی متوسل شدن به امام زاده ها (قبر آخوندهای مرده)، دخیل بستن، شمع روشن کردن، سر کتاب باز کردن، و ریختن نذورات بدرون صدوقچه حضرت (ضریح)، و مانند آنست. برای آسانی مطلب، رژیم اسلامی از ۵۰۰۰ امام زاده دوره گذشته، با تلاش و کوششی خستگی ناپذیر، شمار آن را به حدود ۱۱،۰۰۰ افزایش دادند تا امت بخت برگشته اسلامی با زیارت و پرداخت نذورات به درون امام زاده، مشکلات روحی و جسمی، به ویژه مشکل شوهریابی برای خود، و یا دخترانشان را آسان تر سازند.

ج- آخرین ترکش – خواندن دعای جعفر طیار:

عده ای از ضعیفه های اسلامی سالیان زیادی همه راههای بالا را طی کردند. از پرکردن صندوق پس انداز آخوندها (ضریح امامزاده ها) گرفته، رمل و اصطرلاب و سر کتاب باز کردن، تا خواندن دعای نطفه، شمع روشن کردن، آش نذری پختن، دخیل بستن، مانند بچه آدم به حرف آخوند محل گوش کردن، و دهها روش مانند آن، ولی به جایی نرسیدند. گویا تخم شوهر را ملخ خورده، و اجاق امت اسلامی کور است. این خود نافرمانی و دهن کجی به فرمان امام امت خمینی کبیر است که می خواست ۲۰ میلیون قداره بند و عربده کش اسلامی در اختیار داشته باشد. بدون ازدواج و شوهر یابی نیز امکان بارورشدن و تولید چند دوجین فرزندان اسلام میسر نیست.

این ویدیو  بانوان را راهنمایی می کند که به عنوان آخرین تیر ترکش خود، دعای جعفر طیار بخوانند تا بختشان باز شود.

بنابراین، ضعیفه های به ترشی نشسته اسلامی، بازهم دست به دامن دین، و دکانداران آن شدند. در این جا بود که آیت الله بهجت به فریادشان رسید و گفت برای شوهر یابی، بهترین و آسانترین راه، خواندن دعای جعفر طیار است. در اینمورد نواری در دست است که راهنمای همه مستضعفان خانه مانده است. البته، آیت الله بهجت تأکید فرمودند که اگر ضعیفه های اسلامی نتیجه نگرفتند، دلسرد نشوند، و به خواندن دعای خود همچنان ادامه دهند. حال، اگر این خواندن به ماه و سال کشید و خواستگاری حلقه در خانه را به صدا در نیاورد، دیگر دلیل بی ایمانی گشنیز خانم اسلامی است، و راه حلی نمی توان یافت.

 • Heydayat

  شماها که اصلاً معلوم نیست کى کیو میکنه پدر دخترو، برادر خواهرو، پسر مادرو….که اون سنت دیرین کورش را زنده نگه داره . اون عروسهاى کودک در غزه نمادین هستند براى تشویق به ازدواج

  • Jimmypersian

   hedayat,,molla zade be khayat,,konkeshe bi nahayat,,nanat mide be jayat,,koni shode babayat,,zanet mide be jayat,,sandis khore hedayat,,ridam be sar ta payat,,bazam begam barayat ?bodo boro velayat,,kon kon miyad barayattttttttttttttt

   • Hidayat

    شاشیدم به اسمت جیمى و پرسین ! فکر کردى با چسبیدن به کون اروپایها مثله اونا میشى؟پدر سگ تو باید اسم پرسینتو به افغانستان و هند بچسبونى مگه فلیم ٣٠٠ ندیدى ؟ اینقدر دیگه مارا مضحکه اروپاییان نکنید در جواب کجایی هستید بگید ای ام پرشین با اون لهجه مسخرتون بعد یارو بگه چی پرشین دیگه کجاست بعد مجبور بشى ایران احمدى نژاد تا یارو بفهمه

    • Ali

      حرف شما درمورد پایین اومدن احترام کشور ایران ۱۰۰% درسته من اینو قبول دارم و دیدم ولی بقیه حرفات بی هویتی مطلق رو نشون میده آخه شما از کدوم ریشه هستید؟ اگر ایرانی هستید باید برای پیشرفت و آبادانی کشورتان تلاش کنید یا حداقل اگه مثل این آخوند های خائن اهل چپاول و تخریب این آب و خاکید پس لطفا احترام ایرانی رو نگه دارید هر چی سرمون اومده از همین وطن فروشی ها دشمنی با دنیا و علم کردن دین کذایی اسلام هست .
     اگر به فیلم ۳۰۰ افتخار میکنی صبر کن تا برامون بسازن انقدر هویت و وطمون رو تحقیر میکنن چرا؟ چون ملای مشهدی ۵ تومانی با این دشمنی با دنیا و کار های تروریستی علیه ایران و جهان ؛  ایران رو تبدیل کرد به جای وحشتناکی و هر الاغی پیدا میشه فیلمی میسازه که تاریخ و تمدن ایران زمین رو زیر سوال ببره
     لطفا اگر ایرانی هستی به فکر پیشرفت و دموکراسی در این کشور باش من امید دارم که بالاخره مردم آگاه میشن و تحولات فرنگی بینشون ایجاد میشه
     امیدوارم اون روز زنده باشم.

 • sun.lion.iran

   هی دایت مگه تو با ابجیت یا ننه سکس داشتی که اینهمه با اطمینان از سکس با محارم حرف می زنی . اگه سکس داشتی ممکنه کمی هم برای ما تعریف کنی تا ببینیم شما با ابجی و ننتون چطوری سکس می کنی و چه حالی داره

 • Alinaji135657

  خوشم میاد با این حرفهای مزخرف هویت خودتونو نشون میدی شما یا اجنبی و تروریسمت که با این حرفها دل مردمو خالی کنید بعد دست به چپاول کشور کنید یا یه وطن فروشی که نه ناموس داره نه غیرت که با گرفتن پول میخواند کشور خودشونو بفروشن در هر صورت کور خوندید ما ایرانی ها غیرت داریم و به خاطر حفظ کشور و ناموسمون از جون خودمون میگذریم شما با این چرندیات فقط خیال مردمو راحت میکنی که به هیچ کدوم از خبرهاتون نمیشه اعتماد کرد . عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد

 • ممد

  خیلی بی شعوری.
  آدمی که منطق نداشته باشد به چرت و پرت گویی و مسخره کردن می افتد. هیچ وقت از شما اراذل بی دین حرف حساب ندیم. 

  • Carbinieri_888888888

    خفه شو مادر جنده آشعال مزدور کثافت

 • Fwafawf

  تا کور شود هر آنکه نتواند دید
  اونقد حرص بخورین تا بترکین با این خزعبلاتتون

 • دشمن مردای حرمزاده

  sadaffff : من با ازدواج زیر ۱۸ سال مخالف هستم هر مردی یا هر انسانی با این ازداوج موافق باشه یه مشت حرام زاده و منحرف جنسی هست که لیاقت زندگی رو ندارند و از همه مهمتر دوران قدیم مال قدیم بوده الان که روشن فکر شدید چرا این گو خوری می کنیدی ریدم به دهن انسانی که فکر می کنه یه بچه ۶ ساله می تونه سر کیر بی قواره اش برای ده دقیقه ای که می خوام اون اب کثیفش بیاد بیرون بزاره ، کیر این مردارو هر جا ببینم می زنم قطعع می کنم . این یه مشت کس کش حرمزاده هستند