آقای رجوی، شما فتوکپی رژیم آخوندی هستید چرا دست از سرمردم برنمی دارید؟ ۳۳

سیاست غرب در خاورمیانه

دولت های باختری از این که مردم خاورمیانه در جهالت و خرافات دین همچنان دست و پا بزنند و نتواند از خردورزی و اندیشیدن درستی برخوردار باشند، بسیار خوشحالند. زیرا آنچه را که ملت ها به اسارت و بردگی می کشاند و غارتگران را موفق و پیروز می سازد، در گل و باتلاق خرافات ماندن است. گذاشتن دو آخوند بی دستار بر سر عراق و افغانستان، آخوندهای بی دستار گروه آدم کش و تروریستی اخوان المسلمین بر گرده مردم مصر، پیاده کردن رژیم مذهبی در لیبی، و پیشنهاد گذاشتن پیشنماز مسجد بر سر مردم سوریه، نمونه هایی از اینگونه سیاست غرب است.

آشی که غرب در حال پختن آن برای ما است

کوتاه آمدن و همکاری غیر مستقیم با رژیم اسلامی، و جنگ زرگری با مردم، سیاست سه دهه گذشته دولت های غرب با کشورمان است. این سیاست کوتاه مدت است که ما تا کنون شاهد آن بوده ایم. ولی سیاست بی دغدغه، دیر پا و سودبخش تر، همان روش رفتار با کشورهای عربی یعنی گزینش و گماردن فردی، و یا گروهی است که همچنان بر روی درک و شعور مردم سرپوشی از خرافات و فراموشی بپوشاند تا آنان خردورزی و اندیشیدن را از یاد ببرند، و مانند گذشته در طلسم جهل و پوچ اندیشی زاییده از چند سده مفتخوری آخوند و دولت های سلطه گر بیگانه گرفتار شوند.

در این فرتور، مسعود و مریم رجوی همراه با بانوان لچک پوشانده دیده می شوند. آیا رفتار اینها با خامنه ای میان بسیجیان زن چه تفاوتی می تواند داشته باشد؟.

در این فرتور، مسعود و مریم رجوی همراه با بانوان لچک پوشانده دیده می شوند. آیا رفتار اینها با خامنه ای میان بسیجیان زن چه تفاوتی می تواند داشته باشد؟.

تصمیم کشورهای غربی  برای آینده کشورمان

دولت های غربی روشهای زیادی را برای رسیدن به هدف خود یعنی در دست داشتن سیاست آینده کشورمان در پیش گرفته اند که به کوتاه می توان گفت؛ تلاش برای کنارآمدن با رژیم، جمع کردن و پشتیبانی از گروههای ایرانی نمای مذهبی و فرصت طلب مانند بنیاد ایمان، در بیرون کشور، دعوت از ایرانی های با بار مذهبی و تبلیغ دین در تلویزیون صدای آمریکا، و نهایتاً آنچه را که زنگ خطر برای همه ما می باشد، پیاده کردن رژیمی مشابه رژیم اسلامی به رهبری مسعود رجوی است!.

مریم رجوی در پارلمان فرانسه به گدایی قدرت پرداخته است که مانند پیشنماز مسجد منصوب دولت های اروپایی برای سوریه، او و شوهرش نیز جانشین روضه خوان مشهدی شوند.

مریم رجوی در پارلمان فرانسه به گدایی قدرت پرداخته است که مانند پیشنماز مسجد منصوب دولت های اروپایی برای سوریه، او و شوهرش نیز جانشین روضه خوان مشهدی شوند.

آخرین برنامه مجاهدین چیست؟

خانم مریم کلثوم رجوی رئیس برگزیده مسعود رجوی که درس چشم بندی و جادوگری را از هر شعبده بازی از جمله شوهرش بیشتر فرا گرفته و فراتر رفته است، مانند کولی سرگردانی، همه روزه از یک نشست به نشستی، و از یک پارلمان به پارلمانی دیگر می رود تا با فریب دادن و احیاناً زد وبند با نمایندگان کشورهای اروپایی در رحمت را برخود و در نکبت را برای مردم ایران باز کند و همراه با همسر آخوند مانند بی دستارش، از طرف دولت های اروپایی به جانشینی خامنه ای روضه خوان مشهدی منصوب گردد.

درخواست مجاهدین از اتحادیه اروپا

اپوزیسیون ایران از اتحادیه اروپا خواستار ”به رسمیت شناختن مقاومت ایران“ میشود؛
این عنوان گزارش خبرگزاری فرانسه در تاریخ ۱۶ آذر ۹۱ برابر ۵ دسامبر ۲۰۱۲ است. زیرا در این روز خانم رجوی، هنربیشه ماهر و هزار چهره، با برنامه گذاری های پیشین خود، در پارلمان فرانسه حضور می یابد تا تضمینی برای رسدن خود و مسعود رجوی به قدرت، از زمامداران فرانسه کسب کند. این گزارش نوشته است:
“پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران (اپوزیسیون در تبعید) فرانسه و اتحادیه اروپا را روز چهارشنبه به ” برسمیت شناختن مقاومت ایران” بر اساس آنچه در سوریه صورت گرفته, برای تغییر رژیم در تهران, فراخواند. ” به گفته دیگر، همانگونه که دولت فرانسه و دولت های دیگر اروپا پیشنماز مسجدی را برای جایگزینی و جانشینی بشار اسد برگزیده اند، خانم رجوی نیز از پارلمان فرانسه و دولت های اروپا خواسته است که او و همسرش را به جانشینی روضه خوان مشهدی، خامنه ای، انتخاب کنند!.

سرزنش خانم رجوی به سیاستمداران غرب

خانم مریم کلثوم رجوی خطاب به نمایندگان پارلمان فرانسه می گوید:
“بزرگترین اشتباه سیاسی که غرب مرتکب شده, نادیده گرفتن جنبش اصلی برای تغییر در ایران است. مقاومتی که ریشه هایش در عمق جامعه ایران است و یک ائتلاف دمکراتیک از گروههای مختلف اپوزیسیون را که بیش از ۵۰% اعضای آن زنان هستند را تشکیل داده است.”
این دیگر نهایت دروغگویی و دغلبازی این خانم است. زیرا، نه مجاهدین جنبش اصلی برای تغییر ایران است، و نه کمترین ریشه ای در عمق جامعه ایران دارد. مردم ایران عموماً با خاطره ای تلخ و ناراحت کننده، گذشته نکبت بار و عملکرد خائنانه و جنایت بار گردانندگان سازمان مجاهدین را به یاد می آورند. ما با گفتگوهایی که ۷ ماه پیش با صدها جوان ایرانی در سرتاسر ایران داشتیم، مردم با نفرت و نگرانی از مجاهدین خلق یاد می کنند.

آیا سازمان مجاهدین، یک سازمان دموکراتیک است؟!.

گفتن این که سازمان مجادین یک ائتلاف دموکراتیک می باشد، باز هم از دروغ های  دیگر این گروه است. زیرا همه می دانند که مسعود رجوی و هم پالکی هایش با هزاران کلک و ترفند، جوانان نیک سرشت، ساده دل، و میهن دوست ایران را در دام خود اسیر و در قلعه ای در بسته به نام “اشرف” در کشوری بیگانه و دور از چشم و دسترس خانواده هایشان زندانی و در حقیقت زنده به گور کردند.

کدام یک از این رفتار می تواند دموکراتیک باشد؟

۱- رفتار و روش این سازمان، با پوشاندن لچک بر سر زنان، و آنان را وادار به طلاق و جدایی از شوهران و دور از کودکان خود نمودن، و اجازه ندادن که خانواده ها فرزندان اسیرشان را در قلعه اشرف برای سالیانی چند ببینند. آیا این رفتار، یک دیکتاتوری فاشیستی مذهبی مانند رژیم اسلامی است، و یا یک ائتلاف دموکراتیک؟!.

۲- آیا سوگواری های مذهبی برای تازیان و تبلیغ آن در رسانه ها، و دور از فرهنگ و تاریخ ایران و ایرانی، همگی رونوشتی از کارنامه ننگین ۳۳ ساله رژیم اسلامی ایران نبوده که بیشتر، مردم ساده دل و نا آگاه را در بند خرافات برده و اسیر می کند؟.

مراسم سوگواری محمرم به وسیله مجاهدین .آنهم عزاداری به صورت تبلیغاتی و نه در وجود و درون خود. آیا هزینه برگزاری این چنین مراسم ضد ملی را چه کسی می پردازد؟، و تفاوت آن با برنامه خردزایی مذهبی آخوند چیست؟. آیا هدف آنست که ما چند آخوند را با آخوند دیگر جایگزین کنیم، و رژیمی اسلامی را به اسلامی دیگریواگذار نماییم؟

مراسم سوگواری محرم به وسیله مجاهدین .آنهم عزاداری به صورت تبلیغاتی و نه در وجود و درون خود. آیا هزینه برگزاری این چنین مراسم ضد ملی را چه کسی می پردازد؟، و تفاوت آن با برنامه خردزایی مذهبی آخوند چیست؟. آیا هدف آنست که ما چند آخوند را با آخوند دیگر جایگزین کنیم، و رژیمی اسلامی را به اسلامی دیگری واگذار نماییم؟

۳- از ازدواج های گوناگون مسعود رجوی و ارتباط وی با زنان چه می گویید؟. آیا یادآور زنبارگی آخوندها در ایران نیست؟.

۴- هزینه های تشریفاتی و تبلیغاتی، چه درون سازمان و یا در کشورهای گوناگون، با برنامه سازی و بردن هزاران افغانی و اروپای شرقی در نشست ها، و وانمود کردن و نشاندادن به سیاستمداران اروپایی به عنوان طرفداران خود، آیا از همان گونه خیمه شب بازی و چشم بندی های ولایت فقیه نمی باشد که در سرتاسر جهان پیاده شده است؟.

۵- گول زدن و کشاندن جوانان به میدان مرگ مرزهای ایران، و عملیات بی خردانه سلاخی و کشتار صدها ایرانی پاک سرشت به نام “فروغ جاوران“، آیا با جنگ ساختگی خمینی با عراق و کشتار هزاران فرزندان سرزمین ما چه تفاوتی داشت؟.

۶- رفتار وحشیانه و حمله گروهی به جوانان ایرانی که هم با شماها، و هم با رژیم ملاها مخالفت می ورزند، در کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهای شبه جزیره بالکان، با حمله تروریستی رژیم در خارج کشور چه تفاوتی دارد؟.

مادران و خواهران داغدیده که عزیزانشان در جنگ مسخره فروغ جاودان فدای حماقت و کارهای جنایت کارانه مسعود رجوی شدند، در این فرتور دیده می شوند.

مادران و خواهران داغدیده که عزیزانشان در جنگ مسخره فروغ جاودان فدای حماقت و کارهای جنایت کارانه مسعود رجوی شدند، در این فرتور دیده می شوند.

نگارش نکته ای چند از آنچه گذشت

با مطالعه و گفتگوی افراد گروه فضول محله با ایرانیان، به ویژه جوانان، و بانوان، در درون و بیرون کشور، نگارنده با قدرت،  قاطعیت، صراحت، و درستی اعلام می دارد و به آگاهی می رساند که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، از عملکرد گذشته و حال سازمان مجاهدین ( رهبران و گردانندگان سازمان) به شدت نفرت دارند، و با تلخی آنان را به یاد می آورند.
مسعود و مریم رجوی، و شمار زیادی از گردانندگان سازمان مجاهدین خلق به خوبی می دانند و آگاهی دارند که در ایران و نزد مردم پایگاهی نخواهند داشت. به همین دلیل است که کاسه دریوزگی و گدایی را به پیش سیاستمداران خودباخته و یا سوداگر اروپایی برده، و با خواری و زاری از نفوذ و قدرت آنان درخواست کمک دارند.

نکته پایانی

نگارنده که خود را مدیون و بدهکار ملت بزرگ و شرافتمند ایران می داند، با همه وجود تا زنده است و تا زمانی که از سوی مزدوران رژیم اسلامی و یا فرستاده مسعود رجوی از پای در نیامده است، در راه شناساندن و معرفی فرصت طلبانی چون مسعود رجوی، و نشان دادن کجروی های رژیم اسلامی، از هرگونه ه کوششی فروگزار نخواهد نمود.

 

 • اشرف نشان ملت ایران

  فضول محله …..

  همانطور که از نامش پیداست فضوله نباید زیاد بهش توجه کرد ولی خوبی سازمان مجاهدین خلق ایران اینه که بالاخره تمامی چته و درونهای یک نظام سراپا نکبت و نجاست و رو به گور را قبل از انقلاب ی دیگر که  این رژیم  یکهزار و چهار صد و سی و سه سال نحس و دجال را بیرون بریزد دست و پای همه را باز کرد و نشانشان داد که چه کسانی در کنار ملت هستند و چه کسانی روبروی ملت ایستاده اند و چه کسانی از پشت بداننان خنجر میزنند.
  مجاهدین خلق ایران طی چهل و اندی سال فعالیت درخشان خود و سی و خورده ئی سال مبارزه ی بی امان با رژیم جهل و جنایت آخوندی 
  کاملا” برای ملت ایران شناخته شده هستند و نیروهای عظیم اشرف نشانان ملت ایران که طی تمامی دوران ترکتازی و تمامی ترفندهای تروریستی و جنایاتش با کلام سرنگونی از ابتدا بوده و تا بامروز بروی ان مانده است میرود که کل این رژیم را نه به زباله دانی تاریخ بلکه محو از تاریخ ایران زمین نماید و طرحی نو در انداز و 
  جهانی عاری از آخوند و ملا و منبر و پای منبریها و نیروی ویژه و لباس شخصی و مدرن ترشان امثال شماها ضد ملت را برای ایرانمان بارمغان اورد …..در این جنگ نا برابر با این رژیم سراپا نکبت در اخر معلوم خواهد شد چه کسانی ایستاده اند و چه کسانی افتاده اند و ما مجاهدین خلق ایران تا سرنگونی و بیرون ریختن اراذل و اوباش آخوند تا بآخر قسم ماندن خورده ایم …..شما نیز ضمن لگد و جفتک پرانی به این نیروهای عظیم و آماده  فدا  ملتش شدن نیز باندازه ی یک تلنگر نیز به آخوند جماعت بزنید و بعد از آن هر انچه که ادعا دارید بیرون ریزید.طرح شیطان سازی از نیروهای مجاهدین  خلق همانند همان طرح شیطان سازی از دکتر محمد مصدق و مجاهدان صدر مشروطه از ستار خان و باقر خان و امیر کبیرها برای غارت این میهن بوده و خواهد بود و ما مجاهدین خلق ایران هیچ تعجب از این امر نداریم زیرا جیره خواران و ایران فروشان و بازماندگان و غارتگران را بخوبی و کاملا” میشناسیم .و بدین ترتیب مجاهدین خلق ایران لیست من در آوردی آخوندی را در بغل ارباب شان امریکا پاره پاره کردند و برای اولین بار در تاریخ جهان و مبارزات ازادیخواهان یک ملت توانستند جلوی وزارت خارجه ی ابر قدرت جهان با عنوان یک سازمان برانداز در بیآیند .و همانگونه که خمینی توانست طی سی و خورده ئی سال این سازمان را نابود شده تلقی کند و بخورد شماها بدهد مطمئن باشید امریکا و اقمارش و بازماندگان خمینی دجال هم خواهند توانست این سازمان برانداز را تمام شده حساب کنند .این ما و این میدان …..بجنگیدید تا بجگنیم ……درود بر تمامی اشرف یان ایران زمین که تا بآخر ایستاده اند.

  • Raha111iran

   اگرسازمان شما تاحالا نتوانسته جایگاهی بین مردم ایران داشته باشدعلتش افکارمرتجعانه شماست برویدودموکراسی مشق کنیدتاشایدازاین دریوزه گی خلاص شوید.

   • shahram

    مادر بد کاره شما مجاهدیدن حرف از دموکراسی نزنید. این مریم چارقتی تون چرا ۲۰ ساله که رییس جمهوره ؟ ادای آدم حسابی ها رو در نیارید که دستتون برای اکثر مردم رو شده٫حالا هم سری عنگ مامور جمهروی اسلامی به من بزن چون با این روشتون هم اشناییم

  • reza Reyhani

   آغای مسلمان نجس و کثیف یاد بگیرید مقاله ها و نقد را بنقد بکشید نه مثل پدر بزرگ خونریزتان خمینی قاتل و برادر بزرگه رجوی خائن وراجی زیادی کنید
   تو چی در باره مسائل مجاهدین خائن به میهن میدانید؟

   من به یکی از قتلهائی کهتوسط همین رجوی فاحشه سیاسی انجام گرفته است اشاره میکنم تو اگر انسان باشی که بعید میبینم زیرا توهم تمام شما را برداشته است یقه این زنیکه ومرتیکه را بگیر وازش پاسخ بخواهید
   رفیقی کهتا اون سالها در اشرف بعنوان بهروز ارتباطات مشغول به خدمت بوده مینویسد
   روزی زنده یاد فطمه رودباری را با ماشین به قرنطینه(زندان) در شهر کرکوک بردم از این فاصله زمانی من و برگشتنم که بولتن این حرامزاده ها بچاپ میرسد نوشته بودند فاطمه رودباری در تردد صنفی بدست حکام و اطلاعاتی رژیم ترور شدند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ه

   تف بهشرفتان اگر راست بگوئید
   ننگبر شما بیشرفان که روی آخوندها را سفید کردید
   گه تو اون اسلامتان که همه اینها را از همون رسول ولد زنا تون آموخته اید

   آخه چگونه یکنفر را که برای تخلیه اطلاعاتی برای اینکه دیگر نمیخواهد با شما پلید صفتان همکاری کند را اطمینان کرده و به تررد صنفی میفرستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   شرمتان باد که از قبل هم پیشبینی شده و از قبل تو انتشارات عکس و نوشته را بچاپ رسونده بودید
   ننگتان با اینهمه جنایت
   رودباری که از خودتون بود!!!!.
   نکنه میخواهید بگوئید جلوی ولایت وقیح شما ایستاده بود و خودفروخته بود؟؟؟

   شرمتان باد

   نابود باد سلطنت رجوی فاحشه با زنهای لچک بسرش
   نابود باد اسلام با شما کثافتها

 • soran
 • hamidrezazakeri

  بسیار معضرت میخواهم ولی فضول محله در نخست کارش را با پشتبانی ظاهری از جنبش سبز شروع کرد و حالا شده سایت اداره التقاط وزارت اطلاعات و در این وابستگی شکی نیست نه اینکه دفاع از مجاهدین باشد ….برای اذهان عمومی بنده خواهانم که هویت پشت صحنه و دست اندرکار این فضول محله برای همگان مشخص شود اشکالی دارد ؟؟؟

  • Raha111iran

   اگراین چنین است که چه خوب است شناخت شما واگرچنین نیست پس بروکمی خردمندانه فکرکن تا به نتیجه منطقی برسی.

  • Reza Reyhani2003

   شما بسیار گه نوش جان میکنید
   بسیار زر میزند
   بیشرف مسلمان نجس مجاهدمثل رجوی شعبان بیمخ مینویسید
   جاکشهاآیا فراموش کردید شعارهای بزرگان سازمان را؟؟؟؟
   بیگانه های خائن

   کی بود که میگفت چنگ بین بیخدا ئ بیخدا نیست!!!؟؟؟
   سخن حنیفنژاد نیست؟؟؟؟
   الا که دست به بیضه های امریکا و اروپا شدید چی دارید بگوئید؟؟
   این آرمان سازمان با بزرگانش بود؟؟؟
   شما همه مسلمانان از رسول الله زنبارتان یاد گرفتید گه خوری و ترور و مارک چشباندین
   ان تو روح محمد زنباره با تمام امامان جاکش و زنباره تا این مسعود حرامزاده جانی و فاحشه سیاسی
   نابود باد اسلاپلید با پلید اندیشان مسلمان

   • Reza Reyhani2003

     با پوزش از یک قلم افتادگی

    روانشاد حنیف نژاد میگه:

    جنگمیان بیخدا و با خدا نیست
    بین استسمارشونده و استسمار کننده است
    خوب این بیشرفها از پس و پیش آمریکا و اروپا میخورند تا آنها را بجای خمینی یا خمنها ی به ولایت با کروات بپزیرند

    تف بهشما بیشرف های مسلمان نجس و پلید صفت

   • هرمز

    ای زن جنده کونی ننه آیا اعتقاد به مردن داری؟
    این دنیا که فکرنکنم -توی اون دنیا شک نکن مادرت گائیدست

 • Bahtia_11

   آموزش سکس توسط مریم رجوی کس تابان

  http://www.youtube.com/watch?v=0_hqvFuzNiQ

  • Bahtia_11

    مسعود مادر جنده در حال گاییدن مریم  ( تکپرون ) رجوی
    

   • صمد

     بابا این که عکس مامان و باباته اشتباهی فرستادی.

 • Bahtia_11

   کیر,کس,کون و مریم رجوی کس تابان

  http://www.youtube.com/watch?v=BYcrwfKRVvE

 • Bahtia_11

   کس کش کسکش خرکش کسکش خر مسعود رجوی

  http://www.youtube.com/watch?v=gsU4mZfHt9k

 • ممد

   مسعود مادر جنده در حال گاییدن مریم  ( تکپرون ) رجوی

 • Raha111iran

  من نمیدانم آیا ازدیدتمام مردم دنیا ؛ملت ایران چه بیسوادچه باسوادوچه داخلی وخارجی و…انقدرکودن وبی عقل هستندوبافکرخردمندانه بیگانه.هرآدمی هرچقدرهم کودن باشداگرکمی خردمندانه وپاک تفکرکندوکمی هم منطق یعنی درست فکرکرن به ان اضافه کندبه نتیجه منطقی میرسد.اینکه سایت فضوله محله ویا هرسایت وحزب ودسته وگروهی ویا حامیان مجاهدین خلق درست ویا غلط میگویندومینویسندجای بحث دارد؛اما اینکه این سازمان چه عملکردی تا حالاداشته امری بدیهی است وبحث درموردبدیهیات کمی نابجا ونابخردانه است .گوشزدویاداوری نتیجه عملکردهرسازمان وتشکیلاتی که مدعی رهبری مرده ایران را داردوخودرابحق وسایرین را ناحق وخودراتنهاناجی مردم ایران میداندپسندیده است.همه میدانیم این سازمان توسط چه کسی ایجادشدودرابتداچه مانیفیست ومرامنامه ای برای خوددرنظرگرفت وبه عموم اعلام نمودوچگونه یارگیری کردوچه تیپ انسانهایی با چه افکاری به درون ان راه یافتندکه من نمیخواهم دراین موردبحث کنم.نتیجه عملکرد۳۵ساله این سازمان برهمگان روشن ومبرهن است ازوطن فروشی وگدائی ازدشمن درجه یک کشورمان یعنی صدام حسین تانوکری غرب وشرق وحالاهم ادعای برپائی حکومت اسلامی-مارکسیستی-سوشیالیستی-ایرانی .امعجون مسخره ای که حال هر انسان ازاداندیشی را به هم میزندرا برای ایرانیان به ارمغان اوردند.ینان درابتدا خودراطرفدارخلق یعنی نوکری بلوک شرق(شوروی سابق)میدانستندوحالا افتخارنوکری غرب را دارند.ازاین دینی که برای ما ایرانیان ازدین اسلام وبقول ملایان اسلام ناب محمدی چه خیری دیدیم انهم اسلام ناب ناب اخوندی وخالص که حالا بیائیق زیربیرق یک حکومت من دراوردی درتبعید انهم بصورت همان معجون که گفتم سینه بزنیم.من یا نمیدانم یا خیلی احمق هستم که خیانت اشکاروپنهان مجاهدین به اصطلاح خلق را نمیفهمم ویا کورشده ام که حقایق رانمیبینم؟واقعا اینان منجی مردم ایران هستند؟کسی که به مردم خودرحم نکندبه هیچکس رحم نمیکند.من شایدنتوانم برای بیان منظورم ازالفاظ سخت ودهان پرکن تازی کمک بگیرم ولی هرشب ۱ساعت مطالعه میکنم تاشایدبهتربتوانم فکرکنم وسخن بگویم که ساده وبی تکلف سخن گغتن هنراست.اما نیک میدانم کسی ویا گروهی که برای رسیدن به اهدافش شایدپلیدوشایدهم نیکوازهرکس وهرچیزی کمک بگیریدمنظوروهدفش برهمگان مشخص است .بهتراست کمی بخودائیم وازتقلیدکورکوربپرهیزیم و قبل ازهرسخنی کمی مطالعه وتفکروجستجوکنیم وسپس سخن بگوئیم.نبایدهرکس وهرسایت وگروه وسازمانی خودراناجی ملت ایران دانست انهم به کمک دین وایدئولوژی من دراوردی سخان انرا چشم بسته قبول کنیم.امیدوارم کشورمن ایران مردمش کمی خردمندانه وبدون هیچگونه وابستگی به حزب وگروه ودسته ای ومنصفانه وبی طرفانه وازادمنشانه فکرکنندونتیجه بگیرند.به امیدرهائی سرزمین پدریمان ازچنگال جهل وخرافات ودین ومذهب وایدئولوژی وهرگونه مرده باد وزنده باد.

 • Bahtia_11

   وقتیکه مسعود و مریم را با هم پیوند میزنند . این نتیجه کار میشود

 • tafakkor

  یکی از اشتباه های تاریخی مجاهدین خلق ایران
  ..
  …تا قبل از رفرندام یا رای گیری برای جمهوری اسلامی آری یا نه (منظور تایید رای گیری نیست)،
  سازمان مجاهدین بعنوان یک گروه مخالف یا اپوزیسیون و مخالف حاکمان مذهبی وجهه ای داشت.
  یک گروه در یک کشور، مخالف گروه حاکمان هستند و روش آن ها را برای اداره کشور قبول ندارند.
  خوب تا این جا یک وزنه ای بودند و یک قیافه ای از روشنفکر های مخالف مذهبی های حاکم بودند.
  .
  مجاهدین خلق‌، به «جمهوری اسلامی آری یا نه»‌، با شدت نه می گفتند و تشویق هم می کردند
  که دیگران هم به جمهوری اسلامی نه بگویند. تا این جا هم کارشان بعنوان یک اپوزیسیون مورد
  قبول است‌. «منظور‌، نه‌ آنها، مورد تائید نیست»‌. به عنوان نه‌، از طرف اپوزیسیون مورد قبول است.
  اما کار مجاهدین خلق وقتی خراب شد که انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد.
  مجاهدین خلق اشتباهی تاریخی و عقیدتی داشتند‌، یکی در زمان رای دادن به جمهوری اسلامی
  که « نه » گفتند‌، و دیگری بعد از آن در انتخابات ریاست جمهوری که « آری » گفتند.
  یا باید به هر دو نه می گفتند‌، و یا به هر دو آری می گفتند.
  آخه یک گروهی که به جمهوری اسلامی نه می گوید‌، چطور می خواهد رئیس جمهور همان
  رژیمی بشود که به آن « نه » گفته است؟
  اگر رژیم را قبول نداری ، چرا می خواهی رئیس جمهور همان رژیم بشوی؟
  این عمل‌، اعتبار و ادعای انقلابی بودن و منطقی بودن رهبران این گروه را زیر سئوال بُرد.
  این یکی از اشتباهات ِ بزرگ ِ رهبران مجاهدین خلق ایران بود.

 • Reza

  با درود و خسته نباشید به شما خوبان و همیهنان بسیار زحمتکش برای اگاهی و روشنگری مردم میهنمان:

  اگر زحمتی نیست این اشتباه تایپی را درست کنید

  گفتن این که سازمان مجادین یک ائتلاف دموکراتیک می باشد،
  میبایستی مجاهدین نوشته میشد

  ننگ بر خائنین قدرت طلب و فرصت جویان که هنوز هم از تاریخ و مردم درس نگرفتند
  به امید روزی که در دادگاهی مردمی و عادل این جانیان کپی خمینی خونریز را به محاکمه بکشیم
  شب به پایان نزدیک است و سپیده خواهد دمید

 • mehdi barzin

  این گزارش دو “خوبی” دارد . یکی اینکه مایع خوشحالی تمامی ادمکشان دربار ولایت میشه که پس از یکماه “عزادری” برای حسین دستمزدی بسیار بسیار “گرانبهائی” که خود قادر بنوشتنش نیستند دریافت کرده اند. خدای مدینه اجرتان دهد! خیلی “زحمت” کشیده اید!
  دومی اینکه این “گزارش” باعث شده و میشود که عمق لومپنیزم و حقارت و بیناموسی بعضی از “هموطنان” زائیده فرهنگ ارتجاعی اسلامی اخوندی که ۳۴ سال بر میهن ما مانند اختاپوس سایه ای شوم افکنده بر ملا شود. البته وقتی به محتوای نظرات این لومپنها نگاه میکنم, دو قشر کاملا” یکسان را در کنار هم میتوان دید: اراذل و اوباش حزب الله و شاه الله . بیش از این نمیتوان از این جانیان و دزدان سابق وامروز بیش توقع داشت. این لجن نامه بر علیه مبارزان یک سازمان  که در خط مقدم بر علیه رژیم ددمنش و جنایتکار جمهوری اسلامی نوشته نوشته شده , نشان از یک حقیقت  دارد و ملت دردمند ایران با رژیمی وحشی و ادمکش و با دم و دمبالچه های زیاد ان در داخل و خارج روبرو هستند که این اراذل و اوباش بیوطن در لباس “مبارزه” تیغ بر مبارزان این مرز و بوم اریائی میکشند. رژیم خائن شاه سرنگون شد , مردم ایران بر شما جانیان در قدرت هم پیروز خواهند شد و همگی شما جنایتکاران را با رژیم منحوستان به اعماق تاریخ رهسپار خواهند کرد و بر گور هایتان  ایرانی ازاد و اباد و مستقل را جوانان ایران بنا خواهند کرد !

  • Malar

    فلان خر توی فلان ننه جنده ات بچه کونی

 • آیا مگر سازمان اسلام پرست و  بیگانه پرست ” رجوی و مریم ” سخن گوی کدامین آرمان و اندیشه ایرانی و نماینده کدامین بینش آزاد و دموکراسی و   برابری آدمیان هستند؟ مگر نه اینکه این سازمان ایرانی کش و ایرانی فروش، برای  آموزش و پرورش اسلام ناب محمدی، جوانان پاک ایران را فریب داده اند و میدهند.    
  — اینهم از اسلام ناب محمدی و شریعتی و منتظری و طالقانی بروجردی و شریتمداری و بهشتی و بازرگان و سحابی و سروش و گنجی و رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی وخمینی و خامنه ای،،،،                                                                                                                                                                                                 ….                                         ……                                               …                                                                                                                                            کافران را در هر کجا که یافتید بگیرید و بکشید.که شما را بر جان و مال انان تسلط کامل بخشیدیم. کیفر محاربان با الله و رسول او این است کهانهارا بکشید یا دار اویزید یا دستها و پاهایشان را در جهت خلاف یگدیگر قطع کنید و اینهمه فقط عذاب دنیوی انهاست . زیرا عذاب بزرگتر در اخرت در انتظارشان است. (سوره مائده ایه ۳۳ ) —  تروریست قرآنی و اسلامی                !!!                                                                                { بابک پرسا }

 • یکی از گروه های شیعه اسلامی که ۲۳ سال دوران پیامبری محمد و چهار سال حکومت علی را، تنها دوران اسلام ناب و راستین قرآنی و محمدی دانسته و جانشینی خلفای سنی” ابوبکر، عمر، عثمان” را پذیرا نیست و” باطل “می داند، سازمان تروسیستی مجاهدین خلق رجوی است.

 • سوره بقره یکی از آیات قرآنی محمد تازی است که در آن به روشنی و آسانی شیوه و چگونگی رفتار و کردار و فرهنگ زندگی جاهلیت اعراب، ولی بنام آداب اسلامی و حکم الهی دیده میشود. الله در سوره بقره بر مردان مسلمان همخوابگی با زنان خود را در ماه رمضان حرام و گناه میداند. ولی چون عربان دستور محمد را نمی پذیرند، الله محمد از گفته خود پشیمان می گردد و دستور داده شده را پس میگیرد و میگوید : ما قبلا نزدیکی و همخوابگی شما را با زنان خودتان در شبهای ماه رمضان حرام کرده بودیم ولی چون در این راه نافرمانی کرده اید و گناهکار شدید ما از گناهان شما در میگذریم و حکم خود را پس میگیریم و از این پس همخوابگی با زنانتان را در شبهای ماه روزه حلال میکنیم، ولی حدود خود را نگه دارید و در مسجد هنگام دعا کردن با زن خود مجامعت ( نزدیکی ) نکنید. * سوره بقره آیه ۱۸۷ * !!!! ،،،،، باری، امید است بدرستی اندیشه کنیم که با گذشت ۱۴۰۰ سال دروغ و فریب و نیرنگ محمدی و الهی و قرآنی و اسلامی، من و تو و ما و شما در اندر خم کدامین کوچه نادانی پس مانده ایم ؟؟؟ ( بابک پرسا )

  • Bahtia_11

   سیلاب در مکه در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی

   قادر مطلقی که قادر به پمپاژ سیلاب حومه و اطراف و اکناف خانه خود نباشد به درد عمه جا نش می خورد

 • Nakisa_sami

  مسعود رجوی کس کش تر از خامنه ای ومریم رجوی جنده تر از زن خامنه ای می باشند

  • Rahimrad433

   من کاری به هیچ نظر یا دیدگاه ویا هیچ کدام از شخصیتهای سیاسی و… ندارم ولی معتقدم که شما(مسئولین سایت) که همیشه دم از آزادی وحقوق بشر میزنید نباید این جوری توهین نمایید با این کار ها خوتان را زیرسوال خواهید برد. در کل متأسفم برایتان که عفت کلام ندارید یا ممکن است خودتان دوست داشته باشید که این جوری به خواهر ومادرتان فحش ناموسی داده شود که البته می دانم غیرت ندارید ومی دانم این پاسخ رادر سایت درج نخواهید نمود. انسان آزاده فارغ از هردین  ومذهب ومسلکی باید برای انسان بودنش ارزش قائل شود وکنترل فک ودهانش راداشته باشد.

 • shahram

  درود به شرفت جون

 • ساربانی

  حرفهای  اقای سهراب ارژنگ در مورد مجاهدین تداعی  یاوه های سی ساله جماعت آخوند در مورد مجاهدین است.مجاهدین ادعای مخالفتشان را با آخوند با خون خود اثبات کرده اند هرچند ما اندیشه های  سیاسی و مرامشان را برای اداره کشور قبول نداشته باشیم ولی به عنوان یک اندیشه ای که طرفدارانی دارد میتوانند در یک نظام دمکراتیک بازیگر سیاسی باشند و تهمت و افترا چیزی را حل نمی کند و واقعیتی را تغییر نمی دهد.

  • Reza Reyhani2003

    با درود به خردورزان نه تازی زادگانی چون تو که به سبک و مرام و مسلک آخوندی برخورد میکنی:
   جناب نادیده کون لیس رجوی و محمد زنباره مسلمان:اگر سواد فهم و شعور نقد کردن را بلد نیستی و نداری زیپتو بکش در گاله خودت و رجویسمیت هم بزار گورت رو از اینجا گم کن که بوی لجن اسلامیان رژیم خونخوار کمه تو و امثال تو بت پرستهای قرن بیستو یکم دیگران را نیازارد

   در باره هرقسمتی از زندگی ننگین و خائنانه مسعود رجوی جانی و ادم کش بخواهید حاضرم با هرکسی گفتگوئی داشته باشم
   سهراب ارژنگ مثل شیشه ای میماند که انسویش هم پیداست تو یکی گه زیادی میل کن
   با پوزش از بزرگان و ازادگان
   ریهانی

 • Judonnosheet

  They are not worth the publicity.

 • اینها بر ایران ان خواهند کرد که پل پت در کامبوج کرد. اینها جاکش مذهبی هستند.