ملای مشهدی، گستاخانه برخلاف خواسته ملتی بقای خود را در دشمنی با غرب می داند ۱۲

مخالفت با درخواست دوستی با آمریکا

دولت اوباما که نسبت به زمامداران پیشین آمریکا از نرمی و صلح دوستی ویژه ای برخوردار است، تاکنون در برابر یکه تازی و رفتار ناهنجار رژیم اسلامی ایران کوتاه آمده، و به روش های گوناگونی خواستار دوستی و آشتی پذیری با ایران است. ولی ملای مشهدی که بدون داشتن کمترین دانش و یا برخورداری از پشتیبانی مردمی، و  تنها با تجاوز و کشتارگری، دانه پاشی و رشوه دادن به مشتی اراذل و اوباش ضد ایرانی و با سبعیت و وحشیگری به پست و مقام خود چسبیده است، از داشتن هرگونه روابط سیاسی و فرهنگی با کشورهای پیشرفته جهان، به ویژه آمریکا خود داری می کند.

پیامد رابطه با آمریکا برای کشور

داشتن چنین ارتباطی، دربهای داد و ستد، مبادله و بهره برداری فرهنگی و آموزشی، آشنایی به دانش و تکنیک غرب، و سرازیر شدن سیل بازدید کننده و توریست از کشورمان، و برپا شدن صنعت فراموش شده و به خاک رفته توریستی، و همکاری های همه جانبه در پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود. این ها فاکتورها و عواملی هستند که در جهان پیشرفته کنونی مبنای سیاست هر کشور قرار می گیرد. تا آن جا که کشور ترکیه بدون داشتن منابع طبیعی، تنها از راه توریست سالانه درآمدهایی بسی بالاتر از نفت ایران دارد.

خامنه ای طبق معمول همیشگی، سپاهیان و افراد ارتش مزدور و وطن فروش را در سالنی گرد آورده، و مسائل تحمیلی و دیکتاتوری خود را در قالب صلاح و مصلحت کشور و مردم به آنان می خوراند و سوراک تبلیغاتی برای امت خردباخته و تحمیر شده فراهم می سازد.

خامنه ای طبق معمول همیشگی، سپاهیان و افراد ارتش مزدور و وطن فروش را در سالنی گرد آورده، و مسائل تحمیلی و دیکتاتوری خود را در قالب صلاح و مصلحت کشور و مردم به آنان می خوراند و سوراک تبلیغاتی برای امت خردباخته و تحمیر شده فراهم می سازد.

پیامد رابطه با آمریکا برای  آخوندها

اما، پیامد این رابطه برای رژیم جهل و جنایت ناجور، و ناگوار است. رژیمی که سیاست و بقای‌ آن تاکنون بر مبنای “مرگ بر آمریکا”، و خفقان مردم بوده است، نمی تواند با کشورهای آزاد و دموکرات جهان در ارتباط باشد. زیرا با این کار، آزادی و آزادی خواهی به کشور می آید، و ظلم و ستم بیکران رژیم در مورد ۷۰ میلیون ملت در بند، برملا و آشکار می شود. بنابراین، به حکومت جهنمی آخوند پایان داده خواهد شد. به همین دلیل است که این رژیم تا کنون با رژیم های فاشیستی و ضدمردمی مانند روسیه، چین، سوریه، ونزوئلا، و یا با تروریست ها و آدم کش هایی چون حزب الله لبنان در ارتباط بوده است.

روابطه سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر

از دوران گذشته، کشورهایی که رابطه سیاسی درست داشته اند توانستند در هنگام سختی ها و یورش بیگانگان به یاری هم شتابند و برعکس دوگانگی و اختلاف میان آنان موجب بروز حوادث جبران ناپذیری شده است. کشورما نیز در دوران پیش از یورش وحشیانه تازیان، گرچه گهگاهی به رسم آن زمان در گیر جنگ هایی با کشورهای دیگر بود، ولی بازهم با کشورهای دیگر، به ویژه مانند هندوستان، و یا یونان و رم روابط فرهنگی و اقتصادی گسترده ای داشت.

از زمانی که مزدوران وطن فروش ولایت فقیه دزدانه از دیوارسفار انگلیس بالارفتند، و اموال آن کشور را وحشیانه غارت نمودند و یا نابود کردند، دولت انگلیس و شریکان اروپایی او آماده به داشتن یک رابطه سالم دیپلماسی با رژیم تروریستی ولایت فقیه را ندارند.

از زمانی که مزدوران وطن فروش ولایت فقیه دزدانه از دیوارسفار انگلیس بالارفتند، و اموال آن کشور را وحشیانه غارت نمودند و یا نابود کردند، دولت انگلیس و شریکان اروپایی او آماده به داشتن یک رابطه سالم دیپلماسی با رژیم تروریستی ولایت فقیه را ندارند.

از این که یونان و ایران پیشتاز دانش و فرهنگ جهان آن روز بوده اند، تردیدی در آن نیست. حتی رومن گیریشمن   Roman Ghirshman باستان شناس فرانسوی رل و اهمیت ایران را از یونان بسی جلو تر و پیشرفته تر می داند. دانشگاه گندیشاپور ستاره درخشان علم و فرهنگ، و شهر کم نظیر تیسفون، ۷ قطعه مرواریدی زینت بخش جهان آن روز بود.

یورش اسکندر به ایران، کشورمان را از مسیر پیشرفت و آبادانی کند و آهسته کرد، ولی روابط فرهنگی و داد وستد بازرگانی میان ایران و اروپا را گسترش داد. تا آنجا که بسیاری از کالاها و فراورده های کشاورزی ایران، در کشورهای اروپا رونق پیداکرد. بسیاری از مردم اروپا به آیین مهرپرستی ایرانیان گرویدند و تا پیش از سلطه مسیحیت بر اروپا، بدان باور و اعتقاد داشتند.

پیامد یورش تازیان به ایران

نیازی به گفتن نیست که یورش تازیان، مدنیت و شهری گری، و فرهنگ ایران و ایرانی را به کلی دگرگون کرد. شهر بزرگ و بی همتای تیسفون به کلی ویران شد، روبط اجتماعی و فرهنگی از هم گسیخته گردید، و ایران به صورت بخشی از سلطه تازی لنگ لنگان، با از دست دادن هویت و اعتبار پیشین، به راه خود ادامه داد.

خلفای بزرگ عرب

تازیان از زمان معاویه، حکومت و خلافت خود را بر اساس روش معمول پادشاهان ایران به صورت موروثی پایه گذاری کردند. بدین روش که پس از معاویه فرزند او یزید به خلافت رسید. معاویه خلیفه بزرگ و خردمندی بود که به تعصبات دینی کاری نداشت و آن را در کارهای سیاسی خود دخالت نمی داد. او در مقام فرمانروایی دانا و کارکشته به گسترش منطقه نفوذ خود پرداخت، و به آموزش و فرهنگ توجه زیادی داشت. در دوران هارون الرشید و مأمون عباسی نیز دین در سیاست دخالت چندانی نداشت، و آنان در پیشرفت فرهنگ و کارهای آبادانی توجه زیادی داشتند.

دوران اسلام زدگی ایران

دورانی که ایران به طور مستقیم وابسته و زیر نفوذ تازیان و یا تازی گری بود، در جای خود درجا می زد و یا حالت پس روی وعقب گرد داشت. در ۶ سده نخست یورش تازیان که ایرانیان برده و بنده آنان بودند، و بیش از ۸۰٪ فراورده های کشور و دسترنج کشاورزان و کارگران ایرانی مستقیماً به مرکز خلافت تازیان در بغداد، دمشق، و یا به ترکیه کنونی می رفت. تا آن که آخرین خلیفه عباسی، المستعصم بالله، از سوی سپاهیان مغول سرنگون شد.

از آن زمان به بعد، حکومت های محلی و منطقه ای در ایران به پا خاستند که دارای هویت و فرهنگ ایرانی بودند. تا آن که شاه اسماعیل صفوی به حکومت های محلی پایان داد، و باردیگر ایرانی متحد و یک پارچه به وجود آورد. شاه اسماعیل در برابر دولت قوی و نیرومند عثمانی جای گرفته بود، و به ناچار برای دفاع از کشور به جنگ با آنان پرداخت.

خامنه ای از هرفردی گفتگو کرد و او را ستایش نمود، دزد و خائن به کشور از آب در آمد. نمونه بارز وزنده آن احمدی نژاد تیر خلاص زن مرکز خلافت است.

خامنه ای از هرفردی گفتگو کرد و او را ستایش نمود، دزد و خائن به کشور از آب در آمد. نمونه بارز وزنده آن احمدی نژاد تیر خلاص زن مرکز خلافت است.

پیامد نداشتن ارتباط با غرب

در دوران سلطنت شاه اسماعیل، حکومت قدرتمند عثمانی میان ایران و اروپا مانند دیوار و سدی مانع هرگونه رفت و آمد و ارتباط فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی بود. به همین دلیل، دولت عثمانی روش ساختن تفنگ و اسلحه گرم را از غرب فرا گرفت، و سربازان خود رابدان ها مجهز نمود، در حالی که ایران به دلیل نداشتن هرگونه تماس با غرب، تنها با اسلحه سرد مانند شمشیر، نیزه، و خنجر می جنگید. در نتیجه در جنگ میان ایران و دولت عثمانی در محل چالدران، قشون ایران به کلی نابود گشت و شاه اسماعیل با ۶۰ نفر از قزل باشان همراه خود به سختی جان سالم به در برد و بخش باختری ایران تا تبریز به دست ترکان افتاد.

بهره گیری از تجربه دیگران

شاه عباس بزرگ، با خردمندی و هوشیاری از وجود دو جهانگرد انگلیسی در ساختن توپ و تفنگ بهره گرفت، و در جنگی کنار دریاچه ارومیه دولت عثمانی را به سختی شکست داد، و آنان را از غرب ایران به کلی بیرون راند. ولی بدبختانه، در دوره های بعد، به ویژه دوران قاجاریه، رژیم ها اسیر و گرفتار چنبره اسلام و احکام ضد انسانی آن شدند، و پیامد آن را جنگ با روسیه و تجزیه کشورمان بر اثر زهرپاشی و خرافات مذهبی آخوند بود. عباس میرزا فرزند رشید و دانای فتحعلیشاه، دلیل شکست هایمان از روسیه را نداشتن اسلحه گرم، و آموزش نا درست نظامی آن دوران دانست. به همین دلیل، نخستین سیاستمداری بود که به فرستادن دانشجوی ایرانی به فرنگ پرداخت.

صحنه نبرد و جنگ میان دولت عثمانی و شاه اسماعیل در محل چالدران که به شکست شاه اسماعیل انجامید.

صحنه نبرد و جنگ میان دولت عثمانی و شاه اسماعیل در محل چالدران که به شکست شاه اسماعیل انجامید.

دخالت آخوند در رژیم پیشین

رژیم پهلوی نیز ناآگاهانه در دام ملاها گرفتار شد، و با بها دادن بدانان، و باز گذاشتن دستشان در دخالت کارهای کشور، در سال ۵۷، کشور را دو دستی به آخوند تسلیم نمودند.

هوشداری چند به ملای مشهدی

روضه خوان مشهدی باید بداند که آنچه را در مملکت انجام می دهد، برضد خواسته مردم و منافع کشور است. این آخوند اکنون سه دهه است که با تیشه به ریشه سرنوشت و پیشرفت این آب و خاک زده است. اکنون کشورمان از ردیف جامعه بین الملی پویا و شکوفا بیرون رفته، و به صورت کشوری عقب مانده در دوران گذشته و دور ازهرگونه مدنیت و سازندگی لنگ لنگان گام بر می دارد.

ملای مشهدی بداند که داشتن روابط سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی با کشورهای دموکرات و پیشرفته جهان مورد خواست بیشترین مردم ایران است. ممکن از ۱-۲ میلیون مزدوران دست پرورده این شیخ، ظاهراً گفتار و برنامه های او را به دلیل منافع سرشار و غارتگری خود دنبال کنند، ولی این از خواسته مردم ایران به دور است.

ملای مشهدی بداند که مردم ایران خواستار رفت و آمد و باز شدن دربهای توریستی هستند. نوع پوشش زنان به خودشان مربوط است و به آخوند نیامده که دلواپس بهشت و یا جهنم آنان باشد. به گفته دیگر، ملت ایران خواستار آنند که درهای مسجد و میخانه هردو باز باشد، و رفتن به درون هرکدام آز آن ها، هیچ گونه ربطی به آخوند ندارد.

نکته پایانی که این روضه خوان باید بداند آنست که، بنا به یادواره ایرانی؛ “پایان شب سیه سپید است”. ملت ایران با نیروی نسل جوان خود، در آینده ای نه چندان دور، آخوند را از پست و مقامی که به زور گرفته و غصب کرده است، به پایین می کشد و انتقام سه دهه جنایتهای تک تک آنان را خواهد کشید. آن روز بسیار نزدیک است.

 • hazrate eshgh

  با سلام و درود به سهراب ارژنگ. از وقتی که با سایتتون آشنا شدم و مطالب بیشتری از اسلام  و قرآن فهمیدم  عقیده و نظرم به کلی عوض شده. امیدوارم همیشه موفق باشید.

  • Cadqoda

   به نام حضرت دوست که هرچه دارم از اوست.
   جناب حضرت عشق خوشحالم که از خواب غفلت بیدار شدی. اما اینو بدون که آدم عاقل برای فهمیدن یک مطلب و بیدار شدن از خواب غفلت سراغ کسی نمیره که تو رو به قول خودت از خواب غفلت بیدار  کرده و تو یه غفلت دیگه انداخته. برای مثال من برای شناخت بیشتر از تو، نباید سراغ دشمنه تو برم چون دشمن، کارش اطلاعت دادن و شناسوندن تو به من نیست بلکه کارش بدگویی و دروغ تهمت بستن به توئه تا به هر نحو شده تو رو نزد من خراب کنه.
   شاید مطالبی که تو از اسلام و قرآن میدونستی دارای اشکالاتی بوده  که ممکنه علتش کم کاری خود تو باشه. ما اسلام و قرآن رو از بچگی با گفته ی پدر و مادر و غیره میشناسیم و در این میان خرافات و باورهای غلط زیادی به اسلام و قرآن نسبت داده میشود به مرور زمان وقتی ما بزرگ میشویم و ذهنمان قادر نیست هر مطلبی را قبول کند به جای اینکه خودمان به تحقیق بپردازیم و باورهای غلطمان را درست کنیم، می آییم و به کلی اسلام و قرآن را زیر سوال میبریم.
   چه خوب میشد که بجای اینکه ما حرف دیگرانو قبول کنیم حالا چه آخوند باشد و چه سهراب ارژنگ، خودمان یکبار مینشستیم کمی قرآن میخواندیم کمی درباره ی اسلام مطالعه میکردیم بعد خودمان درستی یا نادرستی اسلام و قرآن را درک میکردیم.
   این مشخص است که اسلامی که بدون تحقیق پذیرفته شود با یک نسیم کوچک ویران میشود.
   امیدوارم از این به بعد نه حرف آخوندا رو بدون تحقیق قبول کنی و نه حرف سهراب ارژنگ ها را.
   با آرزوی موفقیت

 • Cadqoda

  به نام آنکه انسان را با عشق آفرید.
  اما اشکالات این مقاله:
  مقدمه: اصلا چرا آمریکا میخواد با ایران رابطه ی دوستی برقرار کنه؟ اصلا اومدیم حکومت با آمریکا رفیق شد چه سودی برای آمریکایی ها داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
  و چرا جناب آقای ارژنگ این همه سنگ آمریکارو به سینه میزنه و طوری از آمریکا حرف میزنه که آدم میخواد دو دستی ایرانو تقدیم آمریکا کنه. امریکا چی دوستیه که برمیداره برای ملت ایران فیلم سیصد میسازه؟ نکنه این فیلمم برای آخوندا ساخته.

  ۱- آمریکا چطور میتونه ادعای دوستی با مردم این مملکتو داشته باشه در حالی که روز به روز بر تحریم های طاقت فرسا بر ضد ایران می افزاید و بیشتره ضرر این تحریم ها دامن مردم را میگره. آمریکا چگونه دوستی است که در جنگ هشت ساله ی صدام، مهمترین و اصلی ترین حامی صدام بود، صدام که توانایی ساخت سلاح شیمیایی را نداشت و تا ابد نخواهد داشت.

  ۲- اما پیامد های رابطه با امریکا: یکی از کشور های منطقه که رابطه بسیار صمیمی با آمریکا دارد کشور عربستان است، نکند شما میخواهید ایران نیز مانند عربستان تمام کالاهای مصرفی خود را وارد کند بدون هیچ دانشمند و تولید کننده ی ملی و تنها مشغول خوردن پول نفتشان باشد.
  شما اگر کمی هم از پیشرفت های ایران در سایتتان سخن میگفتید به خوبی متوجه میشدید که ایران عقب مانده نیست ایرانی که پهبادهای فوق پیشرفته ی آمریکا رو به زمین مینشاند ایرانی که بالاترین کشور در حال پیشرفت خاورمیانه و هشتمین کشور جهان است که خود غربی ها به این پیشرفت ها اعتراف کردند.

  ۳- مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته و یا آمریکا مقایسه ی درستی نیست چرا که قبل انقلاب و در زمان شاه خائن نیز ایران بسیار بسیار از این کشور ها عقب بود و آنچه مهم است سرعت پیشرفت کنونی ایران در دنیا میباشد.

  ۴- شما آمریکارو خوب، و بقیه کشورهارو مثل چین و روسیه و ونزئولا بد میدونید، در حالی که مردم جهان خلاف اینو میگن امروزه مردم هر کشوری از آمریکا نفرت داره. شما چطور میتونی مطلب به این روشنی رو رد کنی و آمریکارو دلسوز و مهربون نشون بدی؟ بهتره که از مردم عراق و افغانستان درباره ی دلسوزی و مهربونی آمریکا بپرسید.
    
  ۵- که اینطور در زمان مأمون، هارون الرشید و معاویه همه چیز خوب بود؟ شما چقدر با تاریخ اسلام و عربها آشنا هستید! آیا کشور گشایی و قتل و کشتار از نظر شما چیز خوبی است؟ آیا در زمان این بزگواران شما، آزادی هم وجود داشته؟ من که فکر نمیکنم.

  ۶- شما حکومت اسلامی رو با زمان شاه عباس مقایسه کردید. اول اینکه شاه عباس یک مسلمان واقعی و روشنفکر بود. دوم اینکه اگه حکومت اسلامی مثل زمان فتحعلی شاه بود پس باید حکومت در جنگ هشت ساله ی دنیا علیه ملت ایران شکست میخورد چون به گفته ی شما عقب موندست. در ضمن خود دین اسلام دعوت به استفاده از تجربه ی دیگران کرده اما نه به هر قیمتی. درسته ما از تجربه آمریکا استفاده نمیکنیم ولی کشورای پیشرفته ی دیگه هم غیر از آمریکا وجود داره که حکوومت از تجربه ی اونا استفاده میکنه.

  ۷- شما میگی علت شکست رژیم شاه دخالت دادن آخوندا تو حکومت بوده واقعا شما بینندگانتونو این همه احمق فرض کردی که این حرفو میزنی حکومت قبلی کاملا مقابل آخوندا بود وهزاران آخوندو اعدام و زندانی و تبعید کرده بود و شاید علت شکستشون هم همین مطلب باشد.
   

 • Aryamiki

  روی هم رفته باید رید تو اسلام

  • Cadqoda

   لطفا پاسخ منطقی بدهید تنها آدمایی که جواب ندارند فهش و بد و بیرا میگن

   • این مقاله را دست کم چند هزارنفر خوانده اند و در آینده گروه بیشتری خواهند خواند و کاملن گفتار ما را تأیید می کنند. در مورد رابطه با آمریکا و کشورهای دیگر، به دلیل آن که جهان یک دهکده بزرگ است و روابط ملت ها بایکدیگر اجتناب ناپذیر. آمریکا کشور قدرتمند و بسیار پیشرفته ای است با مردمان مهربان و خوب. ایرانیانی که در کشور زیر دست آخوند می پوسیدند واز بین میرفتند، در آمریکا همگی درخشیدند و سرفراز و قدرتمند زندگی می کنند. در حالی که در کشور آخوند زده و مصیبت دیده ما جوانان می پوسند و از بین می روند.شعارهایی که شما تاکنون داده اید شعار رژیم اسلامی است، شعار مزدوران و جیره خواران و امت خردباخته پای منبرهای دروغین آخوند است. شما همان شعارها را تکرار می کنید و نشان می دهید که یکی از وابستگان رژیم و یا جیره خوارانید. 
    اگر ریگی ته کفشتان نیست و میخواهید ثابت کنید یک فرد ملی و مردمی هستید در اینجا و در نوشتارهای انتقادی دیگرتان با کلمات درشت بنویسید؛ مرگ بر آخوند، مرگ بر رژیم آخوندی، زنده باد حکومت دموکراتیک مردمی بدون دخالت دین- اگر مرد عمل هستید و هویت ایرانی دارید، اینکار را بکنید. -سهراب ارژنگ 

 • Seddighmb

  به نظر من باید شعار  “مرگ بر دیکتاتور” را دوباره به وسعت ایران با فریاد بلند  از سر گرفت.

  • Cadqoda

   نه تنها در ایران بلکه در سرتا سر جهان باید شعار مرگ بر دیکتاتور را سر داد که انشا الله در ۲۲ بهمن همه با هم شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر خواهیم. چه دیکتاتوری بزرگتر از این ها.

   • Mohammad

    سی سال گفتند وگفتیدچه چیزی عایداین مملکت وملت شدجزبخشیدن دریای مازندران ودروغ بیکاری فقر فحشااعتیاد رانت و…………؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

   • بچه جان دست از شیطنت خود بردار. آنان که در ایران فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می کشند و طرفدار تازیان فرومایه و بی صفتند، خیانت کاران به کشور به شمار می آیند. ما از آمریکا و اسرائیل ضربه نخوردیم بیشترین ضربه را تازیان بیبانگرد و نوچه های حرام زاده آنان یعنی آخوند ها بر مملکت ما وارد کردند. دیری نخواهد پایید که مردم ایران  بلند شده و آخوند و آخوند پرست را به جهنم خواهند فرستاد. بی جهت جانماز آن نکش و در سایت ما سمپاشی نکن .ما به خوبی می دانیم که شما وابسته و جیره خوار رژیم هستی. تا کنون در چند سال گذشته خیانت کاران و وطن فروشانی مانند شما را زیاد دیده ایم -بهتر است از سایت ما بیرون روی که این جا جای بدخواهان میهن نیست- سهراب ارجنگ

 • Tanhaa55

  من نمیدونم مردم چشون شده دیگه چی مونده که براش سینه بزنن تو این ایران یا همین تهران وقتی میری بیرون انگار همه خوشن بیا برو بازار مردم واسه خرید از هم سبقت میگیرن آخه کی گفته دین واسه دنیاست  بابا دین فقط واسه تکمیل اخلاقه واسه ساختن آخرته کی گفته آخوندا مدافع دینن این ملای مشهدی خودش بی دین ترین آدمه بابا حتی کافر هم از تجاوز به زور نفرت داره وای به حال تجاوز به مردان اینا به زن ومرد کبیر و صغیر رحم نکردن بابا یه جایی باید بلند شد دیگه فریاد بر کشید و با عمامشون دارشون زد

 • Donya_irani_31

  کس شعری بیش نبود