در صورت بی شعوری تمامی انسان ها وجود امام لازم و در صورت با شعوری شان، وجود امام غیر ضروری است ۶۶

این مقاله در پیِ مناظره بهرام مشیری با حجت الاسلام هدایتی در برنامه افق نگاشته شده است؛ حجت السلام هدایتی،  می گفت : “امامت در شیعه، از نگاه عقلی، نقلی، فطری، نقلی قابل اثبات است”

– جایگاه عقلی امامت:

اصولن مفهومی به مانند امام شیعه، با عقل جور در نمی آید، کافیست به مسایل زیر توجه کنید تا ببینیم که بین عقل و خرد، با قبول موجودی به نام امام معصوم، فرسنگ ها فاصله است:

– زندگی کردن امام دوازدهم به مدت هزار سال در یک چاه! و یا زنده ماندن او که با عقل جور در نمی آید!

– خوشبو بودن و متبرک بودن مدفوع امامان شیعه!

– گفته های امامان که سرشار از حماقت محض است، احادیثی مانند: نشستن شیطان در نشیمنگاه مومن و صادر کردن حدث(!) برای به شک انداختن او.

فروش زنان به عنوان کنیز در بازارهای جهانی از ابتکارات اسلام و مسلمانان بوده است.

فروش زنان به عنوان کنیز در بازارهای جهانی از ابتکارات اسلام و مسلمانان بوده است.

– اعمال امام های شیعه و کارهای زننده؛ چند مثال ساده:

الف) کشتن انسان های اسیر و در بند به دست علی بن ابی طالب، امام اول شیعیان.

ب) برده داری و داشتن کنیز!

ج) تجاوز به کودکان خردسال.

د) مشارکت در کشتار و حمله به دیگر جوامع و به زور مسلمان کردن آنها.

برده داری و فروش دختران و زنان به عنوان کنیز و ایجاد فساد و فحشاء از برنامه های محمدابن عبدالله بود و جانشینانش نیز قرن ها به همان روش ادامه دادند.

برده داری و فروش دختران و زنان به عنوان کنیز و ایجاد فساد و فحشاء از برنامه های محمدابن عبدالله بود و جانشینانش نیز قرن ها به همان روش ادامه دادند.

– جایگاه نقلی امامت:

منظور از جایگاه نقلی امامت این است که مثلا پیامبر به وجود امام ها تاکید کرده باشد و یا در قرآن از آنها نامی آورده شده باشد. آقای مشیری به زیبایی پاسخ آقای هدایت را داد که وقتی تمام کارهای پیامبر اسلام ضبط شده و مهم قلمداد شده است، چگونه ممکن است که پیامبر علی را به عنوان امام انتخاب کند و بعد کسی آنرا به ثبت نرساند!

مساله اینجاست که محمد پیامبر، خودش می دانسته که این دین او دروغ و فریبی بیش نیست و امیدی نداشته که این دین بعد از او زنده بماند، و انسان ها آنقدر احمق باشند که فریب دستورات غیر انسانی او را بخورند، لذا نماینده ای بعد از خود مشخص نکرده  است.

این تصویر نشانگر یورش تازیان، و جنایات آنان در ایران، و به زور مسلمان کردن مردم سرزمین ما است. چیزی که در همه کتاب های تاریخ جهان به وسیله نویسندگان عرب و اروپایی نوشته شده است.

این تصویر نشانگر یورش تازیان، و جنایات آنان در ایران، و به زور مسلمان کردن مردم سرزمین ما است. چیزی که در همه کتاب های تاریخ جهان به وسیله نویسندگان عرب و اروپایی نوشته شده است.

در نوشته چند روز پیش، به این مساله پرداخته شد: “الله می تواند مبصر اتاق خواب محمد بشود و نوبت سکس آنها را مشخص کند، اما نمی تواند بگوید بعد از مرگ محمد، چه کسی امام است؟!”.

براستی چگونه است که در قران، درباره اینکه محمد با کدام یک از زنانش سکس داشته باشد، آیه وجود دارد، اما یک کلام از امام بعدی سخنی گفته نشده است؟!.

– جایگاه فطری:

حجت الاسلام هدایتی می گوید که انسان نیاز به یک رهبر و الگو دارد، تا در شئونات زندگی از آن استفاده کند، لذا وجود امامان لازم است…!

اینکه انسان نیاز به هدایت دارد، دیدگاه آخوندی و دینی است! در دیدگاه مذهبی، عموم انسان ها بی شعور و نادان هستند، چرا که قران به صراحت می گوید: “اکثرهم لایعقلون” و از منظر دینی، باید یک نفر از آسمان ها بیاید و به هدایت آنها اقدام کند.

در حالی که دیدگاه انسانی، چنین سخنی را قبول ندارد و می گوید: «خرد جمعی» بهترین تصمیم ها را می گیرد و می تواند جامعه انسانی را اداره کند.اگر نظر ما این باشد که عموم انسان ها را بی شعور بدانیم، آنگاه وجود امام، لازم می شود! ولی اگر اکثر انسان ها را با شعور بدانیم، دیگر به امام ها نیازی نخواهد بود.

بامزه اینجاست، دیدگاه دینی می گوید، اکثرانسان ها بی شعور هستند باید یک نفر مانند علی بن ابی طالب که نماینده الله است، آنها را هدایت کند. حال وقتی ماجرا بامزه می شود که می بینیم علی بن ابی طالب، خود انسان نادانی است که کارهای زشتی انجام داده از قبیل: بریدن سر هفتصد انسان اسیر، اعتقاد علی به نادانی و ناقص العقل بودن زنها و یا گفته های غیر علمی و احمقانه!

پیامد حمله وحشیانه تازیان به ایران، کشتن هزاران نفر، تجاوز به زنان، و به بردگی و کنیزی بردن پسران و دختران جوان و فروش آنان در باارهای مدینه، به زور مسلمان شدن ایرانیان بود. آیا در این گسترش خصمانه و سبعانه اسلام، دلیلی بر حقانیت اسلام، و اصولن وجود واقعی دینی بنام اسلام است؟!.

پیامد حمله وحشیانه تازیان به ایران، کشتن هزاران نفر، تجاوز به زنان، و به بردگی و کنیزی بردن پسران و دختران جوان و فروش آنان در باارهای مدینه، به زور مسلمان  کردن ایرانیان بود. آیا در این گسترش خصمانه و سبعانه اسلام، دلیلی بر حقانیت اسلام، و اصولن وجود واقعی دینی بنام اسلام است؟!.

– جایگاه عقلی:

این آخوند به مناظره ای اشاره می کند و می گوید یک نفر (طرفدار امامت) می گوید: وقتی کسی چشم و گوش و دست دارد، خدا به او مغز نیز داده تا آنها را مدیریت کند، چگونه است که الله برای اداره کائنات، یک امام تعیین نکرده است؟!

نکات ذیل در پاسخ ایشان، قابل توجه است:
– اولن هیچ فرد عاقلی نمی تواند وجود الله را ثابت کند که حالا الله بخواهد نماینده مشخص کند.

– دومن، اگر الله قادر به ساخت کل دنیا است، چرا مثل بچه آدم، به زبان مشخص نماینده خودش را معرفی نکرده است؟!

– دین اسلام و الله، عقاید مسخره ای دارند که نشان می دهد اصولا در ساخت کائنات، هیچ نقشی نداشته اند، مثلا اعتقاد مسخره ای مانند مسطح بودن زمین یا اینکه کوه ها میخ زمین هستند و …!

وقتی الله، ناتوان از درک واقعیت های این کره خاکی است، چگونه ممکن است او این دنیا را آفریده باشد که حالا بتوان گفت او می خواهد نماینده و امام مشخص کند؟!

– حمله شخصی:

نکته بامزه دیگر، حمله شخصی حجت السلام هدایتی به بهرام مشیری است. او بهرام مشیری را فاقد مطالعات و سواد دینی می داند. باید به این نکته توجه داشت که اصولا یکی از مهمترین روش های دفاع آخوندها از دین اسلام، حمله شخصی به منتقدین است! یعنی به جای پاسخ منطقی، به حمله و ترور شخصیت روی می آورند.

فراموش نکنیم، بسیاری از کسانی که به نقد منطقی اسلام اقدام می کنند، معمولا افرادی مسلمان بوده اند و با خرد ورزی و مطالعه و تطبیق قران و دیگر منابع اسلامی، به دروغ بودن این دین پی برده و از اسلام خارج شده اند. به صراحت می توان گفت که امثال بهرام مشیری، مطالعات تاریخی و دینی بسیار گسترده تری از امثال آقای حجت السلام هدایتی دارند.

اسلام دین زور، تجاوز، وحشیگری، و سرانجام کشتار بی امان بیگناهان و دگر اندیشان است. اسلام از هر منطق و اصول انسانی به دور است. این تصویر ناراحت کننده کشته شدن یک دختر مسیحی در اندونزی را به دست لشکر اسلام نشان می دهد. صدها نمونه آن را در سه دهه گذشته در رژیم اسلامی ایران دیده ایم و سراغ داریم.

اسلام دین زور، تجاوز، وحشیگری، و سرانجام کشتار بی امان بیگناهان و دگر اندیشان است. اسلام از هر منطق و اصول انسانی به دور است. این تصویر ناراحت کننده کشته شدن یک دختر مسیحی در اندونزی را به دست لشکر اسلام نشان می دهد. صدها نمونه آن را در سه دهه گذشته در رژیم اسلامی ایران دیده ایم و سراغ داریم.

– ادعای بی اساس:

این آخوند  می گویند: حتی غیر مسلمانانی که تحقیق کرده اند، تایید کرده اند که بهترین نوع مکتب اسلام، در مکتب شیعه است! سوالی که به ذهن هر آدم عاقلی می آید به قرار زیر است:

– این افراد بعد از تحقیق درباره اسلام، هنوز مسلمان باقی مانده اند!

– اینکه آنها اسلام را قبول نکرده اند، یعنی اینکه از نظر آنها اسلام دین چرندی است! اگر کسی برود درباره یک دین تحقیق کند و بعد آنرا قبول نکند، یعنی اینکه خودش آن دین را قبول ندارد.

– حال اگر حرف این افراد را با ارزش بدانیم، باید به این نکته بیشتر توجه کنیم که اصولا این اشخاص، کل اسلام را دین واقعی نداسته اند…!

ضمنا، از ایشان باید پرسید کدام محقق چنین گفته است؟! حرف بی اساس زدن، یکی از بارز ترین رفتارهای آخوندها است!.

 • ضد آخوند

  در دنیا ی امروز با این اطلاعات و فناوری باید اسلام و کتابش را به ذباله دان تاریخ سپرد عقل انسان امروزی دیگه این مهملات را نمی پذیرد از ریشه مردوده

  • یا صاحب الزمان

   خاک بر سره تو که حتی به این هم فکر نمیکنی چندین کشفیات امروزی در قران وجود دارد

 • torkiy

  besiyar ziba bod bishtar  az in ax ya film  dariid mardomo ashna koniid mersiii

 • مستراب الدنگ(سهراب ارژنگ)

  باز این توله سگ پارس مقاله نوشت من یبوست شدم

  • ایشک شناس

    سلام آقا مستراح
   سن ترکسن یا ایشک سن
   یاشاسین ایشک لر
   الون دیواره گوتون خیاره

  • Majarj24

   تو اگه از پارس ها خوشت نمیاد اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟؟؟ و چرا فارسی مینویسی؟؟؟؟برو گمشو تو همون سایتهای ترکی و با خر و گاوهای اونجا دهن به دهن شو.  

   • Mostarab Aldang

    اوه چه غلط‌ها به زور نیرنگ کشتن  و شکنجه کردن از یه طرف از طرف دیگه با تزویر فرهنگی‌ صدا سیما جراید … باعث شدید از رو اجبار پارسی‌ نحس یاد بگیریم حالا میگی‌ چرا پارسی‌ حرف میزنم؟ کس کش من و امثال وقتی‌ ۷ سالم بود بدون اینکه بدونیم چه خبر به زور پارسی‌ یادمون میدادند حالا میگی‌ چرا پارسی‌ حرف میزنم؟توله پارس کثیف

  • Mahbano

    یاشاسن ایشلر

 • مستراب الدنگ

  مردم ایران همه جوره گاییده شدن حالا یه توله پارس چون ولایت پارسی شاهی به ولایت پارسی اسلامی باخته ملت خر فرض میکنه که مخالف ولایت است نه کونده پارس سگ همه میدانیم شما پارسها چه شاهی چه اسلامی یه گوه هستید انجا سرزمین همیشگی ترکها(سومریها)

  • Majarj24

   در یک صورت تو سومری هستی انهم اینکه یک سومری ترتیب ننه ترک تو را داده باشد که دورگه ترک و سومری نامیده میشوی.

   • مستراب ارژنگ( سهراب ارژنگ)

    پارس سگ نباشیم به همه چی راضی هستیم

 • جواد

  جنا یت و خباثت مسلمانان را امروز جهانیان به عینه میبینند که در جای جای کشورهای اسلامی مسلمانان مثل گرگ و سگ و شغال همدیگر را میدرند و خیلی نیاز نیست که ماهیت بنیان گزارش را  تحلیل کنیم .

 • Taboo shekan

  دوستان چرا با توهین و نژادپرستی به این افرادی که حتی شعور انتخاب یک اسم مناسب رو هم برای کامنت دادن ندارن میدون میدیدکه بهتون توهین بشه؟ همین جک سازی ها و نژادپرستی ها باعث تجزیه ی میهنمون میشه الان وقط متحد شدنه نه تفرقه بدونید که آخوندا همین رو میخوان تفرقه و دشمنی میان اقوام های ایرانی و تا حدی هم متاسفانه موفق بودن.
  اگه جامعه ای دموکرات و سکولار میخواین حداقل کاری که باید انجام بدید تغییر خود هست
  پیروز باشید.

 • Jashua

  بر اساس تیتر مطلبت می خواهم جواب بدهم: وجود فقط یک نفر مثل نویسنده این خزعبلات در دنیا  ثابت میکنه که حضور ائمه ضروری است!

 • Jashua

  بر اساس  تیتر مطلب خودت جواب میدم: وجود فقط یک نفر مثل نویسنده این مطلب ثابت میکنه که حضور ائمه در حامعه ضروری بوده! 

  • Taboo shekan

    بله ضروریه وگر نه کی باید شغل شریف پیامبر یعنی دروغگویی ،دزدی ،قتل،برده فروشی را ادامه
   بده امام دیگه!
   درضمن اگر شما تحمل شنیدن حقیقت رو ندارید میتونید به این سایت نیایید تازه مگه امامتون این سایت رو براتون فیلتر نکرده که یک وقت خدای نکرده از خواب بیدار نشید ؟

 • mihan dust

  بامید آنکه این افشگریها چشمها و گوشهای خرد باختگانی را که هنوز در سده ٢١ گوسفند وار و بی آنکه بخود کمترین تکانی بدهند و اندیشه کنند، همچنان دنباله رو این دین دروغین، ویرانگر و کشتار گرند،  باز کند.

 • H Hadi

  بابا خیلی پیاده ای یک ذره مطالعه کن، برای یافتن حقیقت سعی کن آن را از سیاست جدا کنی، هیچکدام از آخوند ها و علمای شیعه نماینده دین نیستند نماد دین فقط یک نفر است و آن حجت عصر امام زمان عج است، یا تو راست می گی ( که یقینا اشتباه می کنی)  که اسلام وشیعه غلط هست یا ما (که حتما همینطوره) اگر تو راست بگی من و تو با هم فرقی نداریم در پایان زندگی ولی اگر ما راست بگیم برای همیشه در عذاب خواهی سوخت. عقلت رو بکار بنداز

  • Taboo shekan

    بله شما راست میگید نماد دین فقط امام زمان (الله زیر زمینی) هست ایشون گه گاهی به شیخ مفید یا کلینی و امثال اینا نامه می فرسته میگه ولایت یکی از اصول اسلام هست و باید حکومت حکومت الله باشه که نماینده ی اولین حکومت الله بر روی کره ی زمین همین حضرت خامنه ای هست !
   درضمن اگر قرار بود الله حرف حق بزنه و مهربان باشه هیچ وقت مخالفان و ناباورانش رو تهدید به عذاب نمیکرد.(درموردش فکر کنید)

   • ali

    شما هنوز اصل آیین اسلام رو متوجه نشدی
    قرآن کریم با این وعده ها داره انسان رو از عذاب آخرت می ترسونه

    اما در همین کتاب وعده ی نعمت های بسیار زیادی رو خدا داده و حتی خدا این وعدرو میده تو یه نماز داری به قیمت ۲تومن یه نماز دیگه ۲۰تومن یه نماز دیگه ۱۰۰تومن همه ی نمازهاتو چه از ۲ تومنی تا ۱۰۰تومنی با قیمت ۱۰۰تومن می خره خدا از این بخشنده تر میخوای؟
    اینارو برای مثلال فتم برو یکم کتاب خداشناسی بخون بعد بیا حرف بزن

 • Mostarab Aldang
 • Faribaparto

  اسلام را نشناختید…کسانی که از اسلام سوء استفاده کردن باعث شدن دهان بعضی ها زیادی باز بشه تا جایی که خدا را هم زیر سوال ببرند….

  • Ebra

   Shoma yek bar ghoran ra be zabane madarit bekhan ta motevajjeh beshi ke tamamesh mesle ketabe kodakan sar ta sar baraye hefze manafe shekami v zire shekamie v ghabolandane pardakhte khomso zakato jazieh v bakamale meil ferestadane zibatarin dokhtaran be kanizi v pesaran be nokarie moftkhorane masalan hamisheh ba vozo mibashad ke be omre khod hazer be jabeja kardane yek kisse bernj nistand ke in ketab savabe arabish male ma v savabe be naf keshidane jano malo jamose mardom koshtano tajavoz be anha dar kahrizak mal akhondha v rofaghashon ast

 • ali

  پس نشانهای اخرالزمان چرا کم کم ظاهر میشه مثلا هزارسال قبل کی میدونست سوریه جنگ میشه وخیلی چیزای دیگه که من نمیدونم

 • مرد پارسی

  الاغ جان! این واژه ی “پارس” احترام داره ….. درست ازش استفاده کن

 • علی حلفی

  اسلام رانمیشناسیداسلام مقام زن راجایی برده که هیچگس بهالاتر ازان نیست وهیچ وقت به فروش زن مبادرت نکرده ونمیکند برای مثال وقتی پیامر خدا صاحب فرزند دختر میشود دست دختر رامیبوسد وویگوید دختر وزن در اسلام ازمقام بالایی هست ومیگوید بهشت زیر پای وادران است بروید کمی مطالعه کنید بعد از اسلام صحبت کنید این عکسها واین افراد مسلمان نبوده ونیستند

  • مریم

   موافقم (Y) باهات علی

   بعضیا از اسم اسلام سو استفاده میکنن و متاسفانه اسلامو میخان خراب کنن

 • حمید

  دروغ گویی بزرگی هستی

 • یا صاحب الزمان

  جالبه که انسان چقدر میتونه بی شعور باشه تمام صحبت هاتون جوری بود ….

 • mani

  آخه بی شعور چرا این همه دروغ به اسلام و معصومین میبندی . کثافت اینهمه دروغ این آخوندا بهمون میگن بس نیست ؟!
  فلان شده ‌ی خود فروش همین که خودتو فکرتو فروختی بسه یعنی وکیل خودتی . هر اعتقادی هم داری به درک برا خودت نیگه دار . اما پفیوس دیگه بیشرمی حدی داره …
  این کارت که ضد آخوندی نیست . بازی و اهانت به اعتقادات و مقدسات یک ملته نفهم .. چرا … اصلا ولش … یه جو فهم و شعور داشتی که این همه زر نمیزدی که …

 • SGV

  ببین نویسنده…جف پاهام تو حلقت…خلقت با این تهمت هایی که نوشتی خلاصه یه روز اتیش میگیره…در دین اسلام..۷۳ فرقه وجود داره که ۷۲ تاش در آتشند و فقط یکی به بهشت میره..و اون هم شیعیان هستند…تو اینو مطمئن باش..در ضمن کسی به این چرندیاتی که مینویسی توجه نمیکنه…الان اسراییلی ها تو دانشگاهها شون درسهای آخرالزمانی تدریس میکنن…آخه نویسنده ..اونا هم فهمیدن که یه امام زمانی هم وجود داره..و قرار که ظهور کنه..الان دارن خودشونو آماده میکنن…هنوز تو نفهمیدی با دورو بریات..برو تحقیق کن..توی امریکا ۱۷۸ تا دانشگاه فقط روی مبحث اخرالزمانی دارن مدرک میدن….تو خانه خدا رفتن تک تیر انداز گذاشتن وقتی که امام زمان روحی ارواحنا الفدا با تیر بزننش…واه که چقده احمقند این عربای وهابی..آخه خدایی که این همه سال نائبش رو روی زمین از دید همه مخفی کرده نمیتونه یعنی از دید اون تک تیر انداز مخفی کنه…هه هه هه…الحق که چشم دشمنان امام زمان کور…دمش گرم ..اقامون یه روزی میاد و انتقام همه ظلم هایی که در جهان شده رو میگیره…
  هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوت‌های زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد. (بحارالأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

 • SGV

  شهادت می‌دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می‌دهند، آن خدایی که به عدل و داد قیام می‌کند، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می‌باشد، و همانا دین نزد خدا اسلام است. (بحارالأنوار، ج ۵۱، ص ۱۶)

 • SGV

  من مهدی هستم، منم قیام گر زمان، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می‌سازد، آنچنان که از ستم پر شده بود. (بحارالأنوار، ج ۵۲، ص ۲)

 • SGV

  من صاحب حقم … علامت ظهورم زیاد شدن آشوب‌ها و فتنه‌هاست. (بحارالأنوار، ج ۵۱، ص ۳۲۰)

 • SGV

  از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید، برماست که شما را از سرچشمه سیراب برگردانیم، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید. (بحارالأنوار، ج ۵۳، ص ۱۷۹)

 • SGV

  آگاه باشید به زودی کسانی ادعای مشاهده مرا خواهند کرد. آگاه باشید هر کس قبل از “خروج سفیانی” و شنیدن صدای آسمانی، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست. (الإحتجاج للطبرسی، ج ۲، ص ۴۷۸)

 • SGV

  وجود من برای اهل زمین سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند. (بحارالأنوار، ج ۷۸، ص۳۸۰)

 • SGV

  إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِکُمْ، وَ لا ناسینَ لِذِکْرِکُمْ، وَ لَوْ لا ذلِکَ لَنَزَلَ بِکُمُ اللاَّْواهُ، وَ اصْطَلَمَکُمُ الاَْعْداءُ. فَاتَّقُوا اللّهَ جَلَّ جَلالُهُ وَ ظاهِرُونا:

  ما در رعایت حال شما کوتاهى نمى‌کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ‌یم، که اگر جز این بود گرفتارى‌ها به شما روى مى‌آورد و دشمنان، شما را ریشه کن مى‌کردند. از خدا بترسید و ما را پشتیبانى کنید.

 • SGV

  فَلْیَعْمَلْ کُلُّ امْرِء مِنْکُمْ بِما یُقَرَّبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنا، وَلْیَتَجَنَّبْ ما یُدْنیهِ مِنْ کَراهِیَّتِنا وَ سَخَطِنا، فَإِنَّ امْرَأً یَبْغَتُهُ فُجْأَةً حینَ لا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ، وَ لا یُنْجیهِ مِنْ عِقابِنا نَدَمٌ عَلى حَوْبَة:

  هر یک از شما باید به آنچه که او را به دوستى ما نزدیک مى‌سازد، عمل کند و از آنچه که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است، دورى گزیند، زیرا خداوند به طور ناگهانى انسان را مى‌گیرد، در وقتى که توبه برایش سودى ندارد و پشیمانى او را از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمى‌دهد.

 • SGV

  إِنَّ اللّهَ تَعالى لَمْ یَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثًا وَ لا أَهْمَلَهُمْ سُدًى بَلْ خَلَقَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَسْماعًا وَ أَبْصارًا وَ قُلُوبًا وَ أَلْبابًا ثُمَّ بَعَثَ إِلَیْهِمُ النَّبِیّینَ عَلَیْهِمُ السَّلامُ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ، یَأْمُرُونَهُمْ بِطاعَتِهِ وَ یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ مَعْصِیَتِهِ وَ یُعَرِّفُونَهُمْ ما جَهِلُوهُ مِنْ أَمْرِ خالِقِهِمْ وَ دینِهِمْ وَ أَنـْزَلَ عَلَیْهِمْ کِتابًا، وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ مَلائِکَةً یَأْتینَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَنْ بَعَثَهُمْ إِلَیْهِمْ بِالْفَضْلِ الَّذى جَعَلَهُ لَهُمْ عَلَیْهِمْ:

  خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است، بلکه آنان را به قدرتش آفریده و براى آنها گوش و چشم و دل و عقل قرار داده، آن گاه پیامبران را که مژده دهنده و ترساننده هستند به سویشان برانگیخت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرمانى‌اش جلوگیرى فرمایند و آنچه را از امر خداوند و دینشان نمى‌دانند به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد و به سویشان فرشتگان برانگیخت تا آنها میان خدا و پیامبران ـ به واسطه تفضّلى که بر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند.

 • SGV

  إِذا أَذِنَ اللّهُ لَنا فِى الْقَوْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَ اضْمَحَلَّ الْباطِلُ، وَ انْحَسَرَ عَنْکُمْ:

  هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از [سرِ] شما برطرف خواهد شد.

 • SGV

  مَنْ بَحَثَ فَقَدْ طَلَبَ، وَ مَنْ طَلَبَ فَقَدْ دَلَّ، وَ مَنْ دَلَّ فَقَدْ أَشاطَ وَ مَنْ أَشاطَ فَقَدْ أَشْرَکَ:

  حضرت مهدى(علیه السلام) در خصوص کسانى که در جستجوى او بوده اند تا به حاکم جور تحویلش دهند فرموده است: آن که بکاود، بجوید و آن که بجوید دلالت دهد و آن که دلالت دهد به هدف رسد و هر که [در مورد من] چنین کند، شرک ورزیده است.

 • SGV

  دنیا در سراشیبى زوال

  إِنَّ الدُّنْیا قَدْ دَنا فَناؤُها وَ زَوالُها وَ أَذِنَتْ بِالْوِداعِ وَ إِنّى أَدْعُوکُمْ إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ(صلى الله علیه وآله وسلم) وَ الْعَمَلِ بِکِتابِهِ وَ إِماتَةِ الْباطِلِ وَ إِحْیاءِ السُّنَّةِ:

  دنیا فنا و زوالش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و من شما را به سوى خدا و پیامبرش ـ که درود خدا بر او و آلش باد ـ و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زنده کردن سنّت، دعوت مى‌کنم.

 • SGV

  حجّت خدا

  زَعَمَتِ الظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اللّهِ داحِضَةٌ وَ لَوْ أُذِنَ لَنا فِى الْکَلامِ لَزالَ الشَّکُّ:

  ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالى که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده مى‌شد، هر آینه تمام شکّ‌ها را از بین مى‌بردیم.

 • SGV

  عطسه، نشانه سلامت

  أَلا أُبَشِّرُکَ فِى الْعِطاسِ فَقُلْتُ بَلى قالَ: هُوَ أَمانٌ مِنَ الْمَوْتِ ثَلاثَةَ أَیّام:

  نسیم، خدمتکار حضرت مهدى(علیه السلام) گوید: آن حضرت به من فرمود: آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم: آرى. فرمود: عطسه، علامتِ امان از مرگ تا سه روز است.

 • SGV

  ظهور فَرَج به اذن خدا

  وَ أَمّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلَّ، کَذَبَ الْوَقّاتُونَ. وَ أَمّا قَوْلُ مَنْزَعَمَ أَنَّ الْحُسَیْنَ(علیه السلام) لَمْ یُقْتَلْ، فَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ وَ ضَلالٌ:

  امّا ظهور فرج، موکول به اراده خداوند متعال است و هر کس براى ظهور ما وقت تعیین کند دروغگوست. و امّا گفته کسانى که پنداشته‌اند امام حسین(علیه السلام) کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهى است.

 • SGV

  شناخت خدا

  إِنَّ اللّهَ تَعالى هُوَ الَّذى خَلَقَ الاَْجْسامَ وَ قَسَّمَ الاَْرْزاقَ لاَِنَّهُ لَیْسَ بِجِسْم وَلا حالّ فیجِسْم«لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىءٌ وَ هُوَالسَّمیعُ الْعَلیمُ»:

  همانا خداوند متعال، کسى است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمى هم حلول نکرده، چیزى مثل او نیست و شنوا و داناست.

 • SGV

  اتّفاق و وفاى به عهد

  لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنا وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِى الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الُْیمْنُ بِلِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا:

  اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگى خویش موفّق بدارد ـ در وفاى به عهد و پیمان الهى اتّحاد واتّفاق مى‌داشتند و عهد و پیمان را محترم مى‌شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمى‌افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل مى‌شدند.

 • SGV

  ما را آزردند

  قَدْ آذانا جُهَلاءُ الشّیعَةِ وَ حُمَقاؤُهُمْ، وَ مَنْ دینُهُ جَناحُ الْبَعُوضَةِ أَرْجَحُ مِنْهُ:

  حضرت مهدى(علیه السلام) به محمّد بن على بن هلال کرخى فرموده‌اند :نادانان و کم‌خردان شیعه و کسانى که بال پشه از دیندارى آنان محکمتر است، ما را آزردند.

  • Qandeel

   هیچیک از آیات قرآن با علم درست و حقیقی تناقض ندارد و تا کنون هیچکس نتوانسته این ادعا را ثابت نماید و اینکه گاها چنین ادعاهایی می شنوید جز از سوی شبهه اندازان و منکرین اسلام نیست که البته دانشمندان اسلام با اقتدار جواب آنها را داده اند و لذا کافیست که به کتاب آنها مراجعه نمایید اللخصوص کتابهای استاد محمد قطب که کتابهای مناسبی را در رد منکرین اسلام نگاشته اند. و اصلا این گفته قابل قبول نیست زیرا بوده که دانشمندان زیادی با معجزات علمی قرآن ایمان آورده اند مانند پدر جنین شناسی دنیا که با مطالعه قرآن ایمان آورد یا اینکه رهبر کمونیستهای فرانسه پس از بیست سال ریاست به حقانیت اسلام پی برد و ایمان آورد و دانشمندان بسیار دیگری که توصیه می شود به کتابهای مربوطه رجوع کنید و نیز پیشنهاد می شود کتابهایی در مورد معجزات قرآن کتاب ” قرآن کتابی شگفت انگیز” را از سایت نوار اسلام دانلود کنید.

   و اما پیشرفت یا پیرفت عده ای نشانگر حقانیت دینی گروهی و باطل بودن اعتقادات گروه دیگری نیست! و این قضاوت منصفانه و معقولی نیست. و شما باید توجه داشته باشید که اگر پیشرفتی را در دنیای کفار می بینید بدلیل غارتگری آنها در گذشته و نابود کردن سرمایه های اقتصادی و فرهنگی و علمی مسلمین بوسیله ی استعمارشان بر آنها بوده است و لذا اگر تاریخ را نظاره کنید می بینید که کفار اللخصوص در پنج قرن اخیر اکثر ملل مسلمان را به تاراج بردند و سرمایه های علمیشان را نابود کردند و درعوض مجالی برای خود فراهم آوردند تا پیشرفت کنند و لذا نباید پیشرفت آنها را نشانگر درست بودن عقیده شان نامید و یا نشانگر باطل بودن اسلام!! و این قضاوت عجیب خواهد بود!

   چشم و گوشتان بسته هست و مانند کران و کوران بیعقل و بیسواد فکر میکنید!متاسف برای شما و اندیشه های پوچتان!

   • Qandeel

    سوالی اگر از دین و اسلام واقعی داشتید به این سایت مراجعه کنید و جواب تمامی سوالات و عقایدتان را دریافت خواهید کرد!!
    http://www.islampp.com/index.php

 • SGV

  بیزارى از غالیان

  أَنـَا بَرىءٌ إِلَى اللّهِ وَ إِلى رَسُولِهِ مِمَّنْ یَقُولُ إِنّا نَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ نُشارِکُهُ فیمُلْکِهِ أَوْ یُحِلُّنا مَحَلاًّ سِوَى الَْمحَلِّ الَّذى رَضِیَهُ اللّهُ لَنا:

  من از افرادى که مى‌گویند: ما اهل بیت [مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند] غیب مى‌دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریک هستیم، ما را از مقامى که خداوند براى ما پسندیده بالاتر مى‌برند، نزد خدا و رسولش، بیزارى مى‌جویم

 • SGV

  آفتاب پشت ابر

  وَ أَمّا وَجْهُ الاِْنْتِفاعِ بى فى غَیْبَتى فَکَالاِْنْتِفاعِ بِالشَّمْسِ إِذا غَیَّبَها عَنِ الاَْبْصارِ السَّحابُ:

  کیفیّت بهره‌ورى از من در دوران غیبت، مانند کیفیّت بهره‌ورى از آفتاب است هنگامى که ابر آن را از چشم‌ها پنهان سازد.

 • SGV

  أَکْثِرُو الدُّعاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذلِکَ فَرَجُکُمْ:

  براى تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

  امام مهدی (عج)
  خدا نگهدار

  • Mihan Dust

   ای بیچاره تهی مغز٬ به انتظار آقایت باش!!

 • Mihan Dust

  پرسش از سهراب گرامی٬ بیشترین دیدگاه های خوانندگانتان٬ دیدگاه های تهی مغزترین و یا کم سواد ترین بخش مردم ایران اند. من در شگفتم که چگونه میشود در سده ۲۱سده دانش و فناوری٬ اینچنین شاید بخش بزرگی از مردم ما هنوز در خواب باشند و در خرافات ۱۴۰۰ساله اسلام شوم فرو رفته. و از خود میپرسم که آیا با چنین تهی مغزانی میشود که بآینده ایران کمترین امیدی داشت؟ آیا حق مردمی اینچنین٬ بهتراز همین فرمانروایان کنونی است؟
  با سپاس

 • لعنت بر هر چی آدم خر و ذات خرا

  به نظر من از نویسنده این سایت خر تر و نفهم تر نداریم.. خصوصا کسایی که تاییدش کردن ان شاءالله همه تو جهنم به سزای اعمالشون میرسن.. نزدیک هست☺

  • disqus_hHOAPP8Eda

   من ریدم به هرچی ضدشیعیانه.توروح پدرپس بندازش که به حروم وزنا اینارو درست کرده وخودشم نمیدونه چنتاوکجا بچه درست کرده حروم زاده خر…..