لاف زنی و گنده گویی روضه خوان پنج تومانی در شهر تازی زده سناباد (مشهد) ۷

ایران، کشوری کوچک از دهکده  بزرگ جهانی

در دوران کنونی که کشورهای سرتاسر گیتی مانند دانه های زنجیر به هم گره خورده اند، هرگونه رفتار نادرست و دهن کجی از سوی گردانندگان یک کشور، می تواند موجب فساد منطقه و گسستن این حلقه دوستی و همکاری با دیگران شود. ایران مانند هرکشور دیگر، در یک سیاره تنها، آزاد، و مستقل به وجود نیامده که رهبران آن بتوانند آزادانه و بدون درد سر و مزاحمت دیگران، آنچه را که بخواهند بر زبان آورند، و به انجام رسانند. از این روی، ایران نه تنها در برابر همسایگان خود مسئول است، بلکه باید با کشورهای گوناگون، به ویژه کشورهای پیشرفته نیز رفتاری کدخدا منشانه و همراه با سیاست و دوستی داشته باشد.

این شیخ افسونگر که مانند خردجال است، هرآن گاه، عده ای مزدوران بسیجی، آدم کشان مرکز خلافت خود، و امت بی سواد خردباخته را در جایی گرد خود می آورد و با گنده گویی و یاوه سرایی حرف هایی بزرگتر از هر انسانی را بر زبان می آورد.

این شیخ افسونگر که مانند خردجال هرآن گاه، عده ای از مزدوران بسیجی، آدم کشان مرکز خلافت خود، و امت بی سواد خردباخته را در جایی گرد خود می آورد و با گنده گویی و یاوه سرایی حرف هایی بزرگتر از دهانش بر زبان می راند، از پیامد گفتار نکوهیده و شرم آور خود یا ناآگاه بوده، و یا بی توجه است،

پیامد دشمنی و کینه توزی کشورهای دیگر

هرگونه ناسزاگویی و تحریک کشورهای دیگر، می تواند پیامد و سرانجامی ناکام و فرسایشی برای آن کشور داشته باشد. برای نمونه، به چند نمونه تاریخی درایران و جهان اشاره می شود:

۱- شکست یزدگرد از تازیان-

یکی از علت های اصلی شکست یزدگرد سوم و فروپاشی ایران به دست تازیان، آن بودکه ایران با کشورهای آن زمان دوستی و همکاری نداشت. با دولت قدرتمند رم دهها سال در جنگ و ستیزه بود، یورش های ایران در زمان هخامنشیان به یونان، خاطره بدی در ذهن مردم آن کشور به وجود آورده بود. با کشورهای بزرگ دیگر آن زمان مانند چین رابطه دوستی و سیاسی نداشت، از ساخت و زندگی کشورهای اروپایی نیز ناآگاه بود. با زیر دستان و اسپهبدان خود نیز رفتاری با دموکراسی و دوستی نداشت. همه این پارامترها، موجب گردید که در روبرویی با آدم کشان تازی تنها و سرگردان بماند.

۲- یورش چنگیز به ایران-

چنگیز خان پیرمرد مهربانی بود که عادت زندگی چادر نشینی و ایلات خودمان را داشت. نمایندگان چنگیز که دو بار برای دوستی و روابط تجارتی به ایران آمدند، با وسوسه مادر سلطان جلال الدین، کشته شدند، و اموال آنان به غارت رفت. پیامد شوم یورش مغول به ایران، و به وجود آمدن سلسله های مغولی که با فرهنگ ایران مطابقت نداشت، تا امروز جای درنگ و اندیشیدن است.

این نقشه کامل ایران در آغاز دوران قاجاریه است. شاهان بیگانه و ایران فروش قاجار، با ندانم کاری و حماقت خود و وسوسه و دخالت آخوندهای فرومایه، از شماره ۱-۶ ایران را از دست دادند و تنها قسمت شماره ۷ برای ایران به جای مانده است.

این نقشه کامل ایران در آغاز دوران قاجاریه است. شاهان بیگانه و ایران فروش قاجار، با ندانم کاری و حماقت خود و وسوسه و دخالت آخوندهای فرومایه، از شماره ۱-۶ ایران را از دست دادند و تنها قسمت شماره ۷ برای ایران به جای مانده است.

۳- جنگ های ایران با روس

جنگ ایران با روس که به وسیله آخوندهای زمان فتحلیشاه و تحریک و تهدید او انجام گرفت، جنگ نابرابر شمشیر و سر نیزه با تفنگ و مواد منفجر کننده بود. سرنوشت شوم این دو جنگ دهساله، کشته شدن هزاران ایرانی، بی خانمانی بازماندگان، و جدا شدن ۱۷ شهر به وسعت یک سوم ایران بود. یکی دیگر از عامل جداشدن این شهرها از ایران، جنگ و جدال میان آخوندهای شیعه و سنی بود که هرکدام دیگری را کافر می دانست. همان جنگی که رژیم کنونی با آخوندهای فرومایه، مفتخور، و فرصت طلب، در بلوچستان، کردستان، و بخشی از خراسان در این سه دهه به پا کرده است.

۴- جنگ ۶ روزه با اسرائیل

در سال ۱۹۶۷، عبدالناصر که باد خود بزرگ بینی در غبغب خود انداخته، و در میان کشورهای کوچک و چادرنشین عرب کناره خلیج فارس با نامیدن آن به خلیج ع-ر-ب-ی،  برای خود اعتبار و پرستیژ پوشالی تهیه کرده بود، خودسرانه و ناآگانه با همکاری سوریه، و اردن، از ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ به جنگ با اسرائیل پرداختند. کشورهای عربی همچون عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت نیز به اسرائیل اعلام جنگ داده و با اعزام نیروهای کمکی به یاری اردن، مصر و سوریه شتافتند.

جنگ ۶ روزه کشورهای بی خرد عرب به سرکردگی عبالناصر رهبر گروه پان عرب، موجب خسارت، ویرانی جبران ناپدیر کشورهای شرکت کننده، و از دست رفتن بخش بزرگی از سرزمین آنها شد. این جنگ را با وجود نفهمی و نادانی این کشورها، می توان با آغاز جنگ ایران و روسیه برابر دانست. سرزمین هایی که از دست رفتند و دیگر هرگز به مام میهن باز نگشتند.

جنگ ۶ روزه کشورهای بی خرد عرب به سرکردگی عبدالناصر رهبر گروه پان عرب، موجب خسارت، ویرانی جبران ناپدیر کشورهای شرکت کننده، و از دست رفتن بخش بزرگی از سرزمین آنها شد. این جنگ را با وجود نفهمی و نادانی این کشورها، می توان با آغاز جنگ ایران و روسیه برابر دانست. سرزمین هایی که از دست رفتند و دیگر هرگز به مام میهن باز نگشتند.

و لی پس از ۶ روز شکست افتضاح آمیز کشورهای وارد شده درجنگ، اسرائیل توانست کنترل نوار غزه و صحرای سینا را از مصر، قدس شرقی و کرانه باختری رود اردن را از اردن و 
بلندی‌های جولان
 را از سوریه خارج کند.خود را از دست دادند. تیز هوشی و سیاست درست و کدخدامنشی انورسادات موجب گردید که مصر بتواند سرزمین سینای از دست رفته خود را از اسرائیل بازپس گیرد. باید دانست که نیروی نظامی، اقتصادی، و سیاسی اسرائیل از سال ۱۹۶۷ تا کنون، یعنی در این ۴۶ سال، دهها مرتبه افزایش یافته، به ویژه آن که کشورهای عربی قطر، کویت، و عربستان که در آن زمان چیزی به حساب نمی آمدند، هم اکنون  با قدرت نظامی و مالی بسیار بالایی دشمنی و کینه توزی زیادی با رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران دارند، و می توانند این دشمنی را به شکل هایی نشان دهند.

۵- دهن کجی صدام و قذافی به کشورهای دیگر

نتیجه دشمنی و کینه توزی صدام و معمر قذافی با کشورهای دیگر را همگی دیده ایم. دو سرزمینی که به خون و آتش کشیده شدند، و چند دهه دیگر زمان نیاز است که هرکدام به آرامش برسند و بتوانند رژیم هایی آبکی، آنهم وابسته به غرب در کشورشان پیاده کنند

انور سادات مرد آزاده و وطن پرستی بود که با خردمنی و هوشیاری به جای دشمن تراشی، با اسرائیل از در آشتی و صلح درآمد و صحرای سینای از دست رفته بر اثر جاه طلبی و نادانی عبدالناصر از آنان پس گرفت. رژیم آدم کش ایران، با تربیت و مخموریت دادن به خالد اسلامبولی که از آدم کشان اخوان المسلمین بود، این مرد شجاع و پاکباخته را از پای درآورد. به مناسبت محبت و پذیرایی از شاه ایران، جا دارد که در فردای آزاد ایران، تندیسی از این مرد خردمند دلاور در یکی از میدان های تهران برپا شود.

انور سادات مرد آزاده و وطن پرستی بود که با خردمندی و هوشیاری به جای دشمن تراشی، با اسرائیل از در آشتی و صلح درآمد و صحرای سینای از دست رفته بر اثر جاه طلبی و نادانی عبدالناصر از اسرائیل پس گرفت. رژیم آدم کش ایران، با تربیت و مأموریت دادن به خالد اسلامبولی که از آدم کشان اخوان المسلمین بود، این مرد شجاع و پاکباخته را از پای درآورد. به مناسبت محبت و پذیرایی از زنده یاد شاه، جا دارد که در فردای آزاد ایران، تندیسی از این مرد خردمند دلاور در یکی از میدان های تهران برپا شود.

ادعای پوچ و مسخره ملای مشهدی

آخوند ۵ تومانی مانند دیوانه هایی که سر درون چاه کرده، رجز خوانی می کنند، و یا فرد با صدای کریه و گوش خراش خود در حمام و در تنهایی به آواز خواندن می پردازد، هر چندگاهی، گروهی از مزدوران و فرصت طلبان بسیجی، و شماری مردم بی سواد و خردباخته به دور خود جمع کرده، برای آنان کرکری می خواند و ادعای فضل، دانش و قدرت می کند.
روزنامه خبر در تاریخ اول فروردین ۹۲، از گنده گویی و ادعاهای این تازی نژاد ضد ایرانی در شهر سناباد (نام زشت مسخ شده نازیبای مشهد تازی)، گزارش می دهد.(۱)

به چند نکته از گفتار زشت و تحریک آمیز این روضه خوان اشاره می شود:

۱- لانه اصلی توطئه علیه ملت ایران کجاست؟!-

ملای خود بزرگ بین و گنده گو گفت : “لانه اصلی توطئه علیه ملت ایران کجاست؟ ۳۴ سال است که هر وقت نام دشمن برده می شود ذهن ملت متوجه امریکا می شود.”.
این مردک فرصت طلب که بر روی ابرها نشسته و چشم نابینایش حقیقت را نمی بیند، گستاخانه نظریات پلید و زهرآگین خود را در مورد توطئه علیه ایران، که کاملن واهی و دروغ است، در این ۳۴ سال در بند کشیدن کشورمان را نظر مردم ایران می داند که در ذهن آنان وجود دارد!.

۲- اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی ایران تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد

بازهم ملای روضه خوان شکر افشانی فرمودند که: “رژیم صهیونیستی در قواره ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران قرار بگیرند. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید به حمله نظامی می کنند، اما خودشان هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی ایران تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.” این گنده گویی و بلند پروازی، خاطره تلخ عبدالناصر پان عرب و اقدامات کودکانه و حساب نشده او را در ذهن ما زنده می کند.

به راستی انسان تا چه اندازه شعور و خرد خود را ازدست می دهد که یا گاو پرست می شود، و یا آخوند پرست و بوسیدن قبر گور به گور شده تازیان. دست کم، گاو حیوانی است نجیب، زحمتکش، باربر، که ما از شیر آن تغذیه می کنیم. ولی از آخوند جنایتکار چه چیزی عاید ما می شود؟. آیا سوای جنایت، غارتگری، و ویرانی کشور از این جماعت مفتخور کاری ساخته است؟.

به راستی انسان تا چه اندازه شعور و خرد خود را ازدست می دهد که یا گاو پرست می شود، و یا آخوند پرست و بوسیدن قبر گور به گور شده تازیان. دست کم، گاو حیوانی است نجیب، زحمتکش، باربر، که ما از شیر آن تغذیه می کنیم. ولی از آخوند جنایتکار چه چیزی عاید ما می شود؟. آیا سوای جنایت، غارتگری، و ویرانی کشور از این جماعت مفتخور کاری ساخته است؟.

امروزه، کشورهایی در صدر جهان و در نهایت قدرت و توانایی اند که دارای سیاست بخردانه و حساب شده، و اقتصاد شکوفا و بالا باشند. چنانکه کشورهای کوچک اروپایی با جمعیت کم، ولی سیاستی حساب شده، و درآمدهای سرشار، در نهایت آزادی و دموکراسی زندگی می کنند، و خطری نیز آنان را تهدید نمی کند.

موقعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل

اسرائیل کشوری نیست که محدود به آن جغرافیای کوچک و محدود باشد. سیاست اسرائیل غالب و اثر گذار بر کشورهای باختری، مانند آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، و شماری دیگر است. یهودیان جهان پس از جنایت های هیتلر و جریان شوم هولوکوست، به خود آمدند، میزان بزرگی از اقتصاد جهان را در دست گرفتند، بر روی دولت های و پارلمان های این کشورها نفوذ معنوی و قانونی خود را حکم فرما کردند، و بالاتر از همه، در میان خود اتحاد، همبستگی، دوستی، و غمخواری، به جود آوردند. چیزهایی که از برکت نحوست رژیم اسلامی، با سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” روابط اجتماعی، فامیلی، و حتی وطن دوستی را در میان مردم خشکانده است.

گفتار موهن خمینی در باره اسرائیل

کینه شتری و ضد انسانی دکانداران دین در مورد دیگر باوران، به ویژه رهبران مذهبی مسلمان به  یهودیان، یک کینه دینی و عقیدتی است. همان گونه که آخوندهای شیعه، بهایی ها و اهل تسننن که به دواده امام آنان، و امام زمان یعنی دکان رزق و روزی و مفتخوری آخوندها باور ندارند، در این سه دهه مورد هرگونه آزار و اذیت این رژیم قرار گرفته اند. حمله و کشتار به سه قبیله یهودیان مانند قبیله بنی قریظه به دستور محمدابن عبدالله، و قتل عام آنان و تصرف ثروت و دارایی اشان، نمونه هایی از کینه توزی دینی و مذهبی را به اثبات می رساند.

این لاشخورهای وبال گردن ملت ایران، موجب ورشکستگی، بی اعتباری کشورمان شده و امکان تجزیه و چند پارگی آن مانند دوره قاجاریه زیاد است.

این لاشخورهای وبال گردن ملت ایران، موجب ورشکستگی، بی اعتباری کشورمان شده و امکان تجزیه و چند پارگی آن مانند دوره قاجاریه زیاد است.

خمینی یک وامانده و خرافاتی مذهبی نیز  بدنبال اقدامات آدم کشی محمدابن عبدالله، در یک گفتار موهن و زشتی خطاب به کشورهای مسلمان می گفت که؛ “اگر هر مسلمان روی اسرائیل بشاشد، اسرائیل زیر شاش ناپدید می شود”. در این گفتار، کم ترین منش و اخلاق انسانی دیده نمی شود. بلکه یادآور ذهن کثیف و پچل گوینده آنست. باید به آخوندهای مزدور، و خیانت پیشه، به ویژه به این روضه خوان ۵ تومانی یاد آور شد، که اسرائیل، یعنی، پارلمان آمریکا، و اتحادیه اروپا، و ثروت های عظیم انداخته شده در بانک های جهانی.

۳- دشمنان ملت ایران-

در جای دیگر، مردک، کشورهای غربی را دشمنان ملت ایران می داند. آنچه که بدیهی و مسلم است، ملت ایران برای خود دشمنی سوای آخوندهای شکمباره زنباره و انگل اجتماع نمی شناسد. مردم ایران، با هیچ کشور جهان دشمنی و کینه توزی ندارند و در فردای آزاد ایران، در این دهکده جهانی با همه کشورها، روابط سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دایر خواهد نمود.

نکته پایانی

روش تحریک آمیز و دشمن آور رژیم جهل و جنایت اسلامی، ایران را مانند شاهان بی خرد دوران یزدگرد، یورش مغول و تیمور، و یا قاجاریه، موجب فرسایش، ویرانی، و سرانجام تجزیه ایران می شود. سخنان ناموزون و چندش آور روضه خوان ۵ تومانی در شهر سناباد (با نام تازی و کذایی مشهد)، دشمنی کشورهای دیگر را برای ما تولید می کند. اگر هم ایران، به تجزیه کشیده نشود، در بهترین حالت به صورت افغانستان و یا عراق آش و لاش و ویران شده امروز در می آید.

پیامد طرفداری و حمایت از جنایتکاری مانند بشار اسد که تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار سوریه ای را به خاک و خون کشانده و سوریه را به ویرانه ای تبدیل نموده است، زنگ خطری است برای امنیت و یک پارچگی کشورمان.
http://www.khabaronline.ir/detail/283380/politics/leader ‫(‬۱)‬

جعفری مردک بی سواد، فرصت طلب، و بی شعور، همان رجز خوانی ها را می کند که عبدالناصر پان عرب برای ملت نادان و بی سواد مصر کرکری می خواند. این مردک نمی خواهد درک کند که اگر اسرائیل نیت حمله به ایران داشته باشد، که بی تردید با حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا همراه خواهد بود، از هوا و زمین در دل شب همه پایگاههای نظامی، اتمی، و انبارهای مهمات ایران را پیش از آن که جعفری و آخوندها از طهارت گرفتن فارغ شوند، بمباران خواهد کرد. به راستی، سخنان تحریک آمیز این جانور، کشور ما را به سوی جنگی یک طرفه ای می برد که پیامد آن مانند جنگ فتحعلیشاه با روس خواهد بود.

جعفری مردک بی سواد، فرصت طلب، و بی شعور، همان رجز خوانی ها را می کند که عبدالناصر پان عرب برای ملت نادان و بی سواد مصر کرکری می خواند. این مردک نمی خواهد درک کند که اگر اسرائیل نیت حمله به ایران داشته باشد، که بی تردید با حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا همراه خواهد بود، از هوا و زمین در دل شب همه پایگاههای نظامی، اتمی، و انبارهای مهمات ایران را پیش از آن که جعفری و آخوندها از طهارت گرفتن فارغ شوند، بمباران خواهد کرد. به راستی، سخنان تحریک آمیز این جانور، کشور ما را به سوی جنگی یک طرفه ای می برد که پیامد آن مانند جنگ فتحعلیشاه با روس خواهد بود.

 • فراموشی تاریخ ما را محکوم به تکرار آن می کند… وای بر ما

 • Taboo shekan

  از ماست که بر ماست اگر ساکت بنشینیم و علیه رژیم اسلامی متحد نشویم ایران نابود میشود همانطوری که عراق با آن ارتش قوی از آمریکا شکست خورد در نتیجه قسمتی از خاک آن به عنوان “کردستان”جدا شد ایران هم به همان سرنوشت دچار میشود در صورتی که رژیم به دشمنی خود با جهانیان ادامه بدهد.

 • me

  بنده خدا اگه اسراییل می تونست غلطی بکنه ،زیر گوش خودش می کرد که شش روزه شکست نمی خورد و سبب خنده عمومی در جهان را نمی شد
  شما خودتونم می دونید و خودتان را به نفهمی زدی نه………شما پول بگیر هستید

 • اکبر

  شما مطالب خیلی دورغ را با راست مخلوط کردی و اگر کسی اطلاعات ضعیفی داشته باشد و مسائل تاریخی را نداند و از تحلیل پائینی برخودار باشد تمام این سخنان مسموم شما او را بسمت هلاکت خواهد کشاند .بیچاره دو روز عمر اینقدر عزیز نیست که آخرت را فدای دنیا کردی ، ایکاش کمی فکر میکردی و میفهمیدی که برای چه به این دنیا آمده ای هر چند هدایت مخصوص خداوند متعال است

  • آنچه را ما در مورد سناباد (مشهد تازیان) نوشتیم جنبه تاریخی دارد. دوستان ادیب و سخن وری در خراسان داریم که با آنان در تماسیم. اگر پارگرافی، بخشی نادرست است، شما باید با استناد به مدارک درست ما را قانع کنید که در آن مورد اشتباه کردیم. کلی گویی کار افراد بی اطلاع و یا مخالف است که نمی توانند اشتباه بودن بخشی را ثابت کنند. نکته دیگر این که کسی اینجا ننشسته که دروغ بگوید. هدف دروغگونیی نیست. دروغگویی کار رژیم اسلامی، آخوندها به طور کلی، افراد خردباخته تازی زده و ضد میهنی است. اتهام زدن به فردی که دروغ گفته اید، یک نوع خصومت، کینه توزی و یا از روی معده حرف زدن است. امید وارم شما جزء این گروهها نباشید- سهراب ارژنگ

  • cyrus

   برای تو بیچاره خرد باخته امیدی نمیبینم. امیدوارم که چون تو نادان اسلام زده و تازی پرست در ایران زیاد نباشد.

 • anti zere moft

  یعنی چی مثلا انتظار داری بیاد بگه ما دست اسراییلو بوس میکنیم اخه این حروم زاده اسراییل اگه امریکا پشتش نبود که الان اصلا تو نقشه نبود
  اگه امریکا تهدید میکرد یه چیزی/ ادم اصلا حال میکرد که یه ابر قدرت تهدیدش کرده ولی این حرومزاده اسراییل حالمو به هم میزنه
  رضا خان خدا بیامرزم زیاد گوز گوز میکرد ولی ارتش اونم دیدیم که هیچ غلطی نکرد
  ولی هر کشوری ظالم باشه یه روزی ظلم سرش میاد حالا چه ایران باشه یا امریکا ابر قدرت دنیا