زنان خودفروش خیابانی، زاییده فقر و درماندگی، فساد و غارتگری ارمغان حکومت اسلامی ۲

نکبتی به نام حکومت اسلامی

بیش از ۱۴ سده می گذرد که کشورمان در بند اسلام کشتارگر و خرافاتی اسیر و گرفتار شده، و راه رهایی نمی یابد. از ۳۵ سال پیش تا کنون چهره کریه و نازیبای آخوند ضد انسان و دشمن ایرانی در هر گوشه و کنار دیده می شود و قوز بالا قوز مصیبت های مردم ما است. فساد و فحشاء، دزدی، رشوه خواری و غارت گری در هرگوشه و در هرزمان، بیداد می کند.

روسپیگری در همه حال، و در همه جا وجود دارد ولی در کشورما پس از انقلاب با خاکسترنشینی و فقر و فلاکت مردم و ازدواج های زودرس دختران، و خرافات مذهبی و سخت گیری خانواده ها، در سرتاسر کشور گسترش یافته است.

روسپیگری در همه حال، و در همه جا وجود دارد ولی در کشورما پس از انقلاب با خاکسترنشینی و فقر و فلاکت مردم و ازدواج های زودرس دختران، و خرافات مذهبی و سخت گیری خانواده ها، در سرتاسر کشور گسترش یافته است.

شمار زیادی از زنان ایرانی که می بایست مشعلی فروزان، و چراغ روشنگرخانواده خود باشند و با شوهرانشان در راه پیشرفت و سرافرازی همکاری کنند، فرزندانی برومند پرورش دهند، هم اکنون از برکت حکومت عدل اسلامی و عملکرد نازیبا و زن ستیز رژیم آخوندی، با کودکان خود راهی خیابان ها شده اند. رژیمی که زنان را از شوهران جدا، دختران را از خانه ها فراری، و با گسترش فقر و درماندگی و نداشتن هرگونه امنیت و آرامشی آنان را به ناچار به روسپیگری آواره خیابان ها ساخت.

روسپیگری در کشورهای دیگر

در کشورهای دیگر نیزفحشاء و روسپیگری وجود دارد. هرچند تفاوت میان ثروتمندان جامعه و مردم کم درآمد و بی چیز بیشتر باشد، رشد و پیشرفت روسپیگری در آن جامعه زیاد تر است. در کشورهای درجه اول اروپا که امکانات نخستین زندگی مانند خوراک، مسکن، مسکن، و بهداشت برای همگان فراهم است، روسپیگری کمتر دیده می شود و  آنان که به این شغل گرایش پیدا می کنند، به دنبال هوسرانی خود و درآمدهای بادآورده اند تا نیاز اولیه زندگی اشان. در کشورهای آفریقایی نیز مانند ایران به دلیل تنگدستی و فقر مادی خانواده ها، روسپیگری گسترش فراوان یافته، و پیامد آن بیماری ایدز  HIV/AIDS, در بسیاری از جاها است.

در اروپا نیز روسپیگری وجود دارد که بازهم از اختلاف طبقاتی و یا هوسرانی عده ای از زنان ناشی می شود. روسپی ها در اروپا بیشتر مهاجران و رانده شده های کشورهای دیگرند تا زنان اروپایی- در این فرتور رنگ سبز کشورهایی را نشان می دهد که روسپیگری قانونی است. رنگ سرخ نشانه غیر قانونی بودن آنست ولی در هرحال، وجود دارد و پوشیده نیست.

در اروپا نیز روسپیگری وجود دارد که بازهم از اختلاف طبقاتی و یا هوسرانی عده ای از زنان ناشی می شود. روسپی ها در اروپا بیشتر مهاجران و رانده شده های کشورهای دیگرند تا زنان اروپایی- در این فرتور رنگ سبز کشورهایی را نشان می دهد که روسپیگری قانونی است. رنگ سرخ نشانه غیر قانونی بودن آنست ولی در هرحال، وجود دارد و پوشیده نیست.

روسپیگری در دوران پیشین

در روزگار پیشین، روسپیگری در ایران به طور رسمی در یک محل تهران و چند شهرستان به طور محدود و نا محسوس وجود داشت. تنها روسپیگری که کاملن عیان و در دید همگان بود، زنان فریب خورده به وسیله آخوندها و حاجی مذهبی ها در روضه خوانی ها و جاهای زیارتی بود که با حماقت و نفهمی به صیغه آنان در می آمدند، و پس از آن که به خود می آمدند و احساس می کردند بدانان تجاوز شده و به اصطلاح آب از سرشان گذشته است. همچنین شوهردادن دختران خردسال به شوهران پیر و یا پولدار موجب می گردید که دختران نوجوان فراری باشند و یا به وسوسه دزدان و سوداگرانی سرانجام به قلعه شهرنو راه پیدا کنند.

زنانی که بدین ترتیب و یا روش های دیگر بدانان تجاوز شده، شرم و حیای آنان ریخته می شود و ویژگی های اخلاقی، حرمت زنانگی از آنان دور می گردد، و راه روسپیگری را در پیش می گیرند. شمار زیادی از این گول خوردگان مکتب آخوندی در اطراف حرم امام رضا، معصومه قم، شاه عبدالعظیم، شاه چراغ شیراز، و جایگاههای مذهبی دیگر به صورت پراکنده همیشه پرسه می زدند و به دنبال شکار می گشتند.

این ویدیو گزارش گر زنان و دختران فقیر و مستمند است  که در رژیم گذشته به سوداگران مرگ در قلعه شهرنو فروختند.
در این ویدیو آخوند بی شرف و فرومایه بهره برداری سکس زنان را تشریح می کند و آنان را در هر شرایطی موظف به رفع شهوت و هوسرانی مردان می داند.

روسپیگری و فحشاء در ابعادی گسترده

ولی امروزه، از سه دهه پیش تاکنون، از برکت اسلام راستین و موهبت حکومت اسلامی، سرتاسر مملکت از فساد و فحشاء لبریز شده است. گزارش روزنامه نگار آلمانی نشان می دهد که شمار آنان در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر می رسید که بی تردید اکنون باید بسی بیشتر شده باشد. زنان بخت برگشته که به دلیل های گوناگون شوهران خود را از دست داده اند، یا دخترانی که زیر ظلم و ستم خانواده خرافاتی مذهبی از خانه ها فرار کردند، و یا زنانی که به دنبال و در جستجوی کار به دام آخوندها و شیادان دیگر اجتماع افتادند، سر انجام حتی با کودکانی خردسال راهی خیابان ها شدند و روز و شب طعمه لاشخورهای اجتماع می گردند.

در آماری که به دست آمده در سال ۱۳۸۲ تعداد ۶۰،۰۰۰ دختر از خانواده های متعصب و سختگیر خود فرار کردند که عمومن اینگونه دختران، سرانجام در دام سوداگران و دلالان حقه باز و فریب کار می افتند. کشتن دختر و یاهمسر خود به وسیله مردان متعصب و بی خرد نیز سوغات دیگری است که رژیم اسلامی برای مردم ایران به ارمغان آورده است.  در خانواده های خرافاتی و متعصب مذهبی، دختران نوجوان، از خانواده فراری می شوند.

هنگامی که زن در اسلام ارزش چندانی ندارد و آخوند، زن را وسیله هوس های شخصی خود و یا کلفت و خدمتگار خانه بداند، و در اجتماع برای زنان شغلی آزاد و مستقل و درآمدی وجود نداشته باشد، پایان کار بسیاری از آنان جز پریشانی، و سرگردانی در خیابان ها چه می تواند باشد؟!.

دزدی و غارتگری ها

هنگامی که روضه خوان مشهدی و گروهی از آخوندهای بی شرافت و فرومایه دیگر، و مزدورانشان به خود اجازه می دهند اموال ملت و بیت المال را به عنوان و بهانه های گوناگون به دزدند، غارت کنند، در حساب بانک های خارجی ذخیره نمایند، صرف کارهای تروریستی نموده، و حاتم بخشی نمایند، مردان درمانده و دربند به گدایی، و زنان فلک زده و بی پناه به هرجایی و روسپیگری می افتند. اینجاست که وظیفه هرفرد ایرانی، زن و مرد، و پیر وجوان بدو حکم می کند که با همه وجود با این اهریمنان و زالوهای اجتماع به نام آخوند، خر مقدس، بازاری وابسته به آخوند، مزدوران آخوند و فرصت طلبان به چالش و مبارزه برخیزند و کشورمان را از وجود این زالوها پاک کنند.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه جوانان محروم و فلک زده سرگردان مملکت پس از اعتیاد به ناچار به دلیل بی کسی و تنگدستی در گورستان شیراز شب و روز خود را سپری کرده، در انتظار مرگند.
این ویدیو از زنان معتاد حکایت می کند. البته باید گفت که زنان معتاد آنچه را واقعن بر آنها گذشته و آن  بودن در خانواده متعصب خرافاتی، و فشار محیط و رژیم بر زنان، آنان را به اعتیاد کشانده تا غم و اندوه زندگی را فراموش کنند. سرانجام  این نگون بخت های اجتماع، افتادن به دام سوداگران و روسپیگری، و پایان کارشان، خودکشی و یا مرگ زودرس در نوجوانی است. بنابراین، اعتیاد را که باید از فراورده و سوغات رژیم آخوندی دانست، موجب اعتاید، به فحشاء کشاندن، خودکشی و یا مرگ نابهنگام این قربانیان اجتماع است.
 • mamadlooloo

  داداش کون لق اخوند و غیر اخوند
  ولی تو خیلی حالت بده
  آخه اینا چه ربطی به اسلام و اخوند داره
  جنده قبل این حکومت بوده الانم هست تو همه کشورهای دنیا هم هست منتها اونا رسمیش میکننو رنگ ولااب بهش میدن اینجا مخفیه
  بعدم یه چیز به من ثابت شده که فقر بی دینی میاره یعنی فکر نکن اگه بری پایین شهر و خانواده های فقیرو ببینی همه چادرین و مومنند بلکه همشون به اسلام فوش میدن و این چیزارو راه میندازن

 • mamadlooloo

  بعدم تو این یه چیزاتفاقا طرف هرچی مسلمون تر باشه بیشتر از جندهگی میترسه و خودشو جمع میکنه یعنی بیشترشون یا فقیرن یا خیلی سرخوشن و به نظرم اینجا اصلا حرفات درست نیست و هیچ ربطی به اسلام نداره
  چون زمان شاه هم بودند و تو کشورای مسیحی هم زیاده