چرا باید به انتصابات رژیم یک نه بزرگ گفت؟ ۰

انسان های شرافتمند و میهن دوست در این افتضاحات ولایتی (انتخابات)، شرکت نخواهند نمود.

انسان های شرافتمند و میهن دوست در این افتضاحات ولایتی (انتخابات)، شرکت نخواهند نمود.

انتخابات در نبودن آزادی

مارک تواین درباره رابطه میان آزادی و انتخابات می گوید:” آنجا که آزادی نیست اگر رأی دادن چیزی را تغییر می داد اجازه نمی دادند رأی بدهید.”؛ باز هم وقت نمایش رسید و باز هم تریبون های رژیم فعال شدند که بیایید و حماسه خلق کنید! باز هم مردم بینوا مهم شدند! باز هم موعد شعارها و وعده ها رسید!

سیرک تبلیغاتی رژیم باز به راه افتاده و این بار چند دلقک جدید و البته یک دلقک بازنشسته را به صحنه آوردند تا بیچاره ملت را فریب دهند و به پای صندق رأیی بکشانند که چون کلاه شعبده بازان می ماند؛ آنچه که درون آن می رود همان نیست که برون می آید!

وعده های هزار رنگ می دهند و سیاست چماق و هویج به راه می اندازند که باز صف های طویل به راه اندازند و مهر تأیید بر جنایاتشان زنند! باز مزدوران قلم به مزد و اپوزسیون نمایان جیره خوار رژیم هر یک به بیانی و استدلالی مردم را تشویق به حضور پای صندوق های به ظاهر صندوق رأی می کنند!

اگر از خون سهراب ها میگذرید، اگر جان نداها برای تان بی ارزش است، اگر استدلال شما به قول آن جیره خوار رژیم جناب ابراهیم نبوی که گویا دلارهای آقای رفسنجانی خوب به ایشان مزه کرده این است که اگر هاشمی رأی نیاورد “برتراند راسل” که رئیس جمهور نمی شود، یک نفر بدتر از او به مسند قدرت می نشیند! اگر حافظه ی تاریخی شما آنقدر ضعیف است که دادگاه میکونوس و ترور های آنچنانی را به یاد نمی آورید! چندان مهم نیست اما منطق که دارید؟!

به این خیمه شب بازی و شارلاتانی رژیم به عنوان "انتخابات"، باید نه گفت و روز انتخابات در خانه ماند و به خیابان ها نرفت. شرکت در انتخابات، یعنی خیانت به ملت و کشورمان.

به این خیمه شب بازی و شارلاتانی رژیم به عنوان “انتخابات”، باید نه گفت و روز انتخابات در خانه ماند و به خیابان ها نرفت. شرکت در انتخابات، یعنی خیانت به ملت و کشورمان.

پیامد تحریم انتخاباتی

تحریم فعال انتخابات رژیم را به انزوای بیشتر سوق میدهد و راه پیروزی را هموارتر می کند، راهی که باید سالها برای آن تلاش کرد و فداکاری نمود! شرکت در نمایش انتخاباتی، که بازیگرانش بسان تعزیه گردانان شمر و یزید و حسین شان فقط برای نمایش است و آخر تعزیه ناهارشان را سر یک سفره می خورند به واقع مهر تأییدی است بر تمامی جنایاتی که تا کنون انجام داده اند! که دست شما درد نکند که کشور را به نابودی کشاندید، سپاس که ثروت ما را غارت کردید و رژیم وقیحانه تر از همیشه فردای روز انتصابات دست به غارت و چپاول خواهد زد!

رأی دادن، یعنی تأیید رژیم کردن، و در بند نگاهداشتن بیش از ۷۰ میلیون ایرانی است. پس بیایید یک کار بزرگ انسانی انجام دهیم و به خاطر خون جانباختگانمان هم که شده در این افتضاحات (اتنخابات فرمایشی) شرکت نکنیم.

رأی دادن، یعنی تأیید رژیم کردن، و در بند نگاهداشتن بیش از ۷۰ میلیون ایرانی است. پس بیایید یک کار بزرگ انسانی انجام دهیم و به خاطر خون جانباختگانمان هم که شده در این افتضاحات (اتنخابات فرمایشی) شرکت نکنیم.

تحریم انتخابات های نمایشی باعث تزلزل رژیم خواهد شد و روز به روز مردم را به سرنگونی این رژیم فاسد نزدیک تر خواهد کرد. انتخابات نه اولین پله که آخرین آن برای گذار به دموکراسی است!اصولا وقتی که جوانان برومند این مرزبوم درون زندان های مخوف رژیم جان می دهند شرکت در انتخابات یعنی که حق دارید باز هم کهریزک بسازید!

وای به ملتی که به اینان دل می بندند! انتخابات در رژیمی که رهبرش محکوم شده دادگاه میکونوس است، سه کاندیدایش جانیان و بانیان میکنوس، آن یکی دستش به خون دانشجویان در جنبش دانشجویی ۱۸ تیر آغشته چه معنا دارد؟ تحریم فعال انتخابات تا روز رفراندوم ملی برای تعیین حق سرنوشت در کنار مبارزات مدنی، سیاسی و اجتماعی تنها راه برای رسیدن به یک ایران آزاد است!

آنهایی که امروز بر مردم و مملکت ما سوارند، همان هایی هستند که فرزندان میهن را در همه جا و هر شرایط به خاک و خون کشاندند. این نمونه از قصابی و کشتار ولایت فقیه در رستوران میکونوس در آلمان است.

آنهایی که امروز بر مردم و مملکت ما سوارند، همان هایی هستند که فرزندان میهن را در همه جا و هر شرایط به خاک و خون کشاندند. این نمونه از قصابی و کشتار ولایت فقیه در رستوران میکونوس در آلمان است.