آقای شاهزاده، از شورای ملی چه خبر؟‎ ۱۴

سخنان بی محتوای شاهزاده

پیش از هر چیز به عنوان پیشگفتار و البته کوتاه به گونه ای که در حوصله خوانندگان بگنجد باید بگویم که هیچگاه هوادار جناب شاهزاده رضا پهلوی نبوده ام و هیچ دلبستگی به ایشان نداشته و ندارم. راستش را بخواهید هیچ گاه نه سخن هایش و نه واکنش ها و رفتارهایش برایم تاثیر گذار نبوده است. گویی که کمترین جاذبه ای ندارد، یک آدم خنثی و بی رنگ و بو که از آن سو نیز هوادارانش با هیاهو و جنجال های مصنوعی، با آب و تاب فراوان می کوشند او را تا عرش بالا ببرند. به ویژه این گونه حرکات ناشیانه بیشتر موجب دلسردی کسانی می شود که با ایشان همسو نیستد، در واقع تاثیر وارون دارد. البته عدم علاقه شخصی نگارنده به ایشان دلیل نمی شود که با او مخالف باشم.

هم خود رضا پهلوی و هم هواداران ایشان همواره از یک رژیم مشروطه سلطنتی که در آن پادشاه دارای هیچ اختیاراتی نیست و تنها برای همبستگی و نماد ملی است، سخن می گویند ولی از آن سو نیز کارهای رضا شاه و محمدرضاشاه در درازای هنگام پادشاهی را که مایه لگدمال کردن و تعطیل کردن مشروطیت بوده را می ستایند و ارج می نهند. این جاست که یاد این زبانزد آشنا می افتیم که باید "دم خروس را باور کنیم، یا قسم حضرت عباس را؟" بنابراین این سخن های زیبا و فریبای احترام به مشروطه را نمی توان چندان جدی گرفت و خردمندانه تر این است که آن را با دیده شک و تردید نگریست.

هم خود رضا پهلوی و هم هواداران ایشان همواره از یک رژیم مشروطه سلطنتی که در آن پادشاه دارای هیچ اختیاراتی نیست و تنها برای همبستگی و نماد ملی است، سخن می گویند ولی از آن سو نیز کارهای رضا شاه و محمدرضاشاه در درازای هنگام پادشاهی را که مایه لگدمال کردن و تعطیل کردن مشروطیت بوده را می ستایند و ارج می نهند. این جاست که یاد این زبانزد آشنا می افتیم که باید “دم خروس را باور کنیم، یا قسم حضرت عباس را؟” بنابراین این سخن های زیبا و فریبای احترام به مشروطه را نمی توان چندان جدی گرفت و خردمندانه تر این است که آن را با دیده شک و تردید نگریست.

برنامه سیاسی شاهزاده

در این دو سه ساله که این سو و آن سو جناب شاهزاده در برنامه ها و کانال های ماهواره ای گوناگون دیده شده است، همواره از سوی ایشان شنونده چنین سخنانی بوده ایم که می گوید: «ما به این دلیل و آن دلیل با رژیم جمهوری اسلامی مخالف هستیم، و معتقدیم که با اصلاحات نمی توان آن را درست کرد، بنابراین راهمان با کسانی که در پی اصلاحات در چارچوب نظام هستند جداست». (دوستان شاهزاده بر نگارنده خورده نگیرند که عینا گفته های همایونی را بازگو نکرده ام، آنچه گفته شد و می شود بازگو شده از حافظه بود)

گویی که ایشان را بر روی یک نوار گذاشته اند و همیشه و همیشه این سخن ها را بازگو می کنند، در ادامه نیز می فرمایند:
« … از سویی با خشونت مخالف هستیم، رژیم آینده باید پس از برگزاری یک انتخابات آزاد مشخص بشود و چون خود رژیم اسلامی حاضر به تن دادن به انتخابات آزاد نیست پس ما به اندیشه براندازی هستیم…»

این فرمول بندی ها را من چندین و چند بار از ایشان شنیده ام. ولی گویی همواره نوار به این جا که می رسد، به یک باره می بُرَد. ظاهرا جناب شاهزاده از این جا به بعد سناریو خود را نمی داند، یا شاید هم می داند ولی به سود خویش نمی داند که آن را بر زبان آورد. رژیم که حاضر به برگزاری انتخابات نیست، از سویی با قیامی مردمی یا به گفته خودتان “خشونت” هم که همسو نیستید، پس بفرمایید این انتخابات چگونه قرار است که برگزار شود؟ آیا در خواب و خیال است؟.

گفتگو، گفتگوی ترفندهای شاهزاده و خیمه شب بازی او است که مردم ایران را سر کار گذاشته، سر خود را در برف فرو می برد و درک و شعور مردم را به شمار نمی آورد.

این جاست که پندار و گمان هایی البته به گونه کاملا خودجوش در ذهنمان رژه می روند. ولی جناب شاهزاده خب لطف کنید بفرمایید برنامه تان را بگویید تا ما هم از گمراهی به در آییم. از بن، ایشان، خودشان می دانند که چگونه می خواهند این رژیم را بر بیندازند؟ و گرنه چندان روی این حساب نکنید که باور کنیم که با راه انداختن حماسه “بادکنک بازی” و جنبش “شمع افروختن” و این دست کارها رژیم را سرنگون می کنید.

جناب شاهزاده، نقشه شما برای تسخیر بیت رهبری چیست؟. بگذارید رک بگویم؛ از بن، گروه یا کسی را که ادعای براندازی داشته باشد ولی برنامه ای برای تسخیر میدان پاستور و در راس آن ها؛ بیت رهبری نداشته باشد را نمی توان “اپوزسیون” دانست. مگر این که بخواهیم خودمان را فریب بدهیم.

دیدار شاهزاده با سیاستمداران غرب

داستان هنگامی جالب تر می شود که می بینیم در چند ماه گذشته جناب شاهزاده کوشش ها و پادویی های بسیاری برای دیدار با سناتور های امریکایی و پارلمان اروپا نیز کرده است و از همه مهم تر از رفتن باشکوه ایشان به بخش بوفه پارلمان انگلیس برای دیدار با نمایندگان انگلیسی و عرض اندام به آن ها خبردار شدیم. توجه کنید که در آن بخش بوفه هنگامی که نمایندگان برای نوشیدن کافی به آن می آیند تقریبا هر کسی می تواند برود، ولی جناب شاهزاده تا این رده نیز خود را به پایین کشیدند.

جناب شاهزاده راستی از شورای ملی که آن همه برایش سر و سدا به راه انداخته بودید چه خبر؟ به کجا رسید؟ از شکایت تان از  مجله فوکوس آلمان نیز چه خبر؟ آیا هنوز این رسانه اصل مصاحبه را به شما نداده است! به هر روی خواستم بگویم که ما هنوز یادمان هست. شکایت از علی خامنه ای در دادگاه قلابی لاهه و افسانه خواندن کودتای ۲۸ امرداد و هزار گزافه گویی دیگر هم بماند.

شاهزاد رضا پهلوی کم ترین تجربه سیاسی و یا هتا مدیریتی را ندارند، ایشان در این 35 سال هتا تجربه مدیریت یک تشکل کوچک یا یک موسسه خیریه کوچک یا هر چیز دیگری را هم نداشته، همچنین در همه این سال ها نه تحصیلات درخشان و نه هتا شغلی نداشته و مادرشان همه کاره بوده اند. به راستی آیا چنین شخصی می تواند رهبری یک اپوزسیون را به خوبی انجام دهد؟ شما که آن سوی جهان آسوده در خانه خود نشسته اید با کراوات و گل و بلبل و شمع روشن کردن، چگونه می خواهید یک رژیم تا دندان مسلح را بر بیندازید؟ کجای تاریخ را شما سراغ دارید که گروهی توانسته باشند با درست کردن شورا قدرت را در دست بگیرند؟

شاهزاد رضا پهلوی کم ترین تجربه سیاسی و یا هتا مدیریتی را ندارند، ایشان در این ۳۵سال هتا تجربه مدیریت یک تشکل کوچک یا یک موسسه خیریه کوچک یا هر چیز دیگری را هم نداشته، همچنین در همه این سال ها نه تحصیلات درخشان و نه هتا شغلی نداشته و مادرشان همه کاره بوده اند. به راستی آیا چنین شخصی می تواند رهبری یک اپوزسیون را به خوبی انجام دهد؟. شما که آن سوی جهان آسوده در خانه خود نشسته اید با کراوات و گل و بلبل و شمع روشن کردن، چگونه می خواهید یک رژیم تا دندان مسلح را بر بیندازید؟ کجای تاریخ را شما سراغ دارید که گروهی توانسته باشند با درست کردن شورا قدرت را در دست بگیرند؟

تجربه سیاسی ناچیز شاهزاده

شاهزاده رضا پهلوی با امکانات و سرمایه هایی که در اختیار داشتند می توانست در این سال ها کارهای پیش زمینه ای بسیاری برای نجات ایران انجام دهد، ولی ما در این ۳۵سال بیننده چنین چیزی ببودیم. ایشان هنگامی ۱۷ ساله بوده است پیش از انقلاب ایران را ترک کرده و دیگر هیچ گاه به ایران بازنگشته، به همین جهت هیچ دید و درک شفافی از بافت مردم ایران و دغدغه ها و مشکلات شان ندارند.

از سویی همان چند سال زندگی در ایران هم از دید یک شاه زاده در ناز و نعمت و به دور از واقعیت ها بوده است و شاید برای همین هم بوده که ایشان در این ۳۵ سال اشغال میهنمان به دست رژیم اسلامی هیچ گونه کار و اقدام بنیادینی انجام نداده است. و گرنه از هواداران رضا پهلوی خواستار این هستیم تا لیستی از کارها و اقدامات ایشان در ۳۵ سال گذشته در جهت پایه گذاری دموکراسی و حاکمیت ملی و نجات ایران از طاعون اسلامی را نام ببرند. البته حق تقلب ندارید، از خرداد  ۱۳۸۸ تا به این سو را بگذارید به کنار، چرا که گویی جناب شاهزاده که تا پیش از این تاریخ، چندان اثری ازشان نبود به یک باره فعال شدند.

از سال ۱۳۸۸ که سدای فروریختن پایه های رژیم اسلامی به گوش همگان رسیده و گویی بوی کباب به مشام برخی ها رسیده بود، هر کس می کوشد تا خود را بیشتر به همگان و بیش از همه به خارجیان بنمایاند که به زبان ساده “اگر به اندیشه جایگزینی رژیم هستید، ما نیز هستیم”. بنابراین شیرین کاری هایی مانند شکایت از علی خامنه ای و کارهایی از این دست، برای این که جناب شاهزاده در راس خبرها باشند و در دید همگان باشند را بگذارید کنار و به ما بگویید ایشان مشخصا از اسپندماه  ۵۷ تا اردیبهشت ۸۸ چه کارهایی کرده بودند؟، و اصولا کجا بودند؟، چون چندان اثری ازشان نبود و از این تاریخ به بعد بود که پررنگ تر شده اند.

آقای مشیری به استناد گفتگوی شاهزاده با نشریه هفتگی فوکوس آلمان در ماه ژون ۲۰۱۲ نامبرده را مورد انتقاد و به بررسی و کنکاش گفتار او می پردازد.

اعلامیه های کلاسیک شاهزاده

تنها فعالیت و چیزی که ما ببینده آن بودیم این بوده که گویی جناب شاهزاده در سراسر این سال ها یک تقویم در دست گرفته بود و هر روزه بر پایه مناسبت آن روز یک بیانیه داده است. این همه چیزی بوده که ما در این سال ها از ایشان دیده ایم. هتا گاهی همین کار را هم به خوبی انجام نمی داد، و به گفته خودمانی سوتی هایی نیز می دادند که دست مایه تاختن به او از سوی هواداران دو آتشه شان می شد.

برای نمونه: برای روز دانشجو بیانیه می دهند، ولی از بن فلسفه روز دانشجو را نمی داند، که ۱۶ آذر به این جهت به تقویم ایرانی به عنوان روز دانشجو افزوده شد که سربازان پدر ایشان، در تظاهرات دانشجویی، چند دانشجو را به گلوله بسته بودند. برای روز مشروطه بیانیه می دهند و در آن می گویند که: با رویه دیکتاتوری که پدر بزرگوار ایشان در پیش گرفته بود، می رفت تا ایران به اهداف جنبش مشروطه برسد ولی به گفته خودشان “پدیده ای نامبارک انقلاب ویرانگر اسلامی” مانع از آن شد!!

بر همگان روشن است چه محمدرضاشاه و چه رضا شاه، هر دو نابود کننده و تعطیل کننده بنیان های مشروطیت بودند، و از بن خود محمدرضا شاه با سرکوب نیروهای لیبرال دموکرات و ملی جامعه و از آن سو با میدان دادن به آخوندها، باعث به وجود آوردن این “پدیده نامبارک” در سال ۵۷ شدند. لاف و گزافه گویی تا کجا؟ ولی جناب رضا پهلوی ترجیح می دهند به جای گفتن این ها، خود را به کوچه علی چپ بزنند. شما که هتا تاریخ میهنت را هم به روشنی نمی دانید از چه دم می زنید؟

ایشان تنها ورد زبانشان، “خشونت نباشه” ، “انتخابات آزاد” ، “شمع بازی” ، “بخشش سپاهی ها و بسیجی ها و دزدان مملکت” و این دست سخن هاست و ما خوب می دانیم که این ها همه کد یا رمز هستند. از جنس کدهایی که در سال ۵۷ هم امریکایی ها می گفتند “حقوق بشر” و…

همکاری شاهزاده با غرب

در نهایت می بینیم که جناب شاهزاده در پی ساختن کنگره و سیاهی لشکر هستند تا بدین گونه ابهت همایونی را به رخ دول خارجی و نمایندگان شان بکشانند تا آن ها نیز گوشه چشمی به ایشان داشته و وی را هم در لیست خود قرار دهند. با این گونه کارها به یقین ما به جایی نخواهیم رسید، نهایت دگرگونی که ممکن است رخ بدهد، دگرگونی در بالای قدرت است. برای نمونه جناب شاهزاده یا فرد دیگری (البته با کمک امریکا، انگلیس، اسراییل، فرانسه و آلمان و…) می آیند و می نشینند به جای خامنه ای. درست همان چیزی که در سال ۵۷رخ داد. به هر روی امیدواریم که گمان ما بر این که شاهزاده در اندیشه زد و بند با قدرت های خارجی برای رسیدن به قدرت هستند، اشتباه باشد. ولی شوربختانه چیزی که از شواهد بر می آید دست کم چیزی شبیه به این است.

آقای احمد علی مسعود انصاری که فامیل خانم فرح دیبا است و از زمان ازدواج فرح با شاه با دربار رفت و آمد داشته  است، در یک گفتگوی تلویزیونی، رقم های گوناگون سوء استفاده و دزدی شاه را در این مصاحبه بر ملا می سازد.
 • sara

  man Hamish taraftar site shoma hastam valin ba in maghal ka as reza enteghad mekonid mokhalefam, reza shah va pesareash in hame khadamat shayn be iran va irani kardan marodm namak nashnas ghader nadonestan dege as in pesar che entezari darid. mardom iran hagheshon hamon melahi arab dozed hast, as mast ka bar mast,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 • ملاه آواره

  یک عمه داشتم که ساواک تنها فرزندش را در نبردی یکطرفه کشته بود. او بخواری افتاده بود. او بخانه ما آمد. وهمیشه ورد زبانش این بودکه شاه پسرم را کشته است ومیگفت شاه به گدا شود…. گدا به شاه شود. من آن زمان کوچک بودم ومعنی حرف او را نمی فهمیدم.جم هوری اسلامی عربی را که آوردن پی به حرف های عمه بردم. ثروتمندان پول های ملت را دزدیند و بخارج آمدن و هیچ کاری جز پیام های اینترنتی و از ابهت وفخاری گذشته خود سخن گفتن هم بیشترانجام نمی دهند . وچشم شان بدست ابر قدرت ها است برای جا بجایی مهره های شطرنج.اگر ثروتمندان فراری میخواهند کاری جدی برای نجات ایران انجام دهند اول باید دید گا های طبقاتی خود را نسبت به مردم تغیر داده. چون شاه وگدا در خارچ همه بعنوان پنا هنده بسر میبریم. وقبول داشته که با شند که تنها با موعظه های پشت کامپیوتری نمی توان آخوند تا دندان مسلح شده را از میان برداشت وبقول معرو ف انقلاب ویدیو الوؤیکی کرد در ایران.باید با مردم تماس رو در رو داشت .قدیما می گفتند که شما پادشاه جهان خواهی شد اگر به آخوندی یک ریال قرض بدهی ومطالبه کنی پولت را.از اودوباره.زنده باد آزادی..زنده باد ایران.

  • nasle sookhte

   Mitunam beporsam to bara iran che kardi aya baghal sare khiabon shoma ra mishnase ? Aya too en 34 sal amsale shoma ke sale 57 posht emametoon saf keshidi kari mosbat begheir az ghor va negh zadan kardid nasle javane iran be farhang va namade padeshahish ehteram mizare va faribe dobare az shoma nasl soozan faribkar nemikhore

  • ملاه آواره

   از خود تعریف کردن وبلوف زدن مایه خریت می باشد. آدم تا وقتی که زنده میباشند.تلاش می کنند که از یک زندگی خوب و آبرومند انسانی برخودار شوند در جامعه ای که در آن بسر می برد.انسان موقعی که فهمید احساس مسولیت وجدانی می کند.ولی اگر کسی نفهمید وپی بوجود انسانیت نبرد،نمیتوان بر او ایرادی گرفت.ما فریبکار نبوده و نیستیم.بسهم خودم ودر توانم در هرجایی که بوده ام در حالیکه الان تنها واسیر مانده ام سعی وتلاش خود را کرده ام که برای جامعه خود مفید واقع شوم خدای خق میداند وبس،احتیاج به پاسخ گویی به عوام فریبان ندارم ونداریم. چندی قبل هم در همین فضول محله نوشتم . ز دریا ها وکوه ها گذر کردم ….از ستمگر ها وطوفانها فرار کردم ….دویدم،دویدم،به ناکجا آباد رسیدم……اسیریم وخیری از این آزاری ندیدم……..مثل اینکه آنرا ندیده ونخوانده.ای …… وجدان یگانه محکمه ای است،که احتیاج به قاضی ندارد. ای انسان از تو گله دارم…….زنده باد آزادی..زنده باد ایران.

 • babak

  talash baraye azadi demokrasi sekularist
  in hast talash shoma ke chub laye charkh digaran bekonid choon az teyf shoma nist????!!!! ajab

 • babak

  شما که رضا پهلوی رو که تا حالا هیچ نقشی‌ در سرنوشت کنونی ایران نداشته رو در
  کنار وطن فروشان و خیانت کارانی چون رجوی جنایت کار و بنی صدر متحجّر عاشق عمام
  قرار میدی که مشروطه طلبان رو خفه کنید و همون اوایل کار هر چیزی رو بهانه و دست
  اویز کوبیدن شورهٔ ملی‌ قرار می‌دادید و طرفداران و یاری کنندگان این شورا رو
  گوسفند مینامیدید حالا چی‌ شده که به یک باره دلسوز و پیگیر پول و کمکهای اهدأی
  گوسفندن شدید؟؟؟!!! جز این است که اشک تمساح می‌ریزید و این کارتون صرفاً برای عقد
  گشایی و کوبیدن دوباره رضا پهلوی و طرفداران اون هست؟؟
  خوب نمردیم و معنی‌ تلاش برای آزادی و دمکراسی و سکولاریسم رو هم فهمیدیم!

 • babak

  تو کامنت من رو که یکی‌ از پشتیبانان شورای ملی‌ هستم و کمک مالی کردم و به صرف
  این که رفتار و گفتار گذشته شما و همفکران شما رو یادآوری و انتقاد کردم و پاک کردی
  بعد مدعی و وکیل وصی‌ من شدی و یقه‌ رضا پهلوی رو گرفتی‌ که پولها رو چکار
  کردی؟؟؟؟؟!!!!!!!! چرا شما دیکتاتور صفتان دغل کار و مدعیان دروغین اینقدر در مقابل
  فهمیدن و شنیدن مقاومت می‌کنید و قدرت درک و فهم این موضوع ساده رو ندارید و متوجه
  نیستید که سانسور چاره و علاج درد نیست و با یک بیل خاک نمیشه جلوی سیل رو گرفت؟؟!!
  با زبان ساده تر تا زمانی‌ که برای نظر و عقیده دیگران ارزش قائل نباشید عقیده و
  نظر شما هم برای دیگران مهم نیست و این دور باطل همچنان ادامه دارد مگر این که قصد
  شما از این کار نه ایران و آینده ایران بلکه مسائل دیگری باشد…

 • Simorgh

  Ba alagheh va hooshyari faravan maghaleh shoma ra khandam. Besyar mayeh taasoh ast keh grooh haye chap va mosalmananan gozashteh va grooh haye joda shodeh az Mojahedin Khalgh mesle Ali Akbare Molakhani deerooz va Kourosh Erfani Emrooz va reise khodraha gardane beh in darjeh va hade nozooli reside bashad keh ba droogh parakani bisharmanehi motlaghan az peydayesh yek hasteh mardomi jelogri mikonanad. Hadaf in grooh haye chap keh khod nemoonehi az khianat beh melat Iran va Irani boodh va hastand chist?

 • faghat kherad

  ایران در حال حاضر هم سلطنتی اداره میشه .یک نفر اون بالا نشسته خودشو ولی مطلق میدونه و یک عده بادمجون دور قاب چین هم مجیزشو میگن تاریخ مصرف پهلوی هم با تمام خوبی ها و بدیهاش تموم شده.بیشتر از ۵۰٪ مردم حال حاضر ایران همونقدر پهلوی رو میشناسن که قاجارایه و زندیه و افشاریه.قبول کردن این مطلب کمی سخته ولی تا الان تاریخ ایران بازگشت پس از سقوط یک سلطنت رو به خودش ندیده و فکر هم نمیکنم ببینه.برای انسان امروز صحبت از سلطنت و حاکمیت یک خانواده یا طایفه بر مردم قابل قبول نیست.در هیچ جای دنیا مردم یک کشور بر ضد حکومتی حتی اسمن جمهوری برای برقراری حکومتی سلطنتی قیام نکردن و نخواهند کرد.
  در هر جای دنیا که مشروطه سلطنتی اداره میشه اگر دقت کرده باشین خانواده پادشاهی در زمان قدرت خود با برکناری از قدرت موافقت کردن شبیه جریان مشروطه در دوره قاجاریه.در حال حاضر که پهلوی دیگر بکلی تمام شده خنده دارست اگر فکر کنیم مردم اجازه بازگشت و داشتن سهمی از بودجه مملکت حتی ناچیز تنها به دلیل خاندان سلطنتی بودن را به بازماندگان پهلوی خواهند داد

 • مهرداد

  از نویسنده این مقاله تشکر میکنم که موارد را خیلی با واقع نگری نوشته اند. علیرضاپهلوی که دارای یک جمع طرفدار ۵۰۰ نفره است چگونه میتواند یک مملکت را که اعتقادی به ایشان ندارد تغییر دهد آیا بواسطه هورا کشیدن یک جمع چند صد نفره آن هم در خارج از ایران می توان مملکتی را که دارای قدرت بیشمار در عرصه داخلی وخارجی است بی بنیان نمود؟آامروزه سطح آگاهی های مردم ایران بقدری بالا رفته که آآقای پهلوی را بعنوان نماینده نیروهای آزادیخواه یا دمکرات یا جمهوری خواه نمی شناسند تا چه رسد به این که ایشان مدعی تغییر حکومت در ایران باشند.چندی پیش خبرنگار صدای آمریکابا ایشان مصاحبه ای کرد وهر سوالی که از ایشان پرسید نامبرده نتوانست جوابی ولو غلط به خبرنگار بدهد بلکه ارجاع داد به کمیته ها و سایر اعضای این تشکیلات وگفت که بنده چنین اختیاری ندارم که به این سوالات پاسخ دهم .تویی که چنین قدرتی نداری پس چرا مسولیت را پذیرفتی؟ایشان ودوستانشان باید قبول کنند که متاسفانه هنوز به روز نیستند واز خواسته های مردم ایران خبر ندارند واین کارها هم عاقبت نداره همان بهتر که به کارهای شخصی شان برسند تا خودشان را بیش از این پیش ملت ایران ضایع نکنند.

 • Leila

  In shora hanooz movafagh nashodeh be dalile hamin charandiat va afrade moghrez manand Shoma. Che neveshteye bee tarafane ee.

 • ایرانی

  ممنون از اطلاع رسانیتون ولی بهتر نیست قبل از به اشتراک گذاشتن مقاله غلط املایی را تصحیح کنید؟!
  “حتی”نه “هتا “دوست عزیز!

 • فرخ

  کشور ایران ارث پدری این اقایان پهلوی نیست این رضا پهلوی بد جوری توهم میزنه – برو اقا نسل من شماهارو اصلا نمی شناسه

 • omol

  این مقاله خیلی غلط املای داره .. مطالبش بد نبود اما غلط املایی های زیاد از اعتبار آن کاسته