نکاتی چند از یک شیاد رژیم، و یادی از انسانی بزرگ و میهن دوست ۱۱

پیش گفتار:

به باور نگارنده، مردم کشورمان به چهار گروه بخش پذیرند:
۱- شیادان و کلاه برداران وطن فروش
۲-انسان های فرهیخته و خدمتگذار
۳-مردم عادی باویژگی های انسانی
۴-گروه ناآگاه و خردباخته

بی تردید شمار هرکدام از این گروهها، در اجتماع ما و یا هر جامعه دیگر قابل برآورد و آمارگیری نیست. برای کشورهای جهان اول و پیشرفته به دلیل فرهنگ بالا و آموزش میهن پرستی به کودکان و جوانان، گروه ۲، و۳ بیشترین افراد را دربر می گیرد. در حالی که در کشورهای پس مانده و به ویژه در سرزمین بلا گرفته و آخوند زده ما، آمار گروه نخست بر دیگر گروهها می چربد و برتری دارد. گرچه برای هرکدام این گروه و یا گروههای کوچک درون آن می توان کتابها به بزرگی شاهنامه نوشت، ولی نگارنده در این مقاله کوتاه به عنوان نمونه، تنها به شرح دوتن از گروه ۱، ۲ می پردازد:

۱- شیادان و کلاه برداران وطن فروش

کشور ما سرشار از شیادان و خیانت کارانی است که تنها برای منافع و هوس های پلید خود، آمادگی دارند تا خانواده هایی را خاکستر نشین کنند، و یا برای یک دستمال، تیمچه ای را به آتش کشند. در هر طبقه و شغلی می توان روزانه به دهها نفر از آنان برخورد نمود. از تاجر و کاسب کاران دزد بازار و پراکنده در شهرها گرفته، تا دکترهای قصاب پیشه و مال اندوز و انسان های پست و سودجویی در ادارات، شرکت ها، کارهای ساختمانی و به اصطلاح سازندگی، سپاهی، بسیجی، و دیگر بخش های جامعه نیز پیدا می شوند که مانند موریانه پیکر و هستی های سرزمینمان را می خورند، و تخم بدبینی، شرارت، دزدی، خودخواهی، دروغ، تزویر و ریا را در میان مردم می پاشند و جامعه را به فساد و تباهی می کشانند.

هدف های تیر اندازی قرائتی و شکار او، نوجوانان، جوانان، افراد بی مایه و کم سواد، گول زدن و به هرزگی کشاندن دختران، و در نهایت ساده دل و نا آگاه می باشد. کار این آخوندک روباه صفت ی کلاه برداری و یا کلاه گذاری است. در این فرتور بر سر دختر معصوم و ناآگاه کلاهی می گذارد که آینده او را تیره و تار می سازد.

هدف های تیر اندازی قرائتی و شکار او، نوجوانان، جوانان، افراد بی مایه و کم سواد، گول زدن و به هرزگی کشاندن دختران، و در نهایت ساده دل و نا آگاه می باشد. کار این آخوندک روباه صفت، کلاه برداری و یا کلاه گذاری است. در این فرتور دختر خانمی نشان می دهد که چگونه این ملاهای بی ایمان بر سر دختران  معصوم و ناآگاه کلاه می گذارند و آینده آنها را تیره و تار می سازند.

جامعه روحانیت

به راستی، شرم آور است که یک مشت دزد غارتگر ضد ایرانی و حتی ضد انسان و وبال گردن مردم را روحانی نامید. افرادی که سرپا فاسد و از جانورهای درنده درنده ترند.
این انگل های کشورمان همه عمر را در مفتخوری، شیادی، و فریبکاری می گذرانند و همیشه بر گرده انسان های ناآگاه و ناتوان سوارند. اینها میکرب های اجتماعند که ملتی را به بیراهه کشانده، و کشوری را بهم پاشیده و عقب مانده می سازند.
با آنکه کشورهای پیشرفته جهان توانستند شر این انگل ها را کم کنند، ولیکن کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشور ما در منجلابی که این آدم خواران ساخته اند فرو رفته، و ملت بینوا و درمانده هرگز روی خوش نمی بیند. بنابراین، واژه روحانی که می توانست معنا و مفهوم خوبی داشته باشد، هم اکنون در لغت نامه ما به عنوان گرگ درنده و زالوی اجتماع شناخته می شود.

این گوشه ای از جامعه روحانیت است. فسیل هایی که با دغل و حقه بازی کشور را تاراج کردند و آن را به ویرانی و ورشکستگی کشاندند. در حالی که جوانان ما از فقر و تنگدستی کلیه خود را می فروشند، و یا از فرط اندوه، بیکاری، تنگدستی به مواد مخدر پناه می برند. آیا واژه روحانی و روحانیت مترادف و همراستای دزد، جنایتکار، و زببارگی نیست؟!!.

این گوشه ای از جامعه روحانیت است. فسیل هایی که با دغل و حقه بازی کشور را تاراج کردند و آن را به ویرانی و ورشکستگی کشاندند. در حالی که جوانان ما از فقر و تنگدستی کلیه خود را می فروشند، و یا از فرط اندوه، بیکاری، تنگدستی به مواد مخدر پناه می برند. آیا واژه روحانی و روحانیت مترادف و همراستای دزد، جنایتکار، و زببارگی نیست؟!!.

شیادی بنام محسن قرائتی

کمتر آخوندی می توان یافت که حیله گر و شیاد نباشد. در روزگار پیشین، آخوندهای ساده دل و تا حدودی خوش قلب در دهات ایران بودند که سوای خرد افزایی و گمراه کردن مردم، کم و بیش کار و پیشه ای نیز در پیش داشتند و کمتر مفتخور و سربار جامعه بودند. ولیکن با وجود رژیم فاشیستی اسلامی در ایران، به جرات می توان گفت که نمی توان یک نیمه انسانی در میان این گروه پیدا نمود.

شخصیت کاذب و غیر انسانی محسن قرائتی بر چهار پایه استوار است:

۱- بی سوادی و توخالی بودن

بی گمان سوای یک مشت مزخرفات و خرافات مذهب شیعه، قرائتی کمترین سواد و آگاهی از دانش امروزی نداشته و با نیرنگ و حقه بازی، بر روی شعور و درک نوجوانان و زنان ساده دل سرپوش می گذارد. قرائتی در زندگی نامه خود می نویسد: “….با اطمینان مى‏گویم که بیشترین مطالعه من درباره قرآن و تفسیر بوده و چون قرآن و کلام خدا نور است، تا به حال در راه تبلیغ درمانده نشده‏ ام. حتى زمانى هم که براى ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شدم، در کنار (لمعه) کتاب درسى رسمى حوزه، تفسیر «مجمع البیان» را با برخى از دوستان، مطالعه و مباحثه مى‏کردم……”

بی سوادی و شارلاتانی این آخوند وارونه جلوه دادن  قرآن،  کتابی که سراسر آن پر است از آتش افروزی، جنایت و آدم کشی و بالاتر از همه زن ستیزی و ظلم و ستم بیکران به زنان. زنانی که نیمی از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند.

با توجه به این که درک و مفهوم قرآن مانند هر کتاب دیگری بسیار آسان و قابل فهم است و هر فرد باسواد می تواند در دوماه به جزئیات مالامال از جنایت و هرزه گویی آن پی ببرد، ولیکن آخوندها به ویژه قرائتی، به جای ترجمه و برگردان به فارسی به بزک کردن و سرپوش گذاشتن روی این کتاب زهرآلود، به دروغ پرازی ای به نام “تفسیر”، می پردازند و این مردک عمری را صرف خواندن قرآن کرده و هنوز چیزی از آن درک نمی کند.

در شرایطی که مردم ایران در فقر و بیکاری دست و پا می زنند، ملای شکمباره، مفت خور، و زنباز، با نفوذ در حریم خانوادها و فریب دادن زنان خردباخته و ناآگاه با همکاری دیگر مزدوران فاشستی اسلامی به سرقت بیت المال می پردازد. دزدی های کلانی که حاصل خرافات و دین داری اکثریت مردم است و دودش هم به چشم همه مردم کشورمان می رود.

در شرایطی که مردم ایران در فقر و بیکاری دست و پا می زنند، ملای شکمباره، مفت خور، و زنباز، با نفوذ در حریم خانوادها و فریب دادن زنان خردباخته و ناآگاه با همکاری دیگر مزدوران فاشستی اسلامی به سرقت بیت المال می پردازد. دزدی های کلانی که حاصل خرافات و دین داری اکثریت مردم است و دودش هم به چشم همه مردم کشورمان می رود.

۲- چاپلوسی و مزدوری

قرائتی، از نوجوانی با مزدوری و چاپلوسی به آخوندهای آن زمان مانند بهشتی و گلپایگانی که هرکدام طاعون و مصیبتی برای مردم بیگناه و ساه دل بودند، توانست از بسیاری از آخوندهای هم پایه خود پیشی گرفته تا آنجا که خمینی دشمن فرهنگ ایران، او را برای تبلیغ بیشتر خرافات و شستشوی مغزی نوجوانان و زنان ناآگاه، به عنوان رئیس نهاد «ستاد اقامه نماز» در سراسر کشور، به سازمان تلویزیون تحمیل کرد و در حقیقت او را بر سرنوشت گروهی از مردم ایران مسلط نمود.
گویا تنها مشکل و گرفتاری ملت ایران در دولا و راست شدن به سوی بتخانه کعبه، و طوطی وار، بلغور کردن جملات بی معنای عربی است.

آخوند قرائتی هم از دیگر آخوندهای دزد عقب نمانده.دلار و ارزهای دیگر مانند پهن میان این غارتگران دست  به دست             می شود.

آخوند قرائتی هم از دیگر آخوندهای دزد عقب نمانده.دلار و ارزهای دیگر مانند پهن میان این غارتگران دست  به دست             می شود.

۳- زنبارگی و شهوت رانی

قرائتی، یکی از صدها آخوند شهوت ران و زنباره ای است که از سه دهه پیش تا کنون به بهانه های گوناگون وارد حریم خانواده های ساده دل و نا آگاه شده و دختران و بانوان کشورمان را به هرزگی و فساد می کشاند. زمانی که شراین رژیم جهنمی از سر مردم ایران کوتاه شود و پرده ها بالا رود ملت ایران به عمق فاجعه و طینت ناپاک و فاسد آخوندها، به ویژه این انسان نما بیشتر پی خواهند برد. شستشوی مغزی نوجوانان، و به فساد کشاندن زنان ساده دل و نا آگاه، خیانت به فرهنگ کشور، و جنایتی در گمراه کردن نوجوانان است. این گونه خیانت و جنایت قرائتی را می توان با جنایت ها و غارتگری مجتبی خمینی همراستا و برابر دانست.

۴- مال اندوزی

قرائتی، وآخوندهای دیگر با غارت بیت المال و پخش میان خود، نشان دادند که دست کم از کانگاسترها و دزدان بین المللی نداشته، بلکه بر آنها پیشی گرفته اند. چنانکه غارتگر و دزد بزرگ، علی خامنه ای که قرائتی همواره با تملق و چاپلوسی او را “مقام معظم رهبرى دامت برکاته” می نامد بیش از ۹۷ میلیارد دلار دسترنج و حق مردم به خاکستر نشانده کشورمان را به یغما برده است.

گوشه ای ازتشیع جنازه و بدرقه اهالی محترم و هنردوست اصفهان از ارحام صدر سمبل آزادیگی و میهن دوستی

گوشه ای ازتشیع جنازه و بدرقه اهالی محترم و هنردوست اصفهان از ارحام صدر سمبل آزادیگی و میهن دوستی

ارحام صدر

در برابر هیولائی مانند قرائتی، اجازه بدهید تا انسانی بزرگ و مردمی، و میهن دوستی باکمال به نام رضا ارحام صدر را بیشتر بشناسیم. شکی نیست که انسان های بزرگ و ارزشمند زیادی در همه زمینه ها مانند نقاشی، پیکر تراشی، نویسندگی، خوانندگی، چکامه سرایی، موزیک، تئاتر، سینما و دیگر هنر ها در کشورمان، بسیارند از افراد ناشناخته مانده، که رژیم بی فرهنگ با تلاش زیاد بر روی آنان سرپوش می گذارد و از نام بردن آنان به وحشت می افتد.

این ویدیو یکی از نمایشنامه ارحام صدر بنام؛ “من میخوام” است که جامعه آنروز و سیاست روز ایران را به نقد و انتقاد می کشد. دیدن کامل این فیلم نشان می دهد که زنده یاد ارحام صدر یکی از هنرمندان بسیار بزرگ و فرهیخته کشورمان بود که دست کم بر روح و افکار گروهی بیشمار از اصفهان و شهرهای نزدیک آن اثر مثبت و سازنده داشت. فیلمی که دکان آخوند را تخته می کند

زنده یاد ارحام صدر یکی از این ستارگان درخشانی است که سالیانی در اصفهان بر روی صحنه تئاتر آمد و با تیز بینی و نکته سنجی خود، نابه سامانی ها و فساد در جامعه و کمبودهای سیاسی آن زمان را بر روی صحنه تئاتر پیاده می کرد و تماشاگران زیادی را به اندیشیدن و خرد ورزی وامیداشت.
تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد، از سوی رژیم گذشته مزاحمتی برای ارحام صدر به وجود نیامد و او توانست مردم را از درستی و نارسائی جامعه که عمومن بدان ها توجهی ندارند، آشنا سازد.

فرتور دیگری از  تشیع جنازه زنده یاد ارحام صدر که حقشناسی مردم اصفهان و میزان درک و شعور آنان را به خوبی نشان می دهد.

فرتور دیگری از  تشیع جنازه زنده یاد ارحام صدر که حقشناسی مردم اصفهان و میزان درک و شعور آنان را به خوبی نشان می دهد.

تنها آسیبی که بر ارحام صدر و دیگر خدمتگذاران کشور وارد می شد، از سوی آخوندها بود. آنان با حقه بازی او را کافر، و تئاتر و سینما را حرام می نامیدند. آخوندهایی که در خلوت به کارهایی دست می زنند که ظاهراً حرام و نادرست است. دلیل آن هم روشن است، زیرا هر راه و روشی که به روشنگری مردم پایان یابد، نان آخوندها را آجر کرده، دکان مکر و حیله آنان را تخته می کند و روباه گری و طبیعت پست و پلشت این گروه را به مردم می شناساند.
در این جا، یکی از نمایشنامه های ارحام صدر به نام “من میخوام” برگرفته از یوتیوب را می بینید که بیانگر نوشتار بالا و هدف این مقاله است.

بازهم تصویر دیگری از به خاک سپاری هنرمند بزرگ و میهن دوست زنده یاد رضا ارحام صدر.

بازهم تصویر دیگری از به خاک سپاری هنرمند بزرگ و میهن دوست زنده یاد رضا ارحام صدر.

از آنچه گذشت:

داستان امروز ما، داستان فرشته و شیطان است. فرشتگان زیادی در کشورمان در زمینه های گوناگون بوده و هستند که شماری از آنان نا شناخته مانده، ولی در جامعه به خدمتگذاری در راه مردم و کشور می پردازند و چه بسا عده ای، در تنهایی و بی کسی، و فقر و تنگدستی، جان می سپارند و در گوشه ای گمنام سر به زیر خاک فرو می برند. فرشته موضوع این مقاله ارحام صدر است که سالیانی در صحنه تئاتر درخشید به فرهنگ و شادی مردم خدمت کرد و  سرانجام در میان بدرقه میلیونی مردم روشنفکر و حق شناس اصفهان سر به زیر خاک فرو برد.

و اما در برابر، شیطان هایی بنام آخوند نیز وجود دارند که مردم را به دوران تاریک و سیاه گذشته باز می گردانند. شیطان مورد گفتگوی ما در این مقاله، آخوندک روباه صفت، کلاه بردار و زنباره ای است، بنام محسن قرائتی که در این سه دهه، فرهنگ ایران را به لجن کشیده، به شستشوی مغزی و خردزدایی نوجوانان پرداخته، و با ورود به حریم خانواده های ساده دل، زنان و دخترانی چند را به هرزگی و فساد کشانده است.

 • iran book

  دانلود کتاب ممنوعه و علمی جدید «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf

 • صادق

  اخیرا در تلویزیون ضّد مردمی صدا و سیمای خامنه‌ای به یکی‌ از مشاورین روحانی ایراد گرفته شده که چرا ایشان در فلان کنفرانس در اروپا کراوت زده است. آخه تمام مشکلات و معضلات اجتماعی و فساد روز افزون و تورم بالا و خشک شدن آب رود خانه‌ها و دریاچه‌ها در این خلاصه میشود که چرا فلان شخص کراوات زده و یا مشکلات ما اینست که چرا دختران ما بیحجاب هستند و پسران ما مدل‌های موهایشان آنچنانی است و غیره؟ آخه کجای کراوات زدن ایراد دارد و غیر اسلامی است؟ آخه کجای قرآن نوشته شده که متشخص لباس پوشیدن حرام است؟ که اون آخوند دلقک قرائتی در یکی‌ از سخنانش گفته بود اگر کراوات خوب بود من دوتا از آنها را بر گردن میزدم. شما لازم نکرده دوتا کراوات بزنی‌، شما پنج تا ابا بپوش و با همان عباها هم خودت را خفه کن. ادعا میکنند که کراوات غربی است و فرنگی‌ است و از این مزخرفات!! حالا سوال من اینست ابا و عمامه مال کجاست؟ آیا اصلیتش ایرانی‌ است؟ از همین کشورهای عرب ۱۴۰۰ سال پیش وارد ایران شده بود؟ سوال دیگر من اینست که آیا کراوات از اون ابا و عمامه شما زشت تر است؟؟ مساله دیگر این مساله ریش نزدن آقایان مذهبی‌ هاست. آیا تیغ زدن و یا صورت را تمیز کردن ضّد اسلام است؟ در زمان پیغمبر تیغ نداشتند و تمام مردان ریش میگذاشتند، حالا چطور؟ انواع و اقسام تیغ وجود دارد و ریش تراش برقی‌ و غیره، ریش نزدن آقایان صرفاً به خاطر تنبلی و ماتحت گشادی آقایان میباشد. خود پیغمبر هم اگر امروز زنده بود شاید ریش میزد چون او روی تمیزی همیشه تکیه میکرد. باور کنید افکار بعضی‌ از رهبران مذهبی‌ امروز ما از مردمان قرون وسطی نیز پائین تر است. برید بجای این چرند گویی‌ها قدری سواد آموزی کنید. امیدوارم روزی فرا برسد که این جنایتکاران خائن به دست مردم بیافتند.

 • بهرام

  آخه قرائتی هم آدمه که کراوت به تن کنه با اون قیافه زشت و بد ترکیبش. مرده شور به قیافه تمام آخوندا از اون رهبرشون گرفته تا اون جوجه آخونداشون. اینا همشون کثیف و خائن هستن. اکسریتشون یا جاکشن و یا همجنس باز.

  • مریم

   تو خودت حروم زاده ای که این حرفارو می زنی. خدا لعنتت کنه

   • بهرام

    برو هرزه‌ خود فروش. شما فاحشه‌ها هستید که آدمهای کثیف و بی‌سواد و فاسدانی مثل قرائتی و خامنه‌ای وجود دارند. لابد قرائتی جاکش توست که ازش اینطوری حمایت میکنی‌ تخم حروم کثافت.

   • Maxx Nour

    تو بچه‌ سید تازی تبار ؛ از لحن گفتارت کاملاً مشخصهٔ که مزدور مفتخور رژیم انگل آخوندی هستی ؛ تو منافع خودتو در خطر میبینی‌ و چون در گفتگوی منطقی کم میاری ؛؛ دهن کثیفتو به فحش و ناسزا باز میکنی ؛ اما این پنبه را از گوشهات در بیار وخودتو بخواب نزن ؛ جنایات و چپاول آخوندها و نوکرانی مثل تو برای ملت ایران آشکار شده و هر روز که میگذرد بیشتر بپایان عمر ننگینتان نزدیکتر میشوید

    ضمناً ؛ مثل خرمگسی که چسبیده بگوه اینقدر “ویز‌ ویز‌” نکن … جای تو در این سایت نیست !!!

  • faridrostamy

   دقیقا…

 • آرمان

  یعنی این جفنگیاتو از کجا میاری مینویسی>یه مدرکم نداری …..خداوند هدایتت کنه

 • VOA

  به نظرم نویسنده های این سایت انسان های تندرویی هستند که فقط خودشان را انسان های متمدن و متفکری می دونند و شاید در کودکی به آنها تجاوزی شده و یا شاید مادرشان روسپی بوده شایدم هم پدرشان آنها را مورد آزار قرار می داده که امروز شبیه به بزهکاران جامعه شده اند دوستان عزیز مدیر این سایت یکی از مزدوران سال ۵۷ است چیزی شبیه به اکبر گنجی که وقتی دید اوضاع بر وفق مرادش نیست شروع نمود به کندن گور خود به نظرم باید کیر خر را تا ته در کون خوار و مادر این بچه کسکش های کونی خارپستونی تپاند تا درس عبرتی برای همگان گردد باشد که کیر کلفت در کون مادرشان فرو رود

 • جلیل

  از عادل فردوسی‌ پور بعید است که پای منبر حرومزاده خائن و سراپا نجاست و شیاد و شیطان صفت یعنی قرائتی می‌نشیند.

 • farid

  هیچکس نمیدونه تا کی باس از این تازینژادهای حرامزاده مصیبت ببینیم…بعضی وقتا با خودم میگم آدم واقعا باید تو این مملکت چکار کنه…!!!!!!!؟