جنایت های گسترده ناشی از خرافات دین یهود و اسلام در غزه و عراق ۴

پیش گفتار:

در جهان تا کنون جنگ های بزرگی میان کشورها و گروههای گوناگون رخ داده که بیشتر به دلیل جاه طلبی و زیادت خواهی بوده است. در کنار آنها نیز جنگ های دینی و مذهبی و یا به بهانه و برای گسترش باور دینی ویژه ای انجام شده و چه بسیار ملت ها و اقوام گوناگون را خاکستر نشین نموده است. جنگ های خانمان برانداز محمدابن عبدالله و یورش تازیان جانشین محمد به ایران و کشتار بیشمار آنان در ظاهر یک جنگ مذهبی و برای گسترش اسلام ولی در حقیقت خودکامگی، تجاوز، زنبارگی، غارتگری و زیاده طلبی عرب بادیه نشین را به خوبی نشان داد که تا کنون جهانی را به خاک و خون کشانیده است.

جنگ های مذهبی در کشورمان

قیام و جنگ های مذهبی شاه اسماعیل صفوی نیز در ظاهر برای روی کار آوردن و تقویت شیعه گری و از میان بردن مذهب تسنن بود ولی در باطن سلطه و جاه طلبی دودمان صفوی را به خوبی نشان داد. یورش تیمورلنگ به شهرهای ایران و یاسلطان محمود غزنوی به هندوستان، بعنوان گسترش اسلام انجام گرفت ولی در حقیقت قدرت نمایی و جاه طلبی آن دو را به ثبت رسانید. پیامد انقلاب سال ۵۷ ایران و تسلط آخوند بر ایران نیز به عنوان پیاده کردن اسلامی واقعی بود که بنا به گفته خمینی و زباله های گرداگردش در رژیم گذشته فراموش شده بود. ولی به خوبی شاهد آنیم که این انقلاب و کشتار مذهبی تنها برای به قدرت رسیدن دجاله هایی بنام آخوند بر سرنوشت ملت و کشورمان بوده است.

یکی از دهها صحنه از جنایات بیکران رژیم ضد بشری اسرائیل در نوار غزه و کشتار کودکان و مردم زجر دیده و بی دفاع آن. جنایاتی که روی هیتلر را سپید و او را سرافراز نشان می دهد.

یکی از دهها صحنه از جنایات بیکران رژیم ضد بشری اسرائیل در نوار غزه و کشتار کودکان و مردم زجر دیده و بی دفاع آن. جنایاتی که روی هیتلر را سپید و او را سرافراز نشان می دهد.

جنگ های صلیبی

جنگ‌های صلیبی به سلسله‌ای از جنگ‌های مذهبی گفته می‌شود که میان مسیحیان و مسلمانان برای بازپس‌گیری سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان برافروخته‌شد. صلیبیان از سراسر اروپای غربی در جنگ‌هایی مجزا بین سال‌های ۱۰۹۵ تا ۱۲۹۱ شرکت‌داشتند. صلیبیان در ابتدا به بهانه بازپس‌گیری اورشلیم و سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان شروع به جنگ کردند و لی مبارزات آنها در حقیقت سیاسی و کشورگشایی، و پاسخی بود به درخواست رهبران امپراتوری روم شرقی برای جلوگیری از پیشروی ترکان سلجوقی در آناتولی.

جنگ های مذهبی یا صلیبی که مدت دو سده میان مسلمانان شرق و مسیحیان غرب به دلیل خودکامگی ، جاه طلبی، و زیادهخواهی دکانداران مذهبی به درازا کشید، نسل ها نابود و سرزمین ها سوخت و به باد رفت.

جنگ های مذهبی یا صلیبی که مدت دو سده میان مسلمانان شرق و مسیحیان غرب به دلیل خودکامگی ، جاه طلبی، و زیادهخواهی دکانداران مذهبی به درازا کشید، نسل ها نابود و سرزمین ها سوخت و به باد رفت.

جنگ مسلمانان با دیگر باورمندان

یک مسلمان بنا بر باورهای خود نمی تواند و نخواهد توانست هیچ دین و‌آیین دیگری را بپذیرد و حتی پیروان آن را تحمل نماید. در حقیقت یک نوع خودخواهی و برابر و حتی بالاتر از نژاد پرستی در این گروه خودکامه و تمامیت خواه نهفته است. این دشمنی و کینه توزی حتی نسبت به دیگر مذاهب اسلامی نیز در فرد نهفته است. آنچنان که به عنوان نمونه رژیم ولایت فقیه و خردباختگان شیعه نه تنها به اذیت و آزار باورمندان دیگر مانند زردشتی، کلیمی، بهایی، و ارمنی می پردازند، بلکه یارای تحمل و بردباری در برابر مسلمانان اهل تسنن از هم میهنان خود را نخواهند داشت.

در این تصویر یهوه خدای خیالی یهودیان به پیغمبر دردانه و عزیز خود بخش بزرگی از خاورمیانه را بخشیده است. حال، گورپدر مردم دیگر سراسر جهان. همان گونه که الله خدای خیالی مسلمانان به محمد پیغمبر عزیز و دردانه خود همه زنها و کشتار مردم جهان را حلال و طیب و طاهر دانسته است!!.

در این تصویر یهوه خدای خیالی یهودیان به پیغمبر دردانه و عزیز خود بخش بزرگی از خاورمیانه را بخشیده است. حال، گورپدر مردم دیگر سراسر جهان. همان گونه که الله خدای خیالی مسلمانان به محمد پیغمبر عزیز و دردانه خود همه زنها و کشتار مردم جهان را حلال و طیب و طاهر دانسته است!!.

جنایت های بیکران شیعیان ایران نسبت به بهایی، زردشتی و کلیمی بسیار گسترده و می تواند در چند جلد کتاب به شرح آن پرداخت. قتل عام بهایی ها در سراسر ایران به توصیه اخوند جنایتکار فلسفی در سال…. نمونه ای از رفتار ناهنجار مسلمانان نسبت به دیگر ادیان است. به همان روش، نفرت و کینه پیروان اهل تسنن نسبت به شیعیان وصف ناپذیر است. چنانکه رفتار دولت و مردم عربستان سعودی و کشورهای عربی کناره خلیچ فارس نسبت به شیعیان بسیار زشت و نفرت انگیز است.

نمونه دیگری از جنگهای میان مسلمانان و مسیحیان که جهانی را به آتش و خون کشانید.

نمونه دیگری از جنگهای میان مسلمانان و مسیحیان که جهانی را به آتش و خون کشانید.

کینه توزی یهودیان و مسلمانان به یکدیگر

بی گمان، کینه توزی باطنی یک یهودی نسبت به مسلمان و یک مسلمان به افراد یهودی، شرم آور و نا گفتنی است که با هیچ خرد و منطقی برابر نیست. زیرا این دو گروه باطناً بنا بر اعتقادات دینی خود، دیگری را گناهکار و مقصر، و همیشه حق را به جانب خود می داند. به وجود آمدن کشور اسرائیل با وجود گروهی یهودیان کله خشک و مذهبی، در میان کشورهای دبش مذهبی و خودکامه اسلامی، مانند آنست که در دونقطه مخزن باروت در برابر خرمن آتش انباشته شده باشد. هرآن و هر لحظه جرقه هایی از دوسوی بلند شده، و اطراف خود را به آتش می کشد.

عزائیل وارد گود می شود

جفتک پرانی و چموشی گروه ضد انسان حماس و حزب الله لبنان و تحریکات رژیم بدسگال ولایت فقیه، که هرکدام آتش بیار معرکه اند، آتش به مخزن باروت می زند. از سوی دیگر، رژیم نژاد پرست و دبش مذهبی اسرائیل به رهبری متعصبین کله خشک که بنا بر کتاب توراتشان منطقه را ارث پدری خود می دانند، عزرائیل وار وارد گود می شود و چنانکه می بینیم روزانه جان دهها و صدها از میان مردم بیگناه و درمانده و اسیر غزه، آنهم کودکان و زنان و پیران را گرفته، و خانه هایشان را بر سرشان ویران و خراب می کند. به راستی، اسرائیل، عزرائیل منطقه است.

جان اسنو john Snow گزارشگر بی بی سی پس از بازگشت از نوار غزه مشاهدات وحشتناک خود را در این ویدیو شرح می دهد. به راستی جنایات عزرائیل انسان را به یاد هیتلر و جنایات او می اندازد.

واکنش غرب

شوربختانه، دولت های غرب در برابر این جنایات وحشتناک کمترین واکنشی سوای چند گفتار توخالی تبلیغاتی از خود نشان ندادند و برای هیچکدام از این خودکامگی های دوگانه و جنایت های بیکران اسرائیل، از خود مایه نگذاشتند. از سوی دیگر، دولت آمریکا کورکورانه و با بی منطقی از این رژیم آدم کش و جنایتکار اسرائیل طرفداری می کند. اینجاست که ملت های جهان به این نکته پی می برند که نمی توان کمترین اعتماد و اطمینانی به رژیم آمریکا داشت و نباید روی آن حسابی باز نمود.

این ویدیو گزارش گر آنست که چگونه گروه افراطی حمس و جهاد اسلامی از یک سوی، و دولت فاشیستی و هیتلری اسرائیل در برابر هم صف آرایی کرده و از مردمان بیگناه دوطرف قربانی می گیرند. کشتاری که ویژه افراطی های مذهبی یهودی و مسلمان، و یا نژاد پرستی هیتلر در آلمان در آن دیده می شود.

همان گونه که گروه افراطی و آدم کش داعش پس از قصابی کردن مردم سوریه هم اکنون به جنایات بیکران خود در عراق بنا به روایات و دستورات اسلام ادامه می دهد، دولت های قدرتمند غرب هم که به خواب خرگوشی فرورفته اند و تنها این گزارش های تکان دهنده و جنایات بزرگ را به عنوان اخبار روز بدون کمترین واکنشی دنبال می کنند. کشورهای اسلامی نیز چندان مخالفتی با این آدم کشی ها ندارند زیرا خود نیز هرکدام کم و بیش همان روش ها را در میان مردم و مخالفین خود پیاده می کنند.

 

این ویدیو گزارش اندوهبار و درد ناک جنایات بیکران داعش در عراق است. جنایاتی که با شمشیر اسلام و به دست دکانداران اسلام همه روزه در گوشه و کنار جهان دیده می شود. داعش این جنایت ها را در روز روشن در برابر مردم انجام می دهد، در حالی که به دستورعلی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی خامنه ای روز و شب  جنایاتی به مراتب بدتر از این در پس پرده و درون سلولها، و زیرزمین های مخفی و سرپوشیده سراسر کشور انجام می شود.

و باز هم همان گونه که کشتار نزدیک به ۲۰۰ هزار سوریه ای و ویرانی آن کشور نیز کمترین اثری تا کنون روی کشورهای باختری نداشته است.
چنانکه ۳۵ سال ظلم و ستم، و جنایت پی درپی رژیم اسلامی علیه مردم ایران نیز نتوانست وجدان به خواب رفته و فراموش شده جهان غرب را بیدار کند و آنان را وادار به انجام کاری مثبت در جهت راه مظلومان و ستمدیگان نماید.

این زن فیلیپینی در عربستان است که یک مسلمان افراطی عرب با آب جوش بدن او را این چنین سوزانده است. این گونه جنایت ها تنها در مکتب های دینی مانند اسلام و یهود در غزه، عربستان، و ایران دیده می شود. جاهایی که انسانیت بی ارزش است و خرافات و حماقت انسان نماها حرف اول را می زند.

این زن فیلیپینی در عربستان است که یک مسلمان افراطی عرب با آب جوش بدن او را این چنین سوزانده است. این گونه جنایت ها تنها در مکتب های دینی مانند اسلام و یهود در غزه، عربستان، و ایران دیده می شود. جاهایی که انسانیت بی ارزش است و خرافات و حماقت انسان نماها حرف اول را می زند.

نکته پایانی:

گروههای قدرت طلب و خودکامه همواره تشنگی و عطش سلطه طلبی و زور گویی خود را به عنوان جنگ دین و مذهب در جهان پیاده کرده اند. نفرت و کینه توزی مسلمانان نسبت به ادیان و مذاهب دیگر از یک سوی، و جاه طلبی و زیاده خواهی یهودیان متعصب اسرائیلی از سوی دیگر، خاورمیانه را مرکز تاخت و تاز قرار داده است. حماس، حزب الله لبنان، رژیم فاشیستی ولایت فقیه، و عرب های خاورمیانه که هیچ باوردینی دیگر را به شمار نمی آورند و گمراه می دانند، همواره به جفتک پرانی و سنگ اندازی به اسرائیل می پردازند.

از سوی دیگر، رژیم خودکامه و زیاده طلب اسرائیل که بنا به روایات تورات منطقه خاورمیانه را ارث پدری خود می داند، عزرائیل وار، به غزه یورش می برد، کودکان، زنان، و پیران آن منطقه محروم و فقیر نشین را به خاک و خون می کشاند. کشورهای باختری نیز در کنار ایستاده و همانند جمع شدن مردم خردباخته ایران در مراسم اعدام، تماشاگر زجر و ناله و رنج مردم غزه اند و از خود کمترین واکنشی نشان نمی دهند. اینجاست که باید پذیرفت انسان ها در کره زمین، یا بی وجدان و بی عاطفه اند، و یا به تدریج وجدان و شرف انسانیت خود را از دست داده اند.

 • Mehran Paymard

  جناب سهراب ارژنگ
  شما یا بدلیل ناآگاهی و یا به عمد ولی ناشیانه عاملین اصلی جنگ و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه را پشت اختلافات مذهبی مخفی کردید.
  شاید به دلیل کهولت سن, توان مطالعه تاریخ منطقه و بویژه موضوع فلسطین را ندارید ولی باعث تعجب است که تاریخ معاصر را نیز فراموش کرده اید!!!
  جهت یادآوری, سه سال پیش داعش با پول و کمک کشورهای غربی مجهز و مسلح شد. ساده انگاریست اگر فکر کنید دیگران هم مثل شما فراموش کارند

 • saman

  aghaye paymard lotfan koso scher inja nagoid goz chikar dare be schaghieghe
  doste Aziz darbare mazhab va gaiedane melatah bename mazhabo inja tozieh dadeh na chizeh diegehie

  • m

   کس شر رو امسال شما میگن که اخرتون میشه حرومزاده هایی مثل داعش شماها فقط میخوایید دیگران حرفتون رو قبول کنن و اگه دلیل بیارن یا قبول نکنن میکشینشون معلوم نیست چندنفر از این داعشی ها قبلا حرومزاده ای مثل تو بودن که الان تا کسی حرف میزنه سرش رو میبرن حالا دیگه کس شر ننیویس و بی خودی خودتو نگران دیگران نشون نده
   اینم با ادبیات خود مادرجندت نوشتم

   • کیر تو کس مادر منحرفین

    افرین به تو سامان اینا هم ی مشت ولدزنا مثل داعشی ها هستن مرگ برمنافقین اسلام