آیا ایرانیان، مردمانی مسئولیت پذیرند؟ ۲

– مسئولیت ناپذیری ایرانیان:

ملت شریف ایران که پَس اَفکندِ هزاران سال مظلومیت و ستمدیدگی و استبداد زدگی است، هیچگاه در طولِ تاریخش آزاد نبوده و طعم آزادی را نچشیده است! این مردمان استبداد پرور و مستبد دوست، از مسئولیت آزاد زیستن فرار کرده و ترجیح می دهند که مسئولیت هدایت و پیشبرد ملت بر دوش یک نفر باشد.

آن یک نفر زمانی شاه، هنگامی نخست وزیر، موقعی پیشوا، لحظه ای رهبر و گاهی ولایت فقیه است؛ اصولن این القاب و تکالیف که قدرت نامحدود دارند را تَنها و تَنها در ممالک استبداد زنده و دیکتاتور دوست می توان یافت! ملتی که از مسئولیت آزاد بودن فرار کند، همواره خودش را در دامان دیکتاتورها رها خواهد کرد.

مسئولیت آزادی چیست؟ مسئولیت آزاد زیستن و آزادانه روزگار به سر آوردن همانا اختیار و اراده حقیقی آدمی است، یعنی اینکه فرد در برابر تصمیمی که آزادانه می گیرد و پیامدهای تصمیم اَش، مسئول است، فَرد در پیشگاه جامعه، خانواده و شخص خود در برابر پیامدهای تَصمیم هایش باید پاسخگو باشد و این پدیده ترسناکی برای مردمانی مسئولیت گریز می باشد.

آیا ما ایرانیان، مردمان مسئولیت پذیری هستیم و یا همیشه به دنبال مقصر می گردیم؟

آیا ما ایرانیان، مردمان مسئولیت پذیری هستیم و یا همیشه به دنبال مقصر می گردیم؟

– عَوارض جانبی مسئولیت ناپذیری:

– فَرد مسئولیت ناپذیر، همواره دیگران را مسئول شرایط زندگی اش می داند، خواه زندگی خوب باشد و خواه بد، وی در شکل گرفتنش نَقشی نداشته و این فَرد با دو حالت رو به رو می شود: یا مشغول سپاس گزاری از مجموعه ای می شود که زندگی خوب را برایش تشکیل داده اند و یا انگشت اتهام به سویِ عالم و آدم دراز کرده و همگان را مسبب نگون بَختی خویش می داند.

– فَرد مسئولیت ناپذیر، عوامل تیره روزی اش را نه در خود، پندار و کردارش بلکه در عوامل خارجی و بیگانه جستجو می کند، بَرای مثال می توان به حمله اعراب مسلمان به ایران در چهارده قرنِ پیش اشاره داشت که به طور شگفت انگیزی همچنان به عنوانِ بزرگ ترین دلیل سیاه روزی ایرانیان، در نَزد عَوام به شُمار می آید.

یَعنی مردمان ما به جای کنکاش در کارنامه رفتاری خودشان تَرجیح می دهند که یک عامل خارجی را پیدا کرده، درباره اش به طور اغراق آمیز افسانه سرایی نموده و بَرای هزاران سال عدم مسئولیت پذیری و نابخردانه رفتار نمودن خویش را ناشی از آن عامل خارجی ببینند که هزاران سال پیش رُخ داده است.

– جامعه مسئولیت ناپذیر هیچگاه به واقع آزاد نخواهد بود، جامعه ای که از آزاد اندیشیدن و آزادانه تصمیم گرفتن و تکیه بر اراده و اختیار خویش سَر باز می زند و از پیامدهای ناشی از رَفتارهای آزادانه اش هَراس دارد، هَمواره در طول تاریخ یک سیستم تمامیت خواه را برگزیده تا بَرایش تٌصمیم بگیرد، به جایش فکر کند و جامعه را در چگونگی تَصمیم گیری های خود، شریک ننماید.

این سیستم زَمانی در قالب یک شاهِ میهن دوست ظاهر می گردد که یک تَنه تَصمیم می گیرد که مملکت باید تَک حزبی شود و زَمانی در کالبدِ یک رهبر مقدس پدیدار می گردد که به تَنهایی تَصمیم می گیرد که مخالفینِ حکومتش باید در میدان های شهر و در پیشگاه شهروندانِ جامعه اش اعدام شوند.

آزادی به معنای مسئولیت پذیری است به همین دلیل است که بیشتر انسان ها از آن هراس دارند! ـ جرج برنارد شاو

آزادی به معنای مسئولیت پذیری است به همین دلیل است که بیشتر انسان ها از آن هراس دارند!
ـ جرج برنارد شاو

آنچه مُبرهن است عدم دخالت جامعه مسئولیت ناپذیر در تَصمیم هایی است که بَرایش گرفته می شود، بَرای جامعه مسئولیت ناپذیر مهم نیست که چه کسی، چه تَصمیمی را برای شان می گیرد، آنچه حائز اهمیت است فَرار از پیامد آزادانه تصمیم گرفتن و امکان پروژه متهم سازی است! جامعه بَدوی مسئولیت ناپذیر از متهم سازی و اعتراض بچه گانه لذت می برد!

– سُخن پایانی:

قضاوت با خود شما خواننده گرامی است، آیا شما فکر می کنید جامعه ما مسئولیت پذیر است؟ آیا شما علت شکست و ناکامی ایرانیان را در حمله چهارده قرن پیش اعراب مسلمان به ایران می یابید؟ فکر می کنید عوامل نگون بختی و درماندگی ملت ما در چه نهفته است؟

آزادانه اندیشیدن و آزادانه انتخاب کردن و آزادانه رفتار نمودن مسئولیت به همراه می آورد، یعنی شما مسئول هرآنچه هستید که برای تان رُخ می دهد! آیا گمان می کنید که جامعه ما حاضر است تا با کاستی ها و مشکلات و فقر فرهنگی اش رو به رو شده و برای یک بار هم که شده، خودش را مسئول تیره روزی های خویش بداند؟

 • daryoosh

  دیکتاتوری مشکل بزرگی‌ است و ریشه در شرایط تاریخی‌ و اقلیمی دارد. از بد شانسی ما ایرانیان دین اسلام هم مثل آوار بر سرمان خراب شد. رژیم‌های دیکتاتوری فساد را در جامعه پرورش و گسترش می‌دهند و مردم را باری به هر جهت میکنند. بد بختی‌های زندگی‌ در رژیم‌های دیکتاتوری شکل فلاکت باری به خود می‌گیرد به خصوص وقتی‌ با دین اسلام هم آمیخته شود. نمونه زنده ‌اش هم رژیم آخوندی است که در فساد و ظلم رکورد شکسته است. این جمهوری آخوندی هم خودش مافیایی عمل می‌کند و هم این که مردم را هم وادار کرده است که به شکل مافیایی زندگی‌ کنند. هر کسی‌ در ایران خودش یک شبکه ی از دوست و آشنا درست کرده است و کارش را راه می‌اندازد.
  چارهٔ کار چیست؟ به نظر من آگاهی‌ رسانی خود اولین قدم است. راه درازی در پیش است ولی‌ اولین قدم را باید یک روز برداشت. باید پشت رژیم را خالی‌ کرد. باید تا می‌توان فساد دولتمردان رژیم آخوندی را آشکار کرد.دوم باید تا می‌توان واقعیت‌های اسلام را نشان داد و پرده از روی این دین کثیف برداشت. اگر چه آخوند با فضولی در کار‌های که از آن‌ها سر رشته ندارند و فسادی که به راه انداختند گورشان را با دست خودشان کندند، ولی‌ ما نیز نباید بیکار بنشینیم.
  جای خوشحالی است که شماره ایرانیانی که دین کثافت اسلام را کنار گذشتند کم نیست. همان طور که میبینیم هر چند وقت یک بار چند نو کیش مسیحی‌ را آن هم در گوشه و کنار ایران دستگیر میکنند. این خود نشانه محبتی است. ولی‌ همان طور که گفتم ما نیز نباید بیکار بنشینیم.

 • mahsa

  هشدار به همه ی آزادی خواهان ایرانی ،حکومت کثیف جمهوری اسلامی
  در آینده ای نزدیک قصد بستن دروازه های اینترنت جهانی را به روی کاربران ایرانی دارد
  بیایید دادخواهی مان را از اینترنت به کف خیابان ها بکشانیم.
  جمهوری کشتارگر اسلامی از هیچ چیزی به مانند بی خدایی نمی ترسد.
  پس من یک بی خدا هستم.