رژیم زن ستیز و زن کش، پس از اسید پاشی بر زنان اصفهان ریحانه را نیز ظالمانه سر به نیست نمود ۳۵

پیش گفتار:

بیگمان رژیم ضد بشری و فاشیستی اسلامی در ایران را باید رژیمی زن ستیز، زن آزار، و زن کش دانست که تا کنون در جهان دیده شده است. اگر به کارنامه سیاه و جنایت بار ۳۵ ساله این رژیم نگاه کنیم، سراپا ظلم و ستم و حق کشی زنان است. زنانی که در مکتب جهنمی اسلام تنها به اندازه یک کالا و وسائل خانه ارزش دارند و آنان را از هرگونه حرکت و جنبش انسانی جدا می دانند.

هنگامی که اسلام لعنتی اختیار مال، جان، آبرو و هستی یک زن را در اختیار مرد می گذارد و مرد را مالک الرقاب زن می داند که او را به صورت کنیز و گوسفندی به دنبال خود می کشاند، زن در حقیقت برده ای بیش در خدمت خوش گذرانی مرد نخواهد بود. اختیار داشتن چهار زن که از یک سوی، فحشای جنسی مرد را نشان می دهد، از سوی دیگر زنان را نیز کالایی بی ارزش و بی اعتبار در جامعه به شمار می آورد. صیغه نیز کشاندن زنان به فحشاء است که نام روسپیگری اسلامی برازنده آنست.

این مردک جنایتکار و مزدور آخوند که جنایت های ارباب خود مجتبی خامنه ای باهمکاری لات های بسیجی در سوزاندن و ناقص کردن زنان و دختران اصفهان نادیده گرفته و آن همه جنایت گسترده را کار و عملکرد شخصی می داند  اسماعیل احمدی‌ مقدم،  فرمانده نیروی انتظامی رژیم خامنه ای جنایتکار، است. این نسناس باید منتظر انتقام ملت باشد تا دیگر به هرزه گویی و دروغگویی نپردازد.

این مردک جنایتکار و مزدور آخوند که جنایت های ارباب خود مجتبی خامنه ای باهمکاری لات های بسیجی در سوزاندن و ناقص کردن زنان و دختران اصفهان نادیده گرفته و آن همه جنایت گسترده را کار و عملکرد یک شخص می داند  اسماعیل احمدی‌ مقدم،  فرمانده نیروی انتظامی رژیم خامنه ای جنایتکار، است. این نسناس باید منتظر انتقام ملت باشد تا دیگر به هرزه گویی و دروغگویی نپردازد.

اسید پاشی روی زنان

اسید پاشی بر روی صورت دختران و زنان در شهر اصفهان توسط مأموران دولتی در لباس شخصی و متصدی اجرای اوامر امام جمعه جنایتکار شهر در مورد «امر به معروف و نهی از منکر»، ننگ حکومت فقیهان نیست. زیرا آخوندهای جنایتکار حاکم بر کشورمان، از بد نامی و ننگ هراسی و ابائی ندارند. این جنایت وحشیانه ننگ دین اسلام و مذهب شیعه ای است که ده ها آیت عظما و هزاران آیت الله معمولی و هزاران حجت الاسلام دارد.

قتل های زنجیره و اسید پاشی زنجیره ای، اعدام های زنجیره ای و دزدی های کلان میلیارد دلاری زنجیره همگی کار این رژیم سراپا تقلب، دزد و خیانت به کشور است.

قتل های زنجیره و اسید پاشی زنجیره ای، اعدام های زنجیره ای و دزدی های کلان میلیارد دلاری زنجیره همگی کار این رژیم سراپا تقلب، دزد و خیانت به کشور است.

این جنایت وقیح ننگ دینی است که دزدی و رشوه خواری در آن روا است؛ اما بیرون افتادن تار موی زنان از زیر روسری، بنیاد دین را فرو می ریزد. بی شک، این جنایتکاران بدون اجازه از محافل دینی و مذهبی هیچگاه خودسرانه دست به این کار نزده اند؛ و تا فتوا از مرجعی و آخوندی نگرفته باشند، وارد کارزار عمل نشده و بر روی زنان و دختران بی جرم و بی گناه، چنین جنایتی را مرتکب نشده اند. اینگونه دستورات ضد انسانی و آدم کشی بیشتر از سوی مجتبی فرزند ابر جنایتکار خامنه ای با همکاری بسیجی های آدم کش و شماری از سپاهیان ضد مردمی صورت می گیرد.

اصفهان یکی از بهترین و گل سرسبد کشورمان، و مردم آن پر از صفا، یکرنگی، ذوق و سلیقه و هنرمندی است. جای بسی تأسف که در این تظاهرات ضد رژیم علیه معیوب کردن بانوان و دختران خردمند این شهر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله استان های یز، کرمان، قم، کاشان و در این همکاری ملی و مردمی شرکت ننموده و دین ملی و میهنی خود را ادا ننمودند.

اصفهان یکی از بهترین و گل سرسبد شهرهای کشورمان، و مردم آن پر از صفا، یکرنگی، ذوق و سلیقه و هنرمندی است. جای بسی تأسف که در این تظاهرات ضد رژیم علیه معیوب کردن بانوان و دختران خردمند این شهر، بسیاری از شهرهای ایران از جمله استان های یزد، کرمان، قم، کاشان و بسیاری از دیگر شهرها،در این همکاری ملی و مردمی شرکت ننموده و دین ملی و میهنی خود را ادا ننمودند.

چرا زنان اصفهان قربانی جنایات رژیم شدند؟

به راستی اصفهان ستاره درخشان کشور ما است. مردم آن نیز سوای گروهی خرافاتی خردباخته مذهبی عمومن بسیار دانا، خوش فکر و اندیشه، هنرمند، با ذوق و در عین حال میهن پرستانی نمونه اند. زنان هنرمند و شیر دل اصفهان از نظر نکته سنجی و بذله گویی در ایران نمونه اند. زنانی که زشتی های رژیم فاشیستی را به عیان می بینند و همه جا بر سر زبان می آورند. شیر زنان اصفهان که در همه جبهه های میهن دوستی همیشه پیش قدم بوده اند، جوانان دلاوری را به جامعه تحویل دادند که در جنگ خانمانسوز با عراق و ساخته و پرداخته خمینی جنایتکار، چه شجاعت ها و دلاوری ها که از خود نشان دادند و با خون خود سند آزادی و آزادگی بخشی از میهن از دست رفته امان را امضاء نمودند.

به دنبال اسید پاشها نگردید. اینها همگی در این تصویر اسید پاشانی هستند که زیر نظر مستقیم علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکار او مجتبی خامنه ای کار می کنند و  بیت المال ملتی را میان این گرگان پخش و تقسیم می کنند.

به دنبال اسید پاشها نگردید. اینها همگی در این تصویر اسید پاشانی هستند که زیر نظر مستقیم علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکار او مجتبی خامنه ای کار می کنند و  بیت المال ملتی را میان این گرگانی چون خود پخش و تقسیم می کنند.

به این دلیل، به خواسته و دستور مجتبی فرزند ابر جنایتکار خامنه ای و با همکاری مزدوران بسیجی و گروههای فاشیستی اسلامی دیگر بر روی زنان بسیار زیرک و انتقاد کننده اصفهان اسید پاشیدند و عده ای را ناقص و ناتوان ساختند. به راستی نفرین و شرم برملتی باد که جنایت اسید پاشی رژیم بردختران و زنان کشورمان را می بیند و همچنان ساکت نشسته است.

اظهار نظررژیم فاسد در باره این جنایت بزرگ

مزدوران رژیم فاشیستی برای پرده پوشی این جنایت بزرگ و گمراه کردن مردم هرکدام با زشت ترین روش حیوانی اظهار نظر هایی کرده اند که به راستی انسان به اوج این فساد اخلاقی و جنایتکاری تک تک مزدوران رژیم آگاه می شود:

یکی از این مفتخورها و بیشرف های سربار اجتماع  به این عمل فاشیستی و ضد انسانی اسید پاشی اعتراضی نکرده اند. باید گفت مرگ بر آخوند که از آخوند جنایتکارتر در اجتماع ایران وجود ندارد.

یکی از این مفتخورها و بیشرف های زباله سربار اجتماع  به این عمل فاشیستی و ضد انسانی اسید پاشی اعتراضی نکرده اند. باید گفت مرگ بر آخوند که از آخوند جنایتکارتر در اجتماع ایران وجود ندارد.

۱-معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور

حسین ذوالفقاری مردک مزدور و فرومایه نشخوار کرده است که ، بر اساس شواهدی که تاکنون به دست آمده اسیدپاشی‌های اصفهان توسط یک نفر انجام شده است و به هیچ عنوان سازمان‌یافته و گروهی نبوده است. این مزدور مردم را خر و احمق می داند. برای اسید پاشیدن روی شمار زیادی از زنان، آنهم به فاصله چند روز نیاز به برنامه ریزی و تشکیلات بزرگی است که با هماحنگی یکدیگر این کار ضد انسانی را جامعه عمل پوشند. در فردای آزاد ایران نخستین جانوری که باید به دادگاه سپرده شده تا به سزای جنایات خود برسد همین خائن بالفطره است

حسین-ذوالفقاری مردک فرومایه و مزدور رژیم که به اصطلاح معاون امنیتی و انتظامی کشور ولی در حقیقت نوکر دست بسته و چاکر آخوند می باشد نیز لجن پراکنی کرده که آنهمه جنایات عضیم و گسترده در سطح اصفهان کار یک نفر است.

حسین-ذوالفقاری مردک فرومایه و مزدور رژیم که به اصطلاح معاون امنیتی و انتظامی کشور ولی در حقیقت نوکر دست بسته و چاکر آخوند می باشد نیز لجن پراکنی کرده که آنهمه جنایات عظیم و گسترده در سطح اصفهان کار یک نفر است.!!

۲- فرمانده نیروزی انتظامی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، اسماعیل  احمدی‌ مقدم، فرمانده نیروی انتظامی رژیم خامنه ای جنایتکار، روز چهارشنبه ۳۰ شهریور با اعلام این که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده است، گفت: «بر اساس آن‌چه که قربانیان این حوادث اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده است.»احمدی‌مقدم سپس تاکید کرد که هنوز از نیت اجرای این عمل اطلاعی در دست نیست اما او درعین حال بحث حجاب را هم در این رخداد نامربوط دانست. وی اظهار داشت: «رسانه‌های خارجی قصد دارند این موضوع را با مسائل حجاب پیوند بزنند در حالی که قربانیان این حادثه از افراد مؤمن و خانواده‌های متدین بوده‌اند.

مردم هوشیار و خردمند اصفهان پس از آن همه جنایت بزرگ رژیم بپا خاستند و تظاهراتی در شهر علیه رژیم فاسد به راه انداختنند.

مردم هوشیار و خردمند اصفهان پس از آن همه جنایت بزرگ رژیم بپا خاستند و تظاهراتی در شهر علیه رژیم فاسد به راه انداختنند.

این مردک پس فطرت و مزدور مجتبی خامنه ای نیز با بیشرمی و گستاخی این جنایت وسیع و گسترده را کار یکنفر می داند. این جنایتکاران حتی برای آن که مردم نگویند روی بد حجابها اسید پاشیده اند، عملن برای رد گم کردن، روی چند خانم حجاب دار نیز اسید پاشیده اند. آنگاه روش جنایت باری که رژیم اسلامی در پیش می گیرد چنین است که فردا روزی یک نفر بیگناه را دستگیر کرده پس از شکنجه های طولانی از او به دروغ اعتراف می گیرند که او اسید پاشیده و آنگاه او را اعدام می کنند.

به راستی باید گفت مرگ بر اسلام و مرگ بر آخوند که هردو ضد زن، و زن ستیزند و جنایاتشان علیه زنان ناگفتنی است.

به راستی باید گفت مرگ بر اسلام و مرگ بر آخوند که هردو ضد زن، و زن ستیزند و جنایاتشان علیه زنان ناگفتنی است.

۳- ‫معاون حقوقی حسن روحانی‬

‎‫به گزارش خبرگزاریهای دولتی، الهام امین‌زاده روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ضمن بیان این نظر افزود: «اشاعه این مسأله سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود این ضعیفه خردباخته که خود کنیزی رژیم جهنمی اسلامی را پدیرفته است، نیز می خواهد هرطور شده روی این جنایت ضد بشری سرپوش گذارد و مردم را ناچار به سکوت و فراموشی نماید. ‬

این ضعیفه خودفروش و کنیز صفت نیز به جای آن که به دفاع و همراهی زنان محروم و شکنجه دیده اصفهان بپردازد با اخوند هم صدا شده و تلاشی دارد روی این جنایت بزرگ ملی سرپوش گذارد.

این ضعیفه خودفروش و کنیز صفت نیز به جای آن که به دفاع و همراهی زنان محروم و شکنجه دیده اصفهان بپردازد با اخوند هم صدا شده و تلاشی دارد روی این جنایت بزرگ ملی سرپوش گذارد.

‎‫۴- دادستان کل ایران‬

‎‫از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران نیز روز چهارشنبه در اظهارنظری در این‌‌باره گفت: «پیوست‌ زدن مسأله اسیدپاشی با موضوع امر به معروف و نهی از ‬منکر کار جریانات ضدانقلاب است‫.‬ به راستی وقاحت و بیشرمی تا کجا؟، و تا چه اندازه؟‫!.‬ این مردک به اصطلاح دادستان کل کشور است که باید بزرگترین حافظ امنیت و آرامش مردم باشد‫.‬ ولیکن با چنین گستاخی جنایت عظیم رژیم در سوزاندن دختران اصفهان را کاری شخصی و سوای نقشه های مزدورانه رژیم می داند‫.!‬

با دوجنایتکار که سمپاشی و زهر کلام آنان به دستور مجتبی خامنه ای موجب حمله بسیجی های جنایتکار به زنان و دختران بیگناه اصفهان شد بیشتر آشنا شوید و چهره کریه و ضد انسانی این جانور را در نظر داشته باشید. خوبست جوانان غیور اصفهان به غیرت آمده و خانه این گرگ صفتان را به آتش کشند تا دیگر جرأت جسارت سمپاشی بر روی منبر نداشته باشند.

با دوجنایتکار که سمپاشی و زهر کلام آنان به دستور مجتبی خامنه ای  ابر جنایتکار، موجب حمله بسیجی های آدم کش به زنان و دختران بیگناه اصفهان شد بیشتر آشنا شوید و چهره کریه و ضد انسانی این دو جانور را در نظر داشته باشید. خوبست جوانان غیور اصفهان به غیرت آمده و خانه این گرگ صفتان را به آتش کشند تا دیگر جرأت جسارت سمپاشی بر روی منبر نداشته باشند.

‎عکس زیبای دخترک اصفهان

اینجا، ستاره هاهمه خاموشند. 
اینجا، فرشته ها، همه گریانند. 
اینجاشکوفه های گل مریم
بیقدرترزخاربیابانند!
اینجانشسته برسرهرراهی، 
دیودروغ وننگ وریاکاری
درآسمان تیره نمی بینم. 
نوری زصبح روشن بیداری
بگذارتادوباره شهرشودلبریز
چشمان من، زدانه ی شبنمها
رفتم زخود که پرده براندازم
ازچهرپاک حضرت مریم ها
بگسسته ام زساحل خوشنامی
درسینه ام ستاره ی توفانست
پروازگاه شعله ی خشم من
دردا، فضای تیره ی زندانست!
بااین گروه زاهد ظاهرساز
دانم که این جدال نه آسانست
شهرمن وتو، طفلک شیرینم
دیریست کاشیانه ی شیطانست!
”فروغ فرخزاد”

این چهره نازنین و زیبای دخترک گل اصفهان است که گرگان وحشی فاشیستی رژیم آن را پرپر نمودند. لعنت و نفرین بر این جلادان بسیج به سر کردگی جنایتکار فاشیست بزرگ مجتبی خامنه ای که همه فساد های چند دهه را باعث و بانی شده اند.

این چهره نازنین و زیبای دخترک گل اصفهان است که گرگان وحشی فاشیستی رژیم آن را پرپر نمودند. لعنت و نفرین بر این جلادان بسیج به سر کردگی جنایتکار فاشیست بزرگ مجتبی خامنه ای که همه فساد های چند دهه را باعث و بانی شده اند.

‎‫ ‬دلایلی که این جنایت را باید برنامه ریزی رژیم دانست‫:

‎دکترعلی اکبر مهدی، جامعه‌شناس مقیم کالیفرنیا، دراین باره می‌گوید که ‫:‬ ‫”‬عمل اسیدپاشی یک ناهنجاری اجتماعی است اما اسیدپاشی‌های اخیر در یک فضای مشخص سیاسی صورت گرفته است.‫”‬
او می‌گوید: «این عمل در یک فضای بسیار مشخص سیاسی انجام گرفته که تحرکات وسیعی از طرف حاکمیت برای تحمیل نوعی از حجاب که مد نظر حاکمیت است، در حال انجام است. به عبارت دیگر در زمانی انجام میگیرد که ائمه جمعه در منابرشان دارند مردم را تحریک میکنند که برای حجاب و اجرای حجاب حتی باید خون ریخته شود. این عین صحبتهای سید احمد خاتمی است.

خود خامنه ای جنایتکار هم مطرح کرده بود که باید این مسئله از حد لسانی و زبانی فراتر برود تا ما بتوانیم آن را کنترل کنیم. یا لایحهای در همین زمان دارد در مجلس میگذرد که گشتهای ارشاد و نیروهای مشخصی به صورت سازمان یافته از طرف نیروی انتظامی برای رفتن به خیابان‌ها و هدایت مردم تربیت شوند. بنابراین، این عمل عملیست سیاسی که از طرف نهادهایی که امروز در جامعه برای کنترل رفتار زنان، شکل و قیافه زنان در خیابانها تأیید شده، هدایت می‌شود». در این جنایت بزرگ و بی
‎سابقه، فتوا دهندگان هم به اندازه اسیدپاشان مقصرند‫.‬

اینها نمایندگان زن مجلس آخوندی اند. آیا تا کنون یک مورد اتفاق افتاده که این مزدوران آخوند از بانوان محروم و ستم کشیده ایران طرفداری کنند؟. آیا در این جنایت بزرگ رژیم در معیوب کردن دختران و زنان محترم اصفهان یکی از این نسناس ها اعتراضی نمود؟، حرفی زد؟. به راستی لعنت بر این مزدوران مفتخور و دنباله رو آخوندهای جنایتکار.

اینها نمایندگان زن مزدور مجلس آخوندی اند. آیا تا کنون یک مورد اتفاق افتاده که این مزدوران آخوند از بانوان محروم و ستم کشیده ایران طرفداری کنند؟. آیا در این جنایت بزرگ رژیم در معیوب کردن دختران و زنان محترم اصفهان یکی از این نسناس ها اعتراضی نمود؟، حرفی زد؟. به راستی لعنت بر این  مفتخوران و دنباله رو های آخوندهای جنایتکار.

‎ شهرهایی که دست به تظاهرات زدند

‎پس از مردم مصیبت زده و رنجدیده اصفهان که در گیر این جنایت حیوانی رژیم شدند، باید از مردم تهران،، مشهد، رشت، کرمانشاه، تبریز،ارومیه، آبادان، سنندج، کرج، و اهواز که در این مصیت مزرگ ملی اصفهانی ها را تنها نگذاشته و با مردم بزرگوار آن شهرستان همدردی نموده و اعتراض های گسترده ای در شهر خود برگزار نمودند، باید هزاران بار سپاسگزاری نمود.

ولیکن جای بسی اندوه و تأسف است که در شهرهای دیگر ایران، مانند شهرهای استان فارس، استان یزد و کرمان، استان بختیاری، شهر های گوناگون استان خراسان، استان قم، کاشان،شماری از بنادر جنوبی، و استان بلوچستان کمترین واکنشی در این اعتراض و خیزش ملی برای همدردی با مرد زجر دیده اصفهان دیدن نشده است‫.‬اینگونه بی تفاوتی و تکروی است که رژیم جنایتکار را همچنان بر بالای سر مردم نگه داشته و همه روزه شاهد جنایات ناگونی از این سنگدلان هرزه هستیم که کمترین ویژگی انسانی در آنان پیدا نمی شود‫.‬

این حرف دل هر دل سوخته و آسیب دیده از این ظلم و ستم آخوندی است. دل هر بانوی ایرانی خون از آنهمه جنایات رژیم زن ستیز و زن کش است.

این حرف دل هر دل سوخته و آسیب دیده از این ظلم و ستم آخوندی است. دل هر بانوی ایرانی خون از آنهمه جنایات رژیم زن ستیز و زن کش است.

به دارآویختن ریحانه جباری، جنایتی میان جنایتها

‎رژیم زن ستیز و زن کش در در این کش و قوس درد و غم مردم مهربان اصفهان، و زانوی غم بغل کردن به مناسبت اسید پاشی رژیم بر دختران زیبای آن شهر،دست به جنایت دیگری زد، ریحانه دختر جوانی که از ناموس و شرافتش دفاع کرده بود و یک اوباش هرزه اطلاعاتی رژیم را از دست درازی به خود مانع شده بود، شنبه دو روز پیش سر به نیست کرد‫.‬ به راستی ، بازهم جای هزار غم و اندوه است که مردم ایران اینهمه جنایت را می بینند ولیکن لب فروبسته و از خود واکنشی نشان نمی دهند‫.‬

از آنچه گذشت:

رژیم بدسگال و فاشیستی ولایت فقیه در زن ستیزی، زن کشی و آزار و اذیت زنان نیمی از جامعه کشورمان، از ۳۵ سال پیش تا کنون از هر اقدام فروماایگی و جنایتکارانه اباء و امتناعی نداشته است. بیش از سه دهه است که بانوان گرانمایه کشورمان از دست جلادان رژیم شب و روز آرامش ندارند. در هربرخوردی که میان یک بانوی پاکدامن و یک هرزه و هوسباز رژیم اتفاق می افتد، رژیم فاشیست به جای آن که با عدالت  و داوری درست به نفع آن بانوی بینوا و درمانده رأی دهد، تقصیر را به گردن او می اندازد و مردک اوباش و هرزه را تبریه می کند. کاری که تا کنون به اعدام و نیستی بسیاری از زنان پاکدامن از جمله زنده یاد ریحانه جباری کشیده شده است.

گروه فاشیستی آخوندی با همکاری بسیجی های لات و هرزه تا کنون شماری از دختران و زنان اصفهان را  با پاشیدن اسید ناقص و معیوب نمودند. کاری که جریمه هرکدام از این بسیجی ها و ارباب و دستور دهنده آنان، ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای بدون هرگونه پرسش و محاکمه ای اعدام شدن است.

مزدوران نورکر پیشه و خائنین به میهن مانند حسین ذوالفقاری به اصطلاح معاون امنیتی کشور، جنایتکار دیگر  اسماعیل احمدی‌ مقدم، فرمانده انتظامی رژیم تروریستی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل آخوند و نه مردم ایران، و همچنین ضعیفه خودفروش الهام امین‌زاده معاون به اصطلاح رئیس جمهور تزویر و اسید هرکدام لجن پراکنی کرده اند که این جنایت بزرگ بشری را از دامن آلوده و کثیف رژیم انسانی به دور نگاه داشته و آن را مربوط به یک فرد بدانند. ولی رژیم سرتاآلوده و فاسد فراموش کرده که دیگر حنای آنان رنگی ندارد. مردم به هیچ روی به دروغ پردازی آنان اطمینانی ندارند و این زالو صفتان و خود فروشان مانند حسین ذوالفقاری، امساعیل احمدی مقدم، ابراهیم رئیسی و الهام امین زاده باید در انتظار محاکمه خود در فردای آزاد ایران باشند تا این چنین با سرنوشت ملت بازی نکنند.

 • فرزند کوروش

  درود بر مردم غیور به خصوص شیرزنان اصفهانی /تهرانی/رشتی /مشهدی و کرمانشاهی که خشم و انزجار خود را از این عمل زشت بیمارگونه و فاشیستی ( اسید پاشی) نشان دادند و دلاورانه در برابر یه مشت مزدور حرامزاده باوجود وحشیگری و توهین های آنها در خیابان ایستادگی کردند

  در این چند روز مردم مذهبی و امت حزب الله/ حاج آقاها / مردان و زنان ملعون ۵۷ که ما را به این روز رساندند کجا بودند ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  مردم غیور لرستان که همیشه دم از غیرت و ناموس پرستی می زنند چرا خفه قان گرفتند ؟!!!!!!!

  بلوچ ها و کرمانی ها هم که کنار منقلاشون خوابشون برده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  مردم قم هم که در کنار چاه جمکران کسب فیض می کنند !!!!!!!!!!!!!!!!

  مردان و زنان مذهبی که دم از غیرت می زننند در کدام پستو گم و گور شده اند ؟!!!!!!!!!!!!!!

  تف و ننگ بر این مردم بی غیرت

  در تونس خودسوزی یک جوان به خاطر رفتار وحشیانه پلیس انقلاب به پا کرد

  در آمریکا قتل یک سیاهپوست مردم را در بیشتر ایالت ها به خیابان ها آورد

  در ترکیه و مصر هم به گو نه ای دیگر

  به راستی که بی ناموس و بی غیرت ترین مردم ایران نسل ۵۷ هستند که ایران ما را به این حال و روز گرفتار کردند / به بی ناموسی / بی غیرتی و بی تفاوتی /ننگ و شرم ابدی بر آنها باد

  یادم نبود

  این جماعت بزدل و ترسو و اسلام زده دارن خود را برای عزاداری و سینه زنی آماده می کنند !!!!!

  اینان باید رخت سیاه را برتن خود کنند و به بیناموسی و بی غیرتی خود زار زار خون گریه کنند !!!!

  درود بر نویسنده محترم مقاله و شیرمردان و شیرزنان اصفهانی /تهرانی /رشتی/مشهدی /کرمانشاهی

  پاینده باد ایران

  • daryoosh

   فرزند کورش
   دمت گرم. بگو جانا که از دل ما می‌گوی

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان
   ریدم به حزب الله

 • داریوش

  مقام مفتضح رهبری فرمودند: “نظر اسید پاش‌ها به نظر من نزدیک تر است”

  • سرفراز پارسی‌

   داریوش جان،

   با حال بود. زنده باشی‌. از نوشته‌هایت حال می‌کنم.

   • مرتضی

    ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
    ریدم به قبر خمینی جاکش
    ریدم به هر چی مقدسات
    ریدم به برگ برگ آیات قران
    ریدم به شریعت اسلام
    ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
    ریدم به جامعه ی شیعی ایران
    ریدم به ایام محرم
    ریدم به تاسوعا و عاشورا
    ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
    ریدم به حجاب و روسری وچادر
    ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
    ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
    ریدم به الله اکبر
    ریدم به خانه ی کعبه
    ریدم به مدینه ی منوره
    ریدم به مشهد
    ریدم به کربلا
    ریدم به نجف اشرف
    ریدم به قم و جمکران
    ریدم به شاهچراغ
    ریدم به قبر حضرت زینب
    ریدم به روز اربعین
    ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد

   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان

 • داریوش

  پلیس آخوند‌ها پس انجام چند رشته عملیات پلیسی‌ بالاخره متوجه شد که مقصر اسید پاشی خود زن‌ها بودند که صورت خود را به شیشه اسید که در دست چند بسیجی‌ بی‌ گناه بود زدند.

 • Bobak

  Nabodi jomhoryeh eftezahi amreh be maroof ast, wa dineh Izlam (Zolm) nahyeh az monkerat ast. Tamameh mardomeh Iran in ra dark kardeh and.

 • Bobak

  Dorod be shirzananeh Irani. Bar Mohamad wa alen Mohamad Laanat.

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان
   ریدم به حزب الله

 • mahsa

  تا مردم نادان ایران به هنگام دهه ی محرم سیاه بپشوند این داعشیان پابرجا خواهند ماند.

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان
   ریدم به حزب الله

 • مرتضی

  ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
  ریدم به قبر خمینی جاکش
  ریدم به هر چی مقدسات
  ریدم به برگ برگ آیات قران
  ریدم به شریعت اسلام
  ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
  ریدم به جامعه ی شیعی ایران
  ریدم به ایام محرم
  ریدم به تاسوعا و عاشورا
  ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
  ریدم به حجاب و روسری وچادر
  ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
  ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
  ریدم به الله اکبر
  ریدم به خانه ی کعبه
  ریدم به مدینه ی منوره
  ریدم به مشهد
  ریدم به کربلا
  ریدم به نجف اشرف
  ریدم به قم و جمکران
  ریدم به شاهچراغ
  ریدم به قبر حضرت زینب
  ریدم به روز اربعین
  روز به هر چی اعتقاد مسلمانان

 • متین

  آخوندها سر همه ما کلاه گشاد گذاشتند به نام دین مردم سواری دینی درست کردند شماها به جای نشانه رفتن بی ادبانه اعتقادات هزاران ساله مردم که مردم را سمج تر می کند و اخوندها را سوارتر بیایید و تاج وتخت اخوندها را هدف قرار دهید…

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان

 • شهروند ایران

  دلائل این اسید پاشی بسیار روشن است…اول: خامنه ای بارها در سخنرانی های خود به افزایش جمعیت اشاره کرده و به نوعی از کاهش نرخ رشد جمعیت به قول خودش شیعی هراس و واهمه دارد.آخوند مهدی دانشمند هم سابقا در سخنرانی ها خود بارها به این موضوع اشاره کرده بود و خواستار افزایش جمعیت شیعیان شده بود.تندروها حتی به این هم اکتفا نکرده و در صدد وارد کردن جمعیت از کشورهای اطراف هم بودند. بماند که با مسکلات عدیده اقتصادی این نقشه فعلا قابل اجرا نیست.زن ایرانی که هویت خود را شناخته دیگر حاضر نیست ماشین تولید مثل باشد و مطیع و منقاد.بعلاوه آینده سیاه کودکان در ایران و اخبار متواتر کشتار و تجاوز و آمورشهای مخرب دینی به کودکان معصوم که در واقع از آنها عمله کشتارو مزدور میسازد هر مادر بالقوه ایرانی را نگران میکند. و براستی که وقتی آینده کودکان به دنیا نیامده چنان مبهم و تیره وتار است آیا عقل سلیم به دنیا آوردن کودک بی گناه دیگری را میپذیرد؟البته که نه.حکومت اما این استدلالهارانه میفهمد و نه قبول دارد.اسلام فقاهتی تنها اطاعت محض ار ولی فقیه را میطلبد.افزایش جمعیت شیعه به نوعی ابراز اقتدار است حتی اگر ۹۰ درصدشان هم خامنه ای را به پشیزی نگیرند.اسمشان شیعه باشد کافیست.زن ایرانی را چگونه میشود وادار به خانه نشینی کرد؟ با ترس و ارعاب و جو وحشت…همینقدر که اسید بپاشیم .حالا مهم نیست چه کسی.یک قدم زن ایرانی را به خانه نشینی در مرحله اول نزدیک کرده ایم….دوم: تحریمهای کمر شکن باعث بیکاری هر چه بیشتر در جامعه شده است. نرخ بیکاری هر روز در حال افزایش است و دولت به اصطلاح تدبیر و امید هم راه به جائی نبرده است که البته قابل پیش بینی بود.اقتصاد در جامعه جریان ندارد و تولیدی هم درکار نیست .در چنین شرایطی مطرح کردن بحث تفکیک جنسیتی در ادارات دولتی نمیتواند بی دلیل باشد.دولت چه بخواهد و چه نخواهد بخش عمده ای از نیروی کار جامعه را زنان تشکیل میدهند و بالطبع پرداختهای ماهیانه به این گروه باعث میشود قسمتی از پول اندکی که از تحریمها به دست میاید نیز به خانمها برسد. درچنین شرایطی اسید پاشی باعث خواهد شد زنان خانه نشین شوند و اندک اندک بتوان مشاغل آنها را به مردان واگذار نمود.طبیعی است که از این به بعد زنان برای ادامه زندگی محتاج مردان خواهند بود و بنابراین چاره ای نخواهند داشت که تن به ازدواجهای بی مورد و جتی چند همسری بدهند و از نظر اقتصادی نیز وابسته مردان خود باشند.بیکاری زنان آنها را به سمت وسوی خانه داری و بچه دار شدن نیز سوق میدهد و عملا منظور اول حاصل شده است…سوم:ساده اندیشی است که تصور کنیم اگر مردان مشاغل زنان را اشغال کنند و دولت از این راه اندکی از جو ملتهب جامعه فاصله بگیرد مشکلات حل خواهند شد.میزان دریافتی ماهانه هیچ توفیری نخواهد داشت و در واقع شاهد تشکیل خانواده هائی فراوان خواهیم بود که همگی زیر خط فقر قرار خواهند داشت و هدف حکومت هم جز این نیست.انسان بسیار فقیرو گرسنه عملا نیروی کار ارزان قیمتی است که در کنار دولت قرار میگیرد و در عین حال میتوان به سادگی از او مزدور ساخت.به روشهای کا گ ب در دوران استالین نگاه کنید. براحتی درخواهید یافت که از کدام شیوه صحبت میکنیم.جاسوسان بی جیره مواجب دولتی که همه جا پراکنده بودندو دولت را به رایگان یاری میکردند.در واقع با این شیوه اسیدپاشان آینده را به جامعه معرفی کرده اند….چهارم: تصور کنید که در جامعه ای زنان به دلیل اسیدپاشی و جو بدون امنیت قادر به تردد در خیابانها نباشند.آیا به راحتی نمیتوان نیمی دیگر از نیروی کاری انتظامی و حقوق بگیران دولتی- فاطمه کماندوها- را نیز به خانه فرستاد؟البته که کار راحت تر است و در ضمن میتوان خشونت را با شدتی هرچه تمامتر بر جوانان تحمیل کرد.اسید پاشی در واقع حلقه ای از مجموعه اعمالی است که دولت برای اجرای منویات خامنه ای در نظر گرفته است و مطمئن باشید اگر پاسخی جانانه دریافت نکنند صد بار بدتر از این نیز انتظارمان را خواهد کشید.دولت جمهوری اسلامی این بار نیز از طریقه سابق خود عدول نکرده است.به جای حل مساله ثورت مساله را پاک میکند……

  • شهروند ایران

   صورت مساله صحیح است البته….با عرض پوزش

  • Samand

   aga jan ina ko………keshan bayad havasemono jam konim bolndsho Irani farzand Koroshe bozorg barkhiz

   • مرتضی

    ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
    ریدم به قبر خمینی جاکش
    ریدم به هر چی مقدسات
    ریدم به برگ برگ آیات قران
    ریدم به شریعت اسلام
    ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
    ریدم به جامعه ی شیعی ایران
    ریدم به ایام محرم
    ریدم به تاسوعا و عاشورا
    ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
    ریدم به حجاب و روسری وچادر
    ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
    ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
    ریدم به الله اکبر
    ریدم به خانه ی کعبه
    ریدم به مدینه ی منوره
    ریدم به مشهد
    ریدم به کربلا
    ریدم به نجف اشرف
    ریدم به قم و جمکران
    ریدم به شاهچراغ
    ریدم به قبر حضرت زینب
    ریدم به روز اربعین
    ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان

   • مرتضی

    ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
    ریدم به قبر خمینی جاکش
    ریدم به هر چی مقدسات
    ریدم به برگ برگ آیات قران
    ریدم به شریعت اسلام
    ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
    ریدم به جامعه ی شیعی ایران
    ریدم به ایام محرم
    ریدم به تاسوعا و عاشورا
    ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
    ریدم به حجاب و روسری وچادر
    ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
    ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
    ریدم به الله اکبر
    ریدم به خانه ی کعبه
    ریدم به مدینه ی منوره
    ریدم به مشهد
    ریدم به کربلا
    ریدم به نجف اشرف
    ریدم به قم و جمکران
    ریدم به شاهچراغ
    ریدم به قبر حضرت زینب
    ریدم به روز اربعین
    ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان
    ریدم به حزب الله

  • سرفراز پارسی‌

   البته شکّی نیست که آخوند‌ها و بچه مکتبی‌‌ها چشم دیدن زن‌ها را ندارند و از این که زن‌ها در امور اجتماعی، علمی‌ و ورزشی پیشرفت کنند حرص میخورند. آنها از خانه نشینی زن‌ها نیز استقبال میکنند. ولی‌ فکر نمی‌‌کنم عقلشان آن قدر باشد و یک چنین نقشه ی کشیده باشند. به هر حال مرگ بر جمهوری اسلامی، در ضمن.

   • محسن

    اتفاقا چشم دیدن زنها رو دارند اونم خیلی .چون چهار تا چهار تا می توانند عقد دائمی بکندد و میلیاردتا هم بکنند موقت. عقدو می گم بکنند…

   • شهروند ایران

    دوست گرامی من : باور کنید من هم مثل شما تا مدتها فکر میکردم اینها برای هرکاری از قبل برنامه ریزی فراوان دارند اما حرکات غریبی که از اینها سر زده و نتایج فاجعه بار تصمیماتشان به روشنی نشان میدهد هیچ تفکری در کار نیست….همه تصمیمات خلق اساعه و بر اساس نوعی انگیزه آنی صورت میگیرد..به نتایجش هم به هیچ عنوان فکر نمیکنند.اول وارد میشوند و فکر میکنند که در نهایت با تکذیب میشود مساله راحل کرد..اهل تحقیق و بررسی و انجام اعمال درست هم نیستند….این ۳۷ سال حکومتشان که روزمره بوده همه چیز را نشان میدهد…

   • شهروند ایران

    این برنامه را هم که خودتان دیدید…..برنامه درست و حسابی نیست ….گرته برداری از حرکات کا گ ب است..یک کاری سالها پیش آنها کرده اند اینها هم تکرار میکنند بعلاوه اینکه به کشورهای اطراف بخصوص پاکستان و افغانستان هم نظری می اندازند که ببینند چه کارهائی انجام شده و عینا انجام بدهند…آرزویشان هم حکومت طالبان و داعش است.

 • ایرانی

  مرگ بر اسلام و صاحاب مملکت

  سگ تو روح خامنه ای ……

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان
   ریدم به حزب الله

  • خمینی

   احسنت بهش باد

 • daryoosh

  من هنوز نفهمیدم که چرا خدا آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد ولی‌ با شیطان که مسبب اصلی‌ داستان بود کاری نداشت و حتی به او ترفیع داد و مسئولیت جهنم را به او سپرد. از سوی دیگر بعد از بیرون کردن آن دو موجود بد بخت که خودش آفریده بود مرتب برای فرزندانشان پیغمبر فرستد آن هم ۱۲۴۰۰۰ تا. یک نفر نیست به این خدای احمق بگوید مردیکه وقتی‌ جدّ ما را از بهشت بیرون کردی دیگه چکار به کار ما داری که ۱۲۴۰۰۰ تا پیغمبر فرستادی که چه بشود؟ تازه از دست این ۱۲۴۰۰۰ نفر خلاص شده بودیم که گیر آخوند افتادیم. وقتی‌ جدّ ما را از بهشت بیرون کردی دیگر برای تو چه فرقی می‌کند که چه بلایی سر ما بید. اگر هم پشیمان شدی ما را به همان بهشت برگردان.

  • مرتضی

   ریدم به حکومت جمهوری اسلامی ایران
   ریدم به قبر خمینی جاکش
   ریدم به هر چی مقدسات
   ریدم به برگ برگ آیات قران
   ریدم به شریعت اسلام
   ریدم به تاریخ ۱۴۰۰ ساله ی اسلام
   ریدم به جامعه ی شیعی ایران
   ریدم به ایام محرم
   ریدم به تاسوعا و عاشورا
   ریدم به هرچی مسجد امام زاده بقعه
   ریدم به حجاب و روسری وچادر
   ریدم به الگو ی زنان مسلمان حضرت فاطمه زهرا
   ریدم به دختر زینب عباس علی اکبر اصغر
   ریدم به الله اکبر
   ریدم به خانه ی کعبه
   ریدم به مدینه ی منوره
   ریدم به مشهد
   ریدم به کربلا
   ریدم به نجف اشرف
   ریدم به قم و جمکران
   ریدم به شاهچراغ
   ریدم به قبر حضرت زینب
   ریدم به روز اربعین
   ریدم به هر چی اعتقاد مسلمانان

  • کامکار

   نفهمیه دیگه

   • daryoosh

    جناب کامکار
    درسته من نفهم هستم. تو که با فهم هستی‌ برای من روشن کن که این یعنی‌ چه که خدای رحیم و بخشنده شما آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد ولی‌ می‌خواهد ما را به زور کتک و شلاق به بهشت بر گرداند.
    حالا شما خیلی‌ فهمیده هستید، خواهش می‌‌کنم این را روشن بفرمایید که چرا این خدا شما به ما مردم خاور میانه پیله کرده؟ چرا ا با مردم هندوستان، چین، ژاپن، سرخ پوست‌های آمریکا، اسکیمو‌های قطب شمال، تمدن های باستانی آمریکا، و بومیان استرالیا کاری نداشته است.

 • مرتضی

  سگ شاشید به اعتقادات مسلمانان
  سگ شاشید به روز عاشورا
  سگ رید به امت حزب الله
  سگ رید به قبر خمینی
  سگ رید به علی شریعتی
  سگ رید به مدینه ی منوره
  مدفوع سگ تو دهان حضرت خدیجه
  مدفوع سگ تو برگ برگ آیات قرآن

 • محسن

  از نظر اغلب آخوندها در جامعه آفت زده ما زنی خوب است که :
  ۱- زیبا و خوش هیکل باشد و هر شب خوب حال دهد…
  ۲- پشت سر هم بزاید و یک دو جین اخوندچی تحویل دهد…
  ۳- شغلش فقط و فقط و فقط خانه داری باشد و بس .یک سره بشوید وتمیز کند وبپزد و شکم حاج آقا را سرحال بیاورد تا ایشان بعدا انرژی وافر داشته باشند و حاج خانم را پشت سر هم سرحال بیاورد…
  ۴- مطیع و بله قربان گوی محض باشد . حاج آقا فرمودند بمیر زودتر مرده باشد استخوانهاش هم پوسیده باشد.
  ۵- هر موقع حاج آقا میل فرمودند حاج خانم را با یک اردنگی تحویل پدر گرامیشان بدهند.
  ۶- خانم در هیچ امری حق دخالت نداشته باشد مثلا حاج آقا هر موقع و به هرتعداد و به هرشکل همسر یا همسران دیگری برگزیدند خانم اول حق هیچ گونه دخالتی نداشته باشد.
  ۷- ولذا با توجه به قانون فضول هم باشیم یا همان امر به معروف ونهی از منکر برای هدایت اجباری به بهشت دور از انتظار نیست باز هم خر سرهایی ببخشید خود سرهایی چنین غلطی کرده باشند وبعید هم نیست اگر دستگیر شوند خودشان خودکشی بکندش و…
  بقیش به قول دهاتی های دوست داشتنی هوچی به هوجا