برگزاری جشن های با شکوه سده در شهرهای ایران و جهان ۱

سر آغاز:

جشن سده یا جشن کشف آتش، یکی از یادگارهای ایران کهن و از افتخارات ایرانیان نیک اندیش و میهن دوست است. این جشن در دهم بهمن ماه هرسال برگزار می شود که صد روز از آغاز زمستان (اول آبانماه) گذشته، و یا به گفته ای ۵۰ روز و ۵۰ شب به عید نوروز باقی مانده است. علت آتش افروزی در این جشن، به دلیل آن است که گفته اند بشر در چنین روزی به آتش دست یافته و آن را کشف نموده است.

برگزاری هرچه با شکوه تر جشن سده در استان یزد. استانی که از برکت وجود زردشتی های پاک نژاد، گفتار زیبای پندار، گفتار، و رفتار نیک به خوبی و بهتر از جاهای دیگر ایران اجراء می شود.

برگزاری هرچه با شکوه تر جشن سده در استان یزد. استانی که از برکت وجود زردشتی های پاک نژاد، گفتار زیبای پندار، گفتار، و رفتار نیک به خوبی و بهتر از جاهای دیگر ایران اجراء می شود.

فلسفه شاد زیستن در ایران گذشته

تاریخ به خوبی نشان می دهد که ایران پیش از یورش تازی سرچشمه نشاط و شادمانی بوده و در آغاز هرماه و زمان های متفاوت دیگر جشن هایی در سراسر کشور برگزار می شده، در کشور رواج نداشته است. از آنجا که جشن و شادمانی موجب افزایش انرژی و تولید بیشتر کارمفید در انسان می شود، نیاکان ما همیشه در تلاش بوده اند تا با برگزاری جشن های گوناگون و مجالس شادمانی همراه با موزیک، آواز، و پایکوبی لحظه ها را بر کام خود شیرین سازند.

استان کرمان نیز کانون پرورش زردشتی های نیک سرشت بوده، و برگزاری جشن های ایرانی مانند جشن سده در این استان موجب مباهات و افتخار هر ایرانی میهن دوست است.

استان کرمان نیز کانون پرورش زردشتی های نیک سرشت بوده، و برگزاری جشن های ایرانی مانند جشن سده در این استان موجب مباهات و افتخار هر ایرانی میهن دوست است.

یورش تازیان و پایان جشن های ایرانی

با یورش تازیان بیابانگرد به ایران، روزهایی غم انگیز و چندش آور که هر روز آن نشانه سیاهی و مرگ بوده، بنام سوگواری و عزاداری مانند ابر تیره و تار سرتاسر کشور را فراگرفت. آنهم سوگواری برای تازیانی که از بزرگترین دشمنان این آب و خاک بودند و جنایت های بیشماری در باره مردم سادل دل و نیک سرشت این سرزمین انجام دادند.
با برگزاری و پای گرفتن روزهای شوم سوگواری، گردهم آیی و شادمانی و بیشتر جشن های ماهانی و فصلی ایران را تعطیل، و به جای آنها، در خود فرورفتن، درهای امید و خوشحالی را بر روی خود بستن، زانوی غم بغل کردن، بادیده منفی و بدبینی به همه چیز و همه کس نگاه کردن، از مردم و اجتماع فرار نمودن و به گوشه ای پناه بردن را متداول ساخت.

هم میهنان میهن دوست و نیک سرشت کرج نیز با برگزاری جشن سده دین ملی خود را ادا نمودند.

هم میهنان میهن دوست و نیک سرشت کرج نیز با برگزاری جشن سده دین ملی خود را ادا نمودند.

خاموشی چراغ شادمانی و روشنگری

ابر سیاه تازی زدگی بر کشورمان، نه تنها شادی و خوشحالی را از دل مردم بیرون نمود، بلکه بر روی روشنگری و خرداندیشی آنان نیز سرپوش گذاشت که پیامد آن ۱۴ سده فراموشی آیین و فرهنگ، تاریخ، زبان، هنر و اندیشه ایرانی بود. با یوِرش جنایتکارانه تازیان، نیاکان نیک سرشت و میهن دوست ما تا آنجا که توانستند از کشور فرار نمودند. گروههای دیگر به گوشه و کنار، دامنه کوهها، نقاط دور افتاده صحرا و بیابان ها، پراکنده شدند تا از شر آدم کشان و دزدان ناموس خود در امان باشند. گروهی نیز زیر شکنجه و سلطه تازی قرار گرفته، یا به ناچار دین ارتجاعی و اجباری را پذیرفتند و یا با دادن جزیه و تحمل خفت و خواری، به سختی و جانفشانی دین نیاکان خود را نگه داشتند و مراسم مذهبی و جشن های خود را مخفیانه و در پس پرده به اجراء در آوردند.

مردم زاهدان، از محروم ترین هم میهنان ما هستند که در زیر دست و پای رژیم های از گذشته تا کنون  لگد کوب شده اند. با این وجود، این نیک سیرتان جشن نیاکان خود را فراموش ننموده و با شکوه هرچه تمامتر برگزار نمودند.

مردم زاهدان، از محروم ترین هم میهنان ما هستند که در زیر دست و پای رژیم های از گذشته تا کنون  لگد کوب شده اند. با این وجود، این نیک سیرتان جشن نیاکان خود را فراموش ننموده و با شکوه هرچه تمامتر برگزار نمودند.

آخرین یورش تازی ها به سرزمین ما

بیگمان روی کار آمدن رژیم ضد انسانی اسلامی در ایران، یادآور یورش تازیان ۱۴ سده پیش بوده و پایان سلطه تازی بر سر زمین ما خواهد بود. در این ۳۶ سال، به دلیل جنایت های بیکران و گسترده رژیم، و غارتگری های فراوان آن، و همچنین ارتباط جهانی با اینترنت وبازدید ایرانیان از کشورهای دیگر، بیشتر مردم میهن دوست و آزاده، به ویژه نسل جوان کشورمان، به خوبی دریافته اندکه سلطه آخوند و رژیم ولایت وقیح در حقیت سومین وآخرین یورش تازیان پس از یورش نخست ۱۴۰۰ سال پیش، شیعه گری شاه اسماعیل صفوی به شمار می رود.

ایرانیان پاریس نیز با برگزاری جشن سده دین ملی و مردمی خود را ادا نمودند.

ایرانیان پاریس نیز با برگزاری جشن سده دین ملی و مردمی خود را ادا نمودند.

برگزاری جشن های ایرانی

بسی جای افتخار و بالیدن است که شاهد دگرگونی افکار و اندیشه هم میهنان، و خرد ورزی آنان هستیم. هم اکنون، ایرانیان در ایران و سراسر جهان در برگزاری جشن های ملی خود از هر کوشسی گروگزار نیستند. در حالی که رژیم تازی منش ولایت وقیح با بر باد دادن و صرف سرمایه های ملی در کشورهای گوناگون به برگزاری مجالس سوگواری برای حسین تازی و دیگر تازیان جنایتکار می پردازد، با این وجود موفقیتی سوای گردهم آوردن یک مشت سوددچران مفتخور و چاپلوس کاری را از پیش نبرده است.

در این ویدیو محقق و پژوهشگر نامی کشورمان آقای دکتر ناصر انقطاع در مورد پیدایش و تحول جشن سده سخن می گوید.

ولی جشن های ایرانی مانند جشن نوروز، چهارشنبه سوری، سیزده بدر، جشن مهرگان، و جشن سده با ابهت و پیش باز همگانی در میان خانواده ها، در شهرها و حتی دهات کوچک حتی در روزهای غم گیر و غم افزای محرم، رمضان، و روزهای گور به گورشدن تازی ها به خوبی و روشنی برگزار می شود. رژیم جنایتکار تا کنون هرچه توانسته، به مجلس شادی و شادمانی، حتی محافل خصوصی خانوادگی یورش برده، اموال آنان را غارت، و گروهی را به زندان برده است. با این وجود روز به روز بر شمار این جشن ها و شادمانی افزوده شده، و در نهایت هنرمندان و شادی آفرینان از جور و ستم بیکران رژیم کشور را ترک، و بساط شادمانی خود را در جای دیگری در این جهان پهناور پهن نمودند.

ایرانیان خردمند و میهن دوست کالیفرنیا هم جشن ملی و یادگار نیاکان خود را فراموش نکرده اند.

ایرانیان خردمند و میهن دوست کالیفرنیا هم جشن ملی و یادگار نیاکان خود را فراموش نکرده اند.

نکته پایانی:

پس از ۱۴سده در غم و اندوه تازی فرو رفتن، و آتش شادی و شادمانی جشن های ملی و مردمی خود را در زیر پوششی دور از چشمان دشمنان سر زمینمان نگاه داشتن، در این ۳۶ سال دوران عقب گرد تاریخمان، ایرانیان نیک سرشت و میهن دوست، به ویژه جوانان خردمند به کمک اینترنت و دیگر امکانات جمعی و جهانی به ابعاد جنایات بزرگ تازی در کشورمان، و تاریخ درخشان و پر از شادمانی نیاکانمان پی بردند. هم اکنون، جای بسی خرسندی و افتخار است که می بینیم جشن سده در شمار زیادی از شهرهای ایران، و جهان، با شکوه و جلالی کم نظیر و خیره کننده برگزار شده و از چند روز پیش خبرهای شادی افزا از این جشن بزرگ به گوشمان می رسد.

  • سرافراز پارسی‌

    جشن و شادی به خصوص جشن‌های ایرانی‌ همان چیز‌های هستند که اخوند جماعت
    را به شدت میترساند. مضافاً به این که اصلا خامنه‌ای از شادی مردم حرص می‌خورد. این آخوند پفیوز عقده‌ای از زجر و بدبختی مردم ایران احساس آرامش می‌کند.