آنجا که وجدانها به خواب رفت و قلبهاسیاه گشت، جلاد داعش نیز قربانی خود را زنده زنده در آتش بسوزاند ۲۱

سرآغاز:

از انسانیت تا حیوانیت و درندگی راه زیادی نیست. در حقیقت می توان با گامی کوتاه از انسانیت گذر نمود و به حیوانیت رسید. حتی می توان از حیوانیت نیز فاصله گرفت و به هیولایی جنایتکار و ضد بشر و ضد طبیعت تبدیل شد. چنانکه روضه خوانی که سالیانی چند دم از انسانیت، وجدان، و شرافت می زد ناگهان به دیو سیرتی کشتارگر و خون آشام در کشورمان مبدل گشت و فرزندانی خونخوارمانند مجتبی و آدم کشان و دزدانی چند در گوشه و کنار خود فراهم کرد.

بنابراین، از دست دادن وجدان و شرف انسانی و به جانوری درنده خوی و یا فردی بی قلب و بی احساس بدل گشتن آسان و عملی است. داعش ایران و داعش کنونی اشغال گر عراق و سوریه از کسانی هستند که با وجدان و شرافت انسانی خداحافظی کرده و با اجرای قوانین ضد انسانی اسلام کشتارگر درندگی و وحشیگری خود را به همه نشان می دهند.

این ویدیو گزارش کوتاهی است از به آتش کشیدن و سوزاندن معاذالکسیبه خلبان جوان اردنی به دست آدمخواران داعش. در پایین این مقاله ویدیوی کاملی از این جنایت بزرگ اسلامی دیده می شود. آن را نگاه کنید و با اسلام ناب محمدی و داعش نمایندگان آن بیشتر آشنا شوید.
<<<< برای دانلود می توانید بر این نوشته کلیک راست کرده و ذخیره را انتخاب نمایید>>>>
معاذالکسیبه خلبان جوان اردنی اسیر بند آدمخواران داعش که می خواستند در برابر آزادی زن بمب گذاری او و دومین گزارشگر در بند را پیش از گردن زدن آزاد کنندولیکن وحشیانه درون قفسی به آتش کشیده شد.

معاذالکسیبه خلبان جوان اردنی اسیر بند آدمخواران داعش که می خواستند در برابر آزادی زن بمب گذاری، او و دومین گزارشگر ژاپنی در بند را پیش از گردن زدن آزاد کنند ولیکن نخست دومین گروگان ژاپنی را گردن زدند و خلبان اردنی را وحشیانه درون قفسی به آتش کشیده و زنده زنده سوزاندند.

از وجدان و شرافت انسانی دیگر خبری نیست

اکنون دیگر وجدان جامعه انسانی به خواب رفته و قلبها رنگ سیاه و تار به خود گرفته است. داعش ایران از ۳۶ سال پیش تا کنون مردم اسیر در بند را دسته دسته به قربانگاه می فرستد و داعش عراق و سوریه نیز هرلحظه و هردم قربانی می گیرد ولیکن وجدان به خواب رفته بشریت در حال خرناسه کشیدن و نفوره زدن است، بدون آن که کمترین احساسی داشته باشد. ما انسان نماها، مانند گله های گوسپندایم که گرگهای درنده در میانمان افتاده می درند و شکم پاره می کنند ولیکن ما از نزدیک بی تفاوت و بدون آن که خم به ابرو آوریم نظاره گریم.

ما برای محکوم کردن آمدیم

تنها رنگی از انسانیت که امروزه به جای مانده و آنهم تظاهر به انسان بودن، سخنرانی نمودن، و محکوم کردن جنایات بی کران داعش است. زمامداران کشورهای غرب که خود هرکدام آتش بیار معرکه اند در برابر جنایات مستمر و همه روزه داعش تنها به یک سخنرانی اکتفا می کنند و یا با یک شعار توخالی و بی محتوای محکوم کردن، خود را به کنار می کشند. اگر بگوییم که داعش ایران و داعش کنونی عراق زائیده عملکرد نادرست و سیاست های ضد انسانی کشورهای باختری است سخنی به گزاف نگفته ایم. آقای اوباما که می توانست در سال ۱۳۸۸ با پشتیبانی خود از رستاخیز ملت ایران، ما را از شر همیشگی داعش حاکم بر کشورمان آسوده و در امان نماید، با بستن چشمان، و سرپوش گذاشتن بر وجدان خود ما را همچنان در چنگال داعش خونخوار نگه داشت.

داعش ایران بنیان گذار اعدام جوانان در ملاء ٰاست. کاری که داعش هاکم بر عراق آن را دنبال می کند.

داعش ایران بنیان گذار اعدام جوانان در ملاء ٰاست. کاری که داعش حاکم بر عراق آن را دنبال می کند.

کشتار مردم سوریه وعراق

بشار اسد جنایتکار، با همکاری داعش ایران و روسیه خون آشام خاک سوریه را به توبره کشیدند و به قتل عام و نسل کشی پرداختند. ولیکن وجدان رنگ باخته و قلب های سیاه شده زمامداران شرق و غرب چندان احساسی در خود ننمود و تنها چند جمله محکوم کردن در رسانه ها به چاپ رسید. اکنون چند سالی است که داعش در عراق و سوریه هر روز و هرساعت قربانی می گیرد، به زنان تجاوز می شود، پیران و جوانان را در ملاء عام گردن می زنند و در گودالی چال می کنند و دوران طلاعی حکومت محمدابن عبدالله، گردن زدن، و چال کردن قبیله قریظه را در ذهن انسان ها زنده می کنند.

در همه این شرایط دولت های غرب تنها به محکوم کردن پرداخته و اندکی از روابط تجاری و دیپلماتی خود کاهش نداده اند و یابا همکاری یکدیگر سپاه و لشکری برای ریشه کردن تخم فساد به منطقه های داعش خیز ایران، عراق، و سوریه گسیل نکرده اند. سازمان فانتزی وچندش آور دول متحد (باید شرم داشت و گفت سازمان ملل متحد) که پشتیبان و همکار دولت های گردن کش غرب می باشند نیز سوای چند اعلامیه بی محتوا و دروغ پرداز نه تنها با داعش مبارزه نکرده اند، بلکه راه را برای آنان بیشتر باز نمودند.

killeقربانیان داعش و گروگان هایی که تا کنون یکی پس از دیگری سلاخی شدند و سرشان از تنشان  به وسیله شمشیر اسلام در دست داعش وحشیانه از تن جدا گردید و کشورهای به دنبال دزدی و غارتگری نفت و منابع خاورمیانه خم به ابرو نیاوردند. همانگونه که داعش ایران در ۳۶ سال گذشته ملت در بند و اسیرمان را به قربانی می فرستد ولیکن وجدان جهانی زنگ باخته و زیر پوششی از تار سیاه و  کبود بی وجدانی  پنهان شده است.

قربانیان داعش و گروگان هایی که تا کنون یکی پس از دیگری سلاخی شدند و سرشان از تنشان  به وسیله شمشیر اسلام در دست داعش وحشیانه از تن جدا گردید و کشورهای به دنبال دزدی و غارتگری نفت و منابع خاورمیانه خم به ابرو نیاوردند. همانگونه که داعش ایران در ۳۶ سال گذشته ملت در بند و اسیرمان را به قربانی می فرستد ولیکن وجدان جهانی زنگ باخته و زیر پوششی از تار سیاه و  کبود بی وجدانی  پنهان شده است.

آتش افروزی داعش در منطقه

هنگامی که وجدان جامعه جهانی در برابر جنایات ۳۶ ساله داعش ایران به خواب رفت و ساکت ماند، داعش کنونی عراق و سوریه مانند سلول های سرطان در بدن به رشد و نمو پرداخت. اکنون هفته و روزی نیست که داعش قربانی خود را به بدترین وضع حیوانی سلاخی نکند و در برابر چشم جهانیان سر را از گردن ها جداننماید ولی بشر به خواب رفته بدان بهایی نمی دهد و این جنایات بیکران را در حد کشتن مرغ و خروس ناچیز و بی اهمیت می داند.

این ویدیو به طور کامل سوختن و پرپر شدن معاذالکسیبه خلبان جوان اردنی به دست دژخیمان داعش که از اسلام ناب محمدی بهره می گیرند مشاهد می شود. این متد وحشیانه و حیوانی آدم کشی یعنی سوزاندن در آتش را لشکر اسلام طرفدار داعش پس از دستگیری این خلبان با شعارهای خود پیشنهاد کردند و داعش را در این جنایت کریه و ضد بشری تشویق و ترغیب نمودند. آن را تماشا کنید تا به بی وجدانی و بی تفاوتی بشر امروزی و جنایات گسترده اسلام بیشتر آشنا شوید!.
<<<< برای دانلود می توانید بر این نوشته کلیک راست کرده و ذخیره را انتخاب نمایید>>>>

سلاخی دو اسیر ژاپنی و به آتش کشیدن خلبان اردنی

هفته پیش دو اسیر و گروگان ژاپنی به دست آدمخواران داعش قصابی شدند. جامعه بین المللی کماکان به شعار توخالی محکوم کردن خود پرداخته و دولت ژاپن نیز با کمال بی تفاوتی و بی غیرتی از جای خود تکان نخورد. روز گذشته نیز …. خلبان جوان اردنی درون قفس بسته در میان نفت و آتش داعش بسوخت و جزغاله شد. بازهم جامعه بین الملل کمترین حرکتی سوای احساسی ساده و زودگذر از خود نشان نداد. داعش خون آشام خلبان جوان و بیگناه را زنده زنده در آتش بسوزاند زیرا دولت اردن پیرزن پتیاره بمب گذاری بنام ساجده الرشادی Sajida al-Rishawi،که نتوانسته بود به دستور داعش هتلی در اردن را به آتش کشد و همه توریست های آن رانابود نماید در نقشه پلید حیوانی خود نا کام ماند و رژیم اردن تا کنون به خواسته داعش خون آشام این جانور درنده را همچنان در زندان خود نگاه داشته است.

بنی آدم اعضای یک پیکرند

اگر ما به فلسفه انسانیت و آدمیتی که سعدی بزرگوار به نظم کشیده ایمان و یا آشنایی داشتیم، می دانستیم که انسان ها پیوند یک جامعه اند که بایکدیگر در ارتباطند. اگر فردی به وسیله داعش ایران و یا عراق سلاخی می شود، و یا مانند خلبان اردنی در آتش جنایات داعش زنده زنده می سوزد لازمه انسانیت و بنی آدم بودن آنست که همان درد و رنج را ما در خود احساس کرده، بدون دادن شعارهای توخالی و مردم گول زن هرکدام در هرکجای جهان از جای برخاسته و داعشیان را از صفحه روزگار محو و نابود کنیم.

نکته پایانی:

از آنچه گفته شد آیا دولت و مردم ژاپن غیرت و احساسی ندارند که تا کنون داعش قصاب و آدم کش به حریم آنان تجاوز نموده و ۲ تن از یاران آنان را به سلاخی کشانده است؟!.
آیا دولت و مردم اردن و کشورهایی که داعیه مسلمان بودن را دارند مرگ جانگداز خلبان جوان معاذالکسیبه را همچنان دیگر قربانیان داعش امری آسان و بی توجه می دانند که تا کنون از خود واکنش و عکس العملی نشان نداده اند؟!. اگر بنا به فرمایش سعدی بزگوار بنی آدم اعضای یک پیکرند پس از درد این قربانیان داعش ایران و عراق و سوریه در کسی احساسی دیده نمی شود؟!. تاآنجا که در ایران به باد رفته خودمان، ملت به خواب رفته و وجدان باخته به تماشای قربانی آخوند می روند و دست و پا زدن بیگناهی را با کمال آرامش و خونسردی نگاه می کنند و خم به ابرو نمی آورند.

 • داریوش

  اسلام ناب محمدی

 • مازیار

  می دونید چرا اردن و ژاپن و سایر دولت های قربانی داعش حرفی نمی زنن ؟کاملا واضحه ، داعش ساخته دست غرب و در راسشون بریتانیا و اسراییله . اینا مثل سگ از اسراییل می ترسن. عربا که برده ی اسراییلن . چرا ایران منطقه ثبات تو خاورمیانس . چون به اونا باج نمیده . هم اعراب و هم اسراییل و حتی ترکیه از قدرت گرفتن ایران به شدت واهمه دارن . بزرگترین مبارز علیه داعش ایرانه . و خاصه سردار ژنرال سلیمانی فخر ایران . پس این اسلام داعشی ،در حقیقت اصلا اسلام نیست و بیشتر اسلام غربیه . کلام حضرت امام هم موید این مطلبه . از طرفی بازم شما نکران خلبان اردنی نیستید . میخواید تو قالب این خبر اعدامهای ایرانو به چالش بکشید . تو ایران متجاوز به عنف و ادم ربا و سارقین مسلح رو اعدام می کنن. این یعنی حق . چون طرف انسانه حق داره هر کاری کنه ؟پس قانون انسانیت چی؟هر اشتباهی جای جبران نداره . مثلا قتل یا تجاوز به ناموس مردم .

 • حمید

  اسلام ناب محمدی همون بود که پیامبر فرمود به کسانی را که در حال فرار هستن نکشید.به پیران و زنان و کودکان رحم کنید.حیوانات رو نکشید و با اسیران به نرمی رفتار کنید. حتی از کفار که در اسارت بودند به نرمی رفتار شد و فرمودند هر کس به ده نفر سواد خواندن نوشتن یاد دهد آزاد است.

 • erfan

  ki gofte ina mosalmonan ina ye mosh heyvoonan … ma mosalmona halemon az in heyvoona beham mikhore .. lotfan inaro ba eslam moghaiese nakonid .. age gharar bashe ina doshmani dashte bashan avalin doshmaneshon ma mosalmona hastiim

 • رستم

  این حرامزاده ها در جنگ با ایرانیان در قادسیه اول که عمر به دستور محمد به ایران حمله کردند همین جنایات رو با ایرانها کردند دختر ها رو و زنها روکنیزی میگرفتند و مردها رو می سوزاندند و بچه ها رو پدر سوخته می نامیدند. و در قادسیه دوم صدام با ۱۷ کشور عربی اسلامی همین جنا یات رو تکرار کردند ..قادسیه دوم به قول صدام ادامه اولی بود..خرمشهر چه جنا یاتی که نکردند..خلبانهای اردنی و مصری و از کشور های دیگه عربی کمک به صدام میکردند.حدود ۲۰۰۰ فلسطینی اسیر شدند و ۱۸۰۰ کشته شدند .همین یاسر عرفات گفت ما قبل از مسلمان شدن عرب بودیم و در جنگ عراق با ایران من از برادرم صدام حمای می کنم ولی گدای از ایران میکرد

 • Guest

  تو گوه خوردی حمید جاکش . اسلام ناب و عن محمدی همینه بی ناموس

  • kirddd

   kos nanat
   4

 • Guest

  این همون اکران عمومی اسلام ناب محمدیست. یک مشت الاغ هم اصرار دارن که اسلام واقعی با این اسلام فرق داره. آخه حیوان ، نفهم، بیشعور کی میخوای این پالون حماقت رو زمین بزاری.

 • مغلطه نکن

  مشکل بزرگ شماها بی سوادی و مغرض بودنتونه. شماها از جمهوری اسلامی ایران نارحتید و سعی میکنید کل اسلام رو بدنام کنید. الان بیش از یک و نیم میلیارد مسلمون در دنیا وجود داره. چند درصدشون داعش و طالبان هستن؟ کمتر از شش صدم درصد.

  یه آماری توی شهرهای آمریکا گرفتن و هشتاد و سه درصد از آمریکایی ها گفتن دوست داریم همسایمون مسلمون باشه. چون اخلاق مدار هستن و مشروب نمیخورن و مهربون هستن و با فرهنگ هستن و ….
  چشماتونو روی واقعیت نبندید و مثل یه انسان آزاده قضاوت کنید. این توحش چه ربطی به پیامبر اسلام داره آخه؟
  شماها تاریخ رو نخوندین و به شدت احساسی نظر میدین و حرف میزنید. جنایاتی که مسیحی ها و یهودی ها در طول تاریخ کردن هزاران برابر کارهای همین داعشی ها و طالبانی های بی دین و از خدا بی خبره. چه برسه به مسلمونا.

  اگر دین ندارید لااقل انسان آزاده باشید. اچازه ندید یهودیها و بنگاههای خبریشون از احساسات شما سواستفاده کنن

  • karim

   ۱ کمی تاریخ بخون لطفا دلم واست میسوزه ۲ اسلام یعنی تسلیم شدن و مردم را به سلاخی کشیدن ۳ آماری که دادی مربوط میشه به مسیحی ها نه مسلمونا اونم از جنس شیعه توی کل دنیا مسلمون شیعه فقط توی ایرانه
   ۴ نوشتی مغطله نکن اما خودت مغاطه میکنی عزیزم کی گفته آمریکایی میخواد همسایش مسلمون باشه تو کانا دارن گوشت خوک میدن به مسلمونا تو تایلند دارن مسجد آتیش میزنن۵ افکارت کودکانس چون گفتن الله دروغ دوست نداره پس دروغ نمیگی که نبرتت جهنم سیخ تو کونت بچرخونه حتما باید یه چماغ بالا سرت باشه تا بهت بگن این کارا بکن این کارا نکن حالا اگه از بچی بهت میگفن خدا مکاره و مکر را هم دوست داره تو الان زیراب رفیقتا میزدی درست نمیگم خودت عقل نداری که ۶واقعیت کدومه من بهت میگم داعش یعنی اسلام واقعی
   ۷ تو که تاریخ میخونی مسیح چه جنایاتی کرد یهود چی کار کرد به پیغمبرت که تمام اموالشون را بالا کشید البته بعدش هم رو سرش خاکستر داغ ریختن اما خب حقش بود

   • خودم

    خفه شو بی ناموس…همه ی جای دنیا ، از هر دینی، افراط گرا پیدا میشه. این تویی که باید بری مطالعاتت رو بیشتر بکنی تا بفهمی توی مسیحیت و یهودیت هم چنین جنایاتی به اسم دین داره انجام میشه.

    • karim

     جوابت را دوستم guest داد.

  • Shahab Hashemi

   برو بابا دلت خوشه. تو آمریکا وقتی مسلمون مکتبی ریشوی بوگندو با زن چادریش خونه میخره همسایه هاش عزا میگیرند چون ریده میشه به قیمت خونه شون. ترجیح میدن سیاه بیاد تو محله شون تا مسلمون. دوست داشتی یکی دو ماه بیا پیش ما مهمون با چشم خودت ببین داداش .

 • Story Love

  eslami digar dar kar nist inha adamkoshie ke faghat ISIS nist ke anjam mide kheli jaye door narid nazdiktar az ina ham hastan ke inkaro mikonan pas khoda kojast chera jazaye inhame jenayat ke be esm e
  slam alan 35 sale dare etefagh miofte nemigire pas kojai khoda kojaaaa?

 • n.d

  سلام -هر چی داعشی- وهابی -خوارج که درصد خیلی کم تر از یک درصد نامسلمونا جهان که به اسم اسلام تشکیل میدن از بین میرن ((( به درک میدنشون- اصولا شک نکنین …این وحشی بازی ها سعی نکنین به اسم اسلام و مسلمون تموم کنین چه شیعه چه سنی- تمام توهین هایی که اینجا داره به اسلام میشه عوام فریبیه یه عده کم که از یه سری روایت هایی که بی پایه اساس و جعلی هست که به دست صهیونیسم با بودجه فوق العاده زیاد سازمان موساد که بحـثش خیلی زیاده – سعی بر اسلام حراسی دارن تا بتونن ایران به تاراج بزارن ناموس مملکت به تاراج ببرن -تشیع- از بین ببرنو از همه مهمتر اینکه کشور تجزیه کنن به نفع کشورهای عرب منطقه(یعنی هر جا عشقشونه سر یه _ایرانی گرد تا گرد ببرن که ارزو به گور میبرن). اون کسایی که ترس از داعش دارن باید بدون که” یک لشگر نه یک هنگ نه یک ۱/۳از یک تیپ نوهد میتونه هر جایی که تهدید باشه با خاک یکسان کنه که دستور نرسیده هنوز. وسلام

 • برایان

  بابا به خدا این داعش هیچی نیست. اینا همش رسانه ای هستن که این فیلم هارو نشون میدن که تو دل من و امثال شما ترس ایجاد کنه.همشششششششششششش رسانه هست و مطمئن باشین که پشت همه اینا آمریکا و به خصوص اسرائیل هستش. اگه اینا راس میگن چرا حساب کاربری توییتر اون کسی که از عوامل داعش هست و از اونجا فیلم پخش میکنن بسته نمیشه؟هاان؟ولی چرا یه کلیپ طنز در مورد اسرائیل تو یوتیوب گذاشتیم زود بستنش که این با سیاست های یوتوب مغاییرت داره؟چرا این همه کلیپ وحشیانه داعش رو تو یوتوب حذف نمی کنن؟آقا جان من اینا کلا رسانه هست که هر جوری که دوس داره اون طوری نمایش میده.

  هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت در مورد چیزی که اطلاعات کاملی در موردش ندارید هیچ وقت اظهار نظر نکنید هر آنچه که اون اسلام و یا هر چیزه دیگه باشه.

  این سایت کسکش فضول محل همشون می خوان فضای داخل ایران و اسلام رو بد نمایش بدن.

  الان شما که تو ایران هستین برین دعا کنین که تو امنیت کامل هستیم اگه منتظرین که کسی بیاد آزادتون کنه مطمئن باشین که همونم آزادی رو ازتون میگره پس این رهبران ما هستن که ما الان تو امنیت کامل هستیم و حتی هیچ بیگانه ای نمیتونه چپ نگاه کنه و مطمئن باشین که رهبران ما کسایی دارن که اطلاعات دست اول در اختیارشون قرار میده و اونا یه چیزایی میدونن که میگن اصلا هم اونطوری که فک میکنین نیست.

  نشستین توی امینت صداتون از جای گرم میاد. این همه دری وری کار رسانه است.یعنی رسانه و کارمنداش پول می گیرن که ضد ایران خبر پخش کنن که اسلام فلانه و بهمان. من خودم هم دینم مسیحی است و هر وقت هم تگی به توگی خورد اول از همه تو صف اول جنگ هستم.

  • روزبه

   این سایت کسکش فضول محله ! مردم از خنده…خیلی جالب بود ولی خودتم میدونی که خیلیهاش راسته تعصب دینیت اجازه نمیده حقیقتو ببینی… درسته بازیهای پشت پرده خیلی زیاد است

 • هادی

  داعش (امریکا و اسرائیل) داره به هدفش که خراب کردن اسلام در اذهان عمومی به کمک امثال فضول محله میرسه نفرین ب تو و امثال تو فضول محله

 • هادی

  I love Mohamad

 • فرشاد

  ان شاالله ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با مشت هایشان، دندان های امریکا ، انگلیس و اسراییل را و یاوه گویانشان ( فضول محله) را در دهانشان خرد می کنند تا یاد بگیرند به وطنمان ایران و به دینمان اسلام چپ نگاه نکنند، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل ، مرگ بر داعش نوکر اسراییل، مرگ بر آل سعود خائن، مرگ بر آل خلیفه، مرگ بر وهابی فتنه گر انگلیسی.

 • Guest

  آخه از طرفدارهاى اون پیامبر بی ناموس اسلام میخواهید آلبرت انشتین عمل بیاد. یک مشت الاغ هم دائماً در حال رتوش کردن چهره کریه اسلامند.