تظاهرات مسلمانان انگلیس در حمایت از آدم کشان اسلامی شارلی ابدو پاریس ۵

پیش گفتار:

اکنون دیگر واژه آدم کشی با واژه اسلام و مسلمانی مترادف و همآهنگ شده، تا آنجا که گفته می شود: ” هرمسلمانی آدم کش نیست ولیکن هر آدم کش یا خرابکار مسلمان است”. دیگر جای طفره رفتن و پرت و پلا گفتن در باره کرامات اسلام و این که اسلام دین محبت و مهربانی و گذشت است، گذشته و جای هیچگونه تعارف و خوش آمد گویی ویا مبالغه نیست. محبت و مهربانی و گذشت اسلام همانگونه است که قصاب با مهربانی و محبت دست نوازش به سر بره کشیده، او را نرم نرمک لب گودالی می خواباند و آنگاه با چند ضربه کارد سرش را از تن جدا می سازد.

جنایت مسلمانان در شارلی ابدو پاریس

در ماه ژانویه ۲۰۱۵ ما پیش شاهد آن بودیم که آدم کشان و قصابان اسلامی به دفترمجله کاریکاتور شارلی ابدو Charlie Ebdo  در پاریس یورش بودند و در نهایت شقاوت و بیرحمی ۱۱ تن از مسئولین آن مجله را از پای در‌اوردند. گناه این گزارش گران که کارشان ایجاد سرگرمی و شادی بوده آنست که پشت سر مرده (محمد عبدالله پیامبر بیابانگردان عربستان) ادای او را در آورده، و به اصطلاح مسلمانان به شخص شامص مرده او جسارت کرده اند.

دفاع از الله مدینه و پیامبر او

به راستی این چه الله و این چه پیامبری است که بنا به گفته مسلمانان زنده و حی و حاضرند ولیکن از خود قدرت دفاعی ندارند و باید پس از ۱۴۰۰ سال مردن پیامبر و از اللهی که کمترین بو و صدایی از او تا کنون دیده و شنیده نشده، شماری آدم کش اسلامی به یک کانون هنری و اجتماعی یورش برده و همانگونه که قصاب وحشیانه سر گوسفند را از تن جدا می کند، آنان نیز عده ای را اینچنین خصمانه و در کمال درندگی و وحشیگری از پای در آورند؟!.

اسلام باختگان در لندن به نفع آدم کشان در پاریس به اعتراض بلند شده، رحمت و مرحمت الهی و اسلامی که همانا آدم کشی است یادآور جهانیان می شوند.

اسلام باختگان در لندن به نفع آدم کشان در پاریس به اعتراض بلند شده، رحمت و مرحمت الهی و اسلامی که همانا آدم کشی است یادآور جهانیان می شوند.

گردن زدن مرد بیگناهی در عراق در هفته گذشته که به الله توهین کرده بود به وسیله قصاب اسلام داعش نیز همین نمونه، و اعدام های سراسری ایران از ۳۶ سال گذشته تاکنون به دستور و خواسته قصابان بزرگ جماران، ابر جنایتکاران تاریخ قرن خمینی و علی خامنه ای نیز بر هین اساس و روش بوده است. آیا در همه این جریان ها، الله مدینه و یا پیامبر کذایی و ساختگی او خودشان نیروی دفاعی ندارند که جورشان را باید یک عده آدم کش و جانی اسلامی بر عهده بگیرند؟!.

صدهزار امضاء از سوی خردباختگان اسلامی انگلیس در طرفداری آدم کشان پاریس و جنایات آنان در مجله شارلی ابدو در ژانویه ماه پیش.

صدهزار امضاء از سوی خردباختگان اسلامی انگلیس در طرفداری آدم کشان پاریس و جنایات آنان در مجله شارلی ابدو در ژانویه ماه پیش.

آدم کشان اسلامی در همه جا

امروزه این آدم کشان و آدمخواران اسلامی در هرگوشه و کنار جهان پراکنده اند و زندگی و آرامش از انسان ها گرفته اند. دیگر نیازی نیست که شما تنها در عربستان شاهد برخورد ضربه های شمشیر اسلام بر گردن بیگناهان و مظلومان باشید که یک حرف ظاهراَ بی جا و بی مورد زده و به اصطلاح به گور ۱۴ سده پیش یک تازی توهین کرده باشد. و یا در کربلا و شهرهای گورستان دیگر تازیان نیستید که هر حرکت و جنبش شما به مرگ و نابودی اتان و یا بمب گذاری در محل اقامت شما تمام شود.

رخنه و نفوذ آدم کشان در جوامع غربی

شما، نه تنها در همه کشورهای مصیبت زده اسلامی همواره دشنام، ناسزاگویی، حمله، ضربه زدن و اعدام به دلیل کمترین انتقاد و یا حتی پرسش به اصطلاح مذهبی در انتظارتان است، بلکه در کشورهای اروپایی، آمریکا، و استرالیا نیز مردم از شر آدم کشان و جنایتکاران اسلامی که حربه سوای دشنام دادن، حمله، چاقو کشی، و آدم کشی ندارند، در امان نیستند. تظاهرات و ناآرامی های اسلام باختگان در استرالیا که آرامش مردم سیدنی را به هم زدند در سال گذشته شاهد بودیم. تا آنجا که نخست وزیر آن کشور پیامی تند و شکننده به آشوب طلبان داد و آنان را میهنانان ناخوانده استرالیا نامید. همچنین ناظرهمین گونه برخوردها تا کنون چند بار در کشورهای هلند، بلژیک، سوئد، دانمارک بوده ایم که در همه جا آدمخواران اسلامی زندگی را بر مردم کوچه و بازار سیاه و ناآرام ساخته اند.

گروههای متجاوز و خودکامه اسلامی در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ آرامش سیدنی پایتخت استرالیا را به هم زده و با آشوب خود زندگی را بر مردم آن شهر تنگ کردند. این ویدیو صحنه هایی از آن وحشیگری اسلامی را نشان می دهد.

من نگارنده نه تنها در سراسر ایران و حتی در میان بستگان و نزدیک ترین افراد فامیل خود هیچگاه امنیت وآرامش نداشته و خطر حمله، گزارش و مرگ را هر لحظه در برابر چشمان خود دیده ام، بلکه بارها، و بارها، در کشورهای گوناگون اروپایی و حتی آمریکا با این جانوران خودکامه و انتقام کش برخورد داشته و چاره ای جز کوتاه آمدن و در نهایت گریختن و فرار از آن معرکه و جهنم های اسلامی نداشته ام. به گفته دیگر؛ من نگارنده تا کنون همواره در همه حال و در هرجا با گوشت و پوست و خون خود کرامت و محبت های اسلامی را لمس کرده، و از نزدیک با آن آشنایی دارم.

گوشه ای دیگر از اسلام گرایان انگلیس که فریاد انتقام جویی و طرفداری از قاتلین در پاریس می کشند را نشان می دهد و نشان می دهد که : "هرکجا اسلام است، جای ترس است."

گوشه ای دیگر از اسلام گرایان انگلیس که فریاد انتقام جویی و طرفداری از قاتلین در پاریس می کشند را نشان می دهد و نشان می دهد که : “هرکجا اسلام است، جای ترس است.”

راهپیمایی آدم کشان مسلمان در انگلیس

اکنون سپاه انتقام کش و آدم کش اسلام لندن و شهرهای دیگر انگلستان را اشغال کرده است. گروه زیادی از جوانان آنان در خدمت داعش در عراق و سوریه به سر بریدن و کشتن آدمها و تجاوز به زنان می پردازند و گروههای دیگر در مساجد گوناگون به توطئه گری، سخن چینی و ناسزاگویی به مردم عادی که راه آنان را دنبال نمی کنند پرداخته و هرچند یک زمان خیابان ها را به اشغال خود در می آورند و خشونت، بی فرهنگی، و آدم کشی خود را که همانا کرامت و محبت های اسلامی است به رخ جامعه می کشند و مردم را ناچار به سکوت و بی تفاوتی می کنند.

اسلام دین کرنش و تسلیم در برابر الله بی گذشت و انتقام کش است. باید همیشه و در هرکجا پشت به هوا کرده در برابر اللهی که تا کنون هیچگونه بو و صدایی از او شنیده نشده تعظیم و تکریم کرده و به عزیز دردانه او محمد تازی بنام پیامبر اسلام نیز پس از ۱۴ سده به خاک رفتن و متلاشی شدن پیکرش احترام گذاشت و نمی شود گفت که بالای چشمش ابرو ست.

اسلام دین کرنش و تسلیم در برابر الله بی گذشت و انتقام کش است. باید همیشه و در هرکجا پشت به هوا کرده در برابر اللهی که تا کنون هیچگونه بو و صدایی از او شنیده نشده تعظیم و تکریم کرده و به عزیز دردانه او محمد تازی بنام پیامبر اسلام نیز پس از ۱۴ سده به خاک رفتن و متلاشی شدن پیکرش احترام گذاشت و نمی شود گفت که بالای چشمش ابرو ست.

گزارش روزنامه دیلی میل

روزنامه دیلی میل در شماره یکشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۵ خود گزارشی دارد از گردهم آیی و تظاهرات مسلمانان انگلیس در لندن در حمایت و پشتیبانی آدم کشانی که ۱۱ نفر را وحشیانه در ماه ژانویه گذشته در پاریس از پای در آوردند. آنان هرگونه گفتگو و انتقادی از محمد عرب فردی که ۱۴۰۰ سال پیش از جهان رفته و همه ذرات وجود حتی استخوان هایش به خاک تبدیل شده است را توهین و جسارت اسلامی می دانند که پاداش آن کرامت و محبت های اسلامی یعنی قلع و قمع وحشیانه انتقاد کنندگان است.

این ویدیو گزارش گر اسلام ناب محمدی در ماه گذشته در پاریس و کشتار ۱۱ نفر از افراد خردمند و برجسته روزنامه نگار فرانسوی است.

از آنچه گذشت:

کرامت و محبت های اسلامی به شکل ها و روش های گوناگون را ما شاهد و ناظریم و همه روزه خبرها و داستان هایی از آدمخواران و قصابان اسلام که در راه الطاف و مهربانی های الله و پیامبر عرب آدم می کشند و به زنان تجاوز می کنند می شنویم و یا عملکرد آنان را در کامپیوتر می بینیم. آدم کشی، تجاوز، و غارتگری قصاب بزرگ قرن کشورمان علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی و یا گردن زدن و کشتار بیگناهان و تجاوز به زنان در سوریه و عراق به وسیله قصابان داعش نمونه هایی از رحمت الهی و محبت و دوستی در دین اسلام است. همانگونه که قصاب با مهربانی و رحمت اسلامی گوسفندی راکنار چاله ای می خواند و با همه الطاف و محبت های الهی به آن آب می دهد و آنگاه با چند ضربه کارد سرش را از تن جدا می سازد.

به جهان اسلام خوش آمدید. اسلام، دین بت پرستی، مرده پرستی، و حتی حیوان پرستی است. صد رحمت به هندی های گاو پرست که دست کم بی آزارند و شمشیر انتقام و آدم کشی به کمر نبسته اند.

به جهان اسلام خوش آمدید. اسلام، دین بت پرستی، مرده پرستی، و حتی حیوان پرستی است. صد رحمت به هندی های گاو پرست که دست کم بی آزارند و شمشیر انتقام و آدم کشی به کمر نبسته اند.

نکته پایانی:

شوربختانه، اینگونه رحمت الهی و محبت اسلامی تنها در یک مکان و یا یک زمان دیده نمی شود وتنها ضربه های شمشیر اسلام نیست که در عربستان بر گردن محرومین و بیگناهان به جرم گفتن یک واژه نادرست و اسلام ناپسند و یا یک توهین به مردگان تازی ۱۴ سده پیش وارد می شود. بلکه برکت رحمت الهی و آدم کشی اسلامی نه تنها سر تا سر کشورهای اسلامی را پوشانده و راه نفس کشیدن را بر مردم تنگ کرده است، بلکه اثرات جنایت بار آنان در بیشتر کشورهای باختری نیز می بینیم. در سال گذشته در استرالیا و چند کشور اروپایی شاهد آن بوده ایم، و هم اکنون نیز لشکر خونخوار جرار اسلام خیابان های لندن را به لرزه در آورده و شعارشان اینست:” هرکجا خرس است، جای ترس است…”.

 • سرافراز پارسی‌

  مسلمان‌ها با سر و ریخت کثیفشان منظره اروپا را به گوه کشیده‌اند. می‌گویید نه؟ یک نوک پا تشریف بیاورید و خودتان ببینید. هر چه به این احمق‌ها میگویند اگر اسلام عزیزتان خوب است در اروپا سرزمین کفر و نجاست (به قول خود مسلمان ‌ها البته) چه گوهی میخورید؟

 • farsi

  Doste Aziz parsi, in jakesh ham kharo meykhand ham khorma, fekr mekond ke zerangan, valiy zerang sange mostarabe ke koso kone majani did meyzane

 • daryoosh

  هر وقت صحبت از اسلام میشود حالت تهوع به من دست می‌دهد

 • مرگ بر جمهوری چوسلامی

  این چوسلمونا هر جا میرن اونجا رو به گه میکشن.
  از هر چی چوسلمونه حالم بهم میخوره
  رییییییییییییییییییییییییییییدم تو عسلام
  شاشیدم تو عسلام

 • کریم

  این ی دروغه تجمع به خاطر خشونت بر علیه مسلمان بعد از این ماجرای شارلی ابدو صورت گرفت
  ماجرای شارلی ابدو توسط همون کسایی که القاعده و داعش رو ساختن به وجود اومد همون امریکا و سرویس های اطلاعاتی غرب برای اسلام حراسی برای جلوگیری از رشد اسلام حقیقت برای سلطه ولی محکم به شکستن چون حقیقت نابود شدنی نیست
  اونای که هنوز به حرفای من شک دارن بهتره خاطرات خانم کیلتون رو بخون که داخلش از نقش امریکا در تشکیل گروه داعش گفته یا از خودش بپرس چطور ۲۰هزار داعشی که از نقاط مختلف دنیا میان در سوریه عراق با چتر نجات داخل شدن یا با حمایت امریکا و هم پیمان اونا در منطقه مثل ترکیه و اردن
  الانم همیشه یک دشمن به وجود میاره تا بهانه داشته باشه در منطقه دخالت کند الانم هم نوبت داعش که ساخته خودشه
  این هم بهتره بدونید مسلمان قربانیه اصلی گروهای مثل داعش و القاده که ساخته امریکا هستن می شن