ظهور امام زمان را در عراق به شیعیان جهان تبریک می گوییم ۸

پیش گفتار:

 کلاه برداری و شارلاتانی آخوند یک نوع و دو نوع نیست و یک روز و دو روز ادامه ندارد. اکنون بیش از ۴ قرن می گذرد که آخوند شیعه مانند بختک بر سر و گردن مردم ایران سوار شده و هردم به نوعی و به نحوی این مردم ساده دل و کم سواد را به بازی بگیرد. ساختن ۱۲ امام خیالی و داستان سرایی برای هرکدام، به وجود آوردن داستان مسخره امام حسین، دشت کربلا، تشنگی و آب فرات، و بی وفایی و سنگدلی شمر ذوالجوشن و قساوت و بی رحمی یزید، همگی از داستان های فانتزی و راه تحمیر و خردزدایی ما مردم ایران، و خرسواری و سوء استفاده آخوند پشمالو بوده است.

ملت ها بازیچه سوداگران دین

مطالعات علمی نشان می دهد که بشر بیش از ۵۰۰ هزار سال است که بر روی زمین پیداشده است. ولی این دکانداران دین تاریخ آن را به ۵-۶ هزار سال می رسانند. زیرا در آن دوران طولانی ۵۰۰ هزار سال، پیامبر و نشانه ای از کسی که به اصطلاح مردم را به سمت آفرینش و جهانی دیگر راهنمایی کند وجود نداشته است. کهن ترین دین و باورهایی که دیده شده، هندو یا برهمایی است که بر می گردد به ۲۶۰۰ تا ۵۵۰۰ سال پیش از زایش مسیح و آن هم با خدای یگانه و آسمانی ارتباطی ندارد.

این همان امام زمان خیالی شیعیان جهان است که در عراق ظهور کرده و دسته دسته مردم را به قتل می رساند.

این همان امام زمان خیالی شیعیان جهان است که در عراق ظهور کرده و دسته دسته مردم را به قتل می رساند.

دوران تاریک بی خدایی

از ۵۰۰ هزار سال پیدایش و زندگی انسان ها بر روی زمین، تا ۳۷۸۱ سال پیش که زردشت مردم را به سوی خدای یگانه راهنمایی کرد را می توان دوران تاریکی، گمراهی، بی دینی، و بی خدایی بشر دانست. معلوم نیست در این قرن ها، سده ها، و سال ها دشواری، سختی، و نا به سامانی انسان ها، این خدای عادل متعال کجا بوده، و چه کار می کرده؟!. حالا هم که ۳۷۸۱ سال است خود رادورادور و با عنوان و هدف های گوناگون پیامبرانی برای بشر فرستاده است، چه چیزی، و چه شرایطی از دشواری، زجرها، و شکنجه های انسان های درمانده و بیچاره را حل کرده و چه گلی به سر آفریده خود زده است؟!.

این سوشیانت موعود زرتشت است که گویا از دریا بیرون می آید مخالفین و بی دینان را از میان بر می دارد و عدل و داد را در همه جا حکمفرما می کند. آیا امام زمان اختراعی آخوندها غیر از این می تواند باشد؟. آیا آخوندهای سودجوی با ترفندی امام زمان خود را از روی سوشیانت زردشتی ها نگرفته اند؟!.

این سوشیانت موعود زرتشت است که گویا از دریا بیرون می آید مخالفین و بی دینان را از میان بر می دارد و عدل و داد را در همه جا حکمفرما می کند. آیا امام زمان اختراعی آخوندها غیر از این می تواند باشد؟. آیا آخوندهای سودجوی با ترفندی امام زمان خود را از روی سوشیانت زردشتی ها نگرفته اند؟!.

این سوشیانت موعود زرتشت است که گویا از دریا بیرون می آید مخالفین و بی دینان را از میان بر می دارد و عدل و داد را در همه جا حکمفرما می کند. آیا امام زمان  اختراعی آخوندها غیر از این می تواند باشد؟. آیا آخوندهای سودجوی با ترفندی امام زمان خود را از روی سوشیانت زردشتی ها نگرفته اند؟!.
امام و امامزاده، اختراع آخوند

آخوندهای شیعه با دریافت زیرکی و ترفندهای محمد ابن عبدالله، برای ملت بخت برگشته و خردباخته ای چون ایران، از میان گدایان و مفتخوران تازی، امامانی را تراشیدند و به حلق مردم فرو کردند. از آن جا که اجاق امام حسن عسکری کور بود و پسری به وجود نیاورد، آخوندها برای آن که دیگر به این مشکلات نازایی و پسر نداشتن امامان برخوردی نداشته باشند، فرزند نداشته امام حسن عسکری را ظاهراً در چاهی در سامره نهان کردند، و با فرستادن خردباختگان به لب چاه، همانگونه که کودکان راسر گرم اسباب بازی می کنند، و یا با وعده سر آنان را شیره می مالند، امت ناآگاه و نادان ایران را به دنبال نخود سیاه فرستادند.

ظهور امام زمان را در عراق به شیعیان جهان تبریک می گوییم

ظهور امام زمان را در عراق به شیعیان جهان تبریک می گوییم

آیا داستانی فانتزی و بسیار مسخره ای که روح و جسم این ملت دربند را تسخیر کرده، هستی و وجود ما را به آتش کشیده و خرد و اندیشیدن مردم را به بازی گرفته است، داستان بچه گانه و دور از هر اندیشه و تفکری به نام امام زمان نیست؟!. به راستی آیا یک کودک دبستانی در دنیای آزاد و دور از آخوند هرگز می تواند مجسم کند و بپذیرد که یک عرب پشمالوی پابرهنه نزدیک به ۴۰۰۰ سال در چاهی می زیسته و هر آن امکان دارد که از آن چاه بیرون آید و بر ارتش و نیروی نظامی آنهم با اسب و نیزه و سپر حمله کند حکومت جهانی را به دست گیرد؟!.

اینست چاه جمکران جایی که امام زمان بیش از هزار سال است در آن خوابیده و بیرون نمی آید.

اینست چاه جمکران جایی که امام زمان بیش از هزار سال است در آن خوابیده و بیرون نمی آید.

سرانجام امام زمان در عراق ظهور کرد!

آخوند همیشه گفته است که امام زمان پس از ظهور و بیرون آمدن از چاه، شمشیر به دست می گیرد و همه مردم از ادیان گوناگون و مسلمانان را که در زندگی از راه و روش و خواسته او دور بوده اند، به قتل می رساند. به طوری که تا زیر شکم اسب او خون می ایستد. همه اوصاف و مشخصاتی که در مورد امام زمان  گفته شده در حرکت و عملکرد داعش در عراق و سوریه دیده شده. قتل عام جمعی مردم از هرطبقه و گروه، همگی دال بر این است که داعش همان امام زمان است. باید ظهور این امام زمان آدم کش را به  شیعیان جهان تبریک گفت و باید در انتظار آن بود که این امام زمان کشورهای جهان را نیز یکی پس از دیگری بعد از عراق و سوریه به تسخیر خود در آورده و عدل آخوندی خود را در همه جا حکمفرما کند.

داعش عراق و یا امام زمان خیالی شیعیان جهان سر ۲۱نفر از کافران غیر مسلمان را از تن جدا می کند. به شیعان جهان باید با این تفکر و اندیشه امام زمانی تبریک و تهنیت گفت.

داعش عراق و یا امام زمان خیالی شیعیان جهان سر ۲۱نفر از کافران غیر مسلمان را از تن جدا می کند. به شیعان جهان باید با این تفکر و اندیشه امام زمانی تبریک و تهنیت گفت.

از آنچه گذشت:

زندگی انسان بر روی زمین متجاوز از ۵۰۰ هزار سال است. در حالی که کهن ترین دین شناخته شده یعنی زردشت به ۳۷۸۲ سال پیش می رسد. بنابراین، از ۵۰۰ هزار سال پیش تا ۳۷۸۲ سال پیش پیدا شدن زردشت و آنگاه پیامبران خیالی دین یهود مانند ابراهیم، داود، یعقوب، موسی و دهها ساخته و پرداخته آنان را باید دوران جهل و بی خدایی انسان بر روی کره زمین دانست. اکنون حدود۱۴۰۰ سال  می گذرد که عرب زنباره و مکاری بنام محمد ابن عبدالله مردم را به بازی گرفت و داستان فکاهی ۱۲۴۰۰۰ پیامبر را در گوش و مغز مردم بی خرد و ناآگاه جهان زمزمه کرد و جهانی را در ناآگاهی و توهم واداشته است.

نکته پایانی:

آخوند مزور و شیاد حاکم بر کشورمان، کلک و کلاهبرداری محمدابن عبدالله را در مورد ۱۲۴۰۰۰ پیامبر خیالی دنبال کرده، و داستان مسخره ۱۲ امام و به ویژه قصه بچه گانه و فانتزی امام زمان را در مغز ناآگاه و بدون تفکر ملت ما فرو نشاند. حال، ملت ما تا توان و عمر دارد باید بردگی و نوکری آخوند آخوند را بپذیرد و در انتظار امام زمان خیالی خود بماند. در حالی که مشخصات گفته شده در مورد امام زمان نعل به نعل در داعش عراق برابری می کند و می توان گفت که داعش همان امام زمان است که در وعراق ظهور کرده است.

 • ارژنگ خارکسده … سلام !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  مادر جنده کس کش پدر دیوس قرمساق دست نشانده انگلیس …
  خود دیوستون داعش رو علم کردید کس کشا!!!!!!!!

  مادر جنده این سر بریدنا پول میخواد که آمریکا و اسرائیل تامین میکنن

  کیرم تو کس ننه تو که این مطلب رو مینویسی

  والا یک سری سر بریدن ها برای بعضی از دین فرارکردگان بد نیست!!

  • یک ایرانی

   چوسلمون این داعش دست نشونده خود جمهوری اسهالیه . پولشم چوسلمونا تامین میکنن . نمیبینی داره عسلام ناب محمدی رو به تصویر میکشه . اتفاقن رهبر جاکشتو باید سرشو ببریم تا پولایی که دزدیده رو ازش پس بگیریم .

   • رامین

    بچه بیاین این کس کش کونی که مادرش نطفه حرام و نجسشو از جاسوسای انگلیسی گرفته و الکی خودشو ایرانی جامیزنه ، اینجام پیداش شده و کونش برای گاییدن میخاره … من فکرمیکردم این کیری که این بچه حرامزاده انگلیسیا از آخوندا خورده ، بامراجعه به روانپزشک قابل درمانه وکابوسهای شبانه اش ازخونین ومالین شدنش تموم میشه ولی اعتراف میکنم که اشتباه میکردم و کیر یارو آخوند آنقدر تاثیر بدی روی این بچه گذاشته که تبدیل به مرض حاد شده و الآن هم که کونش میخاره چاره ای جز کون دادن نداره … البته خود این بیچاره زیادهم تقصیری نداره وقتی مادر فاحشه اش به انگلیسای جاسوس کس میده ، این بچه هم باید به آخوند جماعت کون بده دیگه …
    جواب است ای پدر سگ این نه جنگ است
    کلوخ انداز را پاداش سنگ است

    • رشید

     مرحبا به این آخوندا … همچین کیری به این وطن فروشهای حرامزاده جاسوس زده اند که حالاحالاها کونشان خواهدسوخت… کیرآخوندخاصیتش همین است دیگر … بدجوری کون را میسوزاند. مخصوصا کون وطن فروشهای جاسوس اجنبی را … اربابان کس کش انگلیسی و آمریکاییت هم آرزوی جنگ با اسلام را صدهاسال است که باخودشان به گور برده اند چه برسد به شما جیره خواران مزدورشان که ملت مسلمان به دهنتان برینند ، نسل نجس و فاسدتان از روی زمین بر میافتد.

   • قزوینی اصیل

    بچه ها بیاین یه کونی هم اینجا پیداش شده … این آخونداهم چه اشتهایی دارن… لامصبا دین و ایمون که ندارن ببین چند نفرو کونی کردن … الهی خیرنبینید که اینهمه کونی درست کردید … حالا ما با اینهمه کونی چکارکنیم ؟؟؟؟؟؟ من که حال گاییدن اینهمه کونی رو ندارم … یعنی حالشو دارم ها ولی گاییدن خررو ترک کردم و دیگر خر نمیگایم … قبلاها جاسوس انگلیسی هم میگاییدم ولی اینم دیگه ترک کردم چون جاسوس انگلیس نجس نر از سگه … آدم سگ بگاد ولی جاسوس انگلیس نگاد …

   • رامین

    بچه ها بیاین یه کونی هم اینجا پیداش شده … این آخونداهم چه اشتهایی دارن… لامصبا دین و ایمون که ندارن ببین چند نفرو کونی کردن … الهی خیرنبینید که اینهمه کونی درست کردید … حالا ما با اینهمه کونی چکارکنیم ؟؟؟؟؟؟ من که حال گاییدن اینهمه کونی رو ندارم … یعنی حالشو دارم ها ولی گاییدن خررو ترک کردم و دیگر خر نمیگایم … قبلاها جاسوس انگلیسی هم میگاییدم ولی اینم دیگه ترک کردم چون جاسوس انگلیس نجس نر از سگه … آدم سگ بگاد ولی جاسوس انگلیس نگاد …

 • ناشناس

  الله اکبر امام زمانو با داعش مقایسه میکنید

  واقعا دیگه چیزی نمیشه گفت ینی داعش همون مهدی موعود ما شیعیانه؟

  • ارسلان

   سلام به همه
   مطالبه این سایتو یه مشت بچه سرباز اسراییلی (متاسفانه ایرانی تبار)
   مینویسن
   بودجشم سازمان سیا میده با همکاری انگلیس
   اینی که میگم تخیل نیست
   یکی از همکلاسی هام تو دانشگاه به یهودی ایرانی تبار از یزد بود
   خودش با بورس اومده بود
   تعریف میکرد تو اسراییل همه باید برن سربازی . میگفت برادر خودشم سربازه اسراییله کارشم جنگ سایبری و درست کردن سایتای فارسی زبانه وهمه ی واحدشونم اسراییلی های فارسی زبانن ولی کارشناس غیر فارسی زبان هم دارن