آیا روحانیون به جز خیانت کار دیگری کرده اند؟! ۵۱

پیش گفتار:

وقتی تاریخ پردرد ورنج کشورمان را مطالعه می کنیم، سراپا حکایت از خیانت آخوندها، وبند وبست آنان برای نابودی این کشور بوده است. بنابراین ، این پرسش پیش می اید که آیا آخوندها به جز خینات کاری برای میهنمان کرده اند؟. نوشته زیر پاسخ به این پرسش است.

آخوند پرستی شاهان صفوی

برای نخستین بار در سال ۹۰۷ هجری شاه اسماعیل صفوی مذهب رسمی ایران را مذهب شیعه کرد که بیش از ۱۵٪ جمعیت ایران را شامل نمی شدند.

شاه اسماعیل بهر شهری که  وارد می گشت، ازمردم می خواست که مذهب شیعه را بپذیرند وبرخلفای سه گانه نفرین بفرستند.درصورت نافرمانی ، آنان را از دم تیغ می گذراند. [۵۶] مراسم مسخره ی « عمرکشان » از ابداعات این زمان است.

شاه تهماسب (۹۳۰-۹۸۴هجری)، یکی از بزرگترین بنیان گذاران خرافات وکوراندیشی  به شمار می آید. در زمان او آخوندهای زیادی چون شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی بنام « محقق»، عزالدین حسین ابن عبدالصم جبلی عاملی پدر شیخ بهاءالدین عالی وشماری دیگر، به ایران آمدند.

شاه تهماسب دردوران درازمدت فرمانروائی خود، دست آخوندها را درکارهای کشور باز گذاشت وبا ارزش وبهادادن به آنان ، ونسبت نیابت امام دادن به آنان،  سرنوشت  کشورمان تا به امروز را دستخوش ناملایمات وپس گرائی از پیشرفت وتمدن قرارداد.

نفوذ آخوندها تا آن جا بود که در این زمان، شاه تهماسب آخوند وملائی را چون عبدالعالی کرکی سزاوارتر از خویش به سلطنت می دانست. [۵۸] خرافات و دروغهای آخوند در دل مردم و شاهان صفوی به حدی وارد شده بود که بجای جنگ و مبارزه با شورش افغانها ، از لشکر دعای چند هزار آخوند مفت خور استفاده کردند و با خواندان دعا درون دربار ، قصد مبارزه با افغانها را داشتند! این لشکر آخوندان همگی ثروت و قدرت بسیار را از راه دعا کردن بدست آوردند و شاه سلطان حسین امید داشت که دعاهای ایشان ، افغانها را به بلا دچار نماید و صفویه پیروز شوند!

نادرشاه با مصادره اوقاف دستگاه روحانیت شیعه و حذف درآمد سرشار ایشان و مقرری طلاب اجازه نداد این اموال بین آخوندها صرف شود. در ادامه، مقرری های بعضا گزاف هفتاد هزار طلبه  که خواستار بازگشت حقوق دوران صفویه شان بودند ، قطع نمودּ . او به اعتراض روحانیون و سران طلبه های شیعی  که ادعا می نمودند این افراد لشکر دعا و ثنا هستند و نباید مقرری آنان قطع و موقوفاتشان ضبط شود اعتنائی ننمود گفت : « هفتاد هزار رأس لشکر دعا (آخوند) نتوانست جلوی ۳۰۰۰ افغان را بگیرد » . 

فتحعلی شاه

فتحعلیشاه ! مردی که در تاریخ ایران دو جنگ بزرگ با روسیه تزاری که قویترین ارتش آن تاریخ را داشت نمود و هر دوبار با خفت و خواری استانهای ایران را بخشید. این جنگها البته به خواست او نبود و روحانیون وی را وادار کردند که به جنگ روسیه بپردازد. شاید مقصر اصلی تجزیه ایران همان پرتقال فروش حوزه است!

بزرگترین بدبختی و بالاترین تخریب و پس ماندگی کشور ما براثر دخالت و نفوذ آخوندها، در زمان فتحعلی شاه قاجار بود.

فتحعلیشاه بازیچه دست آخوندها

فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده، و حساب نشده به جنگ رونوشته‌هاس ها  پرداخت  و طی دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمان،  بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز وبارور مارا از دست داد. [۶۸]

با آن که فتحعلی شاه آماده به آغاز جنگ دوم با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، روحانیان اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد. [۶۹]

بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد [۷۰]. آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند. سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند .

با آن که در این زمان، آلکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود وبه دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران می گشت وبه اندیشه جنگ نبود، فتحعلی شاه زیر فشاربیش از اندازه آخوندها، به جنگ تن در داد.

فتحعلی شاه از سید محمد مجاهد درخواست یک نوشته برای آغاز جنگ با روسیه  کرد، تا درشب اول قبرآن را به نکیر ومنکر نشان دهد که به دستورآنان (آخوندها)، به جنگ پرداخته است.

عدم آگاهی از سیاست جهانی آن روز، مشورت نکردن وبه حساب نیاوردن افراد صاحب نظر، و تحریکات روحانیون متعصب وطن فروش، عوامل برجسته این دو شکست افتضاح آمیز به شمار می آیند.

پس ازشکست ایران درجنگ باروسیه، فتحعلی شاه از حاج محمد برغانی پرسش کرد: « چرا اعلام جهاد روحانیون در شکست روسیه موثر واقع نشد؟» ، نام برده پاسخ داد: « علت را باید در بی ایمانی وعدم خلوص عباس میرزا جستجو کرد». [۷۱]

از دست دادن شهرهای آباد و زیبای ایران

یکی از مشکلات حکومتها در برابر روحانیون ایجاد جنگها و شورشهای مختلف با تحریک مردم بوده است. این جنگها که به رهبری آخوندهای نادان برای فتح بلاد کفر به روش محمدی و عمری  تبلیغ شد ، نه تنها کمکی به بازپسگیری گرجستان و ارمنستان که صد سال از  جدا شدنشان گذشته بود نکرد ، بلکه باعث ایجاد بذر کینه و هراس در منطقه و در نهایت قراردادهای مرزی شرم آوری شد که قسمت بزرگی  از ایران را تقدیم روسیه کرد. نتیجه وسوسه و دخالت آخوندها بستن دوعهد نامه ننگین ترکمانچای و گلستان و جداشدن بهترین بخش های خاک ایران به شرح زیر است: [۸۷]

۱- قسمتهای مرزی گرجستان درسال ۱۸۰۱

۲- قرارداد گلستان در سال ۱۸۱۴

persia-territory-history

یکی از مشکلات حکومتها در برابر روحانیون ایجاد جنگها و شو رشهای مختلف با تحریک مردم بوده است. این جنگها که به رهبری آخوندهای نادان برای فتح بلاد کفر به روش محمدی و عمری  تبلیغ شد ، نه تنها کمکی به بازپسگیری گرجستان و ارمنستان که صد سال از جدا شدنشان گذشته بود نکرد ، بلکه باعث ایجاد بذر کینه و هراس در منطقه و در نهایت قراردادهای مرزی شرم آوری شد که قسمت بزرگی از ایران را تقدیم روسیه کرد. نتیجه وسوسه و دخالت آخوندها بستن دوعهد نامه ننگین ترکمانچای و گلستان و جداشدن بهترین بخش های خاک ایران .

۳- قرارداد ترکمانچای درسال ۱۸۲۸

۴- تاشکند درسال ۱۸۶۵

۵- قزل سو درسال ۱۸۶۹

۶- خیوه درسال ۱۸۷۳

۷- قزل آروات درسال ۱۸۷۷

۸- عشق آباد درسال ۱۸۸۱

۹- جداشدن هرات از ایران درزمان محمد شاه

۱۰- ازدست دادن رسمی  افغانستان در زمان ناصرالدین شاه

جدایی هرات -میرزا ابوالقاسم فراهانی که در زمان محمد شاه با شجاعت مقابل انگلیس ایستاده بود و توانسته بود تجاوزات ایشان به افغانستان و هرات را پاسخ دهد ،با توطئه انگلیس و روحانیون از مقام کنار رفت و هرات برای همیشه از ایران جدا شد. میرمحمد مهدی امام جمعه وقت،  برای انجام خیانت هایش ۵۰۰ لیره از سفارت انگلیس  دریافت می کند تا همه آخوندها به بدگوئی میرزا ابولقاسم بپردازند.

انقلاب مشروطیت- دیکتاتوری ناصرالدین شاه در درازای سلطنت او وروشنگری و آگاهی مردم نسبت به اوضاع غم انگیز ایران درزمان مظفرالدین شاه، براثر پخش روزنامه هائی قانون پرنس میرزا ملکم خان وحبل المتین موید الاسلام و سیاحت نامه ابراهیم نوشته حاج زین العابدین مراغه ای، نوشته ها و ترجمه های میرزا عبدالرحیم طالبوف وروشنگری های میرزا فتحعلی آخوندزاده مردم را آماده به انقلاب کرد. [۷۸]

شیخ فضل الله

این کسی است که اعلام کرد رفتن دختران به مدرسه حرام و از بی غیرتی پدر است. او در ادامه با مشروطه همراه شد به گمان اینکه بتواند آنرا به انحراف بکشاند ولی دلاوری سرداران بزرگ مشروطه خواه اجازه شیطنت وی را نداد . مشروطه خواهان او را اعدام کردند و به خطر اسلام حکومتی پایان دادند. ( اعدام البته مورد تایید ما نیست )

آخوندهائی مانند شیخ فضل الله که با پیشرفت وآزادی خواهی ومیهن دوستی، همواره در نبرد وچالش بوده اند، هم چنین آخوندهای نجف مانند ملا کاظم خراسانی، حاج شیخ عبدالله مازندرانی، حاج میرزا حسین تهرانی و شماری دیگر، هم چنین سید محمد طباطبائی وسید عبدالله بهبهانی ، با دموکراسی به معنای واقع ومشروطیت با قانون اساسی بی قید وشرط، عملا موافق نبودند. آنان همگی در نهایت،  خواستار مشروطه زیر چتروپوشش اسلامی به نام مشروطه مشروعه بودند. [۷۹]

براین پایه یکی از آخوندها بنام سید علی سیستانی این چنین فتوا می دهد: « ا لمشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله مباح ودمه هدر».[۸۰] این گفتار، نخست نشانگر دشمنی وکینه دوزی آخوندها با آزادی ودموکراسی است، و از سوی دیگر، سیرت ودرون ملاها را نشان می دهد که ایرانی نیستند بلکه عرب زادگانی می باشند، که همواره ترجیح می دهند به زبان تازی گفتگو کنند.

مظفرالدین شاه، در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ، با درخواست مردم  مبنی بر تغییر حکومت از استبداد و دیکتاتوری به حکومت قانون و حکومت مردم برمردم یعنی مشروطیت، تن در داد . ولی فرزند او،

محمد علی که یکی از بزرگترین خیانت کاران به کشور ما به شمار می آید، با آزادی خواهی ومشروطیت به مخالفت پرداخت وبه همراهی و کمک خودکامه هایی مانند اتابک صدراعظم، سرمایه داران،  و شماری از آخوندهای ارتجاعی چون شیخ فضل الله نوری، سرسختانه  دربرابر آزادی خواهان  ایستاد. آن گاه مجلس رابه توپ بست و تنی چند از آزادی خواهان چون ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل وسید جمال الدین واعظ را کشت، و شماری را نیز دستگیر کرد.

با آن که مظفرا لدین شاه  به فریاد آزادی خواهان پاسخ آری  داد و قانون مشروطیت را امضاء کرد،  ولی ناگفته نماند که آخوندها  با هم دستی درباریان ، و شماری از بازرگانان که همیشه دربرابر آزادی خواهی جبهه گیری  کرده اند، با مخدوش کردن قانون اساسی، دست  آخوندها را به عنوان نظارت بر اسلامی بودن قوانین مصوبه مجلس،  در سیاست وبرنامه ریزی کشور باز گذاشتند.

هنگامی که عنوان شد که ایران یک کشور اسلامی است، نخست حق  هم میهنان پیرو سایر کیش ها ودین ها،  زیر پای گذاشته شد وپایمال گردید، د یگر این که با ذکرکشور اسلامی، هم میهنان ما به طور نا خواسته ونا آگاهانه فرهنگ وزبان خود را به تدریج ازدست دادند وبه جای آن فرهنگ وزبان ناتوان وبی مسمای عربی را   پذیرفتند.

به بیان دیگر، از آن جا که زبان وفرهنگ هرکشور،  نشانه آزادی وموجودیت آن گروه وقوم می باشد،  ما با نامیدن کشوربه عنوان یک کشور اسلامی، ندانسته دست آخوندها وملایان بی سواد را درکارهای کشوربازگذاشته ایم وهیچ دفاعی از زبان وفرهنگ تمدن کشور کهنسال خود نکرده ایم. با این روش، مانیز همانند کشورهای به اصطلاح مسلمان دیگر، به صورت یکی از اقمارو وابسته  ودنباله رو کشورهای عربی در می آئیم.

زمانی که نمایندگان مجلس احمد شاه را براثر بی کفایتی از سلطنت برکنار، و رضاخان را کاندیدای جانشینی او کردند، رضاخان خود مایل بود در ایران جمهوری همانند ترکیه به وجود آید. دراین راه مصدق وحسین علاء نیزبا اوهمآهنگ وهم پیمان بودند، ولی بیشتر آخوندها چون، آخوند یاسائی نماینده مجلس، آخوندهای نجف چون، شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد حسین نائینی، و سید ابوالحسن اصفهانی با برپائی جمهوری مخالف وطرف دارحکومت پادشاهی بودند. [۹۲]

هنگامی که مصدق درپی ملی کردن صنعت نفت و بیرون راندن انگلیس ها از ایران برآمد، آخوندها به روال همیشگی، بجای هم کاری وهم اندیشی با مصدق که یک رهبرملی وضد امپریالیست نام گرفته بود، به  کارشکنی ویا بی تفاوتی پرداختند.

آیت الله کاشانی که نخست وانمود می کرد همراه وطرفدار مصدق است، بنای کارشکنی وناسازگاری با وی پرداخت. درست همان گونه که شیخ فضل الله نخست نشان می داد که  از پیروان مشروطیت است، ولی به زودی چهره درون خود را نشان داد وبه دشمنی وکینه توزی با انقلاب وپیروان انقلاب پرداخت. [۹۳]

در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به دلیل دشمنی دولت انگلستان بامصدق که نفت را ملی کرده بود، و باهمکاری آمریکا انجام گرفت، ویلیام ر کورسون در کتاب Armies of Ignorance در باره تاریخ کنونی آمریکا نوشته است که کرمیت روزولت ( نوه پرزیدنت روزولت) از سی.آی.ای (CIA) مبلغ بیست میلیون دلاردریافت می کند تا تظاهراتی با حمایت و پشتیبانی آخوندها برای برگرداندن شاه براه اندازد.

نواب صفوی

نواب صفوی ؛ پدر معنوی علی خامنه ای. نواب صفوی کسی است که در منطق و بحث نتوانست با دانشمندی مانند کسروی رقابت کند و کم آورد. این کم آوردن نواب صفوی البته به قصابی شدن کسروی انجامید و یاران نواب صفوی کسروی را شقّه کردند.

یکی ازمشاوران کنگره آمریکا اعلام داشته است: « کسی در ایران بدون جلب موافقت مساجد نمی تواندحکومت کند». [۹۵]

سی.آی.ای (CIA) ازماه اوت سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۷ سالانه میلیون ها دلاربه طور دائم به آیت الله ها وملاها می داد،  تا با شاه همکاری کنند وبا او مخالفتی نداشته باشند.

درسال ۱۹۷۷ کارتر برخلاف خواسته سازمان جاسوسی آمریکا، رشوه پردازی راقطع کرد وآخوندها را علیه شاه شوراند [۹۷].

فردوست در جلد نخست کتاب خود می نویسد که پس از ۱۵ خرداد ۴۲ ، ساواک شمار آخوندها وطلبه های کشور را ۳۵۰ هزار برآورد کرده بود، که ترتیب پرداخت میلیون ها تومان وتماس داشتن با آن ها داده شد.

درموردکشتن دکتر احمد کسروی در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ بوسیله افرادی چون نواب صفوی و خلیل تهماسبی ازگروههای مذهبی مانند فدائیان اسلام در دادگستری، شکایت، کینه توزی و دشمنی های حجت الاسلام حاج سراج انصاری، دکتر فقیهی شیرازی،آیت الله سید نورالدین شیرازی از تحریکات و عامل اصلی به شمار می آیند. [۹۸]

این گروههای مذهبی زیر چترو تحت نظر روحانیونی مانند آیت الله کاشانی پرورش یافته و حمایت می شدند. تا آن جا که کاشانی در تاریخ ۱۰ مهر۱۳۳۰ به گوش امیرعلائی وزیر کشور وقت که مانع از آزادی نواب صفوی از زندان بوده، و سران فدرائیان اسلام را به نقاط دور تبعید کرده بود، سیلی زد. [۹۹]

آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی با خیانت به ایران و همکاری با لاتان و قداره کشان سعی داشت مثلا از شاه حمایت نماید ولی این کار او نه تنها وجهه شاه را خدشه دار کرد ، بلکه خیانت روحانیون و همکاری با انگلیس را دربرابر نهضت ملی شدن نفت به اثبات رسانید.

این جنایتکاران وهمکارانشان، بعدها، در این رژیم نیز مسبب کشتار بسیاری از هم میهنان دیگرمان مانند پروانه اسکندری، و داریوش فروهر شدند.

۵۶ شاه اسماعیل صفوی، مرشد سرخ کلاهان- نوشته پناهی سمنانی- چاپ سلمان فارسی- تهران ۱۳۷۴-  ص ۱۲۶
۵۸ تشیع وقدرت درایران- نوشته دکتر بهزاد کشاورزی- پخش خاوران- چاپ نخست- پاریس ۱۳۷۹- ص ۸۶-۸۹
۶۸ شیعه گری وامام زمان- نوشته دکترروشنگر- نشرنیما آلمان- چاپ ۳- ص ۱۲۰
۶۹ برگرفته از نقش روحانیت درتاریخ معاصرایران – نوشته دکتر م. یاوری Kashmiri- Nujum us- Sama P.364
۷۰ قصاص العلماء- نوشته محمدبن سلیمان تنکابنی- تهران ۱۳۰۴- ص ۹۳٫
۷۱ نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران- نوشته دکتر م.یاوری-۱۳۶۰ – ص ۲۱-۲۳ –برگرفته از روضه الصفای ناصری- نوشته رضاقلی هدایت- ج ۹- ص ۱۶۴۶ – سفرنامه ویلوک ۱۵ ژوئیه-
۷۸ تاریخ کامل ایران- نوشته دکتر عبدالله رازی- انتشارات اقبال- چ۴- ۱۳۴۷- ص ۵۳۷
۷۹ شیعی گری و ترقی خواهی – نوشته دکتر مهدی قاسمی – صفحه ۱۳۵-۱۳۸، برگرفته از پژوهش وبررسی های هما ناطق زیر عنوان: « درراه یابی فرهنگی ۱۸۴۸-۱۸۳۴»
۸۰ گزارش وقایع مشهد، به قلم دکتر احمد خان، ضمیمه مشروطه گیلان – چاپ محمد روشن- ص ۱۲۸- برگرفته از ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران- نوشته فریدون آدمیت- انتشارات پیام-  چاپخانه زر- چ۱- ص ۲۶۰-۲۶۲
۸۷ حکایت دختران خراسان- نوشته ا فسانه نجم آبادی-انتشارات روشنگران، تهران. چاپ اول ۱۳۷۴ بخش اول، ص ۱۱-۱۲
۹۲ قضاوت تاریخ- نوشته اسماعیل رزم آرا- ص ۸۲-۱۲۲
۹۳ نقش روحانیت درتاریخ معاصرایران- نوشته دکتر م.یاوری- ص ۶۹
۹۵ Daniel Drooze, The CIA’s Secret Iran Fund – Politics Today, March/April, 1980, P.11
۹۹ مجله دنیا جلد نهم ص ۱۶۰

 • یک ایرانی

  مرگ بر آخوندای آشغال دزد چپاولگر .

  • محتشم

   عیبی نداره ، زیادسخت نگیر … بالاخره کاریه که شده … بچه بودی کلاه سرت رفته و با یک آب نبات گول خوردی و بندرا آب دادی … دیگه کاریش نمیشه کرد و آب رفته به جوب باز نمیگرده … سعی کن فراموشش کنی و اگه کیر یارو آخونده خیلی گنده بوده و خونین و مالیت کرده و شبها از کابوسش از خواب میپری و زندگانیت بهم ریخته ، به یک روانپزشک مراجعه کن … البته فکرنمیکنم اینکارهم بتونه مشکلتو بکلی حل کنه ، پس چاره ای نداری که با کابوس کیر آخوند تا موقع بدرک واصل شدنت بسازی … چاره دیگری نداری گلم …

   • رامین

    واااااااایییییییی ی یعنی کیر آخونده آنقدر گنده بوده که زده کونشو پاره کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مگه این آخوند ناقلا عرب بوده که کیرش اینقدر بزرگ بوده ؟ البته اینهم میشه گفت که کون این بچه ابنه ای خیلی تنگ بوده که پاره شده … بهرحال این بچه کونی بندرا بدجوری آب داده و پشیمونی سودی نداره و باید با کابوسهای شبانه اش بسوزه و بسازه … تا این باشه بخاطر یه دونه آب نبات به آخوندجماعت کون نده …
    کرتیم آق محتشم … گل گفتی ولی یه کمی شل گفتی … روانپزشک برای یه بچه ابنه ای چکاری از دستش ساخته است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کیر آخوند بکون کسی بخوره دوا نداره مخصوصا اگه جاسوس انگلیس هم باشه …

    • فیضی

     چه خبرتونه ؟ چرا همتون ریختین سر این بیچاره ؟ کون داده که داده مگه مال شمارا داده ؟ کون مال خودشه میخواسته به آخوندبده … توروسنه نه … مگه شماوصی وکیل مردمین ؟ حالا یه گهی خورده خریت کرده به یه آخوند رند اونم تو بچگی کون داده ، همگی باید بریزین سرش و ملامتش کنین ؟ از خدا نمیترسین ؟ بایه بار کون دادن که آدم کونی نمیشه … باید از خودتون خجالت بکشین … واقعا که !!!!!!!!!!!!!!!!!

     • رامین

      فیضی جان حرفت قبول ولی کاش فقط یکبار کون دادن بود. جاسوسی برای سگهای حرامزاده انگلیسی بدتراز کون دادنشه …

     • فیضی

      راس میگی ؟ من جاسوس بودنشو نمیدونستم … حالا که فهمیدم خودمم باهاتون هستم… دسته جمعی میکنیمش …

     • رامین

      فیضی جان ! اینو انگلیسای پدر سگ آنقده کردنش که دیگه کونی براش نمونده که مام دسته جمعی بکنیمش … چه حرفا میزنی ها … کونی که انگلیسیا توش گذاشته باشن در شان یک ایرانی نیست که اون کونو بکنه … آدم کون سگ بکنه از این ابنه ای بهتره …

  • میرزایی

   عالی گفتی.
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • Frozan

  Halam in chizey ke az Iran baghih monde in Akhondayeh emroziey begaiedan meydan va bad diegeh hameh khiyaleshon rahat meyshe Marg bar Akhond,Marg bar terafdaraneh Akhond va onhayeh ke az kone Akhond meykhorand.

  • قزوینی اصیل

   بچه ها اگه کسی مزاجش میکشه که یه ماده سگ بگاد ، اینجا یکی هست … اسمش هم فروزانه … نه اشتباه نگیرید … این اون فروزان فیلمهای فردین نیست این یه فاحشه دیگه س … درسته که آنقدر کس داده که الآن کسش اندازه دروازه قزوین شده ولی باز هم کفش کهنه در بیابان نعمت خداست و تو این روزگار بی کسی میشه یه جوری کردش بشرط آنکه با کاندوم بکنی تا خدای نکرده سوزاک و سفلیس نگیری

 • GHASEM

  kasif tar az akhond khode akhondeh.hala ham ke hukumat dar dasteshan ast faghat dozdi mikonan

  • قزوینی اصیل

   بچه ها بیاین یه کونی هم اینجا پیداش شده … این آخونداهم چه اشتهایی دارن… لامصبا دین و ایمون که ندارن ببین چند نفرو کونی کردن … الهی خیرنبینید که اینهمه کونی درست کردید … حالا ما با اینهمه کونی چکارکنیم ؟؟؟؟؟؟ من که حال گاییدن اینهمه کونی رو ندارم … یعنی حالشو دارم ها ولی گاییدن خررو ترک کردم و دیگر خر نمیگایم … قبلاها جاسوس انگلیسی هم میگاییدم ولی اینم دیگه ترک کردم چون جاسوس انگلیس نجس نر از سگه … آدم سگ بگاد ولی جاسوس انگلیس نگاد …

   • Pedram

    بیاین باهمدیگربااحترام رفتارکنیم و بیخودوبی جهت به دیگران تهمت الکی نزنیم. این شخصی که در این سایت با نام یک ایرانی کامنت میگذارد ، همکلاسی من بوده و من اورابطورکامل میشناسم.اسم اصلیش ابی میباشد و اتفاقا خیلی هم بچه خوبیه فقط وقتی عده ای پا روی دمش میذارند ، یه خورده آتیشی میشه و فحش میده … این ابی خان عضو فرقه بهاییت میباشد و باعرض معذرت چون بهایی ها من کل اجمعین همه شون بچه نامشروع سربازهای اسراییلی هستن ، از اسراییلی جماعت خیلی خوشش میاید و شعار زنده باد اسراییل از زبانش نمی افتد. مادرش هم خانم خیلی جنتلمن ومتشخصی است و در شهر دانشگاهی گلاسکوی انگلیس یک فاحشه خانه با کلاس و موندبالارا اداره میکند و برای اشخاص ثروتمند و مهم در سرتاسر انگلیس خانم میفرستد. بقدری مدیریت خوبی دارد که این موسسه را در عرض چندسال به سود دهی خیلی بالایی رسانده و مورد تشویق گردانندگان آن فاحشه خانه که درضمن گردانندگان همین سایت فضول محله هم هستند ، قرارگرفت. این ابی را هم در همان موسسه از طریق چند سرباز اسراییلی باردارشده و پس انداخته است. حالاشما چطورمیتوانید به همچین خانم محترمی نسبت فاحشگی بدهید. بایدبدانیدتهمت زدن کاربسیارزشتی است. خود ابی راهم گفته اید که کونی است. عزیزمن چرا تهمت بیخودی میزنید.کونی کسی را میگویند که کون بدهد و بابت آن پول بگیرد در حالیکه ابی فقط برای تفریح کردن و آنهم فقط به سربازان فقیر اسراییلی ازبابت نیکوکاری کون میدهد و دیناری پول نمیگیرد و تهمت کونی بودن باهیچ چسبی به او نمیچسبد. خواهشمندم با این توضیحاتی که دادم دیگر به این حانواده محترم گیر الکی ندهید و بگذارید ‌جندگیشان … ببخشید ، زندگیشان رابکنند.

    • Pedram

     یادم رفت بگم که این ابی یه داداش دیگه م داره که مادرش اونو از یک gay که تو فیلمهای پورنو کون میده گرفته … اسمش هم قاطره .(ghader) البته نمیدانم چه حکمتی داشته که اسم سگ را گذاشتن قاطر … تجربه زیادی در کون دادن داره و یک کونده حرفه ایه بطوریکه در مدلهای مختلف کون میده که چشات چهارتا بشه … این قاطره حتی بلده با قاشق ایرانی گه انگلیسی بخوره …

  • امید

   اسماعیل مقدم ۴ دقیقه پیش

   دم آخوندا گرم که این بهایی های تخم حرام اسراییلی را از مملکت بیرون کرده و ایران را از لوث وجود کثیف و نجسشان پاک کردند. حالام بهایی های نجس تر ازسگ از ترس کونشون در ایران به خر میگن آق دایی و سوراخ موش رو دونه ای چند میلیون میخرن … من قبلا از آخوندا بدم میومد ولی از وقتی این بهایی های بدتر از سگ را از مملکتمان فراری دادند ، یه طوری مدیونشان شدم … ملت ایران هم از این جاسوسهای اسراییل نفرت دارن و هرجا این پدرسگهای اسراییلی را ببینند هم خودشان هم خانواده شان را سرجمع میگایند و زورتپانشان میکنند. بهمین خاطر هم اینها از دست ملت ایران عقده ای شده اند

   • جمعی ازبهاییان کون دریده مقیم

    ما ازدست این آخوندهای ستمگر و چپاولگر به تنگ آمده ایم … این آخوندای بی همه چیز هرجا که مابهایی هارا گیرمیاورند ، درنهایت شدت میکنند. در ایران دیگر یک بهایی سالم پیدا نمیشود و همه از صدقه سر آخوندهای دزد و چپاولگر کونی شده ند. از همه بدتر این مردم کثیف ایران هستند که کاسه داغتر از آش شده و از آخوندای بی همه چیز جلو زده اند و هرجا که بهایی می بینند ، کس وکونشان رایکی میکنند. مادیگرنمیدانیم از دست اینهمه کیر به کجاپناه ببریم … بدترازهمه اینست که پولی بابت اینهمه گاییدن بما نمیدهند هیچ ، که پول حماممان را هم باید از جیب خودمان بپردازیم … طوری شده که بهمون لقب بهایی کون دریده داده ان. نمیدانیم دیگر به چه کسی شکایت ببریم
    یاشوقی افندی خودت بفریادمان برس
    جمعی از بهاییان بیچاره و کون دریده مقیم تهران

    • مهرداد

     حقتونه بهاییای نجس حرامزاده …

     • Frozan

      Vaa , manteghe shoma ine ? Chon bahaei shodan bayad bekonideshon

     • مهرداد

      بله خانم فروزان منطق ما اینه … مذهبی که ساخته دست کینیاز دالگورکی جاسوس روسیه تزاری و انگلیسی های حرامزاده و تغذیه کننده اش اسراییل نجس تر از سگ باشد ، باید هم گایید وهم کشت … و حضرت مولانا شاعر بزرگ ایران زمین هم در کتاب مثنوی میفرماید
      بهایی را باید کشت
      چه زیرکیرچه بامشت

   • جمعی ازبهاییان ایران

    ما ازدست این آخوندهای ستمگر و چپاولگر به تنگ آمده ایم … این آخوندای بی همه چیز هرجا که مابهایی هارا گیرمیاورند ، بانهایت شدت میکنند. در ایران دیگر یک بهایی سالم پیدا نمیشود و همه از صدقه سر آخوندهای دزد و چپاولگر کونی شده ند. از همه بدتر این مردم کثیف ایران هستند که کاسه داغتر از آش شده و از آخوندای بی همه چیز جلو زده اند و هرجا که بهایی می بینند ، کس وکونشان رایکی میکنند. مادیگرنمیدانیم از دست اینهمه کیر به کجاپناه ببریم … بدترازهمه اینست که پولی بابت اینهمه گاییدن بما نمیدهند هیچ ، که پول حماممان را هم باید از جیب خودمان بپردازیم … طوری شده که بهمون لقب بهایی کون دریده داده ان. نمیدانیم دیگر به چه کسی شکایت ببریم
    یاشوقی افندی خودت بفریادمان برس
    جمعی از بهاییان بیچاره و کون دریده مقیم تهران

    • پیمان

     حقتونه ، بهاییان نجس تر از سگ … موقعیکه داشتین بهایی میشدین ، باید فکر اینجاشو میکردین

     • Frozan

      Vaaa , manteghe shoma ine ? Chon bahaei shodan bayad bekonideshon

     • پیمان

      بله خانم فروزان منطق ما همینه … مذهبی که ساخته دست کینیاز دالگورکی جاسوس روسیه تزاری و انگلیسی های حرامزاده و تغذیه کننده اش اسراییل نجس تر از سگ باشد ، باید پیروانش را اول گایید بعدهم کشت … حضرت مولانا شاعر بزرگ ایران زمین هم در کتاب مثنوی میفرماید
      بهایی را باید کشت
      چه زیرکیرچه بامشت

  • Pedram

   عزیزان من بیاین باهمدیگربااحترام رفتارکنیم و بیخودوبی جهت به دیگران تهمت الکی نزنیم. این شخصی که در این سایت با نام یک ایرانی کامنت میگذارد ، همکلاسی من بوده و من او و خانواده محترمش رابطورکامل میشناسم.اسم اصلیش ابی میباشد و اتفاقا خیلی هم بچه خوبیه فقط وقتی عده ای پا روی دمش میذارند ، یه خورده آتیشی میشه و فحش میده … این ابی خان عضو فرقه بهاییت میباشد و باعرض معذرت چون بهایی ها من کل اجمعین همه شون بچه نامشروع سربازهای اسراییلی هستن ، از اسراییلی جماعت خیلی خوشش میاید و شعار زنده باد اسراییل از زبانش نمی افتد. مادرش هم خانم خیلی جنتلمن ومتشخصی است و در شهر دانشگاهی گلاسکوی انگلیس یک فاحشه خانه معتبر و با کلاس و موندبالای دختران تلفنی کم سن وسال را اداره میکند و برای اشخاص ثروتمند و مهم در سرتاسر انگلیس خانم و پسربچه میفرستد. بقدری مدیریت خوبی دارد که این موسسه را در عرض چندسال به سود دهی خیلی بالایی رسانده و مورد تشویق گردانندگان آن فاحشه خانه که درضمن گردانندگان همین سایت فضول محله هم هستند ، قرارگرفته است. این ابی را هم در همان موسسه از طریق چند سرباز اسراییلی باردارشده و پس انداخته است. حالاشما چطورمیتوانید به همچین خانم محترمی نسبت فاحشگی بدهید. بایدبدانیدتهمت زدن کاربسیارزشتی است. خود ابی راهم گفته اید که کونی است. عزیزمن چرا تهمت بیخودی میزنید.کونی کسی را میگویند که کون بدهد و بابت آن پول بگیرد در حالیکه ابی فقط برای تفریح کردن و آنهم فقط به سربازان فقیر اسراییلی ازبابت نیکوکاری کون میدهد و دیناری پول نمیگیرد و تهمت کونی بودن باهیچ چسبی به او نمیچسبد. خواهشمندم با این توضیحاتی که دادم دیگر به این حانواده محترم گیر الکی ندهید و بگذارید ‌جندگیشان … ببخشید ، زندگیشان رابکنند.

 • بحث مودبانه و منطقی با کارگزاران و حامیان این سایت کاملا غیر ممکن است

  شیخ نوری از پایه گذاران مشروطه بوده اند و نقش مهمی بر برنداز دیکتاتوری داشته اند!!

  شما از کجا و چگونه این منابع رو می فرمائید جای سوال است ….؟

  اما سعی کنید با منطق کنکاش کنید نه با توسل به اکاذیب!!!

  • یک ایرانی

   چقدر زر میزنی تو چوسلمون مادرجنده

   • مهران

    دم آخوندا گرم که این تخمهای حرام اسراییلی را از مملکت بیرون کرده و ایران را از لوث وجود کثیف و نجسشان پاک کردند

    • جمعی ازبهاییان ایران

     ما ازدست این آخوندهای ستمگر و چپاولگر به تنگ آمده ایم … این آخوندای بی همه چیز هرجا که مابهایی هارا گیرمیاورند ، درنهایت شدت میکنند. در ایران دیگر یک بهایی سالم پیدا نمیشود و همه از صدقه سر آخوندهای دزد و چپاولگر کونی شده ند. از همه بدتر این مردم کثیف ایران هستند که کاسه داغتر از آش شده و از آخوندای بی همه چیز جلو زده اند و هرجا که بهایی می بینند ، کس وکونشان رایکی میکنند. مادیگرنمیدانیم از دست اینهمه کیر به کجاپناه ببریم … بدترازهمه اینست که پولی بابت اینهمه گاییدن بما نمیدهند هیچ ، که پول حماممان را هم باید از جیب خودمان بپردازیم … طوری شده که بهمون لقب بهایی کون دریده داده ان. نمیدانیم دیگر به چه کسی شکایت ببریم
     یاشوقی افندی خودت بفریادمان برس
     جمعی از بهاییان بیچاره و کون دریده مقیم تهران

  • زهرا

   هیچ ایرانی مسلمان نیست و هیچ مسلمانی ایرانی نیست.
   پس به اصل و نسب خود شک کنید اگر مسلمانید.

   • فریاد بی صدا

    دقیقا همینطوره.این هایی که از سر شکم سیری و پست و مقام و پولای بی حسابی که شرافتا حقشون نیست داره بهره می برن و چماقشونو تو سر طبقه ی ضعیف و محروم از همه جا می زنن اگه واقعا ی ایرانی با شرف و با اصل و نصب بودن هیچ وقت به اونچیزی که حقشون نبوده و نیست دست درازی نمی کردن و اینطوری با بددهنی و کینه و فحش های چاله میدونی که اراذل و اوباش کوچه خیابونم اینطوری به هم فحش نمی دن فضای اینجا رو آلوده نمی کردن.اینا اثرات همون پولهای بی حساب و کتابیه که در قبال کاری که نمی کنن و باری که از دوش مملکت ورشکسته بر نمی دارن عایدشون شده و اثراتشون تا قرن ها به روی نسل های بعدیشون می مونه و تبدیلشون می کنه به یک ضد انسان هایی که برای اثبات منطقشون تموم فحش هایی رو که تو زندگی یاد گرفتن به زبون میارن.تعصب آدما رو کور کرده و دیگه به ذهنشون اجازه ی کنکاش نمی ده و بدبختانه ایران پر از متعصبای مذهبیه که هیچ منطقی رو جز منطق خودشون نمی پذیرن و با هوش و استعدادو منطقی که ندارن این مملکت رو هر روز بیشتر تو ورشکستگی و معضل فرو می برن.

 • ایرانی

  باید با اسلام چنگید و آن را ریشه کن کرد. آخوند زاییده ی اسلام اندیشی است. همه ی تباهی ها و گمراهی ها ریشه در اسلام دارند

  • یک ایرانی

   دمت گرم

   • موشموشک

    خاک برسرت … آبروی ما ضدانقلاباروهم بردی … آخه آدم قحط بود که رفتی به یه آخوند کون دادی مردک ؟ میخواستی کون بدی به خودمون میدادی همچین میکردیمت که خودت هم حال کنی نه اینکه خونین و مالین بشی و آبروی هرچه ضدانقلابه ببری و آتو دست این آخوندا بدی … بازم خاک عالم برسرت …

  • رامین

   مرحبا به این آخوندا … همچین کیری به این وطن فروشهای حرامزاده جاسوس زده اند که حالاحالاها کونشان خواهدسوخت… کیرآخوندخاصیتش همین است دیگر … بدجوری کون را میسوزاند. مخصوصا کون وطن فروشهای جاسوس اجنبی را … اربابان کس کش انگلیسی و آمریکاییت هم آرزوی جنگ با اسلام را صدهاسال است که باخودشان به گور برده اند چه برسد به شما جیره خواران مزدورشان که ملت مسلمان بخواهند بدهنتان برینند ، توی فاضلاب غرق میشوید.

  • کامبیز

   ایرانی جان من برایت یک پیشنهاد خیلی خوب دارم … برای اینکه بتونی با اسلام بطور موثر جنگ کنی به هرمسلمانی که سر راهت سبز شد ، چند بار کون بده تا از راه اسلام بدرشان کنی و به راه شیطان بکشونیشون … با اینکارت با یک تیر دونشان میزنی ، یکی اینکه رسم مسلمانی را از زمین برمیندازی و دوم اینکه خودت هم به آلاف و الوفی میرسی و باقی عمرت را میتونی با پولهایی که از کون دادن در آوردی ، به لذت و خوشی بگذرانی … پس معطلش نکن و کون لامصبو بکاربنداز …

   • حسین آبادی

    چه جالب. تا الان نمی دانستم که این مسلمانان همانند پیامبرشان به کو… و ک… علاقمندند و هیچ چیز دیگری نمی خواهند. خوب سریعتر برید حوزه های علمیه تا هم از نوبت بشکه ساندیس خوران دیگر مستفیض شوید و هم مستفیض کنید دیگران را.

  • محمدی

   درود بر شرفت

 • اسلام هدایت گر جهان میباشد اگر درست تفکر کنی!!!!!! و ارزش های خودت رو در اسلام بتونی پیدا کنی – آها خارکسده “ایرانی” تو مادر کونی گوه خوردی میای میگی ایرانی و … دیوس بی پدر کونده ننه تو بی ناموس فحش خورت کووووول !! hahahahaahaa lol…. lol ……lololol

  • یک ایرانی

   چوسلمون مادر جنده خارکسه ننه کونی خار کونی پدر سگ تخم داری تلفنتو بزار تا ننه و آبجی جندتو خشک خشک برات ردیفشون کنم . ریییییییییییییییدم نو عسلام

   • یک انگلیسی

    به به ، آفرین ، احسنت ، مرحبا ، می بینم که استعداد خیلی خوبی در جاکشی و کس کشی داری ولی چون در ابتدای راه هستی و آماتوری باید برای خودت یک الگو داشته باشی … راه دور چرا برویم ؟ همین گردانندگان سایت فضول محله میتونن الگوهای خیلی خوبی برایت باشند. اینها کس کشهای حرفه ای هستند و میتوانند همه راه و چاه کس کشی رو بهت یاد بدهند. میتوانند یادت بدهند که خانواده فاحشه ات را با مملکت یکجاروی هم در مقابل چند یورو و دلار ناقابل به سازمانهای جاسوسی انگلیس بفروشی چون خودشون سالهاست که باین کار مشغولند و تجارب زیادی در این مورد دارند. میگی نه از صدوهیجده بپرس بهت میگن که راههایی را که تومیخواهی روز طی کنی اینهاشب در تاریکی طی کرده اند و اول ازهمه از فروش خانواده شان شروع کرده ان تا الآن توانسته اند به مقام کس کش اعظمی دست پیدا کنند…. آره عزیزم … آره گلم … بدون الگو هیچگاه درشغل شریف کس کشیت موفق نخواهی شد و پیشرفت نخواهی کرد. شما هنوز راه زیادی راباید طی کنی تا بتوانی ناخن کوچکه گردانندگان این سایت وطن فروش بشوی ولی من اطمینان دارم که با پشتکار زیاد موفق خواهی شد و کس کش خیلی خوبی میشوی
    زت زیاد

   • یک ایرانی باغیرت

    ایرانی که اینقدر بیشرف و کس کش نمیشه … حتما نطفه حرام و نجستو ننه فاحشه ات از یک جاسوس انگلیسی گرفته … یک ایرانی باشرف حتی اگه با دولتش مخالف هم باشه ، کامنت مخالفتشو توسایت جاسوسهای حرامزاده انگلیسی نمیذاره و بساطش رو در زمین دشمن ایران و ایرانی پهن نمیکنه … آدم چقدر باید خرباشه که نفهمه گردانندگان این سایت جاسوسان کهنه کار انگلیسی هستند و هزینه هایشان از طریق سازمانهای جاسوسی انگلیس و آمریکا و شیخ های حرامزاده شیخ نشینهای حاشیه خلیج همیشگی فارس تامین میشود تا در میان ایرانی جماعت تخم نفاق و تفرقه پراکنده نمایند. ولی کور خوانده اند و مردم ایران هشیارتر از آن هستند که ولدالزناهای گرداننده این سایت بتوانند میانشان تفرقه ایجاد نمایند و جز عده ای خر و قاطرو الاغ و خوک جاسوس دنبال این حرامزاده ها راه نمی افتد و زیرعلمشان سینه نمیزند.

   • مشفق

    یک ایرانی باغیرت راس میگه دیگه ، ایرانی که اینهمه بیشرف و کس کش نمیشه … ایرانی اصیل بخاطر یک وجب خاک کشورش که بدست بیگانه نیفته ، جونشو میده ولی شما سگهای حرامزاده انگلیس بخاطر جاسوسی برای بیگانگان کونتونو میدهین هیچ ، ناموس نداشته تونوهم به حراج میذارین …

   • میرفخرایی

    زیر نقاب یک ایرانی قایم نشو جاسوس انگلیسی پدرسگ ولدالزنا … راس میگی تو آدرستو بذار تاببینی مردم ایران چطوری جاسوسان انگلیسی خاین به کشور و خانواده فاحشه ات را چطوری روی هم میگان تا درس عبرتی بشه به بقیه جاسوسهای ولدالزنای انگلیسی و آمریکایی …

    • یک ایرانی

     پدرسگ بابای جاکشته . خانواده جندتو شب بیارشون برات ردیفشون کنم

   • Pedram

    عزیزان من بیاین باهمدیگربااحترام رفتارکنیم و بیخودوبی جهت به دیگران تهمت الکی نزنیم. این شخصی که در این سایت با نام یک ایرانی کامنت میگذارد ، همکلاسی من بوده و من او و خانواده محترمش رابطورکامل میشناسم.اسم اصلیش ابی میباشد و اتفاقا خیلی هم بچه خوبیه فقط وقتی عده ای پا روی دمش میذارند ، یه خورده آتیشی میشه و فحش میده … این ابی خان عضو فرقه ضاله بهاییت میباشد و باعرض معذرت چون بهایی ها کلهم اجمعین همه شون بچه نامشروع سربازهای اسراییلی هستن ، از اسراییلی جماعت خیلی خوشش میاید و شعار زنده باد اسراییل از زبانش نمی افتد. مادرش هم خانم خیلی جنتلمن ومتشخصی است و در شهر دانشگاهی گلاسکوی انگلیس یک فاحشه خانه با کلاس و موندبالای دختران تلفنی کم سن وسال را اداره میکند و برای اشخاص ثروتمند و مهم در سرتاسر انگلیس خانم و پسربچه میفرستد. بقدری مدیریت خوبی دارد که این موسسه را در عرض چندسال به سود دهی خیلی بالایی رسانده و مورد تشویق گردانندگان آن فاحشه خانه که درضمن گردانندگان همین سایت فضول محله هم هستند ، قرارگرفت. این ابی را هم در همان موسسه از طریق چند سرباز اسراییلی باردارشده و پس انداخته است. حالاشما چطورمیتوانید به همچین خانم محترمی نسبت فاحشگی بدهید. بایدبدانیدتهمت زدن کاربسیارزشتی است. خود ابی راهم گفته اید که کونی است. عزیزمن چرا تهمت بیخودی میزنید.کونی کسی را میگویند که کون بدهد و بابت آن پول بگیرد در حالیکه ابی فقط برای تفریح کردن و آنهم فقط به سربازان فقیر اسراییلی ازبابت نیکوکاری کون میدهد و دیناری پول نمیگیرد و تهمت کونی بودن باهیچ چسبی به او نمیچسبد. خواهشمندم با این توضیحاتی که دادم کمی فکرکنید و دیگر به این خانواده محترم گیر الکی ندهید و بگذارید ‌جندگیشان … ببخشید ، زندگیشان رابکنند.

    • بابک

     ببخشید ابی یا ابنه ای ؟؟؟؟؟_هههههههههههههه

  • یک ایرانی

   چوسلمون بدبخت اومدی با اسمای مختلف زر زیادی زدی . تو اگه کون داری با ایدی خودت جواب بده . اینم از خصلت چوسلموناست. کسکش کونی مادرجنده اومده با چند تا اسم کامنت گذاشته فکر کرده ما متوجه نمیشیم . اینم از بدبحتیته دیگه . بدبخت بیچاره چوسلمون برو تو سر و فرقت بزن . برو کونتو به عربا بده چوسلمون بدبحت . خیلی بدبختی چوسلمون . خر هم خودتی .

  • یک ایرانی

   درضمن اگه خیلی کون دوست داری و دنبال کون دادنی من هستم خوب برات ردیفش میکنم طوری که ۴ قلو حاملت کنم.دوست داشته باشی امتحانش مجانیه موشموشک .

  • ghader

   Islam Hedayat gare sefrzanhayeh nanne jenabealiyeh, yad meydeh ke chetorey nanneh to ro gegand va abesho berizan to dahaneh to va on akhondah va terafdaraneh jakesheshon,rastey Abjito majbor shodam dieshab az kon bokonam cheon regl bod va khob emameton gofteh ke dar in mogheh moshkeley nist abieyeh jenabealiyo az kon bonim, vayy che kon bahaleym bod

   • Pedram

    بچه ها بیاین یه بهایی نجس تخم اسراییل هم اینجا پیداش شده … اسم جالبی هم داره … اسم سگ را گذاشتن قاطر… اینهم داداش ولدالزنای همین ابیه که مادرش در گلاسکوی انگلیس آن فاحشه خانه معروف را اداره میکنه … مادر فاحشه اش این قاطر وبعبارت بهتر این سگ نجس را از یک gay حرامزاده اسراییلی که در سایتهای gay فیلم پورنو بازی میکرده گرفته … ببین چه معجونی میشه … میشه زنازاده بتوان دو و یا ولدالزنا ضربدر ولدالزنا … همین میشه که با قاشق ایرانی گه انگلیسی میخوره

  • یا نقی میر نقی

   هه ک- مغز ک-خول