روز جهانی کوروش رادمرد تاریخ ایران بر همگان خجسته باد ۱۱

پیش گفتار:

شماری از مردان و زنان بزرگ بوده اند که با کارهای شگرف و کم نظیر انسانی خود جوامعی را از گمراهی، بیراهی، عقب ماندگی و انحراف به سمت کمال و پیشرفت رانده و در تاریخ جهان به عنوان مظهر انسانیت، شهامت و درستی شناخته شدند. در میان این قهرمانان و ابر مردان و زنان تاریخ می توان نام کوروش، گاندی، نلسن مندلا، مارتین لوتر کینگ، مادر ترزا، ماری کوری، ژاندارک و گروهی دیگر را یافت  که مورد ستایش و احترام جهانیانند و همه انسانها در سراسر گیتی آنان را متعلق و وابسته به خود می دانند.

کوروش بزرگ انسان والاتباری بود که مورد ستایش همگان سوای تازی پرستان قرار دارد و نام او زینت بخش تاریخ جهانی قرار دارد و عملکرد او مورد تحسین و اعجاب همگان است. ما روز هفتم آبانماه هرسال زاد روز این رادمرد بزرگ را جشن می گیریم و روز ملی و مردمی خود می نامیم. باشد که چشم بدخواهان و تیره دلان تاریخ کهنمان کور شود و اندکی از گمراهی و ستمکاری بیرون آیند.

کوروش بزرگ انسان والاتباری بود که مورد ستایش همگان سوای تازی پرستان بوده، و نام او زینت بخش تاریخ جهانی قرار دارد و عملکرد او مورد تحسین و اعجاب همگان است. ما روز هفتم آبانماه هرسال زاد روز این رادمرد بزرگ را جشن می گیریم و روز ملی و مردمی خود می نامیم. باشد که چشم بدخواهان و تیره دلان تاریخ کهنمان کور شود و اندکی از گمراهی و ستمکاری بیرون آیند.

کوروش بزرگ، مظهر انسانیت و آزادگی

بی گمان کوروش بزرگ مظهر انسانیت و ایثارگری و دوستی است که تاکنون جهان کمتر نظیر او را به خود دیده است. این انسان بزرگ که می توان وی را پیامبرصلح و آشتی و خدای کرامت و بزرگواری نام برد، در زمانی می زیست و در دورانی در اوج ّقدرت و شوکت بود، که جهان در زیر پای اسبان و چکمه خون خواران و یکه تازان و خودکامگان سرمست از قدرت در آتش ظلم و بیدادگری و تجاوز می سوخت.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

کوروش رهبری فرزانه  و مردمی

ما به خوبی می دانیم که حیوانات هنگام گرسنگی در پی شکارند وگرنه در دیگر زمان ها بی آزار می مانند. در حالی که خون آشامان و زور گویان جهان را هرگزسیری و رفع تشنگی در کار نیست. اینان همیشه و هر گاه در جستجوی دریدن و خون ریزی اند. ولی کوروش انسانی دیگر بود. او هرگز به دنبال خونریزی و آزار دیگران بر نیامد. و همیشه بهترین را برای دیگران می خواست و کمترین را برای خود.

کوروش جهانگیری بی اشتها، و رهبری صلح اندیش و دادگری بی مانند بود. واژه کوروش گویا از واژه خوروش (بر وزن مهوش = مانند ماه) به معنای شبیه و مانند خورشید آمده است. کوروش در سال ۶۰۰ پیش از میلاد به دنیا آمد. او توانست بزرگترین و پهناورترین امپراتوری زمان خود را در نهایت دوستی و شادمانی ملل مورد تصرف خود برپاکند.

 
کوروش به هرکجا رفت و به هرجا رسید برخلاف همه قهرمانان و یکه تازان جهان، به جای خرابی به ساختن شهرها و آبادی نقاط مسیر و در قلمرو خود پرداخت.
او خون کسی را نریخت و سربازان خود را از هر گونه خونریزی و ظلم و ستیز باز داشت. به خدایان و آداب و رسوم همگان پیوسته احترام گذاشت و پا به پای مردم هر سرزمین که وارد می شد، به نیایش خدایان آنان می پرداخت.

این ساختار شهر بابل در عراق کنونی است که مردم آن به پیشباز کوروش آمدند.

این ساختار شهر بابل در عراق کنونی است که مردم آن به پیشباز کوروش آمدند.

پیشباز مردم بابل از کوروش بزرگ

کوروش در تاریخ ۲۹ اکتبر ( ۷ آبان) سال ۵۳۹ پیش از میلاد وارد بابل شد. مردم بابل که از ستم و جور نابونیدوس پادشاه آن جا به ستوه آمده بودند، مقدم کوروش را به کشور خو د گرامی داشتند ودر مسیر حرکت او با دسته های گل از او و سپاهیانش استقبال کردند، و بر رکاب اسب و پای کوروش بوسه می زدند.

نشانه ای از مردانگی و انسانیت کوروش:

گفته شده است که نابونیدوس پادشاه بابل به رسم آن روزگاربه عنوان خیر مقدم گویی به کوروش، دختر بسیار زیبایی را به او پیشکش می کند. کوروش دخترک را به کناری می کشد و از او می پرسد که آیا هرگز کسی را دوست داشته است؟ دختردر کمال سادگی یکی از فرماندهان سپاه نابونیدوس را به عنوان دلدار و عاشق خود به کوروش نام می برد. کوروش آن سپاهی را می خواند، دختر رابه او می دهد، و برایش پست و مقامی در سپاه خود باز می کند.

هفتم آبان زادروز کوروش هخامنشی ابر مرد تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر شاد و فرخنده باد اگر قبله شما مسلمانان آن کعبه پر از قتل و جنایت است قبله من خاک من و آرامگاه کوروش است که جهان به او می بالد رسم برابری و دوستی میان انسانها با هر دین و آیینی را بما آموخت.

هفتم آبان زادروز کوروش هخامنشی ابر مرد تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر شاد و فرخنده باد اگر قبله شما مسلمانان آن کعبه پر از قتل و جنایت است قبله من خاک من و آرامگاه کوروش است که جهان به او می بالد رسم برابری و دوستی میان انسانها با هر دین و آیینی را بما آموخت.

دیدگاه تاریخ نگاران یونان  در باره کوروش:

افلاطون – قوانین ( ۴۷۷ تا ۳۴۷ پیش از میلاد ):

پارسیان در زمان شاهنشاهی کورش اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند. از اینرو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملتهای جهان شدند. در زمان او ( کورش بزرگ ) فرمانروایان به زیر دستان خود آزادی میدادند وآنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها راهنمایی میکردند. مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند ازاین رو در موقع خطر به یاری آنان میشتافتند و در جنگها شرکت میکردند. از این رو شاهنشاه در راس سپاه آنان راهمراهی میکرد و به آنان اندرز میداد. آزادی و مهرورزی و رعایت حقوق مختلف اجتماعی به زیبایی انجام میگرفت.

هرودوت – تاریخ هرودو ت ( ۴۸۴ تا ۴۲۵  پیش از میلاد ):

هیچ پارسی یافت نمی شد که بتواند خود را با کورش مقایسه کند. از اینرو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تاکردارهای شگفت انگیز و بزرگ این دو ملت عظیم هیچگاه به فراموشی سپرده نشود. کورش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند .سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند.

گزنفون – کوروپد ا ی ( ۴۴۵ پیش از میلاد ):

کورش نابغه ای بزرگ – انسانی والا منش – صلح طلب و نیک منش بود. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی بود. کورش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود. او برای دفاع از کشورش که هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار میگرفت امپراتوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت که سابقه نداشت. او در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد. او ملتهای مغلوب راشیفته خود کرد به صورتی که اقوام شکست خورده که کورش آنان را از دست پادشاهان خودکامه نجات داده بود وی را خداوندگار می نامیدند. او برترین مرد تاریخ -بزرگترین – بخشنده ترین – پاک دل ترین انسان تا این زمان بود.

بنا به نوشته این تاریخ نگار، کوروش نخستین پادشاهی بود که سیستم پستی (چاپارخانه) را در دنیای آن روز در ایران بزرگ دایر نمود و رواج داد. به همین دلایل گفته شده، کوروش نخستین پادشاهی است که در جهان به عنوان کبیر نام گرفته و جهانی باخرد و با اندیش، در برابر این انسان بزرگ هم چنان سر تٰعظیم و تکریم فرود می آورد و او را می ستاید.

منشورآزادی کوروش

در سال ۱۸۷۸ میلادی در نزدیکی بابل استوانه گل پخته ای بدست آمد که بر آن فرمان آزادی و دموکراسی جهانی برای نخستین باراز سوی قدرتمندترین پادشاه و فرمانده روی زمین بر آن نوشته شده است. این استوانه هم اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود. به تازگی این منشور برای چند ماه به رسم امانت به ایران برده شد و در اختیار رژیم اسلامی قرار گرفت.

نوشته ای روی استوانه گلی سندی کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ جهان.

نوشته ای روی استوانه گلی سندی کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ جهان.

مرگ کوروش

بنا به نوشته هرودوت تاریخ نگار یونانی، کوروش در ماه ژوئیه یا اوت ۵۲۹ پیش از میلاد در حال مراقبت و نگهداری مرزهای شمالی ایران به دست گروههای وحشی بیابانی مزگت کشته شد. بی تردید، کمتر مادر گیتی است که دلاور سلحشور و انسانی بی مانند همانند کوروش را باردیگر بزاید و چنین گوهر کم نظیری را به جهان عرضه نماید.

آرامگاه کوروش بزرگ، در پاسارگاد- پارس

آرامگاه کوروش بزرگ، در پاسارگاد- پارس

پاسارگاد آرامگاه کوروش :

برای آمدن به این مکان اتوبوس رایگان وجود ندارد…
باید بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان بزنی…
نهار و شام مجانی هم به کسی نمیدهند…
سر جاده که میرسی تابلو اخطار نصب کرده اند که ورودی دارد،
راستی این مکان ۲۴ ساعت باز نیست،
و ساعت بازدید محدود دارد…
برایش هم در هیچ رسانه ای تبلیغ نمیشود… در هیچ کجا تابلویی مانند “حرم مطهر” اعم از گور خمینی و یا گور تازیان در کشورمان دیده نمی شود.
آری اینجا خیلی خیلی ساده است …
نه گنبدی از طلا دارد و نه اتاق های طلا کاری شده که هر روز پر از پول شود… و نه چراغانی و مجالس تشریفاتی و سخنرانی.
اینجا از تمام اینها بی نیاز است…
اینجا آرامگاه پدر من،پدر تو و پدر ایران ماست ولیکن اینچنین غریب و بیگانه مانده و به سوی ویرانی و نابودی کشانده شده…
اینجا آرامگاه بزرگترین پادشاه تاریخ است… خلاصه بگویم…
“برای آمدن به این مکان باید،
اصالت داشته باشی…
عاشق باشی…
عاشق ایران…
عاشق پدر ایران زمین…
عاشق کوروش بزرگ….
چه غریبانه خفته ی درخاک پدر…..به نامت سوگند که تا زنده ام
اگر روزی هزاران بار بدنم را تکه تکه کنند نام نیکت رابه بدی نخواهم برد …..

دشمنی و کینه توزی رژیم آخوندی با تاریخ کشورمان

ببینید و مقایسه کنید؛ بیش از ۲۵۰۰ سال پیش در دوران بربریت و آدم خواری چه انسان هایی بر مردم و سرزمین ما فرمانروا بودند، و حال چه جانوران خون آشامی چون آخوندهای بی فرهنگ و خونخوار، دشمن انسان و انسانی، و دشمن آب، خاک، آیین، زبان ، و هستی ما برما و ناموسمان حکومت می کند و سرنوشت ساز است. جانوران ضد ایرانی که می خواهند دوران شکوه و عظمت ایران را از کتاب ها برداشته، و نسل های آینده را از گذشته تاریخ خود در تاریکی و  نا آگاهی قرار دهند، و مشتی از تازیان متجاوز، آدم کش، مفتخور را به عنوان مقدسات و افراد قابل ستایش وارد تاریخ کشورمان کنند.

سفره هفت سین در کنار آرامگاه کوروش استثنای تاریخ بشریت

سفره هفت سین در کنار آرامگاه کوروش استثنای تاریخ بشر

نکته پایانی:

بی گمان کوروش بزرگ نخستین رادمردجهانی است که مورد ستیایش همگان قرار داد. از این روی وظیفه هرفرد ایرانی باغیرت و میهن دوست است که هفتم آبان هرسال  یعنی روز جهانی کوروش را روز جشن ملی خود بنامد و اهمیت و ویژگی آن  را به فرزندان خود نیز بیاموزد. باشد که با اینکار تازیان حاکم بر ایران اندکی به خود آمده و کمتر در سرپوش گذاشتن و لگد مال کردن تاریخ کهن میهنمان از خود جسارت و خیانت نشان دهند.

 • یک ایرانی

  درود بی پایان بر کوروش کبیر .
  مرگ بر تازی و تازی پرستای بی همه چیز .

 • خسرو

  کورش مردی است تکرار نشدنی که همواره به نیکی زنده و جاو ید خواهد ماند و جنایتکاران تازی تا ابد به به بد نامی

 • بله… این است سرگذشت و عاقبت افراد دیکتاور و خودکامه ….. این است که خبری از مردم نیست در این بیابان مرو …. این است که کسی ارزشی برای یک دیکتاتور که لشکرکشی میکرده قائل نیست…. کسی اینجا نهار نمیدهد …. پول هم نمیدهد ….

  • یک ایرانی

   گه زیادی نخور بابا کونی . ریییییییییییییییییییییییییییییییییدم تو عسلام . کیرم تو دهن رهبر جاکش دزد اختلاس زنت . کسکشای دزد مادرقحبه .
   مرگ بر خامعنی مزدور و دزد
   مرگ بر جمهوری کثیف اسهالی

  • یک ایرانی

   تازی پرستای بی ناموس

  • پاسارگاد

   دوست عزیز نخستین باری است که می بینم یک ایرانی به بزرگترین پادشاه تاریخ ایران زمین توهین میکند حتی از شدت عظمت برخی وی را پیامبر می دانند که برای نجات مردم از چنگال بدبختی مبعوث شده بنابراین چگونه بخود اجازه میدهی به چنین شخصیتی توهین نمایی؟؟؟

  • داریوش و میترا

   خوب عصبانی‌ بشو و حرص بخور تا بمیری. به کوری چشم تو مسلمان کثافت کورش در قلب ما زنده است. تو تخم ترکه همان بیابان گردان وحشی هستی‌ که ۱۴۰۰ سال پیش ایران نازنین ما را با آن دین کثافت اسلام آلوده کردند.

  • ایرانی باغیرت

   بله.زمانی که حکومت به صاحبان اصلیش برگرده؛همونطوری که خلخالی جنایتکار مرقد مطهر رضاشاه بزرگ(پدر ایران نوین)رو با خاک یکسان کرد ماهم تمامی امامزاده های ایران رو خراب میکنیم و جای همشون مستراح(دستشویی عمومی)میسازیم.
   مخصوصا اون رضاکفترباز کونی تو مشهد با اون خواهر جندش معصومه جنده توی قم.
   به امید پروردگار اون روز نزدیکه…….
   درود بر ایران و ایرانی…مرگ بر تازی و تازی دوست و تازی پرست…

 • داریوش و میترا

  به آرامگاه کورش نگاه کنید، آرامگاه مردی که ایران را ساخت، ساده، بی‌ آلایش ولی‌ پر ابهت.

  حالا به آرامگاه آن سید هندی ملعون نگاه کنید، مردی که ایران را ویران کرد. او ارمغانی نداشت جز پلیدی، زشتی و خونخواری. به همین جهت آرامگاهش را پر زرق و برق ساختند تا زشتی‌هایش را بپوشند. آیا موفق شدند؟ به نظر من اصلا

 • امیر

  کوروش فردی بود فراتز از مرزهای جغرافیایی ایران زمین

  http://www.tasvirezendegi.ir/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/

 • یا علی

  ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩ
  اما ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖِ ﻋﻠﯽ(ع) ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ عقیل ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ(ع) ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ ﻋﻠﯽ(ع) ﺑﺎ ﺍﻭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

  *ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ
  اما ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ علی (ع‏) ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﯽ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣَﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ

  *میگویند کوروش برده داری را برانداخت؛
  اما ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ‏(ﻉ‏) ﺑﺎ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺟﺰﺍﻣﯿﺎﻥ ﻫﻢ ﻏﺬﺍ می شد ﻭ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ

  *ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ
  اما ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ(ﻉ‏) ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ

  *میگویند کوروش خوش زبان بود
  اما نمیگویند فصاحت و بلاغت کلام علی(ع) دانشمندان را انگشت بر دهان کرد

  *میگویند کوروش شجاع بود
  اما نمیگویند علی(ع) برای احیای دین هشتاد ضربه شمشیر بجان خرید و قوی ترین مبارزان را به خاک ذلت کشاند

  *اگرکوروش ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ، ﺧﺎﮐﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد اﻣّﺎ ﻋﻠﯽ(ع) ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ ، دلها را ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد

  *اگر کوروش ﺑﺨﺸﯿﺪ ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدّی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯿﺪ ، اﻣّﺎ ﻋﻠﯽ(ع) حتی در زمانی که خلیفه مسلمین بود کارگری میکرد ، چاه آب میزد و ﮔﺮسنگان را سیر میکرد در حالی که خود گرسنه بود

  *ای ﮐﻮروش کبیر ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺗِﺐِ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ها به شدت نژاد پرست اند
  البته فقط ادعا دارند نه عمل