برج بی صاحب شهیاد (آزادی) عمداً تخریب شده است. ۱۱

عقده ها و نفرتهای مذهبیون از ایران

همه بیاد دارند که مذهبیها به رهبری خمینی چگونه در آغاز انقلاب سعی در پاک کردن آثار ملی و ایرانی داشتند. ایشان از تمدن اسلامی و امت اسلامی در ایرانی سخن می گفتند که  خود گهواره تمدنهای خاور میانه و حتی شبه قاره هند بوده است. یعنی سرچشمه ای مانند تمدن ایرانی که فارغ از مرزهای سیاسی از مرز چین تا مصر را زیر نفوذ و گرانمایگی خود قرار داده ، وسیله خمینی و مذهبیها به گوشه  ای افتاد و تمدن اسلامی که هیچ ربطی به اسلام ندارد و تنها از ایجاد ارتباط و پیوند میان تمدن ایران و روم شکل گرفته را جعل کردند ، شاید که نام ایران و ملت ایران فراموش گردد. زهی خیال باطل که کودکان و فرزندان این بوم کهن هرگز گرانمایگی فرهنگ و تمدن ایران را فراموش نخواهند نمود.

واژه طاغوت و طاغوتی

یکی از اصطلاحاتی که خمینی و دیگر مذهبیون وارد زبان فارسی گردند. طاغوت و طاغوتی بود. طاغوت واژه ای است که در قرآن آمده و کنایه قرآن از پیشوا و پادشاه بیخدا و کافر بصورت طاغوت آمده است. با وجودیکه شاه ایران یک فرد مذهبی و خرافاتی بود و بقول معرف شیعه ی کلب علی بود (اشاره به امضای شاه عباس) ، خمینی او را بخاطر سکولار بودن تقبیح می نمود و او را طاغوت خواند.

پیروان خمینی که کم هم نبودند با تقلید از او شاه را طاغوت نامیدند و پیروانش را طاغوتی. بدین ترتیب هرکس کراوات می زد، حتی هرکس که سبیل داشت و هر کس که حجاب نداشت ، انگشت اتهام طاغوتی بودن می خورد و چه بسیار افراد که براحتی و با همین اتهام طاغوتی بودن از کار اخراج شدند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه گردیدند.

اما ضربه مهلک دیگری که خمینی خائن به فرهنگ ایران زد این بود که گفت آثار طاغوت باید از بین برود. کار خطرناکی که او انجام داد و هنوز هم باعث تفرقه میان ایرانیان شده ، تغییر پرچم ایران و تعویض آرم شیر و خورشید با آرم سیکهای هندی بود! این تغییر بشدت میان مردم ایران اختلاف افکنده است و همین باعث دو دستگی میان ایرانیان شده است. ببینید که چگونه خمینی و سروران خارجی خمینی توانستند میان ملت ایران با تغییر پرچم اختلافی همیشگی ایجاد نمایند!

ضربه مهلک دیگری که خمینی خائن به فرهنگ ایران زد این بود که گفت آثار طاغوت باید از بین برود. کار خطرناکی که او انجام داد و هنوز هم باعث تفرقه میان ایرانیان شده ، تغییر پرچم ایران و تعویض آرم شیر و خورشید با آرم سیکهای هندی بود! این تغییر بشدت میان مردم ایران اختلاف افکنده است و همین باعث دو دستگی میان ایرانیان شده است. ببینید که چگونه خمینی و سروران خارجی خمینی توانستند میان ملت ایران با تغییر پرچم اختلافی همیشگی ایجاد نمایند!

ضربه مهلک دیگری که خمینی خائن به فرهنگ ایران زد این بود که گفت آثار طاغوت باید از بین برود. کار خطرناکی که او انجام داد و هنوز هم باعث تفرقه میان ایرانیان شده ، تغییر پرچم ایران و تعویض آرم شیر و خورشید با آرم سیکهای هندی بود! این تغییر بشدت میان مردم ایران اختلاف افکنده است و همین باعث دو دستگی میان ایرانیان شده است. ببینید که چگونه خمینی و سروران خارجی خمینی توانستند میان ملت ایران با تغییر پرچم اختلافی همیشگی ایجاد نمایند!

خمینی حتی آثار باستانی ایران زمین را نیز طاغوت نامید . چیزی نمانده بود که خلخالی فرزند خوانده خمینی با لودر و دینامیت تخت جمشید را تخریب نمایند که شجاعت فرماندار و مردم مرودشت جلوی این رفتار شیطانی را گرفت. البته در گوشه و کنار ایران کاشی کاریها و نقاشیهایی که مربوط به شاهان بودند بدست عوام پشت سر خمینی تخریب شد. تخریبی خاموش که بدلیل پراکندگی آثار ، کسی بدان اعتنایی نکرد.

جشن تولد گرفتن طاغوتی بود! بله در آغاز انقلاب حتی کف زدن و مرتب بودن لباس نشانه طاغوت بود! چهارشنبه سوری و جشن مهرگان هم طاغوت شدند. نوروز البته با ابتکارات و روایات دروغین ملا محمد باقر مجلسی از گزند اتهام طاغوت دور ماند، هرچند خمینی یک بار هم حاضر نشد واژه “نوروز ” را به زبان بیاور و می گفت : “عید “.

هنر و موسیقی و خوانندگان هم طاغوتی شد و هنرمندان بسیاری وطن را ترک کردند تا انگشت اتهام طاغوتی بودن آزارشان ندهد.

حتی پول و اسکناس هم طاغوتی شد و همه جمع آوری و نابود شد. خمینی گفته بود که آثار طاغوت باید پاک شود و تا توانستند به این بهانه آثار هنری و فرهنگی را تخریب و محو نمودند.

kakhe_apadana

فقط تصور افتادن یکی از ستونهای کاخ آپادانا با آن بلندی و تکنیک ساخت قلب هر ایرانی میهن دوست را بدرد می آورد. حقیقت تلخ این است که با آب گرفتگی مکرر تخت جمشید و فرسایش بارانهای اسیدی ، تخریب آپادانا بسرعت رو به انجام است.

سیاست تخریب و تفرقه خمینی ادامه دارد.

اینکه خمینی خواست آثار مختلف ایرانی پاک و تخریب شود  به کنار ، اما حرام لقمگان و بیوطنان غیر او هم بسیار هستند که امروز هم به این تخریب ادامه می دهند. تخت جمشید در میان بی خبری و  بی حالی ما رو به تخریب سریع است. از تخریبهای عمدی برادران بسیجی گرفته تا تخریب توسط بارانهای اسیدی و آلوده و آبگرفتگی. فقط تصور افتادن یکی از ستونهای کاخ آپادانا با آن بلندی و تکنیک ساخت قلب هر ایرانی میهن دوست را بدرد می آورد. حقیقت تلخ این است که با آب گرفتگی مکرر تخت جمشید و فرسایش بارانهای اسیدی ، تخریب آپادانا بسرعت رو به انجام است.

همانند همین بی توجهی در تهران نسبت به برج شهیاد که امروز آزادی خوانده می شود، انجامیده است. برج آزادی که طرح آن ایرانی و یک در جهان است ، بعنوان اثری ساخته شد که سده ها باقی باشد و یادگاری از ایران مدرن دوران پهلوی باشد. اما همین کافیست که برادران مخلص  دولت اسلامی و مقلدان خمینی که پای بر خون جوانان ایران دارند ، این برج زیبا و استوار را با شیطنت تخریب نمایند. پس از انقلاب برج میلاد را ساختند که کاربرد آن برای مناطق فاقد کوه است که تهران البته کوه دارد. کاربرد دیگر این برج گرانقیمت، حذف برج آزادی بعنوان نماد ایران بود.  برج میلاد نمادی که البته بیشتر به نماد حماقت شبیه است.

برج آزادی که طرح آن ایرانی و یک در جهان است ، بعنوان اثری ساخته شد که سده ها باقی باشد و یادگاری از ایران مدرن دوران پهلوی باشد. اما همین کافیست که برادران مخلص دولت اسلامی و مقلدان خمینی که پای بر خون جوانان ایران دارند ، این برج زیبا و استوار را با شیطنت تخریب نمایند. پس از انقلاب برج میلاد را ساختند که کاربرد آن برای مناطق فاقد کوه است که تهران البته کوه دارد. کاربد دیگر این برج گرانقیمت، حذف برج آزادی بعنوان نماد ایران بود. برج میلاد نمادی که البته بیشتر به نماد حماقت شبیه است.

برج آزادی که طرح آن ایرانی و یک در جهان است ، بعنوان اثری ساخته شد که سده ها باقی باشد و یادگاری از ایران مدرن دوران پهلوی باشد. اما همین کافیست که برادران مخلص دولت اسلامی و مقلدان خمینی که پای بر خون جوانان ایران دارند ، این برج زیبا و استوار را با شیطنت تخریب نمایند. پس از انقلاب برج میلاد را ساختند که کاربرد آن برای مناطق فاقد کوه است که تهران البته کوه دارد. کاربرد دیگر این برج گرانقیمت، حذف برج آزادی بعنوان نماد ایران بود. برج میلاد نمادی که البته بیشتر به نماد حماقت شبیه است.

برج شهیاد بی صاحب است

روشی که بیوطنان و شیاطین رژیم اسلامی در پیش گرفته اند بی صاحب کردن برج آزادی است. شهرداری دور تا دور برج را بشدت به آب بسته است. بطوریکه این برج را روی مرداب باید فرض کرد که در آن فرو خواهد رفت.  همچنین تعمیرات و آب بندی این بنای بزرگ و محکم هرگز انجام نشده است، بطوریکه در آخرین بارندگی سقف طبقه زیر زمین برج فرو ریخت! بنایی که قرار بود سده ها از ایران امروز یادگار باشد با خیانت عمدی رژیم اسلامی ، موذیانه در حال تخریب است.

وزارت ارشاد هم که بعنوان صاحب این بنا شناخته شده ، سکوت نموده است و البته چه بهتر که تخریب شود و مسجد و حسینیه  ابول یک دست را در آنجا بنا کنند!

بی صاحبی برج شهیاد تنها نیست! گوشه گوشه ایران می توان آثاری ارزشمند و بازگشت ناپذیر را دید که در حال تخریبند. حتی جنگلهای حفاظت شده در ایران به فروش رسیده اند و تفکیک ویلایی شدند. حتی منطقه ای مانند دشت ارژن و دریاچه پریشان که می توانست بزرگترین منطقه اکو توریسم ایران باشد برای همیشه تخریب شد. تخریبی بی بازگشت. حفر چاه و  واگذاری زمینهای منطقه حفاظت شده به افراد هم کیسه و هم سفره رژیم در استان فارس ، منطقه ارژن را به نابودی کشانده و منطقه ای که قرار بود میزبان توریستهای طبیعت دوست باشد به اردوگاه بسیجیان و طلاب تبدیل گشته است! البته مشابه این مناطق بی صاحب در ایران کم نیستند.

فقط این برج نیست. کل ایران در حال تخریب است. براستی و به حق این بنا نماد ایران است. یعنی تخریب و سقط این بنا را می توان با تخریب ایران برابر گرفت.

فقط این برج نیست. کل ایران در حال تخریب است. براستی و به حق این بنا نماد ایران است. یعنی تخریب و سقوط این بنا را می توان با تخریب ایران برابر گرفت.

تخریب وسیع در شیراز بی صاحب

مشابه این خیانتها پس از انقلاب فراوانند . خانه ها و املاک باستانی بسیاری بدست رژیم در خاموشی مردم ایران تخریب شدند. شهرهای شیراز و اصفهان شاهد یک خانه تکانی عظیم در حذف بناهای تاریخی بودند. در کنار بناها ، بسیاری از باغات شهر شیراز براحتی از بین رفت و به برج تبدیل شد. آغازگر تخریب باغهای شیراز خود رژیم بود که با مصادره اموال و باغات ، آنها را بین خود و دوستان تقسیم نمودند و با بی توجهی به ارزش باغهای شیراز تخریبی وسیع را آغاز نمودند. پس از تخریب وسیع وسیله دزدان رژیم در شیراز ، مردم هم به تبع ایشان همان خیانت و تخریب را ادامه دادند و اگر شما پس از مدتها از شیراز بازدید کنید ، متوجه می شوید که آب و هموای خنک باغهای شمال شیراز جای خود را به دود و دم و آهن و گرد و خاک داده است. یعنی امروز چیزی بنام شهر گل و بلبل وجود خارجی ندارد و شیراز به شهری کثیف و آلوده و فاقد یک پارک و فضای سبز آبرومند شده است. اولین و آخرین پارک آبرومند شیراز را ۵۰ سال پیش همان طاغوت ساخت که مردم  شیراز مجسمه اش را  از نزدیکی پارک شهر پایین انداختند.

 • Fari

  we deserve to have that kind of regime because we don’t know what dose it mean country thanks

 • یک ایرانی

  ریدم تو قبر هندی زاده کونی .
  مرگ بر جمهوری کثیف و دزد اسهالی . مرگ بر خامعنی مزدور و دزد
  ایران نابمونو نابودش کردن حرومزاده های دزد آشغال دکل دزد اختلاس زن

 • یک ایرانی

  هندی زاده خمینی دروغ گو شبیه همان کاری که داعش سره مردم بیچاره عراق وسوریه اوردند.با مردم ایران کرد امیدوارم که دود مانشان دراتش بسوزند

 • سلام مادر جنده…
  عم العامری مادر جنده دیوس پدر
  کیرم تو این نظریه پردازی تو و اون صاحب جاکش پدرت!!!
  چه ربطی داره مال اندوزی یک سری افراد به محیط زیست
  مادر جنده خیلی کس کش تشریف داری…

 • من مادر میگام اینجا!!!! مادر میگام!!!

  جهنم و آتیشش رو میارم جلو چشم شما از دین گسیختگان

  مادر جنده هاشماها کافر حربی هستید!!!!! میدونی یعنی چی؟؟؟؟

  یعنی وطن فروش!!!!
  مادر کسده

  • داریوش و میترا

   آی‌ مسلمان احمق آنقدر فحش بده و حرص بخور تا بمیری. ایران پاک ما جای آشغال‌های مثل تو نیست

  • شب

   لطفا ادرست را بگذار

  • یک ایرانی

   مادرجنده خارکسه ننه گاییده خایه داری آدرستو بذار اینجا تا جهنمو نشونت بدم

  • یک ایرانی

   زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
   جاوید محمدزضا شاه پهلوی
   مرگ بر جمهوری کثیف و دزد اسهالی
   مرگ بر خایه منی مزدور و دزد
   مرگ بر بسیجی های کونی
   مرگ بر سپاهی دزد و غارتگر
   هوس کردی یه تانکر عن روت خالی کنم آره مادرگاییده کوس ننه خارجنده
   مادرجنده های دزد اختلاس زن غارتگر دروغگو کلاش شارلاتان قالطاق دکل دزد

  • یک ایرانی

   مطمین باش دفعه بعدی با اسلحه از خجالتتون اساسی درمیایم . ریال به ریال پول نفتی که اون خایه منی جاکش میلیارد میلیارد میریزه تو حساب گشادش و جیب من جوون دوزار پول توش نیست رو از حلقومتون میکشیم بیرون کسکشای دزد غارتگر
   واق واق زیادی هم نکن اینجا . حالم ازت بهم میخوره سرباز عاشورا
   حیف اینترنت که دانشمندا و پروفسورای آمریکایی اونو درست کردن تا تو عن دماغ بخوای ازش استفاده کنی . تو اصلا نمیدونی اینترنت چی هست جاکش . ساخته شدین واسه دزدی و اختلاس زنی و دکل دزدی . تمام فک و فامیلاتون تو ناف آمریکا و انگلیس با پول نفتی که دارین غارت میکنین عشق و حال میکنن . مادر همتونو یکی یکی میگاییم مطمین باش . از حلقومتون میکشیم بیرون

 • از طرف ملکه شعر ایران

  دوباره می‌سازمت وطن!
  اگر چه با خشت جان خویش
  ستون به سقف تو می زنم،
  اگر چه با استخوان خویش
  دوباره می بویم از تو گُل،
  به میل نسل جوان تو
  دوباره می شویم از تو خون،
  به سیل اشک روان خویش