ماله کشی امام جمعه ها روی لجن کاری روضه خوان مشهدی ۱

پیش گفتار:

دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ همواره مزدوران و “بله قربان” گویانی گرداگرد خود می آوردند تا با تأیید و صحه گذاشتن، لجن کاری و کارهای غیر انسانی آنان را ماله کشی کند و افکار عمومی را از حقیقت و آنچه به غلط و اشتباه عمل شده دور نگاه دارند.هیتلر، استالین، موسولینی، و بسیاری از شاهان دیکتاتور و زورگوی کشور خودمان این صفت ناپسند و غراخلاقی را دنبال می کردند و اطرافیان کاسه لیس و چاخان خود را در تبلیغ و درست نشان دادن کار زشت خود وادار می کردند.

شاه سلطان حسین، وفتحعلیشاه قاجار از نمونه دیکتاتورهایی بودند که بر اساس گفتار و تأیید نادرست اطرافیان “بله قربان” گوی خود در هردو مورد مملکت ما را پاره پاره کرده و به دشمن سپردند. البته بودند شاهانی که زیاد توجه به چاپلوسی اطرافیان و “بله قربان” گویان خود نداشتند. شاید در میان آنان بتوان کریمخان زند، نادرشاه افشار، و به ویژه شخص قدرتمند و متکی به خود رضا شاه را نام برد که به گفتار و اظهار نظرهای چاپلوسانه مزدوران اطراف خود توجهی نمی کردند.

supporters-of-regime-in-iran

مزدوران و طرفداران شاخ شکسته رژیم که به اصطلاح به نمایندگی از سوی مردم ایران ولیکن نوکری و بردگی کردن رژیم به طرفداری از  آخوند عربی که تا دو روز پیش حتی نام او را نیز نشنیده بودند، راهپیمایی می کنند. وجود این مزدوران و خائنان به میهن است که ما از ۳۷ سال پیش همچنان در چنبره و طلسم آخوند گرفتار شده و راه رهایی نمی یابیم.

نوکر شما و نه نوکر بادمجان

آورده اند که شاه دیکتاتوری روزی دستور خوراک بادمجان داد. آن خوراک به مذاق شاه بسیار خوش آمد. به طوری که خوشحالی خود را از آن غذای لذیذ برای همگان بیان داشت. وزیر اعظم (در مورد کشورما، روحانی و کلیه امام جمعه ها) در تأیید ارباب خود به وصف و توصیف بادمجان پرداختند و یک صدا گفتند: “ به راستی حضرت خلیفه، غذایی بهتر از خوراک بادمجان در جهان نیست”.

آشپز شاه که در این مورد مورد تشویق ارباب دیکتاتور خود قرار گرفته بود، روزی دیگر با تصمیم  و اراده ای قاطع، خوراک بادمجان درست کرد. از قضا، رهبر دیکتاتور (روضه خوان مشهدی) به دلیل پرخوری و بدخوراکی های دیگر، آنروز با خوردن خوراک بادمجان، به شدت بیمار شد و هرچه می توانست به بدگویی خوراک بادمجان پرداخت. صدراعظم (روحانی) و امام جمعه های “بله قربان” گوی مرکز خلافت در تأیید شکایات آخوند ۵ تومانی، گفتند: “بله قربان، حق با شماست و غذایی بدتر از بادمجان وجود ندارد”.

دیکتاتور اعظم که از این یاوه گویی ها و ضد و نقیص گفتن ها بر آشفته بود، بر “بله قربان گویان” فریاد برآورد که:” شماها روزی در وصف بادمجان و خوبی آن داد سخن دادید و حالا با ۱۸۰ درجه چرخش به بدگویی آن می پردازید!…”. نوکران و مزدوران دست به سینه و بله قربان گوی مرکز خلافت همگی با هم فریاد برآوردند که: “ قربان فرمایش شما درست است ولیکن فراموش نفرمایید که ما نوکر شما هستیم و نه نوکر بادمجان!”.

در حالی که فقر و بدبختی بیش از ۴۰٪ ملت را فرا گرفته، رژَیم با سرمایه ملی و مردمی به خوش رقصی و خوش گذرانی و حاتم بخشی به گور تازیان و فلسطینین ها می پردازد. ملتی که تسلیم ظلم و ستم شود در زیر ظلم و ستم نیز با بدبختی و تیره روزی روزگار می گذراند و در نهایت سختی جان می دهد.

در حالی که فقر و بدبختی بیش از ۴۰٪ ملت را فرا گرفته، رژَیم با سرمایه ملی و مردمی به خوش رقصی و خوش گذرانی و حاتم بخشی به گور تازیان و فلسطینین ها می پردازد. ملتی که تسلیم ظلم و ستم شود در زیر ظلم و ستم نیز با بدبختی و تیره روزی روزگار می گذراند و در نهایت سختی جان می دهد.

کشتن شیخ نمر

تا آن جا که ما می دانیم شیخ نمر یک آخوند شیعه عربستانی بود که دستگاه دیکتاتوری و ظلم و ستم خاندان آل سعود را مورد انتقاد قرار می داد. در کشورهایی که حکومت مردمی و نسبتاً دموکراسی وجود دارد،  نه تنها هرکس از هر طیف و گونه ای می تواند رفتار نادرست رژیم را مورد انتقاد قرار دهد، بلکه احزاب و گروههای سیاسی هستند که عملن در تضاد با رژیم هرآنچه نادرست و بر خلاف حقیقت  ببینند به انتقاد و خرده گیری آن می پردازند. این نشانه و مظهر آزادی و دموکراسی در آن کشور است.

رفتار ضد انسانی حکومت های دیکتاتور با مخالفین سیاسی خود

و اما در کشورهای اسلامی چون عربستان و ایران که بوئی از آزادی و حقوق دیگران نبرده اند، حرف، حرف دیکتاتور و حاکم است و مردم کمترین حق و حقوقی ندارند. رژیم ایران  نیز تا کنون بسیاری از مخالفان خود را سربه نیست و نابود کرده است. حتی از آخوندهایی که دارای انسانیت و حقیقت بودند به وسیله همین رژیم آدمخوار و ضد انسانی از پا در آمدند.

نمونه مهم آن خانه نشین کردن و موجب مرگ سریعتر شدن آیت الله منتظری، توهین و موجب مرگ آیت الله شریعتمداری ، زندانی و شکنجه و آزار دادن آیت الله  بروجردی و آیت الله کروبی،و قتل مخفیانه آخوندهای دیگر مخالف ر‍ژیم ، و زندانی و اعدام مخالفینی چون ستار بهشتی و انسان های میهن دوست و فرهیخته دیگر نمونه هایی از آنست که حکومت فاشیست و دیکتاتور تحمل شنیدن اعتراض و حرف مخالف را ندارد. بنابراین، اعدام شیخ نمر و یا هرانسان دیگری از دیدگاه حقوق بشر محکوم است و هیچ انسانی  نباید و مجاز نیست که حق زندگی را از دیگری بگیرد و او را به قتل رساند.

دلیل انتقاد آخوند شیعه عربستانی از رژیم خود

 نباید فراموش کرد که شیخ نمر نیز یک آخوند شیعه و همطراز و هم طرز فکر با آخوندهای خودمان بوده است.  یقیناًاو نیز به آزادی و دموکراسی  و حقوق بشر اعتقادی نداشته، و اگر از رژیم عربستان انتقاد می کرده، به دنبال رژیمی مانند رژیم کنونی ایران بوده که سرتا پا آلوده از فساد و جنایت است و بی گمان علی خامنه ای را می توان در ردیف هیتلر، پینوشه، و استالین، و آخوندهای دیگر را هم همگی باید شریک جرم در این جنایات ۳۷ ساله دانست.

واکنش آخوندهای ملیجک مرکز خلافت

از این که ائمه جمعه ایران یک زبان و یگ صدا  به دشنام دادن آل سعود پرداخته و در مدح آخوند شیعه عربستانی به شیون و زار نشسته اند و حمله به سفارت عربستان که یقیناً با مصلحت و خواست ولی فقیه و یا فرزند شرور و جنایتکار او مجتبی انجام شده را کار افراد نامعلوم و یا خود عربستان دانسته اند، نشانه بردگی و بله قربان گویی این گروه بدسرشت و بد طینت است.

مقایسه رژیم ایران و عربستان

رژیم ایران و عربستان هردو دیکتاتور، ضد انسان، و آدم کشند و تفاوتی میان آنان نیست، این دو رژیم مانند دو تیغه قیچی به بریدن و قطع شریان ملت خود می پردازند. ولیکن باید دانست که خوبی و یا بدی رژیم عربستان کمترین ارتباطی به کشور و به ویژه ملت ما ندارد. خود ما شلوارمان کثیف و آلوده است و در موقعیتی نیستیم که بخواهیم و یا بتوانیم از آنان خرده بگیریم. وانگهی، از نظر قوانین بین المللی ما ناچاریم به هر کشور دیگر و با هر رژیمی احترام بگذاریم و روابط انسانی و دیپلماسی خود را با آنان حفظ کنیم. در این باره همکار گرانمایه و اندیشمند ما “باران”، دو روز پیش مقاله ای نوشته که توجه خوانندگان ارجمند را بدان جلب می کنیم.

روش سربریدن و جنایت آدم کشی در عربستان مانند روشی است که علی ابن ابیطالب و دیگر جلادان اسلام در زمان پیامبر به کار می بردند.

روش سربریدن و جنایت آدم کشی در عربستان مانند روشی است که علی ابن ابیطالب و دیگر جلادان اسلام در زمان پیامبر به کار می بردند.

امام جمعه ها، یا ملیجک های مرکز خلافت

بی گمان امام جمعه ها منیجک ها و “بله قربان” گویان مرکز خلافت آخوند ۵ تومانی اند که در انتظار آنند تا با هر عطسه ملای مشهدی عافیت باشه و خیر باشه  گفته، و بر جنایات و گفتار شوم او صحه بگذارند. آخوندهای فرومایه و مزدور و دشمنان واقعی ملت ایران از چند روز پیش برای خوش آمد گویی آخوند مشهدی هوار و فریاد بر آوردند و در غم کشتن آخوند سعودی به نوحه سرایی پرداختند و آنچه توانستند به خاندان آل سعود دشنام و ناسزا گفتند. هنگامی که روزنامه های ایران را ورق می زنیم به جای داشتن اخبار درست سیاسی، اجتماعی، اقصادی و فرهنگی، به پیام های زهرآگین آخوندهای جنایتکار، علیه کشور و رژیم دیگر بر خورد می کنیم:

درروزنامه کیهان می خوانیم:

اعتراض میلیونی در ۳ قاره جهان به جنایت آل سعود

“در ادامه واکنش‌های جهانی به اعدام وحشیانه «آیت‌الله نمر» از سوی جلادان سعودی، مردم در اروپا، آمریکا و آسیا با برگزاری تجمات باشکوه، علیه آل‌سعود به پا خاستند.” البته ایرانیانی که در کشورهای اروپا و آمریکا زندگی می کنند به خوبی می دانند که نظیر این گونه تبلیغات کاملن دروغ و بی اساس بوده، و رژیم نتوانسته حتی یک عکس و تصویری از این ادعاها رانشان دهد. رژیم برای خود در هرکشوری مزدورانی را دست و پا و آماده کرده که گروههای چند صد نفری در حد بالاترین از این مزدوران و حقوق بگیران چند ساعتی جلو سفارت خانه هایی جمع شده و با چند پلاکارد و پارچه نوشته شده ظاهراً به نفع ایران ولی در حقیقت به نفع و برای رژیم ایران تبلیغ می کنند.

اعتراض نماینده مجلس

در روزنامه مردم سالاری آمده است که  نماینده شهرضا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دستگاه قضایی کشور خواست با افرادی که از دیوار سفارت عربستان بالا رفته‌اند برخورد جدی و قاطع کند تا در آینده افراد تندرو جرات چنین اقدامی‌ را نداشته باشند. عوض حیدرپور در گفت‌و ‌گو با خانه‌ ملت با بیان اینکه برخی افراد از احساسات مردم در خصوص اعتراض به اعدام شیخ نمر سوء‌استفاده کردند، گفت: این افراد با سوء‌استفاده از خشم و اعتراض مردم دست به اقدامی‌خلاف قوانین بین‌المللی زدند تا چهره جمهوری اسلامی‌ایران را در جهان مخدوش کنند.

این ها امام جمعه ها، مزدوران و "بله گویان" استان قزوینند که  بر عملکرد زشت و جنایت بار ولی وقیح صحه می گذارند و با بوق و کرنا در گوش مردم بی سواد و ناآگاه استان خود فرو می کنند. نظیر این لاشخورها و جغدهای اسلامی در هر استان، شهر و حتی بخش و دهکده ای به حد فراوان دیده می شود. مزدورانی که چرخ جنایت بار رژیم را به جلو می برند و بر ملت دربند و بی دفاع ایران سرپوش خاموشی گذاشته اند!!.

این ها امام جمعه ها، مزدوران و “بله گویان” استان قزوینند که  بر عملکرد زشت و جنایت بار ولی وقیح صحه می گذارند و با بوق و کرنا در گوش مردم بی سواد و ناآگاه استان خود فرو می کنند. نظیر این لاشخورها و جغدهای اسلامی در هر استان، شهر و حتی بخش و دهکده ای به حد فراوان دیده می شود. مزدورانی که چرخ جنایت بار رژیم را به جلو می برند و بر ملت دربند و بی دفاع ایران سرپوش خاموشی گذاشته اند!!.

عمل غیر انسانی حمله به سفارت خانه ها

البته ما می دانیم که هرگونه حرکت غیر انسانی مانند حمله به سفارتخانه ها، اسید پاشی  بر روی دختران و بانوان اصفهانی و صدها نمونه دیگر از جنایات و غارتگری های رژیم همگی با دستور مستقیم علی خامنه ای و یا فرزند ابر جنایتکار او مجتبی بوده است. وگرنه افراد عادی و عمومی و هیچکدام ازتشکیلات سیاسی و لشکری و حتی سپاه پاسداران، بدون خواست و صلاحدید آخوند مشهدی دست از پا خطا نمی کنند و یکی از شگرف ها و سیاست های ضد مردمی این رژیم دروغگویی است که مانند نقل و نبات از دهان مزدوران رژیم پخش می شود.

دروغگویی در ذات و خمیره افراد رژیم

یادم نمی رود در دوران جنگ ایران و عراق به یکی از این بادمجان دور قاب چین های ر‍جیم برخورد کردم که ظاهراً از میدان جنگ بازگشته بود. ما همگی می دانستیم که ایران در بازار سیاه اسلحه مورد نیاز خود را با چند برابر قیمت تهیه می کرد و دلالان متعددی مأمور  این خدمت به رژیم بودند. من از آن مزدور پرسیدم که شما اسلحه مورد نیاز خود را کجا تهیه می کنید؟. او بادی در غبغب انداخت و با کمال بیشرمی و گستاخی گفت:” به دلیل تحریم ها، رزمندگان ما اسلحه خود را در میدان جنگ از چنگ دشمن در می آورند!!!.” به راستی بیشرمی و دروغگویی تا چه ‍‍‍حد که در ذات و خمیره این آخوندهای پست فطرت و فرومایه

ماشین اعدام رژیم فاشیستی آخوندی از مخالفین سیاسی و عقیدتی در این ۳۷ سال یک لحظه از کار نایستاده و تٰعطیل بردار نبوده است. به ویژه رژیم  تا کنون نتوانسته وجود و هستی و زندگی یک مخالف عقیدتی و دیگر باوری چون مسلمانان اهل سنت کردستان، بلوچستان، و خراسان را تحمل کند و هرگونه جنایتی را در مورد پیروان بهائی و یهودی روا داشته، حال چگونه این رژیم کشتارگر از کشتن یک شیعه خرافاتی که علیه حکومت اهل تسنن عربستان به انتقاد و درشتگویی پرداخته اعتراض می کند و به زاری و شیون نشسته است.

ماشین اعدام رژیم فاشیستی آخوندی از مخالفین سیاسی و عقیدتی در این ۳۷ سال یک لحظه از کار نایستاده و تٰعطیل بردار نبوده است. به ویژه رژیم  تا کنون نتوانسته وجود و هستی و زندگی یک مخالف عقیدتی و دیگر باوری چون مسلمانان اهل سنت کردستان، بلوچستان، و خراسان را تحمل کند و هرگونه جنایتی را در مورد پیروان بهائی و یهودی روا داشته، حال چگونه این رژیم کشتارگر از کشتن یک شیعه خرافاتی که علیه حکومت اهل تسنن عربستان به انتقاد و درشتگویی پرداخته اعتراض می کند و به زاری و شیون نشسته است؟!.

از آنچه گذشت:

کشته شدن شیخ نمر، رفع شر از یک آخوند بود. آخوندی که صدها مانند او کشور ما را به زباله کشانده اند. ۳۷ سال است که به جنایت و آدم کشی و غارتگری در ابعاد گوناگون می پردازند. آخوندهای ایران که اشک تمساح برای شیخ نمر آخوند سعودی می ریزند و بله قربان و بادمجان دور قاب چین آخوند مشهدی اند، به خوبی می دانند که اگر هم اکنون به چاخان و چاپلوس همیشگی نپردازند مورد غضب و کینه آخوند ۵ تومانی قرار خواهند گرفت و نانشان آجر خواهد شد.

نکته پایانی:

آنچه امروز بر سر ملت ما و کشورمان می آید نتیجه کوتاه آمدن، سستی ، و بی تفاوتی خودمان است.  همان گونه که می دانیم اسب حیوان نجیبی است و در برابر زورگویی انسان ها از خود واکنشی نشان نمی دهد و همواره تسلیم است. همین تسلیم بودن، موجب گردیده که انسان از اسب سواری بکشد و به میل و اراده خود آن را به تاخت و تاز در آورد. اما، گاو در برابر حیوانی ناآرامی است و به سختی می توان از او بارکشی نمود. حال، تازمانی که ملت ما همچنان ساکت و نجیب بماند، سزای ما حکومت آخوندهای پشمالو بر سرنوشت خود، خانواده و کشورمان است. نه معجزه ای رخ خواهد داد، و نه فریاد رسی از جای دیگر و کشور دیگر به یاری ما خواهد شتافت. این برماست که دست به زانوی خود بگیریم و از جای خود  بلند شویم.

  • ایرانی

    همه آخوندای جاکشو باید اعدامشون کرد . یه آخوند جاکش کمتر