سیاست کثیف است! ادامه مرگ مشکوک مقامات سیاسی و نظامی ایران ۲

آغاز با ترور ، ادامه با محاکمه ساختگی

یکی از روشهای رژیم اسلامی از آغاز تا کنون حذف نیروهای خودی متمرّد به روشهای مختلف است. درگیریهای درونی گرگها معمولا باعث خوشحالی ماست و با خود می اندیشیم یک گرگ کمتر اما به این سادگی هم نیست. یکی از آخرین موارد آن بروز درگیری و به رگبار بسته شدن خودروی آخوند محمدی گلپایگانی و مصدومیت وی و چند محافظ است که منجر به مرگ سپاهی حسن اکبری شده است.  روش ترور برای حذف افراد خودی و نخودی در رژیم بسیار قدیمی است و در این مقاله به تعدادی از پرونده های مرگهای مشکوک سران نظام می پردازیم.

علاوه بر خذف "دیگران" و "غیر خودیها " که در تمام دوران رژیم اسلامی انجام شده است و افرادی نظیر بختیار و فروهر و فرخزاد را شامل است، خودیهای رژیم هم گهگاه بدلیل تمرّد ترور می شوند. مهره هایی سوخته که "تصادفا" کشته می شوند. گزارشهایی درباره خلبانهای انحصاری خامنه ای هم وجود دارد که سر به نیست شده اند ولی تایید نشده است. غولی بنام قدرت در رژیم اسلامی جنگ گرگها را ایجاد نموده است و تا زمانی که این رژیم پا برجاست نباید از تلاش برای حذف انگلهایی نظیر محمدی گلپایگانی و احمد خمینی تعجب کرد!

علاوه بر خذف “دیگران” و “غیر خودیها ” که در تمام دوران رژیم اسلامی انجام شده است و افرادی نظیر بختیار و فروهر و فرخزاد را شامل است، خودیهای رژیم هم گهگاه بدلیل تمرّد ترور می شوند. مهره هایی سوخته که “تصادفا” کشته می شوند. گزارشهایی درباره خلبانهای انحصاری خامنه ای هم وجود دارد که سر به نیست شده اند ولی تایید نشده است. غولی بنام قدرت در رژیم اسلامی جنگ گرگها را ایجاد نموده است و تا زمانی که این رژیم پا برجاست نباید از تلاش برای حذف انگلهایی نظیر محمدی گلپایگانی و احمد خمینی تعجب کرد!

یکی دیگر از روشهای حذف در رژیم محاکمه ساختگی فرد و اعتراف گیری است. افرادی نظیر قطب زاده که بدلیل مخالفت با خمینی به اعتراف اجباری وادار شد و اعدام گشت؛همچنین  سید مهدی هاشمی که یکی از دیگر مهره های رژیم بود و قتلها و ترورهای متعددی را مرتکب شد ، زمانی که بخاطر روابط ایران و امریکا در ماجرای مک فارلین افشاگری کرد در یک نمایش تلویزیونی به اعتراف وادار شد و بسرعت اعدام گردید ، مرگ مشکوک سعید امامی پیش از محاکمه در زندان که جانشین سید مهدی هاشمی شده بود اجرای قتلهای زنجیره ای با فرماندهی وی انجام شده بود  ، یکی دیگر از این موارد متعدد است.

مرگ مشکوک طالقانی و لاهوتی و ربانی شیرازی

مرگ مشکوک آیت الله لاهوتی ، کسی که از جنایت رژیم درباره سینما قم و به تبع آن سینما رکس پرده برداشت شاید یکی از چندین مورد آغاز حذف خودیها در رژیم باشد. مرگ مشکوک آیت الله طالقانی پس از خطبه مشهور نماز جمعه اش که خمینی را به دروغگویی و فریب مردم متهم کرد از موارد بارز مرگهای مشکوک دیگر است که فرزند وی نیز آنرا تایید کرد. مرگ آیت الله ربانی شیرازی که مهمترین رقیب منتظری برای جانشینی خمینی بود هم یک مورد فراموش شده دیگر است.

مرگ مشکوک آیت الله لاهوتی ، کسی که از جنایت رژیم درباره سینما قم و به تبع آن سینما رکس پرده برداشت شاید یکی از چندین مورد آغاز حذف خودیها در رژیم باشد. مرگ مشکوک آیت الله طالقانی پس از خطبه مشهور نماز جمعه اش که خمینی را به دروغگویی و فریب مردم متهم کرد از موارد بارز مرگهای مشکوک دیگر است که فرزند وی نیز آنرا تایید کرد. مرگ آیت الله ربانی شیرازی که مهمترین رقیب منتظری برای جانشینی خمینی بود هم یک مورد فراموش شده دیگر است.

مرگ مشکوک آیت الله لاهوتی ، کسی که از جنایت رژیم درباره سینما قم و به تبع آن سینما رکس پرده برداشت شاید یکی از چندین مورد آغاز حذف خودیها در رژیم باشد. مرگ مشکوک آیت الله طالقانی پس از خطبه مشهور نماز جمعه اش که خمینی را به دروغگویی و فریب مردم متهم کرد از موارد بارز مرگهای مشکوک دیگر است که فرزند وی نیز آنرا تایید کرد. مرگ آیت الله ربانی شیرازی که مهمترین رقیب منتظری برای جانشینی خمینی بود هم یک مورد فراموش شده دیگر است.

مرگ مشکوک سران  در دولتهای اول ،دوم و سوم

دکتر چمران ، نابغه ای که خود را وقف ایجاد شبه نظامیان عمل در لبنان نمود و پس از بازگشت به ایران وزیر جنگ شد ،ترورش در میدان جنگ هم بسیار مشکوک بود ، چرا که او را با تفنگ دور زن از سمت نیروهای ایرانی هدف قرار داده بودند، مرگی که فرماندهی نظامی جنگ را به نفع نیروهای مطیع خمینی تغییر داد، چمران شخصیتی موازی با خمینی بود و  دو خدا در یک اقلیم نگنجند ، پس احتمال حذف او از سوی سینه چاکان خمینی بسیار است.

حتی حذف افرادی مانند مطهری و بهشتی و رجایی باعث شد میدان برای آخوند بی خردی چون خامنه ای باز شود و پیشینه ارنباط خامنه ای با روسیه و تحصیل در آنجا خود یکی از مواردی است که می توان به قدرت رسیدن خامنه ای را پس از حذف رجایی اتفاقی ندانست.

عباس بابایی یکی دیگر از خلبانان جنگ بود که هدف قرار گرفتن بدست قرارگاه تحت فرماندهی حسن روحانی رئیس جمهور امنیتی فعلی ایران انجام شد یک نمونه دیگر از دهها مورد مشکوک است.

مرگ مشکوک سرداران جنگ پس از پایان جنگ

گروه زیادی از نظامیان پس از پایان جنگ بدلیل همراه نبودن با سیاستهای نظام یا خانه نشین شدند و یا بصورتی کاملا سووال بر انگیز حذف شدند. سقوط هواپیمای حاوی گروهی از سرداران نظامی در مهر ۱۳۷۳ از دیگر موارد مشکوک است که با توجه به انهدام کل هواپیما تنها بمب گذاری در آن محتمل است که رژیم هرگز آنرا پیگیری ننمود که طبیعی هم است. تنها چند ماه بعد در دی ۷۳ هواپیمای حاوی گروهی از مهمترین سرداران ارتش مانند تیمسار ستاری بصورت مشابه سقوط کرد.

این حذف مشکوک سرداران جنگ می تواند ناشی از پایان رسیدن ماموریت ایشان و همچنین نا هماهنگی با خامنه ای باشد. سال 73 یکی از ننگین ترین سالهای حکومت خامنه ای است که تعداد زیادی از مخالفان سر به نیست شدند. پایان سال 73 هم احمد خمینی پس از یک سخنرانی انتقدی علیه خمینی سر به نیست شد. استعفا و کناره گیری 20 ساله محسن رضایی نیز می تواند ناشی از هراس او نسبت به حضور در دایره قدرت باشد که البته او توانست پس از 20 سال دوباره به خامنه ای نزدیک شود و استعفا از سپاه را پس گرفت.

این حذف مشکوک سرداران جنگ می تواند ناشی از پایان رسیدن ماموریت ایشان و همچنین نا هماهنگی با خامنه ای باشد. سال ۷۳ یکی از ننگین ترین سالهای حکومت خامنه ای است که تعداد زیادی از مخالفان سر به نیست شدند. پایان سال ۷۳ هم احمد خمینی پس از یک سخنرانی انتقادی علیه خمینی سر به نیست شد. استعفا و کناره گیری ۲۰ ساله محسن رضایی نیز می تواند ناشی از هراس او نسبت به حضور در دایره قدرت باشد که البته او توانست پس از ۲۰ سال دوباره به خامنه ای نزدیک شود و استعفا از سپاه را پس گرفت.

این حذف مشکوک سرداران جنگ می تواند ناشی از پایان رسیدن ماموریت ایشان و همچنین نا هماهنگی با خامنه ای باشد. سال ۷۳ یکی از ننگین ترین سالهای حکومت خامنه ای است که تعداد زیادی از مخالفان سر به نیست شدند. پایان سال ۷۳ هم احمد خمینی پس از یک سخنرانی انتقادی علیه خامنه ای سر به نیست شد. استعفا و کناره گیری ۲۰ ساله محسن رضایی نیز می تواند ناشی از هراس او نسبت به حضور در دایره قدرت باشد که البته او توانست پس از ۲۰ سال دوباره به خامنه ای نزدیک شود و استعفا از سپاه را پس گرفت.

مرگ مشوک احمد خمینی

مرگ فرزند خمینی آنقدر مشکوک است که شاید نیازی نیست آنرا بازگو کرد. اما مرگ احمد خمینی که خود از جنایتکاران دوران انقلاب است بدست نیروهای اطلاعاتی انجام شده است. بر اساس برخی شایعات و اظهارات ،فلاحیان و  سعید امامی این عملیات را رهبری کرده اند ولی هنوز دایره مسئولان این مرگ مشکوک مشخص نیست. حتی دقیقا مشخص نیست که با اطلاع خامنه این اینکار انجام شده است و یا اینکه او در جریان عملیات نبوده است، هرچند بسیار بعید است که او بی اطلاع بوده باشد،  عکسل العمل رژیم درباره این مرگ نیز بسیار حرفه ای بود و یک پزشک انگلیسی را اجیر نمودند تا مرگ احمد را طبیعی جلوه دهند.

بنا به تصاویر و گفته های شاهدان عینی علی خامنه ای تا یک روز پس از مرگ احمد خمینی حال طبیعی نداشته است و حتی به او سرم وصل کرده بودند. البته بعدها خامنه ای به اینگونه جنایتها عادت کرد و دیگر نیازی به سرم نداشته است.

یکی دیگر از روشهای حذف در رژیم محاکمه ساختگی فرد و اعتراف گیری است. افرادی نظیر قطب زاده که بدلیل مخالفت با خمینی به اعتراف اجباری وادار شد و اعدام گشت؛همچنین سید مهدی هاشمی که یکی از دیگر مهره های رژیم بود و قتلها و ترورهای متعددی را مرتکب شد ، زمانی که بخاطر روابط ایران و امریکا در ماجرای مک فارلین افشاگری کرد در یک نمایش تلویزیونی به اعتراف وادار شد و بسرعت اعدام گردید ، مرگ مشکوک سعید امامی پیش از محاکمه در زندان که جانشین سید مهدی هاشمی شده بود اجرای قتلهای زنجیره ای با فرماندهی وی انجام شده بود ، یکی دیگر از این موارد متعدد است.

یکی دیگر از روشهای حذف در رژیم محاکمه ساختگی فرد و اعتراف گیری است. افرادی نظیر قطب زاده که بدلیل مخالفت با خمینی به اعتراف اجباری وادار شد و اعدام گشت؛همچنین سید مهدی هاشمی که یکی از دیگر مهره های رژیم بود و قتلها و ترورهای متعددی را مرتکب شد ، زمانی که بخاطر روابط ایران و امریکا در ماجرای مک فارلین افشاگری کرد در یک نمایش تلویزیونی به اعتراف وادار شد و بسرعت اعدام گردید ، مرگ مشکوک سعید امامی پیش از محاکمه در زندان که جانشین سید مهدی هاشمی شده بود اجرای قتلهای زنجیره ای با فرماندهی وی انجام شده بود ، یکی دیگر از این موارد متعدد است.

این لیست سیاه بی انتهاست

علاوه بر خذف “دیگران” و “غیر خودیها ” که در تمام دوران رژیم اسلامی انجام شده است و افرادی نظیر بختیار و فروهر و فرخزاد را شامل است، خودیهای رژیم هم گهگاه بدلیل تمرّد ترور می شوند. مهره هایی سوخته که “تصادفا” کشته می شوند. گزارشهایی درباره خلبانهای انحصاری خامنه ای هم وجود دارد که سر به نیست شده اند ولی تایید نشده است. غولی بنام قدرت در رژیم اسلامی جنگ گرگها را ایجاد نموده است و تا زمانی که این رژیم پا برجاست نباید از تلاش برای حذف انگلهایی نظیر محمدی گلپایگانی و احمد خمینی تعجب کرد!

منبع خبر : melli.org

 

  • ایرانی

    مرگ بر رژیم دزد و غارتگر و اختلاسی و تروریستی جمهوری اسهالی

  • نقی

    این جنگ گرگها و لت و پار کردن همدیگر باعث فروپاشی این نظام خونخوار ضد بشری میشود و آنها را نسبت به هم بدبینتر و نهایتا اضمحلال رژیم میشود این روند برای ملت ایران امیدواری ایجاد میکند و ….