نابخردانی که ملتی را ارزان و مفت به آخوند فروختند ۰

پیش گفتار:

شاید خیانت یک فرد عادی به مردم و مملکت چندان مهم و سرنوشت ساز نباشد ولیکن خیانت سمبل های اجتماع، روحانیون، هنرمندان، قهرمانان، سیاستمداران، و گروههای شناخته شده دیگرکه گروهی از مردم طرفدار و دنباله رو آنانند بسیار سنگین و ممکن است فاجعه آفرین باشد. در این جا به چند نمونه شناخته شده از چند سال گذشته تاکنون، اشاره می شود:

۱- آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی روحانی معروف زمان رژیم گذشته را باید میان آخوندها پس از سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی، سید محمد باقربهبهانی، احمد نراقی و ملا عبدالوهاب قزوینی که موجب جنگ ایران و روسیه و تجزیه ایران شدند ام الفساد قرن نامید.

این آخوند خیانتکار و وطن فروش که گروه زیادی از مردمان بی سواد و ناآگاه به ویژه بانوان را به دنبال خود می کشید، همواره لات و بزن بهادر هائی چون شعبان جعفری و آدم کش هائی از فرقه آدم کش مانند نواب صفوی، عبدالحسین قمی، و خلیل طهماسبی  از گروه فدائیان اسلام را در زیر عبای خود پرورش می داد و کشتار شماری از سیاستمداران و افراد میهن پرست را رهبری می کرد.

در این تصویر آیت الله کاشانی آخوند خیانتکار به ملت که مزدوری انگلیسی ها را به یدک می کشید و جاسوس آنان در ایران بود. در کنار  او شعبان جعفری جنایتکار و آدم کشی که برنامه ۲۸  مرداد را رهبری کرد. نتیجه خیانت او ۲۵ سال دیکتاتوتظری شاه و خیزش مردم علیه دیکتاتوتوری درسال ۱۳۵۷ و پیامد آن افتادن سرنوشت جان، مال، و ناموس مردم به دست آخوند بود.

در این تصویر آیت الله کاشانی آخوند خیانتکار به ملت که مزدوری انگلیسی ها را به یدک می کشید و جاسوس آنان در ایران بود. در کنار  او شعبان جعفری جنایتکار و آدم کشی که برنامه ۲۸  مرداد را رهبری کرد نشان می دهد. نتیجه خیانت شعبان جعفری ۲۵ سال دیکتاتوری شاه و خیزش مردم علیه دیکتاتوری درسال ۱۳۵۷ و پیامد آن افتادن سرنوشت جان، مال، و ناموس مردم به دست آخوند بود.

۲- شعبان جعفری

شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ از زمره افراد سرشناس و شناخته شده دوران رژیم گذشته بود. او که باشگاه بزرگی را در ناحیه سنگلج تهران اداره می کرد و ورزشکاران زیادی درآنجا به پرورش تن می پرداختند، بنا به خواسته آیت الله کاشانی در براندازی دولت قانونی دکتر مصدق با مزدوران رژیم و لات های اشرف پهلوی برنامه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را پیاده کرد. برنامه ای که ۲۵ سال دیکتاتوری شاه و سرانجام آن خروش ملت در سال ۱۳۵۷ و تسلط آخوند جنایتکار بر سرنوشت مردم و کشورمان را به دنبال داشت.

شعبان جعفری، مزدور شاه و دربار کثیف پهلوی. فردی که مزدوری اشرف پهلوی را پذیرفت و کشورمان را به خون و آتش کشانید.

شعبان جعفری، مزدور شاه و دربار کثیف پهلوی. فردی که مزدوری اشرف پهلوی را پذیرفت و کشورمان را به خون و آتش کشانید.

خودفروشان و خیانت کار زمان حاضر

در دوره کنونی نیز خیانت کارانی چند که خود را هنرمند و مردمی می دانستند سرانجام قیافه حقیقی ضد ملی و ضد مردمی خود را از زیر پوشش تزویر و ریا بیرون آورده و رسوای عام و خاص شدند.

چند نمونه از این خیانت کاران اینگونه اند: 

۱-مسعود ده نمکی

مسعود ده نمکی ظاهراً یک فرد فرهنگی و مدیر مجله و در کار خبرنگاری بوده، ولی در حقیقت در خط رژیم و با خواسته های مشروع مردم سینه سپر نموده و آنان را در جریان حمله به دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ رهبری و موجب قتل و کشتار جوانان بوده است.

 ۲- رضا توکلی 

یکی از بازیگران ثابت فیلمها و سریالهای حکومتی و دارای سابقه همکاری با «مسعود دهنمکی» – یکی از سرچماقداران سابق رژیم – انجام شده است. رضا توکلی توصیف میکند که چطور به دلیل همکاری با ده نمکی و حضور در مجالس خامنه‌ای و دریافت چفیه از او و انداختن عکس در کنار او، مورد متلک و برخورد تند مردم از راننده آژانس گرفته تا آدمهای معمولی کوچه و خیابان و همسایه‌ها قرار گرفته است.

رضا توکلی بازیگر و هنرپیشه شخص ولی فقیه است که به ملتی خیانت کرده تا ارباباش روضه خوان ۵ توامانی خشنود باشد.

رضا توکلی بازیگر و هنرپیشه شخص ولی فقیه است که به ملتی خیانت کرده تا اربابش روضه خوان ۵ تومانی خشنود بماند.

۳-پروانه معصومی
پروانه معصومی که در جوانی با بازی در فیلم “رگبار” اثری جاودانی به جای گذاشت، با رفتن به دیدار جلاد بزرگ قرن خامنه ای، آنهم با ۳۹ درجه تب، و اظهار این که بادیدن جلاد ناگهان تب ار از میان رفته و سلامت خود را بازیافته است، خیانت بزرگی به هم میهنان خود نمود و خون های بر زمین ریخته شده نداها، ستارها، جوانان برومند کرد و سلحشوران بلوچستان را پایمال کرد.

پروانه معصومی هنرمندی که سابقه خوب گذشته اش را یک قاز به روظه خوان مشهدی فروخت و مزدوری و حلقه به گوشی خود را به آن آخوند جنایتکار ثابت کرد.

پروانه معصومی هنرمندی که سابقه خوب گذشته اش را یک قاز به روضه خوان مشهدی فروخت و مزدوری و حلقه به گوشی خود را به آن آخوند جنایتکار ثابت کرد.

۳-فاطی کماندو در بیت عظما

مریم هاشمی که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. با اینکار ثابت نمود که خیانت یک نوع و دو نوع نیست. این خانم با این کار زشتی که کرد ملتی را ارزان و کم بها به آخوند فروخت و پایه های آخوند را در جنایت و غارتگری بیشتر بر جای محکم و پا برجانمود.

این فاطی کماندو (مریم هاشمی ) که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. تازمانی که این افراد چاپلوس، فرصت طلب و کاسه لیس در اجتماع ما وجود دارد، رژیم ضد انسانی اسلامی پا برجا و چوبه های دار نیز برقرار است.

این فاطی کماندو (مریم هاشمی ) که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. تازمانی که این افراد چاپلوس، فرصت طلب و کاسه لیس در اجتماع ما وجود دارند، رژیم ضد انسانی اسلامی پا برجا و چوبه های دار نیز برقرار است.

۴-الهام چرخنده

مزدوربه اصطلاح هنرمند خودفروشی که تولد علی را به عنوان روز پدر به آخوند جنایتکار علی خامنه ای تبریک می گوید. در حالی که هم علی ابن ابیطالب و هم علی خامنه ای هردو از جنایتکاران ثبت شده رر تاریخ کشور ما به شمار می آیند و هر اندیشمند بی غرضی می تواند جنایت های گوناگون آنان را در سرزمینمان به درستی دنبال کند.

الهام چرخنده یکی دیگر از مزدوران و از خود باخته های روضه خوان ۵ تومانی است. تا زمانی که اینگونه خیانت کاران و کاسه لیسان وجود دارند آخوند پا برجا و در قدرت است.

۵- فاطمه آلیا

مزدور خودنمایی که با حقه بازی و تملق و چاپلوسی پست هایی را غصب کرده و دو دستی به آخوندهای جنایتکار چسبیده تا مانع سقوط و سرنگونی آنان شود. او در گذشته کتک زدن زنان را حق مردان می دانست و در گفتار تازگی خود به زنان ایران سفارش می کند که جواهرات خود را به علی خامنه ای تقدیم کنند تا بر آمریکا پیروز شود!.

این آکله خانم فاطمه علیا به اصطلاح نماینده مجلس است که طوق کلفتی و مزدوری ولی فقیه را برگردن نهاده است. به راستی مایه خجالت و شرمندگی است که یک ضعیفه پلاسیده و کوته فکر نمایندم مردم در مجلس باشد و به زنان توصیه کند که جواهرات خود را در پای علی خامنه ای علی بابای رئیس چهل دزد بریزند. دزدی که تا کنون بیش از ۹۷ میلیارد دلار بیت المال و حق کودکان و درماندگان ایران را به غارت برده است.

این آکله خانم فاطمه علیا به اصطلاح نماینده مجلس است که طوق کلفتی و مزدوری ولی فقیه را برگردن نهاده است. به راستی مایه خجالت و شرمندگی است که یک ضعیفه پلاسیده و کوته فکر نماینده بانوان کشورمان در مجلس باشد و به زنان توصیه کند که جواهرات خود را در پای علی خامنه ای علی بابای رئیس چهل دزد بریزند. دزدی که تا کنون بیش از ۹۷ میلیارد دلار بیت المال و حق کودکان و درماندگان ایران را به غارت برده است

۶- شهاب حسینی

هنرمند بی هنر و خیانت کاری است که ملتی را مفت و رایگان به آخوند فروخته است. این فرد یا آنچنان نادان و بی خرد، و یا متملق، چاپلوس و فرصت طلب است که بداند امام زمان یعنی آخوند. زیرا امام زمان فانتزی احمقانه ای است که آخوند برای خر کردن ملتی ساخته و این داستان بی مزه و خنک حتی موجب خنده و مسخره هر طفل دبستانی نیز خواهد شد. در هریک از این دوحال، اعم از این که آقیا شهاب حسینی این موضوع را می دانسته و یا نمی داند گفتار ناهنجار و زشت او موجب بقای قدرت و پا بر جائی آخوند و زجر بیشتر ملت ایران خواهد شد.

اگر بتوان یک نفر خائن به ملت در عر حاضر را نام برد، بی گمان آن فرد شهاب حسینی فرد به ااصطلاح هنر مند ایران است. این فرد با کمال وقاحت و بیشرمی مدالی که برای گمراه کردن ظاهراً به ملت ایران تقدیم کرده بود آن را نثار امام زمان در حقیقت جنایتکار قرن روضه خوان ۵ تومانی کرد. به راستی وقاحت و بیشرمی و خیانت تا چه حد و چه اندازه!!.

اگر بتوان یک نفر خائن به ملت در عصر حاضر را نام برد، بی گمان آن فرد شهاب حسینی فرد به ااصطلاح هنر مند ایران است. این فرد با کمال وقاحت و بیشرمی مدالی که برای گمراه کردن ظاهراً به ملت ایران تقدیم کرده بود آن را نثار امام زمان در حقیقت جنایتکار قرن روضه خوان ۵ تومانی کرد. به راستی وقاحت و بیشرمی و خیانت تا چه حد و چه اندازه!!.

از آنچه گذشت:
خیانتی که سمبل های اجتماع مانند آیت الله کاشانی،شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ،آدم کشانی چون؛ نواب صفوی، عبدالحسین قمی، و خلیل طهماسبی و همچنین چماقدار و آدم کش رژیم مانند مسعود ده نمکی، رضا توکلی بازیگر تئاتر و سینما، پروانه معصومی،  مریم هاشمی ویا فاطی کماندو بیت رهبری،فاطمه آلیا مزدور رهبر در مجلس آخوندی، الهام چرخنده چاپلوس و متملق بیت رهبری، و سرانجام شهاب حسینی  هرکدام به نحوی و روشی مملکت و ملتی را  پای آخوند جنایتکار و غارتگر نثار کردند. آخوند را همچنان حاکم بر سر ملت و کشور نگاه داشته است.

نکته پایانی:

در کنار مردان به اصطلاح هنرمند ولیکن مزدور و دعاثنا گوی رژیم، شماری از زنان بی خرد و فرومایه نیز هستند که  با تملق گویی و چاپلوسی خود رژیم جنایتکار را همچنان بر سر پا نگه داشته اند. وظیفه فرد فرد هم میهنان ما است که باین حشره های موذی و زیان آور مبارزه کنند و در اجتماع، کوچه و خیابان، بازار و جایگاههای عمومی عرصه را بر آنان تنگ کرده و مزد خیانت و مزدوری را به آنان بپردازند. اگر ما بی تفاوت بمانیم این قارچ های سمی همه روزه بیشتر و بیشتر رشد می کنند و سد راه آزادی و پیشرفت کشورمان خواهند بود.