شهرداری تهران بنویسد در خوزستان و بلوچستان چه خبر است، نه امریکا ۰

بنرهای میلیاردی شهرداری تهران

همه می دانند که بنرهای  شهرداری تهران نیاز به هزینه میلیاردی برای اجاره دارند و اینکه شهرداری تهران بنرهایی را درباره اوضاع ناگوار امریکا منتشر کرده است از جهات مختلف قابل پرسش است.

سالهاست رژیم جمهوری اسلامی به نا امیدی و سرخوردگی مردم ایران بی توجه بوده است. ایران بنا به آمار یکی از افسرده ترین مردم جهان را دارد و به همرا ه سوریه و عراق و افغتنستان در ته جدول کشورهای شاد جهان قرار دارد. از سوی دیگر تلویزیون و روزنامه های دولتی همواره اخبار ناگوار از اروپا و امریکا منتشر می نمایند با این مضمون که « آنها بدبختند» . حال مشخص نیست که چرا مردم بدبخت اروپا و امریکا به ایران مهاجرت نمی کنند تا طعم سعادت را بچشند!

سالهاست رژیم جمهوری اسلامی به نا امیدی و سرخوردگی مردم ایران بی توجه بوده است. ایران بنا به آمار یکی از افسرده ترین مردم جهان را دارد و به همرا ه سوریه و عراق و افغانستان در ته جدول کشورهای شاد جهان قرار دارد. از سوی دیگر تلویزیون و روزنامه های دولتی همواره اخبار ناگوار از اروپا و امریکا منتشر می نمایند با این مضمون که « آنها بدبختند» . حال مشخص نیست که چرا مردم بدبخت اروپا و امریکا به ایران مهاجرت نمی کنند تا طعم سعادت را بچشند!

یکی اینکه بودجه این بنرها را از  کدام ارگان تهیه نموده اند و آیا رهبر ایران نگران موج علاقه مردم ایران به امریکا هست؟ از سوی دیگر

اخبار ناگوار از جهان!

سالهاست رژیم جمهوری اسلامی به نا امیدی و سرخوردگی مردم ایران بی توجه بوده است. ایران بنا به آمار یکی از افسرده ترین مردم جهان را دارد و به همرا ه سوریه و عراق و افغانستان در ته جدول کشورهای شاد جهان قرار دارد. از سوی دیگر تلویزیون و روزنامه های دولتی همواره اخبار ناگوار از اروپا و امریکا منتشر می نمایند با این مضمون که « آنها بدبختند» . حال مشخص نیست که چرا مردم بدبخت اروپا و امریکا به ایران مهاجرت نمی کنند تا طعم سعادت را بچشند!

در حالیکه بیشتر کشورهای اروپا از خدمات درمانی و اجتماعی رایگان برخوردارند و در امریکا فقرا از خدمات مختلفی بهره می برند ، در ایران نه بیمارستان رایگانی هست و نه کسی امیدی به ریشه کنی و  تیمار فقرا دارد. نیمی از  ایران زیر خط فقرند و برای  غذا و مسکن با مشکلات فراوان روبرو هستند.

بسیاری از شهرها و روستاهای ایران با بیکاری ، اعتیاد ، فقر و فحشای ساماندهی شده روبرو هستند. بسیاری از دختران ایرانی بعنوان روسپی در کشورهای همسایه فعالند و بسیاری از مردان مجبورند با همه تحقیرها بعنوان گماشته و غلام در کشورهای عربی مانند کویت ، قطر و امارات کارگری کنند.

بسیاری از شهرها و روستاهای ایران با بیکاری ، اعتیاد ، فقر و فحشای ساماندهی شده روبرو هستند. بسیاری از دختران ایرانی بعنوان روسپی در کشورهای همسایه فعالند و بسیاری از مردان مجبورند با همه تحقیرها بعنوان گماشته و غلام در کشورهای عربی مانند کویت ، قطر و امارات کارگری کنند.

بسیاری از شهرها و روستاهای ایران با بیکاری ، اعتیاد ، فقر و فحشای ساماندهی شده روبرو هستند. بسیاری از دختران ایرانی بعنوان روسپی در کشورهای همسایه فعالند و بسیاری از مردان  مجبورند با همه تحقیرها بعنوان گماشته و غلام در کشورهای عربی مانند کویت ، قطر و امارات کارگری کنند.

با وجود اینهمه اخبار ناگوار از فقر ، فحشا و فلاکت در ایران ، بوقهای تبلیغاتی رژیم سعی داشته اند  صورت مسئله را پاک کنند؛ صورت مسئله منافع ملی ایران و مردم ایرانند. تبلیغات درباره مشکلات امریکا و غرب آن هم در ایرانی که روز بروز در فقر و فحشا غرق شده است و توانایی نجات خود را از این بحران ندارد چندان جای شگفتی ندارد. مردم کره شمالی هم با تبلیغات دولتشان گمان می برند که در بهشت دنیا قرار دارند!

زمانی که کسی سرطان دارد آیا می توان با سخن گفتن درباره سرماخوردگی همسایه اش به او دلداری دارد؟ مردم ایران امروز دچار سرطان هستند. چگونه به مغز فندقی شما در شهرداری تهران خطور کرد که با سخن گفتن از مشکلات کشوری پیشرو چون امریکا می توانید درد سرطان مردم فقیر و افسرده ایران را تسکین دهید؟ درد را بیابید و درمان را. سخن گفتن از درد کشوری دیگر چیزی جز زبونی و حقارت شما ، رهبر شما و ایدئولژی شما نیست.

زمانی که کسی سرطان دارد آیا می توان با سخن گفتن درباره سرماخوردگی همسایه اش به او دلداری دارد؟ مردم ایران امروز دچار سرطان هستند. چگونه به مغز فندقی شما در شهرداری تهران خطور کرد که با سخن گفتن از مشکلات کشوری پیشرو چون امریکا می توانید درد سرطان مردم فقیر و افسرده ایران را تسکین دهید؟ درد را بیابید و درمان را. سخن گفتن از درد کشوری دیگر چیزی جز زبونی و حقارت شما ، رهبر شما و ایدئولژی شما نیست.

امروز عصر انفجار اطلاعات است!

امروز ارتباطات بسرعت برق انجام می شود و ماهواره ها و اینترنت توانسته اند به آگاهی مردم ایران از جهان پیرامونشان کمک نمایند. دوران تلویزیون دولتی انحصاری و تزریق اطلاعات دلخواه و مغزشویی پایان یافته است. قسمت تمسخر آمیز این موضوع این است که ظاهراً اطلاعات رژیم اسلامی درباره مشکلات امریکا بیش از مشکلات داخلی ایران است!

ایران بسرعت بسوی فقر و فساد پیش رفته است. اقتصاد ایران یکی از نا امن ترین اقتصادهای جهان است. آمار چکهای برگشتی آنقدر بالاست که دادگاهها توان پاسخ دهی به پرونده آن را ندارند. به شیب و  سرعت نمودار طلاق رسمی و بیماری ایدز  در ایران هرسال افزوده می شود و ایران از این نظر بسوی بحران پیش می رود و میلیونها زن ایرانی بیکار و بی شوهر مانده اند در حالیکه به میانسالی نزدیک می شوند. اینها از آمار دست و پا شکسته خود رژیم است!

ترانزیت و مصرف مواد مخدر در ایران از دیگر رکوردهای جهانی ایران است. در عصر اطلاعات نمی توان آمار را پنهان نمود و یا با چند بنر پفک نمکی در تهران گمان برد که مردم نظرشان نسبت به امریکا تغییر خواهد کرد. بفرض که کل مردم امریکا بدون عقد ازدواج بدنیا آمده باشند ، این موضوع چه کمکی به فقر و فلاکت مردم بیچاره ایران می کند؟ آیا کولبرهای کردستان دیگر گرسنه نیستند و زانو و کمرشان درد ندارد؟ آیا خرمشهر و آبادان آب ذلال خواهند داشت؟ آیا بلوچستان آباد خواهد شد؟ مردم ایران آگاهند که امریکا به هر حال کشوری بسیار پیشرفته و پیشرو است. آمار بنرهای شهرداری تهران تنها نشانه سرخوردگی مردم ایران از اوضاع داخلی است.

امروز ارتباطات بسرعت برق انجام می شود و ماهواره ها و اینترنت توانسته اند به آگاهی مردم ایران از جهان پیرامونشان کمک نمایند. دوران تلویزیون دولتی انحصاری و تزریق اطلاعات دلخواه و مغزشویی پایان یافته است. قسمت تمسخر آمیز این موضوع این است که ظاهراً اطلاعات رژیم اسلامی درباره مشکلات امریکا بیش از مشکلات داخلی ایران است!

امروز ارتباطات بسرعت برق انجام می شود و ماهواره ها و اینترنت توانسته اند به آگاهی مردم ایران از جهان پیرامونشان کمک نمایند. دوران تلویزیون دولتی انحصاری و تزریق اطلاعات دلخواه و مغزشویی پایان یافته است. قسمت تمسخر آمیز این موضوع این است که ظاهراً اطلاعات رژیم اسلامی درباره مشکلات امریکا بیش از مشکلات داخلی ایران است!

درد کجاست؟

زمانی که کسی سرطان دارد آیا می توان با سخن گفتن درباره سرماخوردگی همسایه اش به او دلداری دارد؟ مردم ایران امروز دچار سرطان هستند. چگونه به مغز فندقی شما در شهرداری تهران خطور کرد که با سخن گفتن از مشکلات کشوری پیشرو چون امریکا می توانید درد سرطان مردم فقیر و افسرده ایران را تسکین دهید؟ درد را بیابید و درمان را. سخن گفتن از درد کشوری دیگر چیزی جز زبونی و حقارت شما ، رهبر شما و ایدئولژی شما نیست.

ایران رکورد دار بسیاری از شاخصهای زشت دنیا

از نظر تعداد پرونده های قضایی ، از نظر چکهای برگشتی ، از نظر فرار مغزها ، از نظر تعداد زندانی سیاسی و تحصیل کرده ، از نظر فساد اداری و رشوه ما رکورد زده ایم. آیا از شهرداری تهران و یا کارفرمای بنر (ارگان احتمالی سفارش دهنده)  کسی جرأت دارد به این مسایل کلیدی و ریشه ای که دامان بیشتر مردم را گرفته سخن بگوید؟ بنر زدنش طلبتان!