رازهای پنهان بسیار میان ایران و روسیه که حتی به علت فاش شدنش شک باید کرد ! ۶

یک مثل کهن ایرانی می گوید : کبوتر با کبوتر ، باز با باز ؛ کند همجنس با همجنس پرواز. رژیم جنایتکار اسلامی بخوبی همنشینان و دوستان خود را پیدا کرده است. هرچه دولتی فاسد تر و کثیف تر باشد احتمال دوستی اش با ایران بیشتر است! نمونه اش کره شمالی که در هفت آسمان فقط ایران و چین را دارد و برنامه موشکی ایران عملاً تکرار آزمایشهای کره شمالی است و منبع درآمد خوبی برای آنها بوده و خواهد بود. سوریه با آن نظام پیچیده بروکراتیک لبریز از رشوه و مافیاهای انگل اجتماع نمونه دیگری است . حتی در بین دولتهای غربی ، رابطه ایران با ایتالیا بسیار خوب است که گهگاه با هم دسته گلهایی هم به آب می دهند که آخرینش بازداشت ناجوانمردانه گمنامیان (مهدی خسروی) بود. دولت ایتالیا همواره به فساد اداری و پلیس اهمال کارش شهره بوده است. رد و بدل شدن رشوه در کشورهای غربی معمولاً بسیار خطرناک است و زندان طولانی دارد ولی البته ایتالیا و دولتش چیزی متفاوتند! مهد مافیای جهان و نخست وزیران مست و فاسد ، البته که باید رفیق شفیق ایران شود! کبوتر با کبوتر باز با باز !

ندی پیش بود که یک گزارش به زبان روسی درباره دانشگاه پاتریس لومومبا جنجال آفرین شد . در این گزارش ، دانشگاه پاتریس لومومبا بعنوان مهد پرورش رهبران مختلف جهان معرفی گشت که نام علی خامنه ای و محمود عباس هم در این لیست شوم بود. این جنجال البته باسکوت جهان غرب چندان پایدار نماند و به بیراهه کشیده شد. اما هیچ کس نتوانست حضور خامنه ای در دهه چهل بعنوان دانشجوی این دانشگاه را نفی نماید و مطابق اسناد، در بهبوهه ی جنگ سرد این آخوند یک لا قبا بدنبال یافتن همراهانی و ساختن آینده ای برای خود با پذیرش نوکری روسیه بوده است

چندی پیش بود که یک گزارش به زبان روسی درباره دانشگاه پاتریس لومومبا جنجال آفرین شد . در این گزارش ، دانشگاه پاتریس لومومبا بعنوان مهد پرورش رهبران مختلف جهان معرفی گشت که نام علی خامنه ای و محمود عباس هم در این لیست شوم بود. این جنجال البته باسکوت جهان غرب چندان پایدار نماند و به بیراهه کشیده شد. اما هیچ کس نتوانست حضور خامنه ای در دهه چهل بعنوان دانشجوی این دانشگاه را نفی نماید و مطابق اسناد، در بحبوحه ی جنگ سرد این آخوند یک لا قبا بدنبال یافتن همراهانی و ساختن آینده ای برای خود با پذیرش نوکری روسیه بوده است

پنهان کردن اسرار خامنه ای

بنا به گزارش بسیاری از شاهدان ، بیت خامنه ای که در واقع دولت اصلی ایران است و سیاستهای اصلی رژیم اسلامی از آن بیرون می آید، اسرار بسیار نهفته در خود دارد. شخصیت خامنه ای به گونه ای از سوی نزدیکانش تعریف شده است که مشابه همگی دیکتاتورهای خونخوار است. خامنه ای همواره از اینکه اسرارش فاش شوند و مردم بفهمند که چه خیانتهایی انجام داده و می دهد واهمه دارد. بارها در جمعهای خصوصی از خامنه ای این جمله شنیده شده است که :” مردم مطلع نشوند”. این جمله کلید اصلی ۲۸ سال حکمرانی خامنه ای و خانواده اش در ایران است.

چندی پیش بود که یک گزارش به زبان روسی درباره دانشگاه پاتریس لومومبا جنجال آفرین شد . در این گزارش ، دانشگاه پاتریس لومومبا بعنوان مهد پرورش رهبران مختلف جهان معرفی گشت که نام علی خامنه ای و محمود عباس هم در این لیست شوم بود. این جنجال  البته باسکوت جهان غرب چندان پایدار نماند و به بیراهه کشیده شد. اما هیچ کس نتوانست حضور خامنه ای در دهه چهل  بعنوان دانشجوی این دانشگاه را نفی نماید و مطابق اسناد، در بحوحه ی جنگ سرد این آخوند یک لا قبا بدنبال یافتن همراهانی و ساختن آینده ای برای خود با پذیرش نوکری روسیه بوده است. مشت نمونه خروار است و در کل دوران خلافت خامنه ای ، روسیه ایران را به حیات خلوت خود تبدیل نمود و میلیاردها دلار از سفره مردم ایران ربود. برنامه های بی ارزش هسته ای ایران که با خرید تجهیزات ناکارآمد همجوشی هسته ای و زیر دریاییهای دست دوم آغاز گشت ، بهانه خوبی بود تا دانشمندان بیکار در صنعت ورشکسته روسیه جانی تازه بگیرند.

 جالب است که وزیر دفاع روحانی چنان درباره آن به مجلس تاخت که عملاً نخودی بودن اصطبل بهارستان برای چندمین بار آشکار شد! قانون اساسی هم که در ایران کاغذپاره ای بیش نیست و فقط اصل ولایت مطلقه آخوندش اجرا می شود!

جالب است که وزیر دفاع روحانی چنان درباره حضور هواپیماهای روسی بهه مجلس تاخت که عملاً نخودی بودن اصطبل بهارستان برای چندمین بار آشکار شد! قانون اساسی هم که در ایران کاغذپاره ای بیش نیست و فقط اصل ولایت مطلقه آخوندش اجرا می شود!

حضور پررنگ مستشاران نظامی روسی

مستشاران روسی از دهه هفتاد حضوری پررنگ در تحقیقات نظامی ایران داشته اند. برنامه هسته ای ایران که نظامی بودنش مثل روز روشن است با ریخت و پاشها . کارشکنیهای بسیار کارشناسان روسی همراه شد. شاهدان عینی همواره از کارشکنی مستشاران روسی در این پروژه ها سخن می گفتند و بسیاری از متخصصان ایرانی حتی اجازه مشاهده بسیاری از برنامه های روسها را نداشتند که خدای ناکرده دکّان خامنه ای و روسها تخته شود!

هرچه دولتی فاسد تر و کثیف تر باشد احتمال دوستی اش با ایران بیشتر است! نمونه اش کره شمالی که در هفت آسمان فقط ایران و چین را دارد و برنامه موشکی ایران عملاً تکرار آزمایشهای کره شمالی است و منبع درآمد خوبی برای آنها بوده و خواهد بود.

هرچه دولتی فاسد تر و کثیف تر باشد احتمال دوستی اش با ایران بیشتر است! نمونه اش کره شمالی که در هفت آسمان فقط ایران و چین را دارد و برنامه موشکی ایران عملاً تکرار آزمایشهای کره شمالی است و منبع درآمد خوبی برای آنها بوده و خواهد بود.

نکته جالب این است که این حضور مشتشاران روسی تنها نظامی بوده است و در اقتصاد ایران نه اثری از صنایع روس است و نه می توان ردّ پای علم و صنعت ایشان را در کشاورزی و صنایع ایران یافت! کارخانه های فرسوده و کشاورزی باقیمانده در ایران هنوز مدیون متخصصان غربی و اسرائیلی است که سالها پیش در دوران پهلوی خدمات بسیار به ایران انجام داده اند؛ اما روسیه؟ نخیر! هرچه بگردیم اثری کمتر از روسیه در صنایع و کشاورزی ایران می یابیم!

برنامه های موشکی ، هسته ای و دیگر برنامه های نظامی ایران راه بجایی نخواهد برد ،چون اصولاً سیاست روسها پنهان نمودن فن آوریهایشان بوده است و تلاش ایران در وارد نمودن فن آوری از روسیه همواره بی نتیجه بوده است. تا جاییکه حتی برای پرواز هواپیماهای میگ ۲۹ خریداری شده از خلبان روسی استفده نموده اند و خلبانان نیروی هوایی ایران هنوز با هواپیماهای دوران شاه می پرند و کمتر خلبان ایرانی توانایی پرواز هواپیماهای روسی را دارد. همچنین بیشتر تاسیسات مدیریتی نیروگاه بوشهر همچنان در اختیار روسهاست. زیر دریایی دست دوم روسیه هم اگر هنوز قادر به شنا در خلیج فارس باشد تنها وسیله مستشاران روسی کنترل می شود و نه ایران. ایران بدبخت میلیاردها دلار را بابت این تجهیزات بیهوده هدر داده و هنوز هم کنترل آنها در دست روسیه است!

اسرار بسیار دیگر در پس پرده وجود دارد که خائنین به ایران برای پایداریشان بر مسند قدرت بدان دست زده و می زنند. حضور روسیه در پایگاهای نظامی ایران چیزی تازه نیست. شاید خبرش را امروز شنیده باشید ولی روسیه سالهاست که ایران را حیاط خلوت خود می داند

اسرار بسیار دیگر در پس پرده وجود دارد که خائنین به ایران برای پایداریشان بر مسند قدرت بدان دست زده و می زنند. حضور روسیه در پایگاهای نظامی ایران چیزی تازه نیست. شاید خبرش را امروز شنیده باشید ولی روسیه سالهاست که ایران را حیاط خلوت خود می داند

ماجرای افشای پروازهای روسیه از همدان

نکاتی از این ماجرا شنیدنی است:

ابتدا منابع اعراب آنرا اعلام نمودند. سپس شمخانی بسرعت آنرا تایید نمود ، پس از آن لاریجانی دستپاچه آنرا در تردید دانست و تلویحاً تکذیب کرد! جالب است که در تمام این خیمه شب بازی ، بازیگر اصلی یعنی علی خامنه ای سکوت کرده است!

پس از این بود که آرام آرام قضیه تأیید شد ولی جالب است که وزیر دفاع روحانی چنان درباره آن به مجلس تاخت که عملاً نخودی بودن اصطبل بهارستان برای چندمین بار آشکار شد! قانون اساسی  هم که در ایران کاغذپاره ای بیش نیست و فقط اصل ولایت مطلقه آخوندش اجرا می شود!

نکته دیگر این است که وزیر دفاع این حضور روسیه را آنقدر معمولی جلوه داد که گویی عده ای توریست به ایران آمده اند! تصمیم “نظام” هم که معلوم است یعنی چه؛ “نظام” یعنی شخص خامنه ای اگر منظور سریال برره نبوده باشد!

اسرار بسیار دیگر در پس پرده وجود دارد که خائنین به ایران برای پایداریشان بر مسند قدرت بدان دست زده و می زنند. حضور روسیه در پایگاهای نظامی ایران چیزی تازه نیست. شاید خبرش را امروز شنیده باشید ولی روسیه سالهاست که ایران را حیاط خلوت خود می داند و خامنه ای بعنوان عنصر اصلی این خیانت همواره بر امریکا ستیزی تأکید ورزیده تا نکند دکّان سروران روس او تخته شود!

 

 • Hamid

  دو مورد نیاز به ویراستاری دارد : یکی در سطر بیست و پنج ” بحبوحه ” و دیگری در سطر بیست و هفت ” خروار ” . با سپاس

  • باران بهاری

   ویرایش شد. با پوزش فراوان

  • Baran Bahari

   ویرایش شد. با پوزش فراوان

   • Hamid

    بانویِ گرامی ؛ لطفاً مقاله ای را هم به ” پیوند نامشروع و منفعت طلبانۀ بازاریان و روحانیّت در سده های اخیر ” اختصاص دهید . سپاسگزارم

 • باربد

  چه رمز و رازیه که این رژیم به اصلاح اسلامی که همه ی مردم ایران رو مسلمان شیعه مذهب شناسنامه ای کرده!فقط با کشورهای کمونیست منطقه رابطه برادری برقرار کرده؟
  این روزها روزهای اوج جولان شیخ های خونخوار و وابسته های مفت خور مربوط به اون ها و روزهای اوج ناکارامدی و به منجلاب کشوندن کشور توسط این فاحشه های فکری و جسمیه و همیشه ی مشت سگ دست آموزچاله میدونی به اسم بسیجی و سپاهی رو تو آستین خودشون آماده دارن تا اگه خدای ناکرده نفسی به اعتراض خواست دربیاد اونو ساکتش کنن
  منجلاب و فروپاشی و تباهی واقعی رو تو ایران اینروزا به وضوح می شه دید و این شاید سرنوشت ی ملت بی تفاوتو همه ی ملت های بی تفاوت دنیا باشه و با تاسف ایران درس عبرت خوبی شده برای تموم ملل جهان .

 • Putin-Radio Farda_Kyrkizistan

  چرا سگ سیاه پوتین لحظه‌ای از او جدا نمی‌شود؟

  سگ سیاه رئیس جمهور روسیه را در هر سفر و حضر همراهی می‌کند و هرگز از وی جدا نمی‌شود، زیرا ویژگی‌های ضدتروریستی منحصربه‌فردی دارد.

  http://www.iranpressnews.com/source/203672.htm#

  بی بی سی فارسی و رادیو فردا دست پاچه دارند رد پای قر قیزی و قزاقستانی تروریست تعلیم دیده در روسیه را پاک میکنند که به ترکیه رفته و عده بیشماری بیگناه را به قتل رسانده بدون اینکه تور های امنیتی ترکیه که کردها و ارمنی ها نمی توانند به سادگی از ان بگریزند را تحریک کرده باشد .

  http://www.radiofarda.com/a/28211800.html
  مقامات دولتی در قرقیزستان می‌گویند مردی که تصویر و مشخصات پاسپورتش به عنوان متهم حمله به کلوب شبانه در استانبول منتشر شده، مظنون این حمله نیست.

  —————————————————————————

  مردی که از سایه خودش میترسد و از نزدیکانش هم بیم دارد

  معلوم نیست چرا مارکسیست های ایرانی اینقدر برای خایه های آبرفته او تبلیغ میکنند

  او در ترکیه که هدف آسانی است (Democracy) به ترور دست میزند و نیروهای تعلیم دیده قرقیزی که باید علیه او بجنگند را روانه ترکیه میکند

  فرودگاه استانبول را با تمام حفاظت امنیتی به رگبار میبندد

  همه اینها برای تسلط بر ترکیه است

  در اروپا افرادی مثل مرکل متوجه نیستند و عملا به پوتین در رفتن اردوغان به آغوش پوتین کمک میکنند . امریکا درگیر بازیهای ترامپ – کلینتون از خطر روسیه و پوتین غافل است . همه چیز برای سو استفاده یک مرد کوچک ولی مصمم برای اقدامی غافلگیر کننده آماده است . او میخواهد مثل لنین که در اقلیت کامل بود ولی از خلا سو استفاده کرد ، از بی عملی حاکم بر دموکراسی لیبرال استفاده کند . باید دید تیزهوشانی مثل مک کین و لیندزی گراهام که او را به خوبی میشناسند و درگیر بازی مسخره حزبی نمی شوند وقتی پای دموکراسی امریکا و دولت امریکا در میان باشد ، راه او را سد و نقشه کودکانه او را نقش بر آب میکنند ، یا آنها که فریب او را خرده اند انقدر درگیر بازی حزبی میشوند که کار از کار بگذرد .

  همه اسناد تا کنون نشان از ان دارد که کنترل داعش در دستان پوتین است . د اعش بزرگترین خدمت را به اسد کرده و اسد در به وجود آمدن ان اولین نقش را بر عهده داشته . عزت ابراهیم و نقشبندیه و ارتش منحله صدام و بغدادی که افسر ارتش صدام است همه یک گروه بعثی ضد آمریکایی و موافق روسیه را تشکیل میدهند که مغز و اعصاب دا عش را در اختیار دارند . کمک های عربستان و ترکیه به این گروه صرفا تاکتیکی بوده و اینها کنترلی روی ان ندارند .بازوی این گروه مشتی جوان فریب خورده مغز شسته کور دل مسلمان هستند که دشمن و دوست خود
  نمی شناسند