سرانجام ماگوسفندان، در کنارقصابان و گرگهای درنده به کجا می کشد؟! ۳

پیش گفتار:

دولت ها و حکمرانان، کارگزاران، نمایندگان، مستخدمین، و پاسخ گویان به ملت های خودند. آنان در برابر حقوق و مزایائی که دریافت می کنند مسئول اعمال و رفتاری اند که روزانه به نفع یا زیان ملت خود انجام می دهند. ملت ها اختیار دارند و می توانند هرزمانی که ضروری بدانند یک، یا چند نفر، و یا همه اعضای دولت و حکمرانان کشورشان را از کار بر کنار کنند.  آیا چنین چیزی در کشور تازی زده و عقب مانده ما تا کنون سابقه داشته است؟!.

آیا در کشور ما نیز چنین بوده؟

شوربختانه در کشور ایران در سرتاسر تاریخ چنن نبوده و هم میهنانمان گوسفندانی بی آزار و بی زبانی بوده اند که در کنار چوپانان چاقو بدست، قصابان ساطور کش و گرگهای درنده گرسنه می زیستند و حاکمان درنده و گرگ صفت هرآن اراده می کردند یکی از ما را به سلاخی می کشاندند.
شمار بی شمار چوب های دار ولی فقیه در این ۳۷ سال گذشته، و گروه نامحدود و نا شناخته زندان های گمنام غیر قابل زیست حتی برای حیوانات تحت حمایت و گردانندگی پاسداران بی وجدان وطن فروش، نشانه ای از گرگ صفتی حاکمان و مزدوران آنان در این کشور، و رفتاری ضد انسانی و گوسفند پندار آنان با هم میهنان نجیب، آرام، و بی آزارما  نمودار این حقیقت است.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه گوسفندانی شاهد کشار گوسفندان دیگرند ولی از خود هیچ حرکتی نشان نمی دهند. همانگونه که ما در برابر اعدام ها بی تفاوتیم حتی به تماشای آنها و دست و پا زدن هم میهنانمان می پردازیم.

چرا نتوانستیم تا کنون از حقوق خود دفاع کنیم؟

حقیقت آن است که هر انسانی در هنگام برخورد با حیوانات درنده، از خود دفاع کرده و واکنشی در حد توانائی اش از خود نشان می دهد. آیا ما تاکنون در برابر وحشیگری و درندگی رژیم گرگ آسای ولایت فقیه از خود عکس العملی نشان داده ایم؟! آیا کمترین دفاع کردیم؟. شوربختانه مانیز گوسفندانی بوده ایم که در کنار چوپان و قصاب چاقو به دست زندگی کرده ایم و هرآن تنی از ما با اراده ولایت فقیه بر بالای چوبه دار رفته، و ما در پائین چوبه دار به چرای خود پرداختیم و خم به ابرو نیاوردیم.

چرا ما نخواستیم در برابر گرگهای حاکم ایستادگی کنیم؟

به چند دلیل زیر این موضوع تاکنون عملی نشده است:babk-khoramdim

۱- ما همچنان در انتظار معجزه ایم

یکی از علت های بی تفاوتی و ساکت ماندن هم میهنان ما در برابر آدمخواران ولایت فقیه در انتظار معجزه بودن است. گروهی از ما به امید آنیم که عربی بنام امام زمان که ۱۴۰۰ سال پیش در ته چاهی مخفی شده ! (حال، چرا، چگونه، و به چه دلیل؟) ناگهان از چاه بیرون آمده با شمشیر (توجه کنید آنهم با شمشیر) بر مردم بتازد و اکثریت مردم جهان که از دیدگاه مذهب فانتزی شیعه کافرند از پای در آورد تا آنجا که تا زیر شکم اسبش را خون فراگیرد.
آنگاه اگر ما زنده ماندیم و توانستیم از آن دریای خون نجات یابیم خواهیم توانست با توسل و در کنار ولی فقیه (روضه خوان ۵ تومانی) به زندگی نکبت بارکنونی خود ادامه دهیم.

۲- توسل به قبر مردگان

توسل به قبر مردگان تازی مانند حسین ابن علی در کربلا، توسل به علی ابن ابیطالب، رضا در مشهد، قمر بنی هاشم،، همچنین قم، شاه عبدالعظیم و صدها امامزاده دیگر برای نجات میهن نیز کار حماقت بار دیگری است که گریبانگیر عده ای از ما ایرانیان شده است.
کشور ما از تازیان در این ۱۴ سده بیش از هر ملیت دیگر زیان دیده  است. به عنوان نمونه، حسن و حسین، فرزندان علی اب ابیطالب به دستور عمر همراه فرمانده لشکر او به ایران یورش آورده و در قلع و قمع و کشتاد هم میهنان ما  در شمال ایران فعالیت گسترده ای داشتند.hossein-ibn-talib-babk-khoramdim

۳– انتظار دیگر ما اقدام نظامی آمریکا است

گروهی از ما روز را به شب، و شب را به روز می رسانیم در انتظار و به امید آن که دولت آمریکا با همکاری کشورهای اروپائی با حمله نظامی رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را نابود کرده و کشورمان را از شر آخوند در امان سازد. این طرز فکر بیشتر در خوش نشینان لوس انجلس، طرفداران خانواده پهلوی، سرمایه داران، و همراهان آنان در ایران است. بی گمان شاهزاده رضا پهلوی نیز همچنان خواب آرام بخش و شادی آفرین را می بیند و به زندگی بیشتر امید وار می شود.

البته اگر ما با واقعیت گرائی برنامه آمریکا و کمپانی های نفتی آن در کودتای ضد انسانی سال ۱۹۵۳ با همکاری انگلیس، یا همکاری آمریکا با کشورهای اروپائی در به قدرت رساندن خمینی کلاش و جنایتکار، و نقش انگلیس در همکاری با رژیم شوروی در تجزیه ایران و جداکردن بخش های بزرگ کشورمان در دوران رژیم ضد ایرانی قاجار  دنبال کنیم هرگز کشورهای دیگر را به عنوان دوست واقعی و شریک در سرنوشت خود نخواهیم دانست.

یک صحنه از کودتای ننگین آمریکایی – انگلیسی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با راهنمایی و ارشاد اشرف پهلوی، و لات ها و اراذل تهران مانند شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ صورت گرفت، در نتیجه دموکراسی و مشروطیت برای همیشه به خاک سپرده شد، و مصدق ‍نخست وزیر مردمی به نقاط گوناگون تبعید و سرانجام در تبعید و بیماری در خانه خود جان سپرد. بنابراین، آمریکا تا کنون کمترین دوستی با کشور ما نداشته است. آوردن خمینی جنایتکار به ایران نیز تا اندازه زیادی با تأیید و خواسته آمریکا بود.

یک صحنه از کودتای ننگین آمریکایی – انگلیسی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با راهنمایی و ارشاد اشرف پهلوی، و لات ها و اراذل تهران مانند شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ صورت گرفت، در نتیجه دموکراسی و مشروطیت برای همیشه به خاک سپرده شد، و مصدق ‍نخست وزیر مردمی به نقاط گوناگون تبعید و سرانجام در تبعید و بیماری در خانه خود جان سپرد. بنابراین، آمریکا تا کنون کمترین دوستی با کشور ما نداشته است. آوردن خمینی جنایتکار به ایران نیز تا اندازه زیادی با تأیید و خواسته آمریکا بود.

۴- به امید رژیم اسلامی نشسته ایم!

واه چه امید پوچ و واهی ای!. مانند آن که گوسفندانی به چاقو تیز کردن قصاب می نگرند و لی امیدوارند که مورد محبت و مهربانی او قرار گیرند. بی گمان، رژیم اسلامی ایران که تفاله و ته مانده تازیان جنایتکارند و تا کنون خاک کشورمان را به توبره کشیدند، از دشمن ترین دشمنان ما و از گرگ ترین گرگها، به گوسفندان بوده اند.

اگر ما یک فرد تازی، تازی مرام، چنگیز، تیمور لنگ و وارثان آنان، و دیگر کسانی که با طمع و حرص ورزی به خاک کشورمان تجاوزکرده و ی بدانچشم دوخته باشند از خود بدانیم و در کنار آنان به آرامی راه برویم، و یا زندگی کنیم ما همان گوسفندانی نیستیم که گرگهای دندان تیز گرسنه و قصابان چاقو به دست را نمی بینیم که می خواهند تا چند لحظه بعد ما را به نوبت به سلاخه می کشند؟!.

آیا در اسرائیل فردی را می توان یافت که طرفدار هیتلر و یا در هندوستان طرفدار محمود غزنوی باشد؟!. حال، چگونه ما مردم گوسفند مرام، تازیانی که اجداد ما را قتل عام کرده و به ناموسمان هزاران بار تجاوز کرده اند، مرید و وفادارشان مانده ایم و حتی برای گورشان صحنه و بارگاه می سازیم و به زیارت و بوسیدن خاکشان می رویم. آیاما همان گوسفندانی نیستیم که خود را تسلیم قصاب و گرگ می کنیم؟!.

۵- از خارج نشینان انتظار کمک داریم!.

ایرانیانی که در دیگر کشور ها زندگی می کنند، همگی از ترس جان خود، و یا برای آن که از گرگهای درنده و شر آنان دور بمانند و نفس آنان به صورتشان برخورد نکند جلای وطن کرده اند و از دوری زادگاه خود همچنان رنج می برند. آنان نمی توانستند بره بمانند و نظاره گر چاقوی تیز قصاب و قطع کردن شاهرگ جوانان سلحشور مملکت بآشند. آنان هم که در پشت بلند گوها فریاد می زنند، در حقیقت از دل پر و قلب شکسته اشان است که دورادور شاهد پاره پاره شدن مملکت خود به دست یک مشت آخوند بی شرافت ضد انسانند و راه نجاتی برای آن نمی یابند.

isis-islam

۶- گروه ما تاکنون چه کرده اند؟!

نگارنده، به کمک همکاران اندیشمند و گرانمایه ام در درازای بیش از هفت سال گذشته تا کنون، با دست ناتوان و بودجه صفر و کمترین همراهی از هرفرد و گروهی، صدها مقاله های گوناگون در زمینه های سیاسی، فرهنگی، دینی، انتقادی همانند شمار زیادی کتابهای  ارزنده و جامعه ساز برای روشنفکری جامعه ایرانی  نوشته و پخش نمودیم که بی گمان مورد مطالعه و بررسی اقشار گوناگون میهنمان قرار گرفت.

وانگهی، نگارنده که در سنین بالای عمر روزگار خود را به سختی می گذرانم و به اصطلاح آفتاب لب بامم چه کمک دیگری در راه میهنم می توانستم بکنم که نکرده ام؟!.. هنگامی که اکثریت جوانان، مردان، و زنان برومند و غیور کشورمان، همچنان ساکت و بی تفاوت نشسته اند، و حتی گروهی از آنان آب به آسیاب دشمن می ریزند، از من پیر ناتوان دست و پا شکسته چه انتظار بیشتری می توان داشت؟. این ناتوانی ها، مرا به یاد مادر پیرم می اندازد که در برابر سختی ها، همیشه می گفت: “ نه دستی  دارم که بر سر زنم، و نه پائی دارم که بر در زنم”.

تنها راه امید نجات ایران

برای نجات کشور از دست لاشخوران ولایت فقیه، پاسداران و بسیجی های ضد مردمی و بازگرداندن آن به جامعه بین المللی، تنها یک راه وجود دارد و آن خیزش یک پارچگی و همگانی ملت ایران، مانند مردم الجزایر در برابر فرانسه، مردم شیلی در برابر پینوشه، مردم مصر در برابر مبارک و محمد مرسی و یا مردم لیبی در برابر قذافی  می باشد. وگرنه، آش همان آش، و کاسه همان  کاسه است. نه تنها چوب های دار آخوند در کشور تعطیل بردار نیست، بلکه بر شمار قربانیان مکتب آخوند هر لحظه افزوده می شود!،

در این جا این پرسش به وجود می آید که آیا رشد فکری  و میهن دوستی ما مانند مردم شیلی، الجزایر، لیبی و مصر تا بدان درجه رسیده است که منافع شخصی و خود خواهی و تکروی را کنار بگذاریم، یک بار هم که شده در تاریخ بایکدیگر، هم صدا و هم پیمان وجود نحس آخوند را از کشورمان برای همیشه پاک سازیم؟.

ویدیوئی که خیزش و انقلاب یک پارچگی مردم مصر در برابر دیکتاتوری حسنی مبارک را نشان می دهد.

از آنچه گفته شد:

ما مردم ایران عادت نکرده ایم که در برابر ظلم و ستم حاکمان بایستیم و از خود دفاع کنیم. سکوت و بی تفاوتی ما مانند گوسفندانی است که در برابر گرگها و قصابان چاقو به دست به نوبت و بی حرکت می ایستند تا نوبت سلاخی آنان فرا رسد. واکنش ما نیز در برابر اعدام های پی در پی هم میهنانمان و بی تفاوتی امان در برابر حلق آویز شدن آنان، با حرکت جمعی گوسفندان درون کشتارگاه و  نظارگر بودن آنها در کشتار گوسفندان دیگر تفاوتی نمی کند

نکته پایانی:

تنها راه نجات میهنمان از دست خونخواران و جنایتکاران ولایت فقیه، هماهنگی و ایستادگی  یک پارچه همه ما در برابر رژیم است. آنچنان که مردم مصر در برابر مبارک و محمد مرسی، مردم لیبی در برابر قذافی، مردم شیلی در برابر پینوشه و نمونه کشورهای دیگر ایستادگی کردند

راه آسان و کم هزینه تر دیگری نیز وجود دارد و آنهم اعتصاب منفی است. همانگونه که ما اگر از یک فروشنده ناراضی باشیم دیگر به مغازه او باز نمی گردیم، دلخوری و نفرت ما از رژیم آدمخوار ولایت فقیه باید موجب آن باشد که اگر ایستادگی نمی کنیم و با رژیم به روش های گوناگون نمی جنگیم، دست کم هرجا که آخوند و یا برنامه سیاسی و گردهم آئی افراد وابسته به رژیم باشد، باید آن جا را خلوت کنیم و در آن حضور نیابیم. آیا ما ملت ایران بدان رشد عقلی رسیده ایم که یکی از این دونوع مبارزه با رژیم را پیاده کنیم و به مرحله عمل در آوریم؟!.

 • ایرانی

  اختلاس ۸ میلیاردی الیاس قالیباف و فرار به انگلستان رو به سردار قالیباف و عمام خایه منی تبریک میگم

 • ever

  ما مردمی هستیم خودخواه و مدعی و تمامیت خواه و به نطر میاد که این روحیه که از قرن های پیش تو وجود ما ایرانیا رخنه کرده به این راحتی ها از خلق و خوی ما بیرون رفتنی نیست که شاید بشه گفت حاصل ژن ها و نژادها و قومیت های مختلفیه که تو این مملکت هست که باعث عدم یکپارچگی ما مردم می شه.و چون سیستم زندگی تو این مملکت طلسم شده سیستم ارباب رعیتی و خان و خان بازی هستش وملاک سعادت و آقایی تو این مملکت داشتن پول و ثروت بیشتره و الانم به یک شکل دیگه ای در جریانه این خودش باعث شده تا از ما ایرانی ها مردمی سودجو و فرصت طلب بسازه که از هر فرصتی برای بیشتر بردن استفاده کنیم.واقعیت تلخ اینه که بزرگترین مشکل ما ایرانیا هیچکس نیست جز همدیگه که هیچ وقت نمی تونیم با هم کنار بیایم .

 • korreh kharhaye rousi

  مقام‌های اطلاعاتی آمریکا: روسیه بی‌تردید در انتخابات آمریکا دخالت کرده است
  http://www.radiofarda.com/a/f8-us-congress-probe-russia-cyber-attacks/28215852.html
  نوام چامسکی: “پایان دنیا”، چگونه انتخاب ترامپ برای بشریت تهدیدی بی‌سابقه است
  http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222269.php
  —————————————————————————————
  نوام چامسکی گل سر سبد مارکسیست های روسی در ایران باز اظهار فضل نموده که انتخاب ترامپ تهدیدی برای بشریت است ! یک کلام از مادر عروس ! این آقا استاد زبان شناسی است یعنی از سیاست و اقتصاد و امنیت ملی و تجارت بین المللی از ترامپ بیشتر نمی داند . در مورد تاریخ قدرت هم چیزی نمی داند به همین دلیل تجاوز امپریالیستی پوتین به کریمه و اوکراین و لشگر کشی او به سوریه برای سفت کردن زیر پای یک دولت دست نشانده منفور مردم سوریه و آلت دست ج ا و گروه تروریست حزب الله را ندیده میگیرد ! این آقا از طالبان و القاعده هم در ان جنایت آشکار تلویحا دفاع کرد . مثل طبری که از بی شعوری او همین بس که این جوجه مارکسیست روسی ف م سخن گفت او میخواسته با پشتیبانی و منحرف کردن خمینی و ولایت فقیه ، از روی مراحل تاریخی بپرد و از جامعه تازه شهری شده توسط شاه مدرن یک مدینه فاضله امام زمانی بسازد که پس از مبارزه با امریکا یک هویی بشود سوسیالیستی و همینجور بیخودی کمونیستی شود و این در حالی است که طبری و رفیق جاسوس روسی او کیانوری
  خد ا خدا میکرده اند که نکند یک وقتی کسی در تلویزیون از آنها بپرسد که آیا به خدا اعتقاد دارند یا نه و آنوقت خمینی و خلخالی و مصباح متوجه شوند آنها به دین باور ندارند و آنها را بکشند !!!! ای خاک بر سر شما عمله های کون کش روسی . وقاحت تا این حد ؟ یعنی بهشتی و خمینی و رفسنجانی و خامنه ای و مصباح و مطهری نمی دانستند توده ایها کافر هستند ؟ این همه مارکسیست روسی الان در غرب نشسته و یا در ایران هستند . هیچ کدام از آنها را نکشتند اما فرخ زاد و سامی و هاله سحابی و قطب زاده و تیمسار اویسی و فرخ رو پارسا و فروهر ها و لاجوردی و حتا احمد خمینی و لاهوتی و صابر و بسیاری مسلمان دیگر را کشتند . طبری علنا
  د رمقابل دوربین گفت ماتریالسیم یعنی مونیستی ، واحد ، یگانه ، توحیدی ! او میدانست دروغ میگوید . او میدانست خیانت میکند ، او میخواست دین روسی اش را همرنگ دین اسلام فقاهتی کرده و با استفاده از التقاطی که شریعتی به منظور جذب جوانا ن به دین سنتی تزریق کرده بود نشان داده و به همراه توطیه های سیا سی و اقتصادی و نظامی روسیه همه گروه ها و احزاب و شخصیت های ایرانی را ترور و از صحنه خارج کند تا سر بزنگاه مثل افغانستان کودتا کرده و یک الاغ روسی مثل همین طبری – فرخ نگهدار – کیانوری را بچپانند به ایران به نام انقلاب کارگری ! یک فاشیست جنایت کار مثل همین اسد و قذافی و صدام و یا یک تروریست روسی مثل همین چه و همان کاسترو و یا یک ابله پاپیولیست روسی مثل همین چاوز و مادرو .
  کیانوری به بهشتی در برابر تلویزیون التماس میکرد چرا ما این همه از امام ! حمایت میکنیم و از
  ج ا ولی شما ما را دوست حساب نمیکنید ! بهشتی خوب میدانست که این خر مهره روسی دنبال چیست . به او پوز خندی زد و گفت شما هم دنبال چیز های دیگری هستید . پس از ان بود که کیانوری فهمید بهشتی باید حذف و رفسنجانی که جاه طلب تر و جاهل تر بود بر کشیده شود . طرح قتل بهشتی به تصویب شوروی رسید و بهزاد نبوی مهره آنها در نیروی حفظ امنیت آنرا اجرا کرد. خامنه ای را هم چون میدانستند ممکن است با آنها همراه نشود یک نیم شوک دادند . باهنر هم که خر اینها نمیشد با رجایی خشک سر که هیچ چیزی از هیچ کجا نمی دانست ساندویچ کردند . طبری چطور خیانت شوروی به مصدق ، فرقه دموکرات آذربایجان ، نهضت جنگل و قاضی محمد را ندیده بود ؟ فقط یک احمق مارکسیست روسی میتواند اینقدر خوش خیال باشد یا یک مارکسیست اسلامی مثل موسوی ، پیمان …..