تجزیه طلبی یعنی کمک به دوام و مشروعیت رژیم اسلامی ۳

ستمی هزار ساله بر مردم ایران

از زمانی که اعراب بر ایران مسلط شدند تا به امروز ، کمتر ژمانی را می توان یافت که مردم ایران نفس راحتی کشیده باشند. پس از اعراب اقوام آسیای شرقی و مرکزی بر ایران تاختند و پس از آن هم ایران گرفتار استعمار روسیه و انگلیس شد که تا به امروز ادامه دارد.

از پایان دوران صفویه . آغاز تجزیه ایران، دیگر مردم مرزنشین ایران روز خوش نداشته اند و خاک مرزهای ایران در خون مردمان این دیاران غرق است.

قسمتهای جداشده از ایران پس از نادرشاه افشار. تجزیه ایران چه کمکی به مردم آن منطق کرده است؟ آیا مشکل آزادی و دموکراسی در کوچک و ضعیف شدن یک ملت و یک کشور است؟ چه کسی از کوچک شدن یک ملت سود برده است؟ چه کسی ضرر کرده است؟

تجزیه ایران چه کمکی به مردم آن مناطق کرده است؟ آیا مشکل آزادی و دموکراسی در کوچک و ضعیف شدن یک ملت و یک کشور است؟ چه کسی از کوچک شدن یک ملت سود برده است؟ چه کسی ضرر کرده است؟

حکمرانان ایران عمدتاً توجهی به مردم نداشته و ندارند. در دوران قاجار این تظلّم خواهی به مشروطیت انجامید و کورسوی امیدی برای جهش ایران بسوی پیشرفت و دموکراسی باز شد که با جنگ اول جهانی و قحطی دهشتناک و همچنین ظهور تجزیه طلبانی چون میرزاکوچک خان و شیخ خزعل ، این آزادی نسبی دوباره به دیکتاتوری رضاخانی رسید. دکتر مصدق در مجلس از پادشاه شدن رضاخان بشدت انتقاد نمود و به او گفت : شما اگر می خواهید خدمت کنید باید نخست وزیر بمانید و دز قانون اساسی مشروطه پادشاه قدرت اجرایی ندارد. این گفته مصدق درست بود و ظهور سلسله پهلوی اگرچه با خدمات پدر و پسر همراه بود ولی ایراد بزرگی پیش آمد که یک بازگشت به گذشته بود و مشروطه را هدر داد.

چگونه مشروطه هدر شد؟

پرداختن به قومیت بجای ملیت بزرگترین دلیل شکست اهداف مشروطه در پایان دوران قاجار بود. قومیتهای مختلف بجای آموختن دموکراسی و تلاش برای دریافت حقوق انسانی خود از راه پارلمان تازه تأسیس مشروطه فریب سران قدرت طلب و مال اندوز خود را خوردند و ایران را به پرتگاه تجزیه رسانیدند. این شرایط بود که ظهور استبداد را در دوران رضاشاه زمینه سازی کرد. رضاشاه خدمات بسیار انجام داده است ، اما وابسته شدن حکومت به “یک نفر” باعث شد که با سقوط او ،دوباره پایه های سلسله پهلوی لرزان شود.

پرداختن به قومیت بجای ملیت بزرگترین دلیل شکست اهداف مشروطه در پایان دوران قاجار بود. قومیتهای مختلف بجای آموختن دموکراسی و تلاش برای دریافت حقوق انسانی خود از راه پارلمان تازه تأسیس مشروطه فریب سران قدرت طلب و مال اندوز خود را خوردند و ایران را به پرتگاه تجزیه رسانیدند.

پرداختن به قومیت بجای ملیت بزرگترین دلیل شکست اهداف مشروطه در پایان دوران قاجار بود. قومیتهای مختلف بجای آموختن دموکراسی و تلاش برای دریافت حقوق انسانی خود از راه پارلمان تازه تأسیس مشروطه، فریب سران قدرت طلب و مال اندوز خود را خوردند و زحمات بزرگانی چون ستارخان را نابود کرده، ایران را به پرتگاه تجزیه رسانیدند.

محمد رضاشاه فقید هم هرچه به پایان دوران ۳۷ ساله حکومتش نزدیک شد بیشتر از مردم فاصله گرفت و حکومت هم بشدت به شخص شاه وابسته شد ، تا جایی که همه می دانستند با مرگ و یا خروج محمدرضاشاه از حکومت ، رژیم پهلوی سقوط خواهد کرد که چنین هم شد. ای کاش شاه چنان حکومت می نمود که امور مطابق قانون مشروطه انجام می شد و در آن صورت بود که تغییر و حتی حذف شاه تأثیری در سیستم اداره مملکت نمی داشت. اینکه چرا با خروج شاه ، ارتش و نظام شاهنشاهی با آن سرعت فرو ریختند ، زیرا که شاه کشور را بشدت به وجود شخص خود وابسته نموده بود.

آیا تجزیه راه حل ایجاد دموکراسی است؟

اینکه ایران به چند کشور تقسیم شود ، تغییری در فرهنک دیکتاتور طلب و رعیّت گونه مردم ایران ندارد. سالهاست که کردستان عراق حکومت خودگردان دارد. این حکومت میان بارزانیها و طالبانیها  تقسیم شده است و  درگیری میان احزاب مختلف کرد همچنان ادامه دارد.

هموطنان تجزیه خواه از خویش بپرسید که علت تجزیه خواهی شما چیست؟ آیا علت آن با آزادیخواهی مردم دیگر شهرهای ایران تفاوت دارد؟ آیا در فارس و خراسان و شهرهای فقیر استانهای مرکزی مردم اعدام نمی شوند؟ آیا آزادی مذهبی دارند؟ آیا یک شیعه می توان بگوید ، با ولایت فقیه من درآوردی مخالف است؟ تعداد زندانیان و اعدامیهای سیاسی را ببینید؛ کدام شهر ایران است که فقر و فلاکت نداشته باشد؟ آمار بیکاری استانهای فارس، لرستان و کهکیلویه را دیده اید؟ آیا براستی تجزیه ایران به چند کشور کوچک راه حل مشکلات ماست؟ کدام مشکل هست که در دموکراسی حل نمی شود ولی با تجزیه حل می شود؟ مشکل اصلی و همیشگی ایران نبود آزادی و دموکراسی است.

هموطنان تجزیه خواه از خویش بپرسید که علت تجزیه خواهی شما چیست؟ آیا علت آن با آزادیخواهی مردم دیگر شهرهای ایران تفاوت دارد؟ آیا در فارس و خراسان و شهرهای فقیر استانهای مرکزی مردم اعدام نمی شوند؟ آیا آزادی مذهبی دارند؟ آیا یک شیعه می توان بگوید ، با ولایت فقیه من درآوردی مخالف است؟ تهداد زندانیان و اعدامیهای سیاسی را ببینید؛ کدام شهر ایران است که فقر و فلاکت نداشته باشد؟ آمار بیکاری استانهای فارس، لرستان و کهکیلویه را دیده اید؟ آیا براستی تجزیه ایران به چند کشور کوچک راه حل مشکلات ماست؟

هموطنان تجزیه خواه از خویش بپرسید که علت تجزیه خواهی شما چیست؟ آیا علت آن با آزادیخواهی مردم دیگر شهرهای ایران تفاوت دارد؟ آیا در فارس و خراسان و شهرهای فقیر استانهای مرکزی مردم اعدام نمی شوند؟ آیا آزادی مذهبی دارند؟ آیا یک شیعه می توان بگوید ، با ولایت فقیه من درآوردی مخالف است؟ تعداد زندانیان و اعدامیهای سیاسی را ببینید؛ کدام شهر ایران است که فقر و فلاکت نداشته باشد؟ آمار بیکاری استانهای فارس، لرستان و کهکیلویه را دیده اید؟ آیا براستی تجزیه ایران به چند کشور کوچک راه حل مشکلات ماست؟

تجزیه طلبان و ریختن آب در آسیاب رژیم

کسانی که در برابر ستم و ظلم رژیم اسلامی ایستاده اند ، بارها در هنگام بازجویی انگ تجزیه طلبی خورده اند. مردم هم گاهی آزادی خواهان و دموکراتها را تجزیه طلب می دانند! این یک برنامه است از سوی رژیم و اطلاعات ، تا جنبشهای آزادیخواه و برانداز را به تجزیه طلبان متصل نماید. تا می خواهیم مخالفتی کنیم ، نقدی بنویسیم و بگوییم عده ای از همین اطلاعاتی ها و اطرافیانشان در میان مردم زمزمه راه می اندازند که : « با برانداختن رژیم ، کشور تجزیه می شود! ». رژیم اسلامی خود را بعنوان مدافع مرزهای ایران معرفی می کند و منتقدان خود را عناصر وابسته و تجزیه طلبان می خواند .

این روش اطلاعات رژیم اسلامی در منحرف کردن اذهان از جنایات و دزدیهایش است تا به حیات نامشروع خود ادامه دهد. عوام فریب خورده چند بار سنگ داعش را به سینه زده اند که بدون سپاه و رژیم اسلامی ، داعش ناموس ایران را فنا می کرد؟ غافل از اینکه ایجاد داعش محصول شرّی است که خمینی و دیگر ملایان 37 سال پیش در منطقه ایجاد نمودند و هنوز ادامه دارد

این روش اطلاعات رژیم اسلامی در منحرف کردن اذهان از جنایات و دزدیهایش است تا به حیات نامشروع خود ادامه دهد. عوام فریب خورده چند بار سنگ داعش را به سینه زده اند که بدون سپاه و رژیم اسلامی ، داعش ناموس ایران را فنا می کرد؟ غافل از اینکه ایجاد داعش محصول شرّی است که خمینی و دیگر ملایان ۳۷ سال پیش در منطقه ایجاد نمودند و هنوز ادامه دارد

این روش اطلاعات رژیم اسلامی در منحرف کردن اذهان از جنایات و دزدیهایش است تا به حیات نامشروع خود ادامه دهد. عوام فریب خورده چند بار سنگ داعش را به سینه زده اند که بدون سپاه و رژیم اسلامی ، داعش ناموس ایران را فنا می کرد؟ غافل از اینکه ایجاد داعش محصول شرّی است که خمینی و دیگر ملایان ۳۷ سال پیش در منطقه ایجاد نمودند و هنوز ادامه دارد.

رژیم اسلامی با استفاده از تجزیه طلبان به مردم اینگونه القا نموده است که با سقوط این رژیم ، کشور تجزیه خواهد شد. چه تجزیه طلبانی که در تلویزیونهای مشکوک به بهانه دموکراسی می آیند و از تجزیه شدن ایران با افتخار دفاع می کنند ، چه بسا آنها مأموران اطلاعات رژیم باشند که سعی در ارعاب مردم  داشته و توسل از ناچاری به رژیم دزد اسلامی را بیافرینند. در واقع مردم می بینند که بهتر است با رژیم جهل و فساد و خون بسازند تا اینکه به سرنوشت عراق و سوریه دچار شوند. براحتی می توان حس کرد که نفوذ اطلاعات رژیم اسلامی در بسیاری از تلویزیونهای مثلاً آزادیخواه خارج از کشور تا جایی است که این تلویزیونها از مهمانان تجزیه طلب دعوت می کنند! این چیزی جز کمک به دوام رژیم و آب در آسیابش ریختن است؟

رژیم اسلامی با استفاده از تجزیه طلبان به مردم اینگونه القا نموده است که با سقوط این رژیم ، کشور تجزیه خواهد شد. چه بسیار از تجزیه طلبانی که در تلویزیونهای مشکوک به بهانه دموکراسی می آیند و از تجزیه شدن ایران با افتخار دفاع می کنند ، مأموران اطلاعات رژیم باشند که سعی در ارعاب مردم و توسل عوام به رژیم دزد اسلامی داشته باشند. در واقع مردم می بینند که بهتر است با رژیم جهل و فساد و خون بسازند تا اینکه به سرنوشت عراق و سوریه دچار شوند. براحتی می توان حس کرد که نفوذ اطلاعات رژیم اسلامی در بسیاری از تلویزیونهای مثلاً آزادیخواه خارج از کشور تا جایی است که این تلویزیونها از مهمانان تجزیه طلب دعوت می کنند! این چیزی جز کمک به دوام رژیم و آب در آسیابش ریختن است؟

رژیم اسلامی با استفاده از تجزیه طلبان به مردم اینگونه القا نموده است که با سقوط این رژیم ، کشور تجزیه خواهد شد.  تجزیه طلبانی که در تلویزیونهای مشکوک به بهانه دموکراسی می آیند و از تجزیه شدن ایران با افتخار دفاع می کنند ، چه بسا مأموران اطلاعات رژیم باشند که سعی در ارعاب مردم و توسل عوام به رژیم دزد اسلامی داشته باشند. در واقع مردم می بینند که بهتر است با رژیم جهل و فساد و خون بسازند تا اینکه به سرنوشت عراق و سوریه دچار شوند. براحتی می توان حس کرد که نفوذ اطلاعات رژیم اسلامی در بسیاری از تلویزیونهای مثلاً آزادیخواه خارج از کشور تا جایی است که این تلویزیونها از مهمانان تجزیه طلب دعوت می کنند! این چیزی جز کمک به دوام رژیم و آب در آسیابش ریختن است؟

تحریف ملت

وقتی می گوییم ملت ترکیه منظور چیست؟ منظور هر کس با شناسنامه ترکیه است. وقتی می گوییم ملت امریکا منظور چیست؟ منظور هرکس با شناسنامه امریکاست. ملیّت امریکایی قابل کسب کردن است و شما می توانید آن را در طول زندگی بدست آورید. اما آیا می توان گفت ملت ترک ؟ این عبارت را گرامیان پان ترک بکار می برند تا خود را به ترکیه متصل نمایند. اما واقعیت چیست؟ اگر به دانشنامه ها مراجعه فرمایید چه فارسی و انگلیسی می بینید که علاوه بر اشتراکات فرهنگی و قومی نیاز به یک “حکومت” هست تا “ملتی” بوجود آید. بعنوان مثال مردم ایران و مردم تاجیکستان دو ملت مختلفند، چرا دوملیّت مختلفند. یک ملت تاجیکستان داریم درون مرزهای سیاسی تاجیکستان و ملت ایران داریم درون مرزهای ایران. اینکه اشتراکات فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان بسیار است ، این که موضوع فرهنگی است؛ مرزهای فرهنگی از مرزهای سیاسی جداست. پس اگر بگوییم : اقوام فارسی زبان ، فارسی زبانان ایران و تاجیکستان و هر کشور دیگری را شامل می شود. بنابر این گفتن عباراتی چون : ملت فارس ، ملت کرد، یا ملت ترک همگی نادرست است. همچنین است ملت عرب؛ ملت مصر، ملت عراق و ملت تونس درست است چرا که شرط اصلی ایجاد یک ملت ، مرزهای سیاسی است. این تعریف در اروپا جا افتاده است و بدان “حقوق بر اساس مرز سیاسی ” یا “right of the soil” می گویند

اما چرا تجزیه طلبان بر واژه “ملت” بجای “قوم” تاکید دارند و مرتب سعی در تحریف آن دارند؟ چون با ایجاد و جا انداختن این ترکیب نادرست سعی دارند مقدمات یک حکومت را ایجاد نمایند. در واقع بجای آنکه از یک حکومت ملتی زاده شود ، سعی دارند برعکس عمل نمایند و از ایجاد یک ملت به حکومت برسند.

کشورهایی چند ملیتی هستند یعنی تشکیل شده از چندین قوم با ملیتهای مختلف، این کشورها جوان هستند و تازه تشکیل شده اند. اما همین کشورها هم سعی دارند به یک “ملت” واحد تکیه نمایند. مثلاً می گویند “ملت بحرین” هرچند که بحرین کشوری نوپا متشکل از اقوام و ملیتهای مهاجر مختلف است.

قومیت را اما نمی توان تغییر داد و تا آخر عمر با ماست. نگارنده می تواند به کشوری کوچ کند و با کسب ملیت جدید ، خود را عضو آن ملت بداند ولی قومیت فارس،ترک و عرب نگارنده تغییر نخواهد کرد. یک هموطن ترک اگر در ایران باشد ،جزء ملت ایران است و اگر در ترکیه هم باشد تا زمانیکه شناسنامه ترکیه ای ندارد ، باز جزء ملت ایران است هرچند که زبانش ترکی است. یک ازبکستانی هم اگرچه ترک زبان است و فرهنگ و قومیت ترک دارد ولی عضوی از ملت ازبکستان است و نه ترکیه!

 • akbar ganji rousi

  باز سر و کله اکبر گنجی و افشاری و بقیه مارکسیست های روسی اسلامی همراه با تحلیل گران مزدور مارکسیست روسی پیدا شد تا همان خزعبلاتی که دائم در مورد امریکا و اسرائیل و اردوغان و کره جنوبی و غرب و متحدان غرب بطور کلی بلغور میکنند را دوباره تکرار کنند ، برخی از این جاسوسان و چهره های نقاب زده چون در غرب هستند و برای فریب رسانه ها و ارگانهای سیاسی در غرب رفته اند آنجا ، یکی دو تا فحش الکی به خامنه ای یا اسد میدهند بعد همان ادعاهای خامنه ای ، پوتین و اسد را بدون یک کلمه کم و زیاد علیه امریکا و غرب بکار میبرند . من کاری به این قسمت از ادعاهای اینها ندارم . چون کاملا واضح است که اینها پوتین را نمایندگی میکنند و خامنه ای را البته در ان زمینه هایی که با سیاست پوتین هم خوان است . سخن من با مارکسیست ها است اعم از مارکسیست های اسلامی ، مارکسیست های روسی و مارکسیست های مثلا پشیمان که خودشان را سوسیالیست دموکرات معرفی میکنند ولی هنوز حاضر نیستند سیاه کل را محکوم کنند ، علیه روسیه و روسیه گرایی هم پالکی هایشان و به دامن رویه انداختن ایران در رژیم ملاتاریا حرفی بزنند و هنوز در سانسور و لجن پراکنی علیه مصدق و فروهر و سنجابی و بنی صدر و امیر انتظام و بازرگان و رژیم شاه دائما و یا هر از گاهی دهانشان کف میکند و از کاسترو با صد اما و اگر انتقاد کوچک و کلی میکنند و هزاران تعریف با ان همراه میکنند .
  آقایان و خانم های جاسوس و ستون پنجم روسیه : استفاده ابزاری از مصدق و کودتای ۲۸ مرداد شما حال آدم را بهم میزند ، حزب توده و ملاها و باند انگلیسی ها یک میلیون بار بیشتر از امریکا خواهان سرنگونی مصدق بودند و اگر شما ها نبودید امریکا کودتا نمیکرد و شاه به مصدق بدبین نمی شد . و نمیتوانستند کودتا کنند . شما زمینه چینی کردید به دستور شوروی که از طریق حزب توده می آمد توطیه کردید علیه دولت مصدق . هزاران جنجال راه انداختید و هر روز تظاهرات و آشوب . کیست که نداند در ان شرایط اگر امریکا دخالت نمیکرد ایران را روس ها اشغال میکردند همانطوری که افغانستان و ده ها کشور دیگر را اشغال کردند ؟ و ایران دنباله روسیه می شد همان گونه که امروز شده . شما به خیانت ادامه دادید تا انقلاب مردم برای آزادی و استقلال را تبدیل به تروریسم و اشغال سفارت و پرچم آتش زدن کردید . همراهان شما امثال موسوی ، پیمان ، ملی مضحکی ها بودند . خیانت شما مثل خیانت های قبلی علیه مصدق فراموش نمی شود . بس کنید . شما و روسیه خوش شدید مصدق سرنگون شد حتا به دست امریکا ! خاک بر سر وجدان و شرف روسی شما . کثیف تر از مارکسیست ها و متحدین اسلامیست و آخوند ان ها در جهان امروزی وجود ندارد مگر در رژیم های ساخت روسیه مثل اسد جنایت کار و بچه کش . این قهقه مستانه شما از شکست دموکرات ها و خیالات موهوم شما از پیروزی جنایت کار اعظم رئیس فراماسونری ما رکسیست های روسی پوتین خیلی زود تعبیر دیگری خواهد شد . ترامپ با کابینه ای که برگزیده خیلی زود ترتیب این جمهوری آخوندی روسی را خواهد داد . مجاهدین و کردها که شما از یکی از آنها وحشت و به دیگری اعتماد دارید و همان پوتین در این راه به او کمک خواهند کرد . پس از خلاصی از ملاها و محدود کردن اسد به دمشق و حلب او سرنگون و محو میشود مثل یاکونوویچ . بعد نوبت پوتین دون کیشوت روسی میرسد . سیا ست های اقتصادی درونگرای ترامپ چین را به سکته قلبی دچار و روسیه را به عمق بحران و اروپا بدون امریکا هیچ کاری نمیتواند بکند . همه شما باید منتظر یک فروپاشی سراسری نظیر فروپاشی شوروی باشید. مستی ودکای روسی از سرتان میپرد

 • khatare rousieh

  رابطه طالبان با روسیه؛ ‘بازی بزرگ’ دیگری در راه است؟
  http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38438820
  پوتین کوچک‌ تر از آن است که ما را تهدید کند
  http://www.iranpressnews.com/source/203505.htm#
  سفیر روسیه در کابل گفت که روسیه برای حفاظت از شهروندان خود، کمک به روند صلح افغانستان و جلوگیری از گسترش نفوذ داعش در افغانستان و آسیای میانه با طالبان در تماس است.
  ژنرال جان نیکولسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز سه هفته پیش در نشستی در واشنگتن گفت که روسیه هم به جمع ایران و پاکستان پیوسته و مانند آنها به اعمال “نفوذ زیانبار” در افغانستان می‌پردازد. ژنرال نیکولسون گفت، مسکو در تلاش مشروعیت بخشیدن به طالبان است.

  روسیه کنونی به رهبری پوتین به دنبال تغییر در نظم موجود و بازتعریف مناسبات قدرت جهانی و تغییر نقشه ژئوپولیتیکی در مناطقی از جهان با استفاده از رویکردهای غیرمعمول و نامتعارف و بدون توجه به قواعد و حقوق بین‌المللی است. اقدامات روسیه به قصد کشورگشایی و با شیوه دخالت مستقیم در بحران‌ها آن‌هم بدون موافقت و دستورالعمل نهادهای بین‌المللی علاوه بر اینکه خشم و نارضایتی اکثر کشورها را در پی داشته و تحریم‌هایی را متوجه این کشور کرده، تاکنون دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای روسیه به همراه نداشته است؛ و بی‌شک ادامه این نوع رفتار و عملکرد از سوی این کشور پیامدها و عواقب غیرقابل‌پیش‌بینی و خطرناکی را متوجه این کشور خواهد کرد.
  ———————————————————————————————–
  روس ها زمینخوار هستند و این در تاریخ آنها قرن ها ثبت شده است . روس ها سرزمینی را که بخواهند تصرف کنند مثل مغول ها با خاک یکسان میکنند و به زن و بچه آنها رحم نمی کنند . روس ها ناسیونالیست ترین فاشیست های متجاوز تاریخ هستند آنها فقط به روس زبانها و برتری نژادی روس اعتقاد دارند و هر چیز و هر کس و هر مرامی را برای برتری ان روی میز معامله می گذارند . روس ها به هیچ قانون بین المللی و هیچ پروتکل سیاسی پایبند نیستند . آنها با خامنه ا ی و رفسنجانی و احمدی نژاد و روحانی و اسد و طالبان و داعش و پاکستان و عربستان و اسرائیل و آمریکای بوش و ترامپ و آلمان و انگلیس و ترکیه و چین و کره شمالی و قذافی و فرانسه و هند و هر کس و هر گروهی و هر کشوری حاضرند معامله کنند تا یک دیکتاتور کثیف و جنایتکاری را برده خود کنند یا در بردگی خود حفظ کنند یا قطعه ای خاک به دست آورند . در خبر آمده که آنها با طلبان در تماس هستند . بنده قبلا گفته بودم که اینها در داعش نفوذ کرده و کنترل آنرا در دست دارند . آنها هرگز با دولت اسلامی نجنگیده اند . آنها با مخالفان اسد و زن و بچه مردم سوریه میجنگند منتها از پدر دروغ گو و توطیه گرشان لنین آموخته اند که برای پیشبرد مقاصد خود چیز دیگری را بهانه کنند . حالا امریکا یی ها فهمیده اند که آنها دولت اسلامی را بهانه کرده اند تا مخالفین اسد را نابود کنند . روس ها هرگز پشتیبان هیچ حرکت آزادی خواهانه نبوده اند فقط از مزدوران تجزیه طلب خودی و کودتاچیان آدمکش مزدور خودشان حمایت میکنند هر رژیمی که اینها در هر کشوری بر پا کنند دیکتاتور، آدمکش ، و نابود گر است . مثل خودشان. اگر همه مردم را نابود کنند از حکومت دست بر نمی دارند . به همین دلیل وقتی دیکتاتور آنها با دخالت و زور خارجی میرود جایگزینی ندارد جز اغتشاش . زمین سوخته حاصل حکومت وابسته سرنگون شده روسی است . مشتی مارکسیست روسی و مارکسیست اسلامی وارونه سازی میکنند و میگویند دخالت امریکا در عراق و لیبی تروریست آورد ، نه .

  حکومت افرادی مثل صدام و قذافی و تره کی و امین مردم این کشور ها را به اینروز انداخته و خشونت را در میان آنها نهادینه کرده . اگر اینها سقط هم نمیشدند هرگز در آنجا دموکراسی نمی آمد بلکه بدتر و بدتر میشد

 • paygahe.nezami rousi

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  rousary ya paygah nezammi • یک دقیقه پیش

  یک طرح نظری

  بحران حاکمیت در سوریه و تلاش کردها برای تأسیس خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا

  https://www.radiozamaneh.co

  درد کردها با همه‌پرسی دوا نمی‌شود

  https://www.radiozamaneh.co

  نظرپرسی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

  https://www.radiozamaneh.co

  کره شمالی گفت‌وگوی «ریاکارانه» با کره جنوبی را رد کرد

  https://www.radiozamaneh.co

  ————————————————————————–

  موگرینی و رفتاری شبیه تفریح در باغ وحش

  http://www.iranpressnews.co

  ——————————————————————————–

  تجزیه طلبی ، خودمختاری ، روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی ، امنیتی با یک کشور یا یک ابرقدرت ، آمدن یا نیامدن یک نماینده خارجی به کشور با یا بدون توسری ، احترام به حقوق بشر و یا بی توجهی به ان در آمدن به کشور برای برخی کشورها ، دخالت نظامی فقاهت روسی در کشورهای دیگر به نیابت از یک ابر قدرت ، ….
  اینها همه مسائلی هستند که در ایران با دو استاندارد کاملا متفاوت با آنها برخورد میشود
  ۱- اگر تجزیه طلبی جدا شدن از روسیه و اقمار روسیه ، یوگسلاوی ، ارمنستان ، قرقیزستان ، سوریه ، حتا چین باشد حرام مارکسیستی است .
  شاخک تشخیص خارجی : رادیو زمانه که اتفاقا در هلند است و از همان جایی که مو گرینی و وزرای توسری به سر می آیند و مرکل هم دامنش به ان آلوده است . شاخک دوم : رادیو فردا که قرار است امریکا و دموکراسی غربی را تبلیغ کند اما به راشا تودی پوتین و کیهان شریعتمداری و پراودا و پیک نت شبیه تر است . صدای امریکا و بی بی سی فارسی و کیهان لندن صدای دولت روحانی و مهمتر از همه دوچه ولله صدای آخوندها و علی لاریجانی و سپاه و فاشیست های عرب ( قذافی و صدام و اسد ) و تروریست ها ( حزب الله و حماس و سازماناهای تروریستی کردی و تروریست های روسی شرق اوکراین ) است .

  شاخک تشخیص داخلی :
  حزب توده ، فدائیان اکثریت و اقلیت و ترکش های دیگر ان ، ملی مضحکی ها ، سوسیال دموکرات های روسی ، سوسیالیست های مصدقی روسی ( این یکی دیگه منو کشته – مصدق که سوسیالیست نبود و سوسیالیست ها با آخوندها ساختند و با شوروی و امریکا و انگلیس او را سرنگون کردند – مثل مسلمانان مصدقی – مصدق یک اشرف زاده مشروطه خواه و ناسیونالیست بود . این چیزها به بختیار جاسوس دوجانبه و ماکیاولیست می اید ) – عصر طلایی ها و اسهالی ها .

  ۲- اگر تجزیه جدا شدن از امریکا و متحدان ان باشد اسمش انقلاب است و خلق و مبارزه با امپریالیسم
  ۳- اگر نماینده یک کشور غربی بیاید ایران و توسری سرش کند همه این شاخک ها جنجال میکنند . روسیه ، ونزوئلا ، کوبا اما چون زن را آدم حساب نمی کنند اصلا زن با خودشان نمی آورند ، اگر هم بیاورند هیچ کدام از این شاخک ها صدای آنرا هم در نمی آورند. حقیقت این است که روسری سر کردن در داخل و یا سر نکردن در خارج در برابر این خیانتی که این شاخک ها و آخوندهایی که “اینها” آنرا نمایندگی میکنند فقط یک جنگ زرگری برای فراموش کردن و در سایه بردن ان است
  دخالت نظا می در سوریه ، عراق ، افغانستان ، یمن ، بحرین ، لبنان که مملکت ما را در برابر دو جناح متخاصم سنتی ( اسرائیل و ترکیه – عرب های سنی ) و امریکا و غرب قرار داده که هیچ نفعی برای ایران ندارد و تماما در جهت حفظ منافع نامشروع توسعه طلبانه روسیه است و جنگ شیعه سنی را به نفع تروریسم اسلامی در جهت زمینه سازی نفوذ روسیه در منطقه و تجزیه کشورهای منطقه (که اکثرا متحد امریکا هستند) به نفع روسیه رقم زده ، به کلی به حاشیه رفته و با این اخبار پوپولیستی اخبار سرنوشت ساز از دید مردم ایران پنهان میماند .
  کدام مهمتر است ؟ روسری موگرینی یا اعطای حق استفاده از پایگاه های نظامی ایران به یک ابر قدرت اشغالگر متجاوز همسایه که پرونده ده ها تجاوز نظامی به مملکت ما را در کیسه دارد ؟

  خنده دار است که ملاها میگویند اجازه بازدید ! از مراکز نظامی را به دولت های غربی نمی دهیم !

  ۳- اگر در کشوری که متحد امریکا و اسرائیل است و یا مخالف روسیه عده ای تظاهرات کنند ، شورش کنند ، ترور کنند ، بمب منفجر کنند جلوی سفارت امریکا ، اسمش میشود انقلاب ، آزادی خواهی ، مبارزه مردم برای آزادی و دموکراسی و استقلال . اما اگر اکثریت مردم در اوکراین و ونزوئلا و سوریه بخواهند کشورشان دست نشانده و خراج گزار روسیه نباشد :
  هر دو شاخک خارجی و داخلی آنرا حرکتی فاشیستی ، امپریالیستی ، تروریستی ، سرچشمه گرفته از عربستان و اسرائیل و امریکا می نامند

  ۴- اگر حاکم یک کشور تحت نفوذ یا متحد امریکا قانونی بگذارند و انتخاباتی بکند که مورد علاقه روسیه نباشد اینها آنرا تجاوز به حقوق مردم و تلاش برای قبضه کردن قدرت می نامند اما اگر یک حاکم تحت نفوذ روسیه به مراتب آشکارتر قوانین را با تقلب دست کاری کند مردم کشور خودش را کشتار و حتا خانه های آنها را بمباران کند در حو مه پایتخت و کودکان را شیمیایی کند و فجیع ترین جنایات تاریخی را رقم بزند اینها آنرا کار چند گروهک تروریستی می نامند که از عربستان آمده اند یا از کلمبیا و میخواهند تمام خلق پشتیبان حاکم را نسبت به حاکم مطلقه که تما م قدرت در چنگال او است بد بین و از حاکم جدا کنند !
  چه گونه یک گروهک تروریستی میتواند از پس یک ملت و یک حاکم مطلقه بر بیاید من یکی نمی فهمم .
  اینجا که میرسد پای امریکا را وسط میکشند و میگویند امریکا از آنها پشتیبانی میکند .

  همین ها وقتی سخن از قدرت دیکتاتور کوبا و کره شمالی و فقاهت روسی و دیکتاتور بلاروس و … میکنند می گویند امریکا هیچ کاری نمیتواند بکند !!! کاملا ایرونیک ! چرا گاهی میتواند ( با اینکه رسما میگوید نمی خواهد ) و گاهی نمی تواند ( با اینکه رسما میگوید که میخواهد و کمک هم میکند ) ؟