دکتر یزدی چرخ ارابه جنایات خمینی درگذشت ۲

پیش گفتار:

آیا هرگز ازخود پرسیده ایم  خمینی آخوند  یک لاقبای ناشناخته و بی اصل و نسبی که در نجف و کربلا شپش در قبا و شالش لانه کرده بود وبا گرفتن صدقه و پول روضه خوانی از زوار ایرانی امرار معاش می کرد و به دستور صدام حسین ناچار به ترک عراق شد چگونه توانست به فرانسه رفته با دولت های بزرگ جهانی ارتباط برقرار کند و به کمک آنان و گمراه کردن مردم ایران باجلال و جبروت همراه باارفرانس وارد ایران شود!.

چرخهای ارابه جنایات خمینی

ارابه حرکت خمینی ناشناس عمدتاً به وسیله سه تن، سه فرصت طلب، و سه خودکامه: بنی صدر، یزدی، و قطب زاده (مثلث بیق) به پیش برده شد و سرانجام توانستند این آخوندک جل پشت، عقده ای، انتقام جوی، و جاه طلب را به حلق مردم ایران فرو کنند.

یزدی همه جا در کنار خمینی، مساور خمینی، بلندگوی خمینی، راهنمای خمینی، و شریک جنایات خمینی

یزدی همه جا در کنار خمینی، مشاور خمینی، بلندگوی خمینی، راهنمای خمینی، و شریک جنایات خمینی

کوشش مثلت بیق در شناساندن خمینی

همانگونه که در نوشته های پیشین گفته شد. خمینی چه از نظر مردم ایران و چه در چشم کشورهای غربی فردی معمولی و ناشناخته بود. بنی صدر فرزند یک آیت الله که به خوبی خمینی را می شناخت و گویا در نجف به دیدار او رفته بود، دریک خلاء سیاسی و آگاهی به میزان مذهبی بودن مردم ایران، به عراق رفت و خمینی را که  درمرز عراق و کویت سرگردان و بی پناه مانده بود نجات داد و با خود به فرانسه برد.

دکتر یزدی و صادق قطب زاده هم که جزء گروههای مذهبی آمریکا وانجمن اسلامی بودند بی درنگ خود را به فرانسه رساندند و در خدمت و رکاب خمینی آخوند یک لاقبای ناشناس قرار گرفتند. آنان توانستند به آسانی توجه آمریکا و دولت کشورهای اروپائی را به سوی خمینی جلب کنند. آنان با ترجمه گفتار خمینی و حک و اصلاح آن آنچنان که خود می خواستند توجه و حمایت دولت های غرب راسبب شدند.

بنی صدر پیشتاز و بزرگترین یعامل فرو کردن خمینی به حلق مردم ایران بود.  آقای بنی صدر در این جا دست و حتی پای آقای خمینی هم می بوسید:

بنی صدر پیشتاز و بزرگترین عامل فرو کردن خمینی به حلق مردم ایران بود.  آقای بنی صدر در این جا برای کسب مقامی در حکومت اسلامی، دست و حتی پای آقای خمینی را هم می بوسید:

رابطه بنی صدر با خمینی:

۱- آیا خم شدن، و بوسیدن دست خمینی از اعتقاد آقای بنی صدر به خمینی بود؟ در این صورت افکار ایشان با هر آخوند دیگر تفاوت نمی کند. کتاب انقلاب اسلامی ایشان هم این مطلب را داد می زند.

۲- آیا بنی صدر تظاهر به دوستی با خمینی می کرد، که این یک شارلاتان بازی، و فرصت طلبی است. بنابراین، آقای بنی صدر هم مانند شماری دیگر، چه دانسته و چه ندانسته خیانت کرده است. البته وقتی بگوییم ندانسته، در آن صورت ایشان به درد سیاست هم نمیخورده و مقام ریاست جمهوری را غصب نموده است. در هر حال، ایشان به یک پوزش رسمی از ملت ایران و اعتراف به اشتباه و یا کجروی خود بدهکار است. شما چه فکر می کنید؟!.

شناخت مثلث بیق از خمینی:

از آنجا که این سه تن (مثلث بیق) همگی مذهبی بودند و هرکدام در کشورهای خارجی فعالیت مذهبی داشتند نمی توان گفت که طبع درنده خوئی،  جاه طلبی، و افکار خمیده ضد ملی و ضد مردمی آخوند را نمی دانستند و آخوند را نمی شناختند.
به عنوان نمونه، بنی صدر فرزند یک آیت الله بود. او همه زشتی ها و جاه طلبی های یک آخوند را از پدر خود به ارث برده بود.
نگارنده با تماس چند روزه ای که با بنی صدر در اروپا داشتم خصلت های زشت خودبزرگ بینی، ضد مردمی، و مذهبی و طرفداربی چون و چرای آخوندها بودن را در وجود او دیدم و خود را از وجود لوث آخوند کنار کشیدم.

 مثلت بیق از بودن در کنار آخوند احساس رضایت و خوشحالی می کرد.  هدف و آمال آنان نخست برقراری حکومت اسلامی در ایران و پایه گذاری حکومت آخوندها، و سپس دستیابی خودشان به قدرت بود. در اینجا خواست مردم ایران یعنی رسیدن به آزادی و دموکراسی، ابداًمطرح نبود. مثلت بیق را با توجه به شناخت کامل آخوند می توان فرصت طلبانی دانست که هرکدام برنامه و هدف خاصی را برای رسیدن به قدرت دنبال می کردند.

یزدی که از سهم انقلاب چندان چیزی نصیبش نشد و نتوانست در میان آخوندهای درنده و افراد طماع و فرصت طلب به دور دیگ آش انقلاب بهره ای ببرد و به آسانی کنار زده شد در این فرتور در نهایت شکستگی ، درماندگی، و پیری دیده می شود.

یزدی که از سهم انقلاب چندان چیزی نصیبش نشده بود و نتوانست در میان آخوندهای درنده و افراد طماع و فرصت طلب به دور دیگ آش انقلاب بهره ای ببرد، به آسانی کنار زده شد در این فرتور او در نهایت شکستگی ، درماندگی، و پیری در راه سفربه ترکیه دیده می شود.

 سرنوشت مثلث بیق

۱- بنی صدر:
مادرگذشته در مورد خودبزرگ بینی و فرصت طلبی و خودکامگی بنی صدر در چند مقاله به تفصیل نوشتیم. خودکامگی او موجب گردید که خمینی گردن فراز و جاه طلب نتوانست قدرت دیگری را دربرابر خود ببیند.  در نتیجه سرانجام خمینی نتوانست وجود بنی صدر جاه طلب و پرمدعا را تحمل کند. بنابراین، او رابا خفت و سرافکندگی به دور انداخت و موجب فرار او به کمک مجاهدین، در لباس زنانه به فرانسه شد.

۲- قطب زاده:
قطب زاده هم که به سزای توطئه خود علیه خمینی رسید. غافل از این که خمینی فردی بی نهایت کینه توز، انتقام کش و بی رحم بود او هرگز گناه کسی را نبخشیده بود و نمی توانست گناه بزرگ او را ببخشد. بنابراین، قطب زاده در جاه طبی و رسیدن به قدرت از حول حلیم به درون دیگ افتاد و قربانی جاه طلبی خود گردید.

۳- دکتر یزدی:
و اما دکتر یزدی، از دیگر رقیبان سیاسی و مذهبی خود یعنی بنی صدر و قطب زاده صبورتر و دوراندیش تر بود. او هرگزپا به روی دم خمینی نگذاشت و علناً با برنامه های ضد مردمی وجنایت های خمینی مخالفت نکرد. به گفته دیگر، اودر کنار، مشاور، و راهنمای خمینی بود و می توان گفت که شریک جنایات و آدم کشی های او نیز به شمار می رفت.

سیاست تعامل و مدارای دکتر یزدی:

دکتر یزدی اگر با سیاست های جنایتکارانه خمینی مخالف بود، از سیاست و از مشاور خمینی بودن خود را به کناری می کشید و عطای قدرت و مقام در خدمت آخوند بودن را به لقایش می بخشید. می توان گفت که صدها عضو فعال و علاقمند به سرانجام درست انقلاب سال ۵۷ بودند که حتی به خوبی طبیعت درندگی و ضد مردمی بودن آخوند را نمی شناختند ولیکن در مدت کوتاهی با تماس باچند آخوند و دیدن چهره نازیبای این جماعت به خوبی تغییر مسیر دادند و خود را از دام و معرکه ای به عنوان انقلاب اسلامی به کنار کشیدند.

فعالان انقلاب مردمی که خود را به کنارکشیدند:

نگارنده نیز از جمله همین کسانی بودم که فعالانه در انقلاب شرکت داشتم ولیکن به سرعت و در مدت کوتاهی به چهره نازیبای آخوند که از پیش بدان آگاهی کامل نداشتم پی بردم و خودم را از انقلاب ننگین اسلامی کنار کشیدم.

حال اگر دکتر یزدی ماند و همه راهها را با انقلاب اسلامی طی کرد می توان گفت که نخست وابستگی و علاقمندی او به اخوان المسلمین مصر و یاسر عرفات و گروههای فلسطینی و داشتن آرزوی برقراری حکومت اسلامی در ایران بود و کاری به حکومت مردمی و دموکراسی در ایران نداشت، دیگر آن که او نیز مانند دو همکار دیگر خود در مثلث بیق  به دنبال قدرت و رسیدن به مقام های بالای حکومت بود.

عملکرد دکتر یزدی با رژیم اسلامی

 می توان گفت که دکتر یزدی هم مانند هم کیشان خود در گروه بیق کمترین احساس ملی و میهنی نداشت و افکار مذهبی و وابستگی اش به فلسطین و گروههای سیاسی مذهبی بر آزادی خواهی و دموکراسی جهانی می چربید. از سوی دیگر، دکتر یزدی به سرعت از سرنوشت شوم دو همکار دیگر خود درس عبرت گرفت و روش مدارا و تعامل را دنبال کرد و در کنار حاکمان جنایتکار اسلامی مانند خمینی و خامنه ای ساکت و بی حرکت باقی ماند. و تلویحاً بر روی جنایات و عملکرد غیر مردمی آنها صححه گذاشت.

پاسخ گویی خمینی به خدمات دکتر یزدی:

خمینی  در آغاز انقلاب به دلیل نداشتن و نشناختن افراد و نیروی کار آنان و همچنین برای جبران خدمت صادقانه دکتر یزدی در هموار کردن سیاست آمریکا با او، او را به سمت وزیر امور خارجه برگزید ولیکن در مدت کوتاهی شاید به دلیل پرمدعا بودن او، او را از این سمت کنار گذاشت. از آن زمان دکتر یزدی همواره تلاش کرد که هرجور شده کماکان خود را به رژیم اسلامی بچسباند و پاره ای از آن باشد. ولیکن در چند مرحله از جمله داوطلب ریاست جمهوری کشور شدن، و یا ادامه نمایندگی در مجلس آخوندها شکست خورد و به ناچار خود را از معرکه  کنار کشید وبرخلاف دوهمتای خود از گزند آخوند برکنار و سالم ماند و به عمر طبیعی خود رسید.

دکتر یزدی همراه، همکار، و هم فکر یاسر عرفات و طرفدار گروههای فلسطینی ضد ایران و ایرانی در این تصویر  همبستگی او را با یاسر عرفات به اثبات می رساند.

دکتر یزدی همراه، همکار، و هم فکر خود یاسر عرفات و طرفدار گروههای فلسطینی ضد ایران و ایرانی، در  این تصویر حمایت و همبستگی خود را با وی نشان می دهد.

سیاست های غلط دکتر یزدی

 عملکرد سیاسی دکتر یزدی را برخلاف آنچه مذهبیون و طرفداران خمینی در راه خدمت مردم ایران می دانند  مثبت و مردمی نبود. در اینجا به چند مورد آنها اشاره می شود:

 ۱-وابستگی عمیق دکتر یزدی به گروههای مذهبی مانند اخوان المسلمین وفلسطین و یاسر عرفات که کمترین جنبه ملی و مردمی نداشتند و به ویژه ایران و ایرانی را به شمار نمی آوردند بی گمان قابل پذیرش و توجیه ملت ایران نخواهد بود.

۲- همانگونه که یاد آور شد دکتر یزدی هم مانند دو هم کیشان خودش؛ صادق قطب زاده و بنی صدر چرخ های پیش رونده ارابه به رسیدن قدرت و جنایات خمینی بودند. بدون آنان، خمینی به مردم ایران شناسانده نمی شد، کشورهای اروپائی در سیاست خود نرم نمی شدند و بازهم دلیلی نبود که آخوند انقلاب مردمی را بدزدد و به قدرت برسد.

۳- دکتر یزدی نه تنها علناً با جنایات و سیاست های ضد مردمی خمینی مخالفت نکرد و سکوت او علامت رضایت آنهمه جنایت و کارهای ضد ملی و ضد مردمی خمینی بود، بلکه خود او به عنوان بازپرس  و محاکمه امرای ارتش در قتل آنان سهیم و شرکت داشت. بنابراین، دست او نیز مانند بسیاری دیگر از همراهان خمینی به خون افراد پاکباخته و میهن پرست آلوده بود. لذا او را نیز بایدجنایتکار اسلامی نامید.

۴- دکتر یزدی ندانسته و بی خردانه  و بدون مشورت با بازرگان نخست وزیر و فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید که نخست تمام پیش پرداخت های ایران به آمریکا که سر به میلیون ها دلار می کشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آن که خرید آنهمه تجهیزات نظامی  می توانست در جنگ ایران و عراق سریعاً ایران را به پیروزی رساند و از کشتار نزدیک به یک میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید.

آنچه لازم است از عملکرد دکتر ابراهیم یزدی و جزییات کارهای  خیانتکارانه او بدانیم.

از آنچه گفته شد:

کوشش مثلت بیق در شناساندن خمینی

ما در مقاله های پیشین  خود نوشتیم  چگونه خمینی یک آخوند جل پشت یک لا قبا که از نظر مردم ایران و در چشم کشورهای غربی فردی معمولی و ناشناخته بود به کمک و هراهی بنی صدر فرزند یک آیت الله که به خوبی خمینی را می شناخت و گویا در نجف به دیدار او رفته بود، دریک خلاء سیاسی و آگاهی به میزان مذهبی بودن مردم ایران، به عراق رفت و خمینی بی پناه و سرگردان درمرز عراق و کویت را نجات داد و با خود به فرانسه برد.

آنگاه دکتر یزدی و صادق قطب زاده که جزء گروههای مذهبی آمریکا وانجمن اسلامی بودند بی درنگ خود را به فرانسه رساندند و این سه نفر (مثلث بیق) در خدمت و رکاب خمینی آخوند یک لاقبای ناشناس قرار گرفتند و چرخ ارابه به قدرت رسیدن و جنایات او شدند. آنان توانستند به آسانی توجه آمریکا و دولت کشورهای اروپائی را به سوی خمینی جلب کنند. آنان با ترجمه گفتار خمینی و حک و اصلاح آن آنچنان که خود می خواستند توجه و حمایت دولت های غرب راسبب شدند. و سرانجام خمینی را به حلق مردم ایران فرو کردند.

نکته پایانی:

چرخهای ارابه جنایات خمینی

ارابه حرکت خمینی ناشناس، آخوند عقده ای کینه توز، شناساندن او به مردم ایران، جلب همکاری و کمک های دولت های غرب، رسیدن به قدرت و جنایات او عمدتاً به وسیله سه تن، سه فرصت طلب، و سه خودکامه بنی صدر، یزدی، و قطب زاده (مثلث بیق) به پیش برده شد و سرانجام توانستند این آخوندک جل پشت، عقده ای، انتقام جوی، و جاه طلب را به حلق مردم  ایران فرو کنند.

 • pak nakon kos keshe rousi sava

  ورود با

  یا یک نام برگزینید

  با ارسال، قوانین عمومی ، شرایط استفاده از خدمات و سیاست محرمانگی Disqus را می پذیرید.
  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  kharkosteh savama sansor nakon • چندین ثانیه پیش

  چه کسی مصدق را سرنگون کرد؟ صادق زیباکلام

  http://news.gooya.com/2017/

  حزب توده و جریان چپ

  تیر خلاص را در شقیقه دکتر مصدق در رابطه با آمریکایی‌ها حزب توده
  شلیک کرد. قدرت‌گرفتن روزافزون حزب چپ‌گرا و کمونیست توده که مورد حمایت
  کامل روس‌ها بود، واشنگتن را مجاب کرد که تداوم دولت مصدق نه‌تنها ممانعت
  از به‌قدرت‌رسیدن کمونیست‌ها در ایران نمی‌کند، بلکه برعکس دارد راه را
  برای به‌قدرت‌رسیدن چپ‌های طرفدار روسیه در ایران هم هموار می‌کند. واشنگتن
  احساس می‌کرد به کمک و حمایت روس‌ها، حزب توده دیر یا زود مصدق و دربار
  ضعیف‌شده را سرنگون خواهد کرد و با برچیدن سلطنت دست به یک انقلاب
  چپ‌گرایانه مورد حمایت روس‌ها خواهد زد. حل‌نشدن بحران نفت در داخل کشور
  نیز باعث شده بود شماری از مخالفان مصدق و حتی کسانی که در ابتدا از وی
  حمایت هم می‌کردند، به‌تدریج متمایل به برکناری وی شوند. قطع درآمدهای نفتی
  و محاصره آبادان وضع اقتصادی کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داده بود.
  طیف مخالفان مصدق در داخل کشور هم حالا جدی‌تر و نیرومندتر شده بود. همانند
  آمریکایی‌ها، قدرت‌گرفتن روزافزون حزب توده در میان جریانات مذهبی و
  محافظه‌کار نیز نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده بود. برخی از شعارها و تحرکات
  رادیکال حزب توده بدون تردید باعث افزایش ترس و نگرانی شماری از علما،
  روحانیون و جریانات محافظه‌کار مذهبی از تداوم دولت مصدق شده بود. شواهدی
  در دست است که نشان می‌دهد با وجود آنکه به واسطه تیرگی روابط میان ایران و
  انگلستان سفارت آن کشور در تهران تعطیل شده بود، با این حال جریانات
  وابسته به انگلستان تعمدا شعارهای چپ‌گرایانه انقلابی مشابه حزب توده علیه
  روحانیت، اسلام، دربار، برچیدن سلطنت و اعلام جمهوری و اینکه به زودی در
  نتیجه یک انقلاب توده‌ای یک حکومت کمونیستی در ایران به قدرت خواهد رسید و
  شعارهایی از این دست می‌دادند تا مردم به خصوص اقشار و لایه‌های متدین‌تر
  را به وحشت و نگرانی از وضعیت کشور بیندازند.

  ————————————————————
  http://faradeed.ir/fa/history

  یزدی در آغوش کاسترو

  جای تاسف است که در حالیکه همه رسانه های زرد نویس ما رکسیست روسی مثل بی بی سی فارسی ، رادیو فردا ، صدای امریکا ، رادیو زمانه ، دوچه ولله (و حالا این ورق پاره جیغ و داد ساواما توده ای مزخرف فضول محله که معلوم است همان گردانندگان پیک نت و حزب توده و ساواما و حسن چاخان آنرا میگردانند ) عکس یزدی با فیدل کاسترو را نمی گذارند ، از کیانوری و فدایی های سیاه کل اصلا صحبتی نمی کنند (که اتفاقا بعد از چرخش خمینی به سمت شوروی و امریکا ستیزی و آغاز دیکتاتوری فقاهت روسی با اشغال سفارت امریکا و کودتای ۶۰ و کشتار بیرحمانه مجاهدین از خمینی و آرمانهای دیکتاتوری و جنایت او و خلخالی و سپاه حمایت بدون قید و شرط کردند . کودتای نوژه را خود عمویی گفت که شوروی به آنها و آنها به خمینی لو دادند )
  اما مزخرفات حزب توده در ان زمان را تکرار میکنند .
  ملی مضحکی ها هم به جای اینکه نقش شوروی و حزب توده در کنار کاشانی و یاران مارکسیست مصدق , در سرنگونی مصدق را که به حق همان گونه که زیبا کلام میگوید ( خودش مارکسیست بوده ) بررسی کنند تن به این ذلت داده اند که همسنگر حزب توده و رفسنجانی و خامنه ای و موسوی شوند ! و سکوت محض کنند تا یک مامور سازمان امنیت فقاهت اسلا می بیاید اینجا مزخرفات حزب توده و پوتین و خامنه ای و خمینی را درمورد بنی صدر و مصدق و محمد رضا شاه و مجاهدین خلق تکرار کند .
  چرا عکس یزدی با فیدل در هم آغوشی کامل چاپ نمی شود ؟ چرا روابط چریکی او با کاسترو و عبدالناصر چاپ نمی شود ؟
  بنی صدر امروز بر انداز است ! به همین دلیل کابوس شما جاکش های روسی است!
  حزب توده و فدایی همکار خامنه ای ، سپاه ، موسوی ، اسد ، مادرو سوت بلبلی هستند و برای حسن چاخان رای جمع میکنند . کیانوری مشاور رفسنجانی بود
  فرد خائن دیگری که اینها گنده میکنند کسی است که با همه معامله و زد و بند کرد برای نخست وزیر شدن ! البته چون از بنی صدر و راه مصدق وحشت دارند این ماکیاولیست را که خود آنها او را جاسوس سیا نامیدند جلو انداخته اند به سبک لنین و استالین و پوتین برای رد گم کردن .
  ۱) با شاه که میگفت کودتا چی و دیکتاتور است

  ۲) با خمینی از طریق بازرگان میخواست معامله کند بعد هم به گفته خرسندی از مرز بازرگان گریخت در حالیکه قطب زاده اعدام شد ! همه توده ایها و فدایی ها جان سالم به در بردند !
  ۳) با صدام هم خوابه شد و او را به حمله به ایران تشویق کرد !
  ۴) وقتی شاه میخواست که الله یار صالح را بیاورد او رفت آنجا سخنرانی کرد به نفع شوروی علیه سنتو و سیتو !
  ۵) با توصیه سفیران انگلیس و امریکا که آنها را کودتا چی علیه مصدق می دانست نخست وزیر بی اختیار شد . چون سران ارتش شاه او را کیر خودشان هم حساب نمی کردند تا چه رسد به غلام حسین صدیقی و دیگر یاران مصدق در جبهه ملی . شاه خودش در مصر گفت که نیک خواه عامل نفوذی شوروی در دربار و تلویزیون , بختیار را به او تحمیل کرد !
  به همین دلیل کوتاه ترین دوران نخست وزیری در ایران و جهان را دا را است . و در ان چند روز هم دستش مثل یزدی به خون آلوده است
  مضحک تر این است که همین توده ایها و فدایی ها با مجاهدین دشمن هستند با این استدلال که چرا آنها با صدام هم کاسه شدند ! اما بختیار ایرادی نداشت ؟
  با کمک از امریکا گرفتن رضا پهلوی مخالف هستند ! اما بختیار نه !
  با توصیه گرفتن از انگلیس و امریکا و سفیران آنها د رمورد رضا پهلوی و مجاهدین مخالف هستند اما بختیار نه !
  با فرار بنی صدر مخالف هستند اما بختیار و فدایی ها و توده ایها نه !
  با بنی صدر مخالف هستند چون با مجاهدین متحد شد اما با اتحاد کامل توده ایها ، فدایی ها ، ملی مضحکی ها با آخوندها و اسد و طالبان و حماس و حزب الله و کاسترو و ونزوئلا و روسیه و القاعده مشکلی ندارند !
  نهضت آزادی باید از زیر قیمومت حزب توده و روسیه و سبزهای روسی و بنفش های ساواما و رفسنجانیست های جنایت کار و شریک جرم سپاه و خامنه ای شدن رها شود .
  همین فضول محله از حسن چاخان دفاع کرد و از رفسنجانی و دخترش . در همین وب سایت هست
  حالا زبان در آورده علیه بر اندازان

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای مرگ بر خامنه ای