سیاستهای جنگ افروزی رژیم سرانجام موجب تجزیه کشورمان می شود ۱۱

فتح‌على شاه قاجار‎‎

فتح‌على شاه قاجار‎‎ شاه بی لیاقت و خائنی که موجب از دست دادن یک سوم خاک کشورمان و عقب افتادگی امان از صحنه سیاست جهانی شد. لعنت و   نفرین بر این این مرد خائن باد.

پیش گفتار:

نگهداری از مرز و بوم کشور یک وظیفه بسیار مقدس همگانی، و کوتاهی یا دشمنی با آن در پیشگاه تاریخ و در نزد نسل های کنونی و آینده، فراموش ناشدنی است. آنان که در برابر یک پارچگی و نگهداری منطقه جغرافیائی میهنمان کوتاهی کردند، و یا موجب از  دست  رفتن بخشی از خاک کشورمان شدند، خائن بالفطره نام دارند و گناهشان نابخشودنی خواهد بود.

ندانستن تاریخ کشور؛

اگر نیاکان ما تاریخ خود را می دانستند ما هرگز در طی ۱۴ قرن زیر سلطه تازیان بیابان گرد قرار نمی گرفتیم و اگر نسل ما پیش از سال ۱۳۵۷ تاریخ را خوانده بود، با اطمینان می توان گفت که آخوند پلشت پست فطرت و ضد ملی و مردمی را می شناخت و دیگر امثال خمینی ها، علی شریعتی ها، بنی صدرها و خائنین دیگر راهی در سرنوشت مملکت ما نداشتند…

در دوران گذشته تاریخ غم انگیز و سرفراز کشورمان عده زیادی از خائنین دیده شده اند که موجب فروکش یا تجزیه میهنمان شده اند. این گروه را به سه گروه اصلی به شرح زیر می توان بخش نمود:

الف- خیانتکاران اصلی ازدوران یورش تازیان تا جنگهای ایران و روس:

۱- یزدگرد سوم ۲-رستم فرخزاد ۳-شاه سلطان حسین صفوی-

عملکرد نادرست و خیانتکارانه این دو پادشاه و یک فرمانده جنگ موجب یورش تازیان و چنگیز خان مغو ل گردید. اثر این دو یورش کشتار عمومی، تخریب بافت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی ایران شد. پیامد  این دو یورش وحشتناک  هنوز هم باگذشت زمان طولی به صورت زخمی عمیق بر چهره فرد فرد ایرانی  دیده می شود.. ۴-سلطان محمد خوارزمشاه

ب- آخوندهای خیانتکاری که در دوران قاجاریان موجب تجزیه بیش از یک سوم کشورمان شدند:

۱- سید محمد باقربهبهانی ۲-حاج ملا محمدجعفر استرآبادی ۳- آقا سید نصرالله استرآبادی ۴ – حاج سید محمد تقی برغانی

۵-  سید عزیزالله طالشی ۶- احمد نراقی ۷- ملا عبدالوهاب قزوینی ….. .

میرکبیر مرد دلاور سیاست ایران که باتلاش میکرد از خرابکاری و نفهمی شاه قاجار در امان نگهداراد ولیکن سرانجام به دستور مادر شاه خائن در حمام فین کاشان با بریدن رگهایش به زندگی او خاتمه دادند.

امیرکبیر مرد دلاور سیاست ایران که همواره تلاش میکرد کشورمان را از خرابکاری و نفهمی شاه قاجار در امان نگهدارد ولیکن سرانجام به دستور مادر شاه خائن در حمام فین کاشان با بریدن رگهایش به زندگی او خاتمه داده شد.

مناطقی  که در دوران قاجاریه از ایران جداشدند:

۱-  گرجستان درسال ۱۸۰۱

۲- قرارداد گلستان در سال ۱۸۱۴

۳- قرارداد ترکمان چای درسال ۱۸۲۸

۴- تاشکند درسال ۱۸۶۵

۵- قزل سو درسال ۱۸۶۹

۶- خیوه درسال ۱۸۷۳

۷- قزل آروات درسال ۱۸۷۷

۸- عشق آباد درسال ۱۸۸۱

۹- جداشدن هرات از ایران درزمان محمد شاه

۱۰- ازدست دادن افغانستان در زمان ناصرالدین شاه

ج – فروکش یا تجزیه ایران در دوران پهلوی:

دوران سلطنت  رضا شاه؛       

ااین پادشاه قدرتمندو بزرگ با آن که تحصیلاتی نداشت و تا آغاز سلطنت خود به جارج نرفته بود  از شجاعت و شعور بسیار بالائی برخوردار بود، در مدت ۱۶ سال سلطنت خود باوجود آنکه پیوسته از سوی بریتانیای استثمارگر مورد اذیت و آزار قرار می گرفت، توانست به کشورمان ترقی و پیشرفت شگرف و درخشانی  داده و آنرا از عقب ماندگی وحشتناک دوران قاجاریه به سطح بعضی از کشورهای اروپائی در آورد.چنانچه این امر تا دوران انقلاب منحوس اسلامی ادامه می یافت می توانستیم انتظار داشته باشیم که کشورمان امروزه دست کم یکی از کشورهای طراز دوم اروپا بود.

شوربختانه محمد رضا شاه با آن که تحصیل کرده اروپا بود و با وجود آشنائی کامل او به زبان فرانسه و  انگلیسی، آن جلوزه و شجاعت پدر را نداشت.. تا آنجا که تسلیم خواسته آمریکا برای کودتای نظامی علیه دکتر مصدق شد و آنگاه  از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای مدت ۲۵ سال با خودکامگی و دیکتاتوری باورنکردنی  بر مردم مسلط بود. این روش حکومت دیکتاتوری مردم را به قیام علیه او واداشت از آنجا که مردم فرد سیاسی دیگری را به دلیل دوران طولانی حکومت استبدادی او نداشتند به آخوندها که با چهره پر از مکر و حیله آنان آشنائی نداشتند یعنی به این قوم روباه صفت پناه بردند. از کارهای ناشایست دیگر محمد رضا شاه از دست دادن بحِرین در زمان خودش بود.

آخوندنماهائی که موجب انقلاب اسلامی شدند:

شیخ فضل اله از فاسدترین آخودهائی بود که مقدمه انقلاب نحس اسلامی را آماده کرد.

شیخ فضل اله از فاسدترین آخوندهائی بود که مقدمه انقلاب نحس اسلامی را آماده کرد.

آخوندها از آنجائی که همواره مخالف مشروطیت بوده آن را به نام مشروعیت  و  از آن خود می دانستند در دوران دیکتاتوری محمدرضا شاه که یک سیاستمدار شناخته شده وجود نداشت، از نارضایتی مردم سوء استفاده کرده و آن را در حقیقت از مردم ایران دزدیدند.

اخوندهای شناخته شده و فعال به دنبال مشروعیت و مخالف مشروعیت  ازاینگونه اند: ۱- مدرس، ۲- آیت الله سید نورالدین الهاشمی الحسینی۳-  آیت الله کاشانی را نام برد. این آخوندهای خیانتکار، عمومن وابسته و نوکر انگلیس ها بودند و به فرمان دربار انگلیس و به نفع آنان در ایران دست به هر اقدامی میزدند.

آخوندهای دیگری هم در این دوران بودند که شدیداً به مشروعیت اعتقاد داشتند و زمینه ساز انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شدند.؛

۱-  شیخ فضل الله  نوری ۲-ملا کاظم خراسانی، ۳- حاج شیخ عبدالله مازندرانی، ۴ – حاج میرزا حسین تهرانی، ۵ –  سید محمد طباطبائی، ۶- سید عبدالله بهبهانی . ۷- آیت الله خمینی و ۱۰-۱۲ هزار آخوند ریز و درشت دیگر…

اخوندنماهای فعال در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ عبارت بودنداز: مثلث بیق ( بنی صدر، دکتر یزدی، قطب زاده)، علی شریعتی،  بازاری ها، مسئولین و گردانندگان مساجد و حسینیه های کشور، و نزدیک به نیمی از مردم مذهبی خرافاتی کشور و همکاری دولتهای فرانسه و آمریکا و سازمانهای چپ و توده ایها و….

اخوند قبل از انقلاب

اخوند قبل از انقلاب

سیاست کلی رژیم اسلامی از دوبخش تشکیل زیر تشکیل شده:

الف – عملکرد با مردم ایران:

همگان به خوبی می دانند که رژیم اسلامی از همان بدو ورود خمینی به ایران رفتاری جنایتکارانه با مردم داشته  و  ماشین کشتارش در این ۳۸ سال هرگز از کار نایستاده است. خمینی در حقیقت بدعت آدم کشی را برای جانشینان خود به ارث گذاشت.چنانکه می بینیم خامنه ای یک ابر جنایتکار است که عملکرد او را باید مشابه پینوشه، استالین، صدام حسین و دیگر جنایتکاران تاریخ جهان دانست.

غارت دارائی و اموال عمومی؛

دیگر صفت غیر انسانی این رژیم چپاول و غارگری است . خواه چپاول به نفع افراد و اٰعضاء حکومتی اعم از آخوندها، خانواده و بستگانشان، و یا مزدوران و نوکران، چاقو کشان درخدمت خامنه ای. چنانکه خود خامنه ای به تنهائی بیش از ۹۰ میلیارد دلار پول از بیت الله دزدیده و در حساب های شخصی خود در کشورهای دیگر ذخیره نموده است. خانواده غارتگر او نیز هرکدام مبلغ سرشاری از بیت المال غارت نمودند.

سخاوت بخشی به تازیاب غزه، لبنان و فلسطین؛

نوع دیگر غارتگری رژیم، سخاوت بخشی او به تازیان نوار غزه، لبنان،فلسطین، مخارج ۵سال حمایت جنگهای داخلی و نیروی حفاظت او در کشتار بیش از ۲۵۰،۰۰۰ از مردمان سوریه، و بسیاری از کمک های ساختمانی از قبیل ساختن بیمارستان و مؤسساتی که تا کنون نام آنان پخش و  آشکارشده و در اینجادور از گنجایش این مقاله است.

این فرتور ستارخان سردار ملی است. کسی که از جان و زندگی خود مایه گذاشت تا سیستم دیکتاتوری را از میان برده و مشروطیت را جانشین آن کند. فرزند بزرگ میهن که آرزوی پس گرفتن خاک از دست رفته ایران داشت و کسی که تلاشهای او نادیده گرفته شد و سرانجام در دوران پهلوی ایران به دیکتاتوری گذشته بازگشت

این فرتور ستارخان سردار ملی است. کسی که از جان و زندگی خود مایه گذاشت تا سیستم دیکتاتوری را از میان برده و مشروطیت را جانشین آن کند. فرزند بزرگ میهن که آرزوی پس گرفتن خاک از دست رفته ایران داشت و کسی که تلاشهای او نادیده گرفته شد و سرانجام در دوران پهلوی ایران به دیکتاتوری گذشته بازگشت.

غارتگری پاسداران؛

باید دانست که پاسداران نیز از نظر میزان جنایت و غارتگری با آخوندهای رژیم مسابقه گذاشته و مانند دولتی جدا گانه و مستقل از آخوندها به جنایت و کشتار مخالفین سیاست کلیی رژیم پرداخته، و در دزدی و غاتگری همین بس که واردات و صادرت تمامی کشور را بیش از سه دهه در اختیار خود گرفتند.

evil-akunds-mullahs

ب- سیاست  فتنه انگیزی به کشورهای دیگر:

قرارداد یک صد ساله ترکمانچای هم اکنون روبه پایان است. اگر رژیم اسلامی مردمی بود و به وسعت و یک پارچگی کشور اهمیت می داد به جای شیطنت و دشمنی باهمسایگان و سیاست مسخره صدور انقلاب که در حقیقت تا کنون  صدور آدم کشی و کارهای تروریستی بوده و هم اکنون کینه توزی همسایگان و آمریکا و اسرائیل را به وجودآورده، می توانست بخشهای جدا شده در زمان فتحعلیشاه را طبق قرار داد صد ساله به ایران باز گرداند. ولیکن صد افسوس ما با رژیم ضد ایران و ضد ایرانی سرو کار داریم و نه رژیم میهن دوست!!.

قرارداد

قرارداد

از آنچه گذشت:

تحریک، دشمنی، و فتنه انگیزی که ظاهراً به عنوان صدور انقلاب اسلامی صورت گرفته و در درجه اول با بمب گذاری در چند کشور و کشتار میهن پرستان و سیاستمداران ایرانی درکشوارهای دیگر همراه بوده، همواره نفرت و دشمنی جهانی را به دنبال داشته است. آنگاه که کارد و اره آدم کشی رژیم به سنگ برخود نمود و واکنش تند کشورهای دیگر را به دنبال داشت، کینه توزی و دشمنی با کشورهای دیگر به صورت ناسزاگوئی و دشنام دادن درآمد.چنانکه دشنام دادن به اسرائیل و آمریکا به دلیل ضعف قدرت نظامی رژیم در برابر آنان از همان روزهای نخست روی کار آمدن رژیم نحس اسلامی تاکنون ادامه داشته است. با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا که رژیم اسلامی را تهدید به سرنگونی نموده است، این رژیم از ترس نابودی خود از ناسزاگوئی دست برداشته است!!!.

کاشانی نیز یکی از منفورتری و خیانتکارترین چهره های سیاسی ایران به شمار میرود.

کاشانی نیز یکی از منفورتری و خیانتکارترین چهره های سیاسی ایران به شمار میرود.

نکته پایانی:

فتنه انگیزی رژیم تا آنجا ادامه یافته است که کشورهای عرب کناره خلیج فارس نه تنها علیه رژیم اسلامی بارها بایکدیگر نشست و گفتگو داشته و با اسرائیل نیز متحد  جبهه واحدی را در برابر رژیم ایران به وجود آوردند. چنانچه دولت آمریکا و شماری از کشورهای اروپائی در برابر این جبهه اعراب- اسرائیل ایستادگی نکرده بودند و ترمز خظر را به عنوان جنگ بزرگ خاورمیان نکشیده بودند تا کنون جنگنده های اسرائیل بمباران هوائی خود را بر روی شهرهای ایران آغاز کرده بودند!!.

 • durahy.rousi@mullah.net

  ایسنا: رئیس‌جمهوری ونزوئلا در اظهاراتی طعنه‌آمیز از همتای آمریکایی خود تشکر کرد.

  ابراز نگرانی آلمان در مورد احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای

  https://www.radiofarda.com/a/Germany-worries-Trump-will-quit-Iran-nuclear-

  deal/28780951.html

  آقای ترامپ دادن پیام اشتباه به ایران خطرناک است

  http://www.irdiplomacy.ir/fa/

  —————————————————————————————–

  اگر جهان روسیه و بلاروس و فقاهت روسی باشد
  روسیه حالا معشوقه جدید در عربستان پیدا کرده و منتظر ترحم ترامپ نشسته و دست به خایه سفیر جدید
  بلاروس یک دیکتاتور انگلی پوتین است که مثل یاکونویچ منتظر نوبت فرار و غایب شدن را در آیینه هر روز میبیند
  فقاهت اسلامی اینروزها به تعبیر خود خمینی که هر وقت شیر پیر میشود فریاد میزند و از او بادی خارج میشود الان مشغول ترس و فریاد الکی و امید های واهی است به اینکه شاید فرجی بیابد مثل گذشته با امریکا معامله کند شبیه مک فارلین و رفسنجانی و بهزاد نبوی
  ایلنا میگو ید میتوان به آلمان امید بست ، ایران دیپلماسی میگوید نو یورک تایمز گفته بهتر است ترامپ با ملاها کنار بیاید ، رادیو زمانه ، صدای امریکا و بی بی سی روسی فارسی گفته اند ممکن است ترامپ مرحمت کند زیادی نزند تو دهن آخوند روسی
  رادیو روسی امریکا نشان فردا دلداری میدهد که آلمان می خواهد امریکا کوتاه بیاید ، امید واهی میدهد به پاسداران وحشت زده و ملاهای روسی که اروپا میتواند کمک کند .
  جالب این است که این رسانه روسی دیگر از امیدواری دادن از طرف پوتین بعد از عشق جدید پوتین ( سلمان ) و نا امیدی ملاها و سپاه فریب خورده روسیه دیگر سودی نمیبیند ، حالا به پشتیبانی آلمان بی خاصیت در صحنه جهانی و سازمان ملل , ملاها را دلگرم میکند .
  انسان گاهی از شدت حماقت برخی و خیانت برخی دیگر خنده اش میگیرد در این فضای پر خیانت و پاک باختگی که درجه وا بستگی این روزنامه نگاران ، سیاستمداران ، احزاب ، مشاورین ، فعالین سیاسی ، به روسیه اینقدر بالا است , که تا چه حد میتوان احمق و وابسته بود که حتا ابراهیم کلانتر و پیشه وری به شما مزدوران روس و انگلیس شرف دارند
  آخر مردک احمق نیو یورک تایمز و سناتورهای دموکرات آنروزی موثر بودند که شما احمق ها و این هواداران نوکر روس شما باد در آستین تان میکردند که کوتاه نیایید و موشک بزنید و با برجام و اوباما و کری مخالفت کنید و به پوتین و اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ دل ببندید و از کون اسد و پایگاه نظامی روسیه کنار مدیترانه دفاع ناموسی کنید !
  حالا نیو یورک تایمز و سناتورهای دموکرات حتا از کوچکترین اقدامی در داخل کشور خودشان عاجز هستند تا چه رسد تاثیر بر ترامپ . مگر شما شیر خر خورده اید ؟
  آلمان کوچکترین تاثیری در سیاست جهانی نداشته , تا چه رسد به امروز که خودشان منتظر رحم ترامپ هستند و در آستانه دریده شدن کشورشان و جامعه آلمانی توسط نیروهای راست افراطی . مرکل آنروز که بلند پرواز بود با روسیه و پوتین لاس میزد , جرات معامله با شما را نداشت و در امریکا اوباما هم به او اعتماد نداشت تا چه رسد به امروز و ترامپ . وقتی همه اروپا میترسید با شما مراوده اقتصادی داشته باشد در زمان اوباما ، حالا چه میتوانند بکنند ؟ کی از این حماقت بیرون می آیید ؟

  ان وزیر بیچاره یاوه گوی شما و ان رئیس جمهور ترسو و همه دست اندرکاران بیت رهبری مثل ولایتی ، فرصت سوزاندید و یا دانسته به نفع پوتین خیانت کردید ، هیچ غلطی نکردید . حالا امید بسته اید به کی و چی ؟ پوتین هم رفت . چین هم که نیامده رفته بود . کردستان هم که خیانت مارکسیست های روسی را به دنبال آورد مثل خربزه روسی و تب عربی اسد و حماس و فلسطین هم که بر بیچارگی افزودند و اعراب خیانت کار یکی پس از دیگری رفتند
  این عربده سرکرده سپاه پاک باخته قزاق برای چیست ؟
  شما باید مثل قذافی دولا شوید بدون قید و شرط . راه دیگری نیست
  همه راهها از مسکو و عراق و سوریه و طالبان و حماس و داعش و فلسطین و اروپا ، به کوره راه صدام یا قذافی ختم میشود
  هر دیکتاتوری با هوش زیر متوسط جای شما بود , به جای این حماقت بی پایان همه کسانی را که شما را به این سیه روزی روسی انداختند دستگیر و به زندانهای طویل می انداخت ، یا به کردستان عراق و روسیه و کوبا و ونزوئلا تبعید میکرد تا عبرت جهانیان شوند
  حزب توده و همه عوامل داخلی آنرا دستگیر و همه جاسوسان نقابدار لندن نشین و امریکا نشین و پاریس و سوئد و آلمان نشین و … را به سازمانهای امنیتی اروپا و امریکا با مدارک وابستگی و نقشه های روسی لو میداد .
  منظورم جاسوسان روسی مستقر در بی بی سی فارسی ، رادیو فردا ، صدای امریکا ، رادیو زمانه ، کیهان لندن ، اخبار روز ، دوچه ولله ، ……
  فدائیان تروریست ژاندارم کش را با پرونده تروریستی در رژیم شاه را به کشورهای غربی لو میداد
  ملی مضحکی های جاسوس روسیه را به امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان لو میداد
  مثل سودان و قذافی مستقیما با ترامپ وارد معامله بزرگ ، بزرگتر از عربستان و روسیه و آلمان و … میشد. نه اینکه ترامپ را تهدید و به مزخرفات مارکسیست های روسی دوباره دل خوش کند
  اینها شاه را زمین زدند شما که زمین خورده بوده و هستید

  همه آخوندها ، احزاب سیاسی ، فعالین سیاسی ، دانشجویان وقتی که در قضیه اشغال سفارت امریکا دست داشتند را با شریعت مداری و پیمان و عباس عبدی و خواهر مری برای محاکمه عادلانه به امریکا تحویل میداد .

  شما مثل یک بیمار سرطانی هستید که در هر صورت در آینده فوت خوهید کرد . زمان این فوت به شیمی درمانی بستگی دارد
  موشک و تهدید و تروریسم شیمی درمانی نیست
  سراب آلمان و چین و روسیه به درد همان مارکسیست های روسی میخورد
  فقط راه صدام یا راه قذافی پیش روی شما است

  تعجیل کنید . تاریخ به خود کرده ها مثل یاکونویچ و میلوشویچ و صدام و … رحم نمیکند

 • nikfar.jasus.rousieh@radiozman

  واکنش‌ها به تعرض علیه سرکنسولگری ایران در اربیل

  قم: از ترس ترامپ به هذیان گویی افتادند

  ———————————————————————-

  مشکل امروز ، دیروز، و فردای ایرانیان این است که کسی در ایران فکر نمیکند . اگر هم فکر کند فورا بقیه او را متهم به جاسوس امریکا و انگلیس و اسرائیل ( فقط ، نه چین و روسیه و آلمان ) میکنند . یا او را کاملا سانسور میکنند و همه علیه او ان چنان متحد و هماهنگ حمله میکنند که نظیر آنرا فقط در رژه بی خردان کله پوک ارتش کره شمالی درطول سالیان دراز حکومت کیم ها میتوان دید .
  اگر کسی امروز به یاد خامنه ای ، سپاه ، مارکسیست های روسی و بقیه ایرانیان بیاورد روزی را که همه با غوغا سالاری در پی خیانت بار ترین و جنایت کارانه ترین رویداد تاریخ بشر (پس از کشته شدن سفیر چنگیز خان به دست سلطا ن بی خرد خوارزم شاه) یعنی اشغال سفارت امریکا و گروگان گیری ۴۴۴ روزه اتباع آمریکایی توسط مزدوران شوروی به راهنمایی چریک های فدایی ، حزب خائن توده و باند ملی مضحکی دکتر پشیمان و آخوند های روسی خوینی ها و محتشمی پور پدر خوانده ترورسیم شیعی روسی ( حزب الله ) ، هرگز فکر نکردند که همین اتفاق میتواند بسیار آسانتر و به کرات علیه خود آنها بیفتد . حالا جنگ و تحریم و نا بود سازی سرمایه های ملی برای سراب اتمی و موشکی ( که فقط اقتصاد ورشکسته روسیه را سیراب میکند و دشمن تراشی و تروریسم و بدنامی و بدبختی برای ایرانیان به ارمغان خواهد آورد و ایران را زائده روده دراز سرطانی امپریالیستی روسیه میکند ) به کنار .
  از قدیم گفته اند که کسی که در خانه شیشه ای نشسته است سنگ نمی اندازد .
  اما مغز های متفکرین ، سیاستمداران ، روشنفکران ایرانی زیر باران موشکی دروغ و خبر های دست کاری شده و مین گذاریهای امنیتی توده ایها ، فدایی ها ، کمونیست کارگری ، راه کارگر ، حزب دموکرات کردستان ، کومله ، ملی مضحکی ها ، خط امام روسی ، سبز و بنفش روسی ، زرد اسهالی خاتمی چی ها و سپاه قزاق ، …. منجمد شده .

  دولتمردان ایرانی و بیت رهبری هر روز که از خواب بیدار میشوند خودشان تحت تاثیر این اخبار دروغ که بیشتر آنها ساخته ذهن علیل و بیمار ویروس زده روسی خودشان است یک حرف مزخرف دیگری میزنند همسو و هم راستا با اهداف و تکتیک ها و استراتژی و منافع امپریالیستی و تجاوزکارانه روسیه که از دفتر پوتین – دوگن به آنها دیکته میشود . بدون اینکه فکر کنند چرا به این پدیده سقوط بهمنی و گردابی مبتلا شده اند . بعد هم از شدت عصبانیت کور ، یک زن با دو تابعیت که از غرب آمده باشد را زندان میکنند یا یک درویش و بهایی و حالا زرتشتی نگون بخت را میبرند زیر اخیه . یا یکی از همین ابلهان ملی مضحکی یا اسهالی را می اندازند زندان تا یادشان نرود که کسی که آنها را با شکنجه می گاید همان کسی است که آنها خایه هایش را میلیسند به امید ترحم و دوستی . اوه ببخشید . قبلا هم شده . در شوروی و در نظام سوسیالستی واقعا موجود با مردم چنین میکردند . اسد هم که از آنها کپی کرده دودول بچه را میبرد می گذاشت دهن او و پدر و عمویش را می آورد تلویزیون از کرامات اسد دفاع کنند . آنوقت نیکفر مادر جنده در رادیو زمانه برای روسیه تبلیغ میکند که امریکا رقه را با خاک یکسان کرد !!!! از قول کثیف ترین جنایت کاران تاریخ بشر یعنی افسران ک گ ب شاغل در دولت روسیه پوتین .

 • fuck islam

  Your information are wrong about history of Iran.are working with fucking Islamic intelligent service in Iran

 • hameh mozdourane Puin

  فرداکاتور: روابط ایران و روسیه، طرح از اسد بیناخواهی

  https://www.radiofarda.com/a/iran-russia-relation/28838414.html

  کشوری که حقیقت را باید از کاریکاتوریست ها و کمدین ها شنید و نه از روشنفکران و روزنامه نگاران و فعالین سیاسی ، رو به نابودی است . سقوطی وحشتناک و پرصدا که همه تاریخ انرا بشنود .
  حتا یک سیاست مدار و یا فعال سیاسی و یا روزنامه نگار وجود ندارد که به این روسی گری بی بند وبار خائنانه که دارد کشور ما را از هم میدرد و ده ها دشمن بزرگ و کوچک برای مردم ما به ارمغان آورده و همه امنیت ملی و سرمایه های ملی ایران را روی میز قمار دو سر باخت خامنه ای با پوتین گذاشته و این حقیقت که اژدهای هفت سر روسی در حال زاییدن یک اسد جنایت کار و مفلوک دیگر است ، اعتراض کند . زهی بی شرمی . خاک روسی گری مارکسیستی دهان کثیف همه شما مزدوران و بزدلان را پر کرده . خاک بر سرتان . از زمان حمله مغول و عرب و روس بیشتر روشنفکر مزدور و خائن داریم .
  همه شما مزدور بی شرم پوتین هستید

 • pro-Russian Marxists censor it

  تقسیم خزر در سکوت خبری؟

  http://news.gooya.com/2017/12/post-10042.php

  از نظر شما مادر کس ده ها روسیه مرکز جهان است
  همه چیز را از سر کیر پوتین میبینید و تفسیر میکنید
  اما این خبر را که خیانت مشترک شما مارکسیست های روسی و ملاهای خیانت کار برده روس است سانسور میکنید
  خیانت شما به جایی رسیده که حتا یک روزنامه داخلی جرات میکند آنرا بنویسد اما شما مادر جنده های روسی جرات ندارید
  من فکر نمیکنم شما هر قدر کونی و جنده باشید اینقدر به دادن به پوتین علاقمند باشید
  ترس خواهر و مادرتان را گاییده
  با آخوند ها میروید اینبار

 • makhmali toudehei fadayy

  یا براستی آیا هیچ یک از این پانزده امضا کنندهء بیانیه رفزاندوم استعداد دیکتاتور شدن و خون ریختن ندارد؟ آیا استقرار یک جمهوری بدون صفت «اسلامی» در ایران تمام بدکاری های مخصوص رژیم سلطنتی مورد نفرت آقای مخملباف را در حکومت جدید می شوید و پاک می کند؟
  وا حیرتا! مگر به دور و بر خودمان نگاه نمی کنیم؟ مگر مصر و عراق و سوریه و نیز افغانستان محبوب آقای مخملباف را نمی بینیم که همگی از مخاطرات رژیم های سلطنتی رها شده و تن به جمهوری داده اند؟ کدام شان از ایجاد «هزاران اعدامى و شهید و ده ها هزار زندانى سیاسى شکنجه شده» باز مانده اند؟ صدام؟ اسد؟ ناصر؟ قزافی؟ تَرَکی؟

  مخملباف و معمای ژنتیک استبداد! اسماعیل نوری‌علا
  http://news.gooya.com/2018/02/post-12472.php

 • آقا

  مرگ بر خامنه ای دجال

  • عاشقان رهبری

   دجالیک چشم داره عزیزم حضرت آقا دوتا چشم خوشگل داره دجال پدرت امریکاست که همچون تویی پرش داده

 • مریم داد

  ستار خان مثله میرزا کوچک تجزیه طلب بودن اسنادشم موجوده که با روس ها ارتباط داشتن .. شما حامی تجزیه ایران هستین یا تاریخ رو درست مطالعه نکردین. ستار خان فاحشه زاده بود و بعد راهزنی میکرد و آخرشم تلاش کرد ایران رو تجزیه کنه

  • عاشقان رهبری

   ستار خان خاک خورد اما خاک نداد
   اون حرفارو به خودتون بگین

 • شیعه اثنی عشری

  با آل علی هر که در افتاد ور افتاد