بایگانی نویسنده: رضا علوی

تراژدی شصت و هفت ؛جنایتی به ابعادی بیکران، که به باد فراموشی سپرده شد۸

کشتار ۶۷ در زندان ها به دلایل زیر بود: ۱- وجود تعداد فراوان زندانی سیاسی در زندان ها. ۲- ترس از بازدید نمایندگان جهانی حقوق بشر از زندان ها. ۳- اعتراضات آیت الله منتظری ۴- ترس از تکرار حمله ای مانند«فروغ جاویدان مجاهدین. ۵- گرانی مقامات عالی حکومتی از مرگ خمینی و وجود لشگر عظیم اسیران و زندانیان.

نظامیان حقیر، در خدمت و در سودای حکومت گرایی۸

در دولت های غیر دموکراتیک و جوامع توسعه نیافته، نظامیان نه تنها در مسایل نظامی دخالت می کنند، بلکه خواهان قدرت سیاسی و منزلت اقتصادی در سراسر نظام هستند. در ایران، نظامیان در کلیه نهادها و مراکز قدرت وجود دارند؛ پایگاه های کلان اقتصادی و صدا و سیما حضور آنان صحنه گردان اصلی سیاست کشور فقاهت زده است.

فدائیان اسلام؛ فرزند نامشروع اخوان المسلمین، و خامنه ای حرام زاده ای از هردو۳۲

اخوان المسلمین یک سازمان سیاسی و مذهبی است که در سال های پس از ۱۹۲۷م به وسیله شخصی به نام شیخ حسن بناء دبیر دبیرستان های شهر اسماعیلیه در مصر پای گرفت. از سال ۱۹۵۳ این سازمان در قاهره محبوب القلوب عام و خاص شده و صحنه گردان جنبش های خرد و کلان منطقه بود.

خط امام در قتلگاه امام – ازانقلابی تا ضد انقلاب۶

بعد از انقلاب اسلامی جوانان نازی آباد، به سرعت هر چه تمامتر فاصله جنوب تا شمال تهران را طی کردند. سران نهضت آزادی که دولت را در اختیار داشتند در شمال تهران زندگی می کردند و جوانان نازی آباد، فقر و مذهب را به هم آمیختند، و سفارت آمریکا را در گروگان خود قرار دادند و دولت بازرگان ۹ ماهه نشده سقوط کرد.

ویژگی های نظام های تمامیت خواه۲

نظام های توتالیتر، حکومت یک حزب واحد و یک اندیشه همگون است. پیشوا در رأس هرم قرار دارد و قدرت خود را از یک آرمان موهوم (مثلاً الله) می گیرد و الله تدوین کننده کلیه قوانین اجتماعی است و پیشوا میدانگاهی می سازد برای ذوب شدگان.توتالیتاریست ها کلیه امکانات موجود حتی جایگزین های مجازی را نابود می سازند.