بایگانی نویسنده: شیرین شکرزاده

جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان۰

جنبش زنان برای آزادی و برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی با مردان، عنصری بنیادی در هر جنبش دموکراتیک راستین و در جنبش طبقه کارگر برای رهائی است. آزادی زنان شرط بنیادی رهائی بشریت از ستم و استثمار است. این احکام برای هر زحمتکشی که به ریشه های استثمار بر زندگی اکثریت مردم پی برده باشد از بدیهیات است.