بایگانی

علم الهدی می گوید کنسرت فساد است ولی نظری درباره فاحشه های دور حرم ندارد!۲

آخوند مخالف هر فرهنگ رقیب است. چه موسیقی باشد و چه دراویش! کاسبی آخوند و منبرش با موسیقی و دیگر امور فرهنگی به خطر می افتد. از سوی دیگر ریشه ایرانی موسیقی هم باعث خشم ملایان است. ایرانیان پیش از اسلام سرآمد موسیقی بوده اند که بیشتر آثار آنها را مسلمانان نابود کردند و فقط اندکی از آثار باقیمانده است به همراه نام چند موسیقیدان بزرگ. اگر نسل جوان بسمت موسیقی کشیده شوند و روان خود را با موسیقی پاک و ذلال بسازند دیگر چه دکانی برای آخوند و بازار مکاره اش در قبر امامان می ماند؟!

نه دی، سالروز شکنجه واعدام جوانان، پس از دستگیری عاشورای ۸۸۷

شماری از روزنامه های حکومتی که مزدوری آخوند مشهدی را پذیرفته اند، مقاله های گوناگونی در باره موفقیت و پیروزی بزرگ رژیم در تاریخ نهم دیماه ۸۸ به نوشتار در آورده و به ستایش آن پرداختند. ماه و سالی که رژیم خون آشام توانست انقلاب مردمی را سرد و بیروح ساخته و جوانان برومند کشورمان را به خاک و خون کشاند.