بایگانی

آخرین بررسی های علمی بر روی اثر آسپرین روی بدن۲

روزنامه دیلی میل در شماره ۲۰ نوامبر خود آخرین تحقیقات در باره اثر آسپرین بر بخش های بدن را گزارش می دهد. بررسی ها نشان داده شده است که بهترین هنگام خوردن آسپرین شب پیش از خواب می باشد. زیرا آسپرین از لخته شدن خون جلوگیری می کند و خون را رقیق نگاه می دارد که حمله قلبی بروز نکند.