بایگانی

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش پنجم۲۳

گفتگوی شاهزاده با مجله هفتگی فوکوس در ماه ژوئن گذشته پرده پوشی و دور از هر واقعیت بود. به دنبال توهین و ناسزگویی شاهپرک و آفتاب پرستان رژیم گذشته به محمد امینی و بهرام مشیری، ما در چهار بخش گذشته به سیاست غیر مردمی و کجروی های شاه پرداختیم. در بخش پنجم از زنبارگی شاه و خرافات مذهبی او گفتگو می شود.