بایگانی

آدم خواران داعش صدها تن بدون سر و اعضاء بریده شده را برای وحشت همگان به دار آویختند۳

بی گمان ما به دوره توحش و بربریت بازگشته ایم. دوران حکومت های خونخوار کلده و آشور، و یا به دنبال آن بیابان گردان عربستان که با سبعیت و وحشیگری به مردم آن روزگار یورش می بردند، گروهی را قتل عام، و دست، پا و چشم بسیاری را از بدن جدا می ساختند. به زنان تجاوز کرده، ودر بازار به فروش آنان می پرداختند.