بایگانی

زندگی سخت و دشوار جوانان، در پس پرده و دور از چشمان آخوند۷

زندگی جوانان- جوانان دوست دارند آواز بخوانند، در محیطی ازاد و دور از سر خر آخوند با فعالیت های هنری و بروز استعدادهای ذاتی خود، راه و روش زندگی و آینده خود را پیدا کنند. بنابراین، هرچند قفس و زندان بیشتر ساخته شود، پرواز جوانان، این عقاب های تیز بال نیز بیشتر خواهد شد.