بایگانی

نه دی، سالروز شکنجه واعدام جوانان، پس از دستگیری عاشورای ۸۸۷

شماری از روزنامه های حکومتی که مزدوری آخوند مشهدی را پذیرفته اند، مقاله های گوناگونی در باره موفقیت و پیروزی بزرگ رژیم در تاریخ نهم دیماه ۸۸ به نوشتار در آورده و به ستایش آن پرداختند. ماه و سالی که رژیم خون آشام توانست انقلاب مردمی را سرد و بیروح ساخته و جوانان برومند کشورمان را به خاک و خون کشاند.