بایگانی

انقلابی که خلبان و استاد دانشگاه را تیرباران کرد امروز لاشه ای بد بو است!۱۲

۲۲ بهمن! ۲۲ بهمن روزی غم انگیز برای ملت ایران است. در واقع تمامی خرافات مذهبی مردم ایران بناگاه در یک بلوای سیاسی و شورش خیابانی آشکار شد. آن حج رفتن محمّد رضا شاه و بودجه دادن به حسینیه ارشاد بالاخره کار دستش داد. آزاد گذاشتن باهنر و بهشتی برای نوشتن تعلیمات دینی، شاه و مردم را از هم دور نمود