بایگانی

ما ملتی سانسور طلب و مستبد خواه هستیم!۴

ما دیواری از مقدسات برای خود ساخته ایم و گاهی شغل و حرفه ای را مقدس نامیده ایم! و لی نمی توان این جایگاه صنفی را مقدس نامید. حتی اگر جایگاه جناب والای رهبر و شاه باشد!. نه گاو مقدس، نه سرزمین مقدس و نه شغل مقدس. هر چیزی را می توان نقد کرد و قضاوت درباره نقد را باید به عهده افکار عمومی گذاشت.