بایگانی

مردم ایران با شرکت در رأی دادن، نشان دادند که از خرد بی بهره اند و لیاقت همین رژیم رادارند۲۱

رژیم ها یا از سوی کشورهای قلدر و زورمند بر کشوری تحمیل می شوند، مانند رژیم عراق، افغانستان، و مصر، و یا از سوی مردم گزینش می یابند. کشورهای دارای رژیم دمکرات را باید به شعور و خردبالای مردم آن باور داشت. ولی کشوری مانند ایران با وجود زورگویان ، باید علت آن را در بی خردی، و فرصت طلبی مردم آن دانست.