بایگانی

باید به همه باورهای دینی احترام گذاشت ولی اسلام سیاسی و دکانداری دین را نمی توان پذیرفت۱۲

هرگونه اعتقاد و باور دینی یک مسأله کاملًا شخصی و خصوصی است. تا زمانی که نزد خود باورمند و معتقد بدان بماند قابل احترام و جای هیچگونه اعتراض و خرده گیری بر آن نیست. در کشورهای غیر اسلام زده جهان صدها اعتقاد و باور دینی وجود دارد که در کنار هم زندگی می کنند و برخورد خصمانه ای با یکدیگر ندارند.