بایگانی

چرا شاهزاده پهلوی نمی تواند در سیاست ایران نقشی داشته باشد؟۳۰

شاهزاده رضا پهلوی که تا کنون در مقام یک حزب با افکارسیاسی خود در تلاش بوده، چگونه می تواند یک شاه مشروطه بی طرف برای همه اقشار مردم ایران، و بدون داشتن هرگونه برد سیاسی به شمار آید؟.