بایگانی

به چه دلیل شیعیان، پیروان بهائی را کافر و نجس می دانند؟۷

مذهب جعلی شیعه از کجا آمده؟ چهار سده پیش شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را که تا آن زمان ناشناخته و طرفداری نداشت با قتل عام و کشتار در ایران جایگزین نمود. جانشینان وی نیز به همان روش نسل های بعدی مردم ایران را به پذیرش مذهب شیعه که کمترین همآهنگی و هم خوانی با روحیه و اندیشه ایرانیان نداشت، واداشتند.

از بی غیرتی و یا کودنی ما نیست که به تفاله هایی چون تازیان دشمنان این سرزمین ارج می نهیم؟۷۱

در تاریخ کشورمان از خون آشامی و جنایت های چنگیز، تیمور لنگ، کشتار اسکندر مقدونی، یورش ترکان آن سوی دریا، به درازا سخن رفته و کمترین پیش آمد و برخوردی به نگارش در آمده است. در جایی که یورش ددمنشانه، خونریزی و غارتگری۶ سده تازیان خون آشام و تفاله هایشان تا به امروز، با پرده پوشی آخوند از یاد رفته است

اصلاح طلب پیرو مکتب امام جعفر صادق است. برای شناخت خط فکری یک اصلاح طلب، بهتر است با این ملا بیشتر آشنا شوید۳

اگر از اصلاح طلبانی چون ملا کدیور، گنجی، حسین حاج فرج دباغ، معصومه قمی، عبدالعلی بازرگان، آخوند اشکوری، میر حسین موسوی، و.. بپرسید: « شماها پیرو چه مکتب هستید، بی تردید همه آنان خواهند گفت؛ پیرو مکتب امام جعفر صادق». و قبله شماها کجاست: خواهند گفت؛« فلسطین و لبنان ».