بایگانی

نقشه شیطانی جدید رژیم، پس از ریزش ریال و خیزش مردم۲۵

پیامد تحریم های گوناگون، افت ریال و تظاهرات مردم علیه رژیم بود. رژیم که برای دومین باردر فشار و نتگنا قرار گرفت، با ترفندی در خواست ۹ مرحله ای خود را تا توقف کامل تحقیقات هسته ای مشروط به چند امتیاز، به دولت های غرب داد. نخستین امتیاز درخواستی برداشتن تحریم ها بود. دولت آمریکا تقاضا را رد نمود.