بایگانی

دکتر یزدی چرخ ارابه جنایات خمینی درگذشت۲

آیا هرگز ازخود پرسیده ایم که چگونه خمینی آخوند یک لاقبای ناشناخته که در نجف و کربلا شپش در قبا و شالش لانه کرده بود وبا گرفتن صدقه و روضه خوانی از زوار ایرانی امرار معاش می کرد چگونه توانست به فرانسه رفته با دولت های بزرگ جهانی ارتباط برقرار کند و آنگاه باجلال و جبروت با ارفرانس وارد ایران شود؟!!.

انقلاب مردمی به جایی نرسید ولی انقلاب مرغ آخوند برانداز، سرنوشت ساز است۲

انقلاب سال ۱۳۵۷ از کف ما در رفت و آخوند خور شد. از آن زمان مردم ایران به روش های گوناگونی تلاش کردند تا کشورمان که گوشت قربانی نصیب روباه شده بود، از چنگ آنان برهاند. یک بار دلاوران پادگان نوژه به تکاپو آمدند تا طعمه را از چنگ روباه و کفتارهای حاکم بر کشورمان در آورند، ولی کاری به جایی نبردند و خود طعمه آنان شدند.